Utorak, SEPTEMBER 26, 2023
tekstovi_logo


muderisBra?o i sestre u islamu! Danas 22. redeba 1432.H., 24. juna 2011. godine, uz Allahovu, delle e'nuhu, pomo? govorim na temu Isra i mi'rad Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem. Za pomenutu temu sam se opredijelio iz razloga to smo mi bra?o i sestre u posljednjoj tre?ini mjeseca redeba, u kojoj se ummet sje?a ovog vanog doga?aja, koji se desio u Amu-l-Huzn (Godini alosti), u kojoj su umrli Hatida, radijallahu anha, vjerna supruga Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, i Ebu Talib, amida Poslanika, sallallahu alejhi we sellem. No? Isra'a i Mi'rada po Takvimu IZ-e u BiH ove godine ina-Allah pada u naredni utorak nave?e. Isra i Mi'rad donose radosne vijesti za ummet, ali sa sobom nose i nove obaveze.  

Allah, delle e'nuhu, u 1. ajetu Sure Al-Isra', govore?i o Israu, kae:
Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom ?asu no?i preveo Svoga roba iz Mesdidu-l-Harama u Mesdidu-l-Aksa, ?iju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naa pokazali. On, uistinu, sve ?uje i sve vidi.
Ovaj vani doga?aj, je kao to vidimo pomenut u Kuranu i spada u jednu od mudiza, a Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, o ovom doga?aju detaljno govori u mnogim hadisima.  

Isra ozna?ava putovanje od Mesdidu-l-Harama iz Meke, do Mesdidu-l-Aksaa u Kudsu, koje iznosi udaljenost ?etrdeset dana i no?i hoda, dok Mirad ozna?ava putovanje od Mesdidu-l-Aksaa do najvieg neba, odnosno Sidretu-l-Muntehaa (Kona?ne perde). Rije? Lejlen koja se spominje u prvom ajetu Sure Al-Isra ozna?ava dio no?i, a ne cijelu no? to je jo ve?a mudiza.

Mesdidu-l-Aksa je opisan kao mjesto ?ija okolina je blagoslovljena, a taj blagoslov moe da bude: vjerski i dunjalu?ki. Vjerski u smislu slanja poslanika, kao to su: Ibrahim, Ishak, Jakub, Davud, Sulejman, Zekerija, Jahja i Isa, alejhimus-selam, a dunjalu?ki u vidu: mnogobrojnih rijeka, drve?a, plodova i drugih kultura.
Mesdidu-l-Aksa je prva kibla muslimana i ujedno je mjesto gdje je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, klanjao kao imam ostalim Allahovim poslanicima, dok je Burak bio vezan za halku vrata Mesdidu-l-Aksaa. Kada je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, izaao iz Mesdidu-l-Aksaa, Dibril mu je ponudio ?au vina i ?au mlijeka, pa je on odabrao mlijeko, a onda je Dibril rekao:  "Odabrao si fitru (ono to je prirodno), a da si odabrao vino, tvoj ummet bi zalutao. (Buharija)

Govore?i o ovom doga?aju, Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, u hadisu koji biljei imam Buharija, kae:
Prenosi Enes, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: Kada sam bio na prijelazu izme?u jave i sna, doao mi je onaj koji je doao i rasporio mi grudi, izvadio mi je srce, oprao ga i ponovo vratio, potom je dola jahalica koja je bila manja od mazge, a ve?a od magarca, koja je bila bijela i koju zovemo Burak, pa sam uzjahao na nju... (Buharija)

Kroz historiju su svi veliki ljudi bili izloeni mnogobrojnim tekim iskuenjima, a pogotovo Allahovi, subhanehu we te'ala, poslanici. Kada je u pitanju posljednji Allahov Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, i on je proao kroz teka iskuenja, kao to su: tri godine tajnog pozivanja u islam, javno pozivanje (prvo rodbine i blinjih, a potom i ostalih), progon muslimana u Abesiniju, tri godine potpune blokade, kada su muslimani umjesto vode pili jutarnju rosu, nakon toga dolazi Amu-l-huzn (Godina alosti) u kojoj su mu preselila dva glavna ljudska oslonca: vjerna i ?asna  supruga Hatida, r.a., i amida Ebu Talib, doga?a se napad stanovnika Taifa, Ebu Leheb amida Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem, mu je sa svojom enom li?no ?inio razne spletke bacaju?i trnje i otpad na put kojim je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, iao, murici su ga imali namjeru ubiti nekoliko puta, na njegov vrat su bacali unutrinu zaklane ovce i sl.. Nakon dva sastanka na Akabi doga?a se Isra i Mirad,  ?itavim bi?em: duhovno, tjelesno, misaono i voljno. Isra i Mirad se deavaju, nekako na sredini perioda poslanstva, da bi po miljenju neke uleme, ublaio svu bol, napore i teko?e koje su se dogodile u proteklom periodu, kao i dao novu snagu, kako Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem, tako i njegovim ashabima i ummetu.

Poslanikov,sallallahu alejhi we sellem, Mirad je najve?i mirad svih vjerovjesnika. Niko od ljudi nije bio blii Allahu, delle e'nihu, od njega i niko nije vidio ono to je on vidio. Vidio je dennet i dehennem, nagradu, kaznu i meleke. Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je vidio Dibrila u obliku u kojem je stvoren i to je bilo drugo njegovo gledanje u tom suretu (obliku).

Prenosi Enes, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: Kada sam bio uzdignut (na Miradu) i sa Dibrilom doao do najnieg neba, Dibril re?e ?uvaru neba: Otvori! Upitao je: Ko je to? On odgovori: Dibril. Upita: Ima li neko sa tobom? Odogvorio je: Da, ima Muhammed (sallallahu alejhi we sellem)!  Upita: Zar je pozvan? Odgovori: Da! Otvori se nebo i ugledah ?ovjeka koji sjedi, a sa njegovu desnu i lijevu stranu je bila po jedna skupina ljudi. Kada bi pogledao na desnu stranu, nasmijao bi se, a kada bi pogledao na lijevu, zaplakao bi. Taj ?ovjek re?e: Dobro doao dobri Poslanik i sin dobrog ?ovjeka! Upitao sam Dibrila: Ko je ovo? Re?e: Ovo je Adem, a skupine sa desnu i lijevu stranu su njegovi potomci; na desnoj strani su dennetlije, a na lijevoj dehenemlije, pa kada pogleda na desnu stranu nasmije se, a kada pogleda na lijevu zapla?e! Potom smo doli do drugog neba, pa je re?eno ?uvaru isto to je re?eno i na prvom nebu, pa je otvorio. Na njemu sam susreo Jahju, sina Zekerijaa i Isaa sina Merjemina, na tre?em nebu sam susreo Jusufa, na ?etvrtom Idrisa, na petom Haruna sina Imranova, na estom Musaa sina Imranova i na sedmom nebu Ibrahima, alejis-selam, koji je bio naslonjen na Bejtu-l-Mamur (Sagra?enu ku?u), u koju je svaki dan ulazilo sedamdeset hiljada meleka i nije se ponovo vra?alo. Svi su mi oni (poslanici, koje sam vidio) nazvali selam i izrazili dobrodolicu. (Buharija)

Nakon ovog putovanja, Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, se uzdigao do Sidretu-l-Muntehaa (Kona?ne perde), a potom se sasvim pribliio Allahu, delle e'nuhu:   Koliko dva luka ili blie. (Suretu En-Nedm: 9)

Allah, subhanehu we te'ala, o ovom doga?aju govori u ajetima 13.-18. Sure En-Nedm:
On ga je i drugi put vidio,(13) kod Sidretu-l-Muntehaa,(14) kod kojeg je dennetsko prebivalite,(15) kad je Sidru pokrivalo ono to je pokrivalo(16) pogled mu nije skrenuo, nije prekora?io,(17) vidio je velika znamenja svoga Gospodara.(18)  

Vidio je Muhammed, salllallahu alejhi we sellem, mnogo toga to se ne moe opisati ljudskim jezikom, pa mu je Allah, delle e'nuhu, propisao klanjanje namaza, prvo pedeset, a potom pet namaza, svaki namaz kao deset namaza, kao to stoji u hadisima Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem. Do ove olakice je dolo na savjet Musa, alejhis-selam, koji je kazao Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem, da njegov ummet ne?e biti u stanju da klanja pedeset namaza, te da trai olakicu, to mu Allah, delle e'nuhu, prihvata i strogo nare?uje obavljanje pet namaza u danu i no?i. Allahova, subhanehu we teala, volja je da namaz kao fard i jedan od stubova islama, bez kojeg nema muslimana (mumina), bude objavljen ba na nebu, prilikom Mirada (u toj odabranoj no?i), to namazu daje jo ve?u dimenziju i vanost. Namaz je pitanje koje odvaja vjerovanje od nevjrovanja i islam od kufra. Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, u hadisu kae: Prvo za to ?e ?ovjek, musliman biti pitan na Sudnjem danu je propisani namaz...

Zato, bra?o i sestre ?uvajmo namaz i uljepavajmo ga skrueno?u i predano?u i neka svaki na namaz bude preporod naih dua i poticaj da budemo bolji muslimani, a time ?emo biti blii naem Gospodaru i sigurni na obadva svijeta!

Neka sje?anje na Isra i Mi'rad bude povodom nae odluke da se ?vr?e prihvatimo islamskih propisa i pripremamo za Dan polaganja ra?una!!!
Gospodaru, pomozi naoj ugroenoj i obespravljenoj bra?i, ma gdje bili, a posebno onima u: Palestini, Kamiru, Avganistanu, Iraku, Libiji, Jemenu, Siriji i Manjem BH Entitetu, u?vrsti nas na putu islama, u?ini nas od onih koji izvravaju obavezu namaza i sve druge islamske obaveze, uputi nae porodice i nae potomke i u?ini ih istinskim pripadnicima ummeta, sa?uvaj nas iskuenja koja ne moemo podnijeti, budi nam milostiv na Sudnjem danu i uvedi nas u dennete u drutvu sa: poslanicima, iskrenim, ehidima i dobrim ljudima!
Sarajevo: 22. redeb 1432.H.                            Hutba: Damija "Kralj Fahd"
24. juni 2011. god.                                       Nezim Halilovi? Muderris


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

HUTBE

POSJETITE MINBER.BA

  • Zajedničko jelo
      Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Hrana spremljena za dvojicu, dovoljna je trojici, a hrana...
  • Allahov mjesec muharrem i dan Ašure – šta znamo o njima?
    Piše: Elvedin Pezić Vrijednost Allahovog mjeseca muharrema i dana Ašure uistinu je velika, međutim, i pored toga, ljudi su u pogledu ovog mjeseca i ovog...
  • Imam Muslim
    Piše: Hfz. Entas-ef. Pramenković Ebu Husejn Muslim b. Hadždžadž b. Muslim b. Verd b. Kevšaz el-Kušejri en-Nejsaburi, poznati hadiski ekspert, učenjak, imam u hadisu i...