Srijeda, Svibanj 31, 2023
tekstovi_logo

Na kraju ramazana 1432.


ramadan6Bra?o i sestre u islamu! Danas 26. ramazana 1432. god. po H., 26. avgusta 2011. godine, posljednju ovogodinju ramazansku hutbu sam naslovio sa Na kraju ramazana 1432.H./2011. godine.


Danas je bra?o i sestre i svjetski Dan Kudsa, kada se ummet kolektivno sje?a Kudsa, u kojem je Medidu-l-Aksa, prva kibla i tre?i harem muslimana, a sje?anje na Kuds je sje?anje na Palestinu, koja se decenijama okupira i uzurpira i ona je samim time na savjesti ummeta, a prvenstveno njihovih vladara. Ummet treba da zna da se pitanje Kudsa ne?e rijeiti rezolucijama i mirovnim pregovorima, ve? istinskim dihadom, a blago onima koji se budu borili u ime Allaha, subhanehu ve te'ala, za osloba?anje Mesdidu-l-Aksaa i Palestine i koji na tom putu postignu ehadet!

Mi bra?o i sestre imamo jo tri dana ovog mubarek mjeseca u kojima imamo priliku da se u skladu sa rije?ima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, oslobodimo od vatre:  "??????? ?????? ???? ???????????""Njegova posljednja tre?ina je osloba?anje od vatre!" Zato iskoristimo ove preostale mubarek dane i no?i i provedimo ih u ibadetu, kako bi se potpuno oslobodili od dehennemske vatre!

Veliki halifa Omer ibn El-Hattab, radijallahu anhu, je primicao ruke vatri i govorio: Omere, radi za vatru koliko je moe podnijeti!

Niko od nas bra?o i sestre ne moe podnijeti ni najslabiju dunjalu?ku vatru, pa kako se onda tek trebamo ?uvati dehennemske vatre, koja je na desetine puta ja?a i trajnija!?

Kako se primi?e kraj mubarek ramazana, srca vjernika su i radosna i tuna - radosna zbog toga to su uz Allahovu, subhanehu ve te'ala, pomo? gotovo ispostila ramazan i time izvrila jedan od stubova islama, a tuna jer s odlaskom ramazana odlaze i mnogobrojne blagodati i ljepote. Ramazanom su nae damije pune klanja?a, uz ramazan smo solidarniji, u ramazanu poja?ano u?imo Kur'an i klanjamo propisane nam namaze i nafile, u ramazanu se vie posje?ujemo, manje ogovaramo i ?uvamo se grijeha; u ramazanu su jednom rije?ju mnogobrojne blagodati...

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je u posljednjoj tre?ini ramazana poja?avao ibadet, to potvr?uju rije?i Aie, radijallahu anha, majke mu'mina:

???? ????????? ?????? ????? ???????: ????? ?????????? ?????? ??????? ???????? ????????? ????? ?????? ????????? ????? ??????????? ???? ????????? ?????????? ????????? ???????? ?????????? ???????? (????????)

Prenosi Aia, radijallahu anhu, da bi Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada bi dola zadnja tre?ina ramazana, smotao svoju postelju, tj. ne bi se primicao enama, no?i bi provodio u ibadetu i budio bi svoje uku?ane (radi ?injenja ibadeta)! (Buharija i Muslim)

Pored teravije koju je klanjao cijelog ramazana, u zadnjih deset no?i, u zadnjem dijelu no?i, Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bi klanjao Salatu-t-teheddud.  

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, nije izostavljao Salatut-teheddud ni kada je bio bolestan ili prekomjerno umoran, kada bi klanjao sjede?i.

 U dva Sahiha stoji predaja da je Dibril dolazio kod Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, svakog ramazana i po jednom ga presluavao Kur'an, da bi posljednje godine to u?inio dva puta.

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je u svakom ramazanu ?inio i'tikaf deset dana, dok je u godini u kojoj je preselio bio u i'tikafu dvadeset dana! (Buharija)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je sve do smrti prakticirao i'tikaf, to su ?inili i njegovi ashabi, kao i selef salih (dobri potomci). Potvrda tome su rije?i Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhu: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je provodio u i'tikafu posljednjih deset dana ramazana! (Buharija) A u drugoj predaji stoji: Oivio bi no?i, budio ?eljad, trudio bi se i odloio bi svoj ogrta?. (Buharija i Muslim)

Aia, radijallahu anha, prenosi da se intenzitet ibadeta Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, poja?avao zadnjih deset dana: Rekla je Aia, radijallahu anha: Prvih dvadest dana (ramazana) je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, mijeao namaz i spavanje, a kada bi dolo zadnjih deset dana, on bi sloio i odloio svoj ogrta?! (Ahmed)

U jednoj predaji stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, budio Fatimu i Aliju, radijallahu anhuma, uve?e govore?i im: "Zar ne?ete ustati i klanjati?" (Buharija i Muslim) i budio je (Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem) Aiu, radijallahu anha, kada bi zavrio teheddud, a prije nego to bi klanjao vitr.
U Muvettau stoji, da je Omer ibn Hattab, radijallahu anhu, klanjao dobar dio no?i, pa kada bi dola polovica no?i, budio bi svoju porodicu govore?i im: Namaz, namaz, i prou?io bi ovaj ajet: ???????? ???????? ???????????? ??????????? ?????????  Naredi svojoj ?eljadi da obavlja namaz i ustraj u tome!... (Ta Ha, 132.)

U jednoj od neparnih no?i zadnjih deset no?i ramazana je i No? Kadr, a Allah, subhanehu we te'ala, u Suri Kadr, isti?e njenu vrijednost:  

?????? ???????????? ??? ???????? ?????????(1) ????? ????????? ??? ???????? ?????????(2) ???????? ????????? ?????? ????? ?????? ??????(3) ????????? ?????????????? ?????????? ?????? ???????? ???????? ???? ????? ??????(4) ??????? ???? ?????? ???????? ?????????(5) (???? ?????: 1-5)?

Mi smo ga spustili (objavili) u No?i Kadr(1) a ta ti misli ta je to No? Kadr?(2) No? Kadr je bolja od hiljadu mjeseci(3) meleci i Dibril, s dozvolom Gospodara svoga, sputaju se u njoj zbog odluke svake.(4) Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane!(5) (El-Kadr, 1-5)

No? Kadra je vrijednija od 83 godine i ?etiri mjeseca, pa ko od nas ne eli iskoristiti ovu no??!

Onaj ko provede No? Kadr, u ibadetu, bit ?e mu oproteni proli grijesi, kao to stoji u hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu:

???? ????? ???????? ????????? ????????? ?? ??????????? ?????? ???? ??? ????????? ???? ????????. (?????)

Ko provede No? Kadr ?vrsto vjeruju?i i nadaju?i se Allahovoj nagradi, bit ?e mu oproteni proli grijesi! (Buharija)

Muhammed, sallallahu 'alejhi ve sellem, nam preporu?uje da traimo No? Kadra u zadnjih deset no?i ramazana: Prenosi Aia, radijallahu anha, da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao:

    ?????????? ???????? ????????? ??? ????????? ???? ????????? ??????????? ???? ????????? (?????)

Traite No? Kadr, u neparnim no?ima posljednjih deset no?i ramazana! (Buharija)

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govore?i o ramazanu, kazao: U njemu je no? koja je vrijednija od hiljadu mjeseci. Kome bude uskra?eno dobro u njoj, uistinu je od onih koji su uskra?eni! (Ahmed)

Abdullah ibn Omer, radijallahu anhu, je rekao: Neki ashabi su u snu vidjeli da je Lejletu-l-Kadr u zadnjih sedam no?i ramazana. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, im je rekao:  Pokazan mi je va san. Istina je da je ona (Lejletu-l-Kadr) sakrivena u zadnjih sedam dana, pa ko je bude traio neka je trai u zadnjih sedam no?i! (Buharija)

 Ubade ibn Semh, radijlallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, izaao jednom prilikom da obavijesti ashabe o Lejletu-l-Kadru, pa su se dva muslimana posva?ala, na to je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: Izaao sam da vas obavijestim o No?i Kadr, pa kada su se dva muslimana posva?ala i dignuto je od mene znanje o njoj. Moda je to dobro po vas, nadam se, ali traite je u dvadeset i devetoj, dvadeset i sedmoj i dvadeset i petoj no?i. (Buharija)

Muhammed, sallallahu 'alejhi ve sellem, nas podsti?e da se u toj no?i obra?amo dovom svome Gospodaru i od Njega traimo oprosta.

Rekla je Aia, radijallahu anha, Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.: Poslani?e, ako doivim No? Kadr, ta ?u u njoj govoriti? Rekao je: Reci: ??????????? ??????? ??????? ??????? ????????? ??????? ??????  Gospodaru, Ti si Taj Koji oprata, voli oprost, pa mi oprosti!

  Bra?o i sestre! Provedimo ovih nekoliko preostalih dana i no?i mjeseca ramazana u ibadetu i tragajmo za No?i Kadr, nadaju?i se Allahovoj, delle enuhu, milosti, oprostu grijeha i dennetima koji su nam obe?ani! Izvrimo obavezu sadekatu-l-fitra, kako bi na taj na?in od posta odstranili eventualne nedostatke i kako bi post bio uzdignut Allahu, subhanehu ve te'ala! Budimo iskreni u naem vjerovanju i natje?imo se u dobru tokom cijele godine!

Gospodaru, podari pobjedu svim ugroenim i obespravljenim muslimanima, daj nam snage da oslobodimo Palestinu i Kuds, ne iskuavaj nas s onim to ne?emo mo?i podnijeti, u?ini nas od onih koji se iskreno kaju za u?injene grijehe, primi od nas post, namaze i ostala dobra djela u mubarek-ramazanu, budi nam milostiv na Sudnjem danu i po?asti nas u dennetu drutvom poslanika, iskrenih, ehida i dobrih ljudi!
 
Nezim ef. Halilovi?  - Muderis


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

HUTBE

POSJETITE MINBER.BA