Četvrtak, MARCH 23, 2023
tekstovi_logo


zmijaBra?o i sestre u islamu, danas 17. dumade-l-uhra 1432.H., 20. maja 2011. godine hutbu sam naslovio sa Mu'min ne smije biti ujeden iz iste rupe dva puta!  


    Na po?etku ove hutbe podsje?am i sebe i vas na ajete od 118.-120. Sure Alu Imran:


 ??? ???????? ????????? ???????? ??? ???????????? ????????? ???? ????????? ??? ????????????? ???????? ???????? ??? ????????? ???? ?????? ???????????? ???? ????????????? ????? ??????? ??????????? ???????? ???? ????????? ?????? ???????? ??? ??????? ???????????(118)


O vjernici, za zatitnike ne uzimajte osim svoje, ostali vam samo propast ele: jedva ?ekaju da muka dopadnete, mrnja izbija iz njihovih usta, a jo je gore ono to kriju njihova prsa. Mi vam iznosimo dokaze, ako pameti imate.(118)

?????????? ?????? ?????????????? ????? ?????????????? ????????????? ???????????? ??????? ??????? ????????? ???????? ??????? ??????? ??????? ???????? ?????????? ??????????? ???? ????????? ???? ???????? ???????????? ????? ??????? ??????? ??????? ??????????(119 )

Vi njih volite, a oni vas ne vole i vi vjerujete u sve Knjige. Kad vas sretnu, govore: "Vjerujemo!" a ?im se na?u nasamo, od srdbe prema vama grizu vrhove prsta svojih. Reci: "Umrite od muke!" Allahu su, zaista, dobro poznate misli sva?ije.(119)

??? ???????????? ???????? ?????????? ????? ?????????? ????????? ??????????? ????? ????? ??????????? ???????????? ??? ??????????? ?????????? ??????? ????? ??????? ????? ??????????? ???????(120)

Ako kakvo dobro do?ekate, to ih ozlojedi, a zadesili vas kakva nevolja, obraduju joj se. I ako budete strpljivi i ono to vam se zabranjuje izbjegavali, njihovo lukavstvo vam ne?e nimalo nauditi. Allah, zaista, dobro zna ono to oni rade.(120)

Bra?o i sestre, ovo su rije?i Allaha, subhanehu ve teala, Stvoritelja svih svjetova, Onoga Koji zna tajne i sve slabosti ljudskih dua i Koji nas u?i i upozorava! Ovo su rije?i Kur'ana, ?asne Objave, rije?i koje se ne mogu derogirati, osporiti ili zabraniti i one ostaju kao uputa, opomena i lijek, za mu'mine!

Prije osam dana je na ehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu, bra?o i sestre ukopano 16 ehida Bratunca, me?u kojima je djevoj?ica Adina Hajdarevi?, koja je u trenutku kada je ubijena sa dva hica imala 3 mjeseca i 19 dana. Njena majka je ukopana prole godine, a Adina je prije osam dana ukopana pored djeda Galiba, tako?e ehida Bratunca. Ukopan je i Ardinel Kuni?, koji je u trenutku ubistva imao 3 godine, a ubijen je u naru?ju svoje majke, koja ga je nosila ne znaju?i da je mrtav, a onda su ga od nje uzeli vojnici UN-a. O?evi zlo?inaca su sli?ne zlo?ine ?inili nad precima te djece i tako unazad punih 13 decenija. Pa ho?emo li do?i pameti i nikada vie ne dozvoliti neto sli?no!?
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas u hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, podu?ava:
    ???? ????? ?????????? ?????? ????? ?????? ????? ?????????? ?????? ????? ???????? ????????? ?????: "??? ???????? ??????????? ???? ?????? ??????? ???????????" (????????)     
Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anehu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Mu'min ne smije biti ujeden iz iste rupe dva puta!" (Buharija i Muslim)

U djelima sire (ivotopisa Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem) stoji da je povod pomenutog hadisa Ebu Izze El-Kurei, pjesnik koji je bio jedan od zarobljenih murika Bedra i koji je nakon zavjeta da ne?e vie u svojim pjesmama napadati muslimane, niti se fizi?ki boriti protiv njih, oslobo?en, da bi se na Uhudu pojavio u muri?koj vojsci, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da ga ubiju i izgovorio ovaj hadis.

Ovaj hadis, bra?o i sestre je prisutan u naim gotovo svakodnevnim razgovorima, ali ga ipak mnogi od nas ne razumijemo na pravi na?in i deava nam se upravo suprotno od toga.

Njega bi trebali dobro zapamtiti svi Bonjaci, jer ih ne smije sa istog mjesta ujesti ista zmija dva puta, a ona nas ujeda deset puta i to sa istog mjesta i na isti na?in.

Bonjaci zato treba da budu budni i spremni za zatitu svojih prava na svaki legalan na?in, jer ?emo u protivnom biti ponovo ubijani, masakrirani, poniavani, utani, spaljivani, premijetani iz grobnice u grobnicu i tako dalje.  Naa imanska, intelektualna, patirotska, politi?ka, ekonomska, fizi?ka i kulturna snaga ?e uz Allahovu, subhanehu ve teala, pomo? biti garant naeg opstanka i opstanka nae Zemlje i ona ?e ukrotiti zlo?ina?ke porive kolja?a, koji ?e crkavati od unutranjeg bijesa i zbog nevino oduzetih stotina hiljada ljudskih ivota, zbog prolivene ehidske krvi i suza i dova ucvijeljenih majki i o?eva, koje prizivaju njihovo prokletsvo dok god hode ?istom bosanskom zemljom.

Zato ne o?ekujmo milost zlo?inaca, jer je oni nemaju i ne o?ekujmo ni njihovo saaljenje, jer ga nikada nisu ni imali, ve? budimo u svemu najbolji, najiskreniji, najodaniji i najspremniji i onda budimo sigurni da ?e nas i drugi potovati ili nas se bojati i ne?e se nikada vie usuditi da provedu svoje planove, koje mogu pripremati na bjelosvjetskim akademijama nauka i umjetnosti (umetnosti), nazivati memorandumima I i II ili tome sli?no.

    Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u citiranom hadisu upozorava mu'mine, ne muslimane i ne ostale ljude, ve? samo iskrene mu'mine, da ih iz jedne rupe ne ujede zmija ili neto drugo dva puta, jer kada mu'min okusi ujed sa jednog mjesta, to mu se vie ne smije desiti sa istog, ve? treba preduzeti sve mjere, kao to su da tu rupu zatvori, da iz nje istjera onoga (ono) to ujeda ili mu da do znanja da to ne smije nikada vie uraditi. Mumina moe sli?na situacija zadesiti iz neke druge rupe ili spilje, poto ne zna ta ga tamo ?eka, ali samo jednom i nikada vie.

    Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, i ashabi su se suo?ili sa zavjerama i ratovima koje su im pleli i vodili murici, Jevreji i munafici i laki su im bili ratovi protiv murika i Jevreja, nego protiv munafika, jer su se za ove prve bolje pripremali i neprijatelj im je bio jasan.

    Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon muri?kog krenja ugovora na Hudejbiji osloba?a Meku, 8. godine po Hidri. On, sallallahu alejhi ve sellem, kanjava tri jevrejska plemena Benu Kajnuka', Benu Kurejza i Benu En-Nadir, koji su prekrili Ugovor koji je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, s njima potpisao nakon Hidre u Medinu.

    Ali, bra?o i sestre, najopasnija vrsta ljudi su munafici (dvoli?njaci), koji javno pokazuju da su vjernici i uivaju sva prava kao i ostali muslimani, ive sa muslimanima i znaju njihove tajne i na?in ivota, a naklonjeni su nemuslimanima s kojima prave spletke i koji razbijaju muslimanske safove i siju smutnju.

    Kuran i hadis posebno govore o ovoj vrsti ljudi. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je spisak munafika povjerio na ?uvanje Huzejfi bin El-Jemanu, radijallahu anhu.

    Na po?etku Kurana, u Suri Bekare, Allah, subhanehu ve teala, u 4 ajeta govori o muminima, u dva slijede?a ajeta o nevjernicima, a u 13 narednih ajeta govori o munaficima, jer su mumini na jasnom ispravnom putu, kafiri su u o?iglednoj zabludi, a munafici se pretvaraju, tako da je vjernicima potrebno znati njihov precizan opis.

    U Kuranu su munafici spomenuti na 32 mjesta, a u opisu "??? ??????????? ??????" u njihovm srcima je bolest, spomenuti su na 11 mjesta, ali ima i drugih oblika njihova spominjanja, kao to su "????????? ??? ???????????? ??? ??? ????????? ????" u sebi skrivaju ono to tebi javno ne pokazuju i drugih. Munafici su stalno u savezu sa Jevrejima, Kr?anima i kafirima i oni vjernicima nanose zlo.

Zato bra?o i sestre dobro zapamtimo ovaj hadis i primijenimo ga u naim ivotima, kako bi bili spaeni na obadva svijeta i kako nam se nikada vie ne bi desili: Bijeljina, Prijedor, Mostar, Gornji Vakuf, Prozor, Ahmi?i, Fo?a, Srebrenica i epa!

Molim Allaha, delle enuhu, da nas u?vrsti na putu islama, da ummet Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, u?ini onima koji ?e uspostavljati red i sprje?avati nered na Zemlji, da nam pomogne da sa?uvamo nau Bosnu i Hercegovinu, u kojoj ?emo sa ponosom i slobodno kora?ati i ivjeti na svakom njenom pedlju, da nas sa?uva iskuenja koja ne?emo mo?i podnijeti, da nas u?ini istinskom bra?om, koja ?e jedni drugima pratati i upu?ivati iskrene dove za popravljanje naeg stanja i pratanje grijeha, da nam bude milostiv na Sudnjem danu i da nas u obe?anim dennetima po?asti drutvom poslanika, iskrenih, ehida i dobrih ljudi!

Nezim Halilovi? - MuderrisAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

HUTBE

POSJETITE MINBER.BA