Subota, JUNE 03, 2023
tekstovi_logo

Cjelovitost islama


islamicHvala pripada Allahu. Zahvaljujemo Mu i samo od Njega pomo? traimo i  Njega molimo za oprost grijeha! Od Njega traimo da nas zatiti od zla koje se krije u nama i od grijeha koje sami ?inimo! Onaj koga On na pravi put uputi, niko ga u zabludu ne moe odvesti, a koga On ostavi bez upute, niko ga na pravi put ne moe izvesti. Svjedo?im da nema istinskog boga osim Allaha, Jednog i Jedinog, koji nema sudruga, i svjedo?im da je Muhammed, s.a.v.s.  , Njegov rob i poslanik! Uzvieni Allah poslao je Poslanika, s.a.v.s. , uputom i ispravnom vjerom islamom, s vjerom milosti, pravednosti, pobonosti i lijepog ponaanja; vjerom kojom je Allah jedne uputio, a drugima je tu ?ast uskratio. Salavat i selam neka je na Poslanika, s.a.v.s.  ,njegovu porodicu, ashabe i sve koji njih slijede do Dana sudnjeg!

Najbolji govor je Allahova Knjiga, najbolja uputa je Poslanikova, s.a.v.s., uputa, a najgore stvari su bidati (novotarije) u vjeri.

Allahov govor je najbolji govor zato to on vodi onome to je najispravnije i najbolje, a Poslanikova uputa je najbolja uputa zato to predstavlja pravi put koji vodi ka Allahu i sre?i na oba svijeta.

A zatim:

Bra?o muslimani! Kod Allaha je jedina ispravna vjera islam i onaj ko eli drugu vjeru mimo islama, ona mu ne?e biti primljena. Islam zna?i potpuno predavanje Allahu, srcem i tijelom, i bespogovorno izvravanje svega to vjera propisuje, bez oklijevanja, lijenosti i zastranjivanja. To je potpuna poslunost Allahu i u javnom i privatnom ivotu i izvravanje svega to On nare?uje, a ostavljanje svega to On zabranjuje.

ejtan, va o?iti neprijatelj, radi na tome da oslabi vau odlu?nost da slijedite islam: on ho?e da vas ulijeni pa da zapostavljate svoje obaveze, grijeite i budete nepokorni Allahu, on vam islam predstavlja kao atak na vae slobode, stegu, nepotrebno optere?enje i prepreku da do?ete do onoga to vam je od koristi. ejtan prikazuje vjeru islam u najcrnjem svjetlu da bi vas od nje odvratio i u propast odveo, jer je i sam zbog toga upropaten. Uzvieni Allah kae:

 

''ejtan je, uistinu, va neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! On poziva pristae svoje da budu stanovnici u Vatri.'' [1]

Bra?o! Islam nije onakav kakvim ga prikazuju njegovi neprijatelji. Naprotiv, islam je istinita vjera, vjera pravednosti i stvarne slobode. Islam je prirodna i lahka vjera, vjera koja donosi sre?u, blagostanje i napredak. Pogledajte osnove islamskog erijata, a zatim sa njima usporedite sva sporedna pitanja, pa ?ete vidjeti da je islam sagra?en na pet osnovnih stubova

 

Svjedo?enje da je samo Allah istinski Bog predstavlja bit vjere. ehadet te osloba?a od robovanja bilo kojem boanstvu osim Allahu i ?injenja ibadeta bilo kome osim Njemu, Gospodaru svjetova, koji te stvara, lijep lik ti daje, hrani te, obasipa mnotvom blagodati i odrava u ivotu. Pred Njim si samo jedan od Njegovih robova, ali si u odnosu na druge potpuno slobodan. Nerazumno je da svoje robovanje stvarnom Gospodaru, koji zasluuje da Mu se robuje, zamijeni robovanjem svojim strastima, imetku ili nekoj osobi.

Naalost, mnogi prilikom obavljanja ibadeta osje?aju teret i teko im je kao da su na eravici, te u tom stanju ne mogu dugo ostati, a srca su im zaokupljena ne?im drugim. A kada rade za dunjaluk, svim srcem su tom poslu predani, um maksimalno uposle, i svesrdno i smireno obavljaju svoje dunjalu?ke poslove. Njihov ibadet dunjaluku je potpun, a ibadet jedinom pravom Gospodaru, Allahu, je manjkav.


Kelimei-ehadet

Svjedo?enjem da je Muhammed, s.a.v.s.  , Allahov poslanik iskazuje se spremnost na dosljedno slije?enje Poslanika, s.a.v.s.. Niko nema pravo da bude slije?en kao Poslanik, jer on je poslanik tvoga Gospodara kome je nare?eno da ti dostavi poslanicu, dok si ti zaduen da tu poslanicu slijedi. Poslanik ?e biti pitan da li je tu poslanicu dostavio, a ti ?e biti pitan da li si je slijedio. Uzvieni Allah kae:

''I sigurno ?emo pitati one kojima smo poslanike slali, a pitat ?emo, doista, i poslanike. ''[2]

Svaki ?ovjek radi u skladu sa zacrtanim programom za koji smatra da je ispravan. U krajnjem, postoje dva puta na kojima ljudi zasnivaju svoje dunjalu?ko bivstvovanje, a to su: ili put vjerovjesnika ili put onih koji pori?u vjerovjesnike. A zar poslije istine ima ita osim zablude? Pogledaj koji od ta dva puta je ispravniji i bolji. Lahko?a u ovom segmentu svodi se na dvoje:

Prvo: Da samo Allaha oboavamo i nikoga Mu ravnim ne smatramo, ni od ljudi, ni evlija, ni vjerovjesnika, ni kamenja niti od drve?a. Zato je Omer, r.a. , kada je poljubio Haderul-esved, rekao: ''Ja znam da si ti samo kamen koji ne moe dobro donijeti, a ni zlo otkloniti. Da nisam vidio da te ljubi Allahov Poslanik, s.a.v.s.   , ni ja te ne bih poljubio.''

Drugo: Da tvoja djela budu uskla?ena sa sunnetom Allahovog Poslanika, s.a.v.s.. Uzvieni Allah kae:

''Reci: 'Ja sam ?ovjek kao i vi, meni se objavljuje da je va Bog jedan Bog. Ko udi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka ?ini dobra djela i neka u ibadetu Gospodaru svome, ne smatra Njemu ravnim nikoga!''' [3]

Uzvieni Allah kae:

''Onaj koji je dao smrt i ivot da bi iskuao koji od vas ?e bolje postupati; On je Silni, Onaj koji prata.'' [4]

Islamski u?enjaci u komentarima ovog ajeta kau: ''Allah vas iskuava kako bi vidio ko ?e iskrenije i ispravnije postupati.''

-          Iskrenost se ogleda u ?injenju djela isklju?ivo u ime Allaha, tako da se ni najmanje djelo ne ?ini zbog nekog drugog.

-          Ispravnost djela ogleda se u njegovoj uskla?enosti sa uputom Njegovog Poslanika, s.a.v.s..

 

Namaz

to se ti?e namaza, on je lahak, koristan za srce, tijelo, pojedinca i zajednicu. Namaz je zapravo veza s tvojim Gospodarom. U namaz nikada ne stupa ako tvoja vanjtina i nutrina nisu ?isti. Pred svojim Gospodarom stoji skrueno i ponizno, pribliavaju?i Mu se na na?in koji je On odredio: u?enjem Kur'ana, zikrom, seddom, stajanjem, pregibanjem i sjedenjem, trae?i od Njega dobro ovog i drugog svijeta. Namaz snai tvoju vjeru, brie tvoje grijehe i svrstava te me?u dobre. Namaz ti je snaga za uspjeh na dunjaluku i ahiretu, i on te ?uva od razvrata i grijeenja.

''Pomozite sebi strpljenjem i namazom, a to je, zaista, teko, osim poslunima.'' [5]

S obzirom da je namaz najvaniji obred i odrednica ove vjere, u njemu su propisane olakice kakvih nema u drugim obredima. Naime, olakice su propisane u artima (uvjetima), ruknovima (sastavnim dijelovima) i u broju rekata namaza. Shodno tome, onaj ko ne na?e vode ili nije u mogu?nosti da je koristi, uzima tejemmum i klanja. Za obavljanje namaza ne uvjetuje se odre?eno mjesto, kao to se uvjetovalo ranijim narodima. Allahov Poslanik, s.a.v.s. ,rekao je: ''?itava zemlja mi je u?injena ?istom i mjestom pogodnim za obavljanje namaza.''[6]

Lahko?a se ogleda u sljede?em:

-   u broju namaza propisano ih je pet, a nagra?uju se kao da ih je obavljeno pedeset;

-   u skra?ivanju ?etverorekatnih namaza na dva rekata;

-   pripajanju jednih namaskih vremena drugima;

-    i u obavljanju namaza na na?in na koji ga osoba moe obaviti.

 

Allahov Poslanik, s.a.v.s.  ,rekao je:

''Klanjaj stoje?i, a ako ne moe, onda sjede?i, a ako ni to ne moe, onda lee?i.''[7]

 

Zekat

Zekat predstavlja izdvajanje malog dijela imetka kako bi pomogao svojoj bra?i i razvoju svoje zajednice. Njime ?isti svoj imetak, duu od poku?ene krtosti i srce od grijeha. Zato sadaka unitava grijeh kao to voda gasi vatru:

''Uzmi od imetaka njihovih zekat, da ih njime o?isti i blagoslovljenim ih u?ini...''[8]

Mnogim ljudima lahko je potroiti mnogo imetka na vlastite prohtjeve od kojih nemaju koristi ili ?ak od toga tete imaju, a kada se od njih zatrai obavezno ili dobrovoljno udjeljivanje, nije ih sramota da ponude samo jednu marku, kao da ne vjeruju Allahovom obe?anju u povrat na ovom, nagradu na drugom svijetu i prijetnju zbog uskra?ivanja zekata.

Olakica u pitanju zekata ogleda se u tome to je zekat propisano izdvojiti samo jednom u godini i ne daje se na sav imetak, nego na samo odre?ene vrste imetka i nakon to se u posjedu osobe na?e odre?ena koli?ina tog imetka. Zekat se ne daje na imetak koji je potreban osobi, kao to su stan i prijevozno sredstvo, bez obzira kolika bila njihova vrijednost. Tako?er, dio koji se izdvaja nije velik i ne obuhvata cijeli imetak, odnosno taj dio je veoma malen i ne prelazi 2,5% od vika imetka. Ako osoba ne posjeduje vrijednost nisaba i to tokom cijele godine, ona nije duna izdvojiti zekat. Nisab je ostavljen za vlastite potrebe i potrebe onih koje ?ovjek izdrava. U olakice zekata spada i to to onaj ko ga izdvoji zna potrebnika ili siromanu osobu kojoj taj zekat daje, a kada neko i to zna i kada je svjestan da je zekat neto to je Allahovo pravo, njemu nije teko izdvojiti zekat i ?ini to drage volje.

 

Post

Post je propisan samo u jednom mjesecu u godini i podsje?a na jednu od najve?ih Allahovih blagodati koju daruje ljudima mjesec objavljivanja Kur'ana. U tom mjesecu nare?eno ti je da se suzdri od udovoljavanja prohtjevima, jela, pi?a i spolnog op?enja tokom dana, radi pribliavanja Allahu i rtvovanja onoga za ?im dua tei zarad Allahovog zadovoljstva, a pored toga post je koristan i u duhovnom, fizi?kom i socijalnom pogledu. U tom islamskom artu nalaze se olakice kakve nalazimo i u drugim artima. Uzvieni Allah kae:

''...Ko od vas u tom mjesecu bude kod ku?e, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti Allah eli da vam olaka, a ne da poteko?e imate...''[9]

Dakle, onaj ko bude tjelesno zdrav, a boravi u svojoj porodici, duan je postiti, a onaj ko ramazan do?eka bolestan ili je na putu na kome je teko postiti, napostit ?e isti broj dana, a onaj ko je trajno nesposoban za post, za svaki dan ?e nahraniti po jednog siromaha.

U postu je propisan i sehur[10], i sehur je preporu?en. Allahov Poslanik, s.a.v.s.  , rekao je: ''Obavljajte sehur jer se u njemu krije bereket[11].''[12]

Sehur je propisan da bi posta? to lake ispostio dan posta. Zabranjeno je postom koji je nepodnoljiv dovoditi u opasnost svoje zdravlje i ivot. Allahov Poslanik, s.a.v.s. ,rekao je: ''Nije dobro?instvo da postite kada ste na putovanju.'' [13]

 

Hadd

Hadd je posjeta Bejtullahu radi obavljanja propisanih obreda i njime je zaduen samo onaj ko ga moe obaviti i to jednom u ivotu. Primljen hadd (hadd mebrur) brie sve grijehe i prijestupe, i za ispravno obavljen hadd nema druge nagrade osim Denneta. U koristi hadda spada i to to se muslimani iz svih krajeva svijeta me?usobno upoznaju, ujedinjuju i jedni od drugih u?e.

I u ovom islamskom artu imamo toliko olakica da ih je ovom prilikom teko navesti, ali ?emo spomenuti samo neke od njih.

Nagrada za obavljen hadd tako je velika da sve poteko?e pri njegovom obavljanju postaju neprimjetne. Hadiji nita nije teko ako se tako mnogo dobiva. Dovoljno je da ?uje rije?i Allahovog Poslanika, s.a.v.s..: ''Za ispravno obavljen hadd nema druge nagrade osim Denneta''[14]; ''Ko obavi hadd a da pri tome nema spolni odnos sa enom, ne govori rune rije?i i ne sva?a se, vratit ?e se ku?i (?ist od grijeha) kao na dan kada ga je majka rodila.''[15]

U lahko?e ovog obreda spada i to to se njime osoba zaduuje samo jednom u ivotu i to kada postane punoljetna, umno zdrava, i u svom posjedu ima vika imetka i prijevozno sredstvo. Pored svega navedenog, u preduvjete za obvezivanje osobe haddom spada i sigurnost puta, kako bi putnik bio siguran na tom putovanju.

Hadski ruknovi (sastavni dijelovi) su lahki i ima ih ?etiri:

  1. nijjet pri obla?enju ihrama,
  2. tavaf, koji se sastoji od sedam obilazaka oko Kabe,
  3. stajanje (boravak) na Arefatu i
  4. sa'j (brzo hodanje) izme?u Safe i Merve.

Ostalo su vadibi, poput boravka na Mini, bacanja kamen?i?a na demretima i klanje hedja (hadskog kurbana). Onaj ko nije u mogu?nosti zaklati hedj, postit ?e tri dana u vrijeme hadda i sedam po povratku ku?i. Pa postoje li bolje olakice od spomenutih!

Od Allaha oprosta traim, a traite i vi oprosta, jer On je taj koji oprata i koji je milostiv!

Drugi dio hutbe

Hvala Allahu, Jednom i Jedinom. Salavat i selam neka je na onoga poslije kojeg nijedan vjerovjesnik ne?e do?i.

Dakle, ovo je naa vjera i na erijat, i islamska samilost prema muslimanima. Islam je vjera puna olakica, lahka je i mudro?u ispunjena, tolerantna i pravedna. A kako i ne bi bila kada je to objava Mudrog i hvale dostojnog:

''A kako i ne bi znao Onaj koji stvara, Onaj koji sve potanko zna, koji je o svemu obavijeten.''[16]

Onaj ko nas je stvorio najbolje poznaje stanja u kojima se mi nalazimo i ta moemo, a ta ne moemo, i zato nam propisuje te propise, u kojima nema iskrivljivanja, promjena, manjkavosti i proturje?ja. Propisi su prilago?eni obi?nom svijetu i oni se odnose na sve segmente ivota. U izvravanju ovih propisa ne pravi se razlika izme?u obveznik, odnosno izme?u vladara i njegovog podanika.

''Ovo je Knjiga ?iji se ajeti pomno niu i od vremena do vremena objavljuju, od Mudrog i Sveznaju?eg.''[17]

Bra?o, sljedbenici islama treba da se ponose islamom, jer islam je ono to ih uzdie i ?ini vrijednim na dunjaluku i ahiretu, i donosi im prosperitet u svakom pogledu. Ako neko u to sumnja, neka se osvrne na prve generacije muslimana, na vrijeme u kome su muslimani i po svojoj vanjtini i po nutrini bili muslimani, koje dunjaluk nije obmanuo niti ih je ivot na ovom svijetu zavarao.

Allaha se bojte, o robovi Allahovi! ?vrsto se drite svoje vjere i javno i tajno, kako ne biste od nje bili udaljeni i daleko zalutali. Pazite da se na vas ne odnose Allahove rije?i:

''I kada bi zaboravili ono ?ime su opominjani, Mi bismo im kapije svega otvorili; a kad bi se onome to im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili, i zameo bi se trag narodu koji ?ini zlo, i neka je hvaljen Allah, Gospodar svjetova!''[18]

Na Gospodaru, u?vrsti nas u islamu i daj da ispravno vjerujemo u Tvoju jedno?u. Daj da sretno ivimo i svoj ivot lijepo zavrimo. Usliaj nae dove, Gospodaru svjetova!

Boe moj, blagoslovi Muhammeda, s.a.v.s.  , i rod Muhammedov, s.a.v.s.  ,  kao to si blagoslovio  Ibrahima, a.s. ,  i rod Ibrahimov, a.s. , zaista si Ti hvaljen i slavljen. Boe moj, obaspi blagodatima Muhammeda, s.a.v.s.  , i rod Muhammedov, s.a.v.s.  , kao to si blagodatima obasuo Ibrahima, a.s. ,   i rod Ibrahimov, a.s.,  zaista si ti hvaljen i slavljen!

Boe! Molimo Te za uputu, bogobojaznost, ?ednost i blagostanje!

Boe, olakaj nam na dunjaluku i ahiretu!

Boe na! Prije no to se maknemo sa ovog mjesta, oprosti nam sve grijehe i nijednog ne ostavi neoprotenog, a ni nevolje a da je ne otkloni!

Boe, hvala Ti onoliko koliko Ti eli, i hvala Ti povrh toga i poslije toga!

Boe, olakaj nam hod na pravom putu do Tvog zadovoljstva!

Boe, smiluj se muslimanima i muslimankama! Oprosti naim ivima i umrlima!

Boe, daj da ummet Tvoga Poslanika prona?e pravi put zbog koga ?e oni koji se Tebi pokoravaju biti uzdignuti, a oni koji prema Tebi grijee biti upu?eni!

Boe, u?ini nam dragim u?enje Tvoje Knjige i time ukrasi naa srca!

Boe, daj da Tvoj Kur'an u?imo i po njemu radimo!

Naa posljednja dova je: '''Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo!''

 

 

 [1] Fatir, 6.

[2] El-E'araf, 6.

[3] El-Kehf, 110.

[4] El-Mulk, 2.

[5] El-Bekare, 45.

[6] Hadis biljei imam Buharija.

[7] Hadis biljei imam Buharija.

[8] Et-Tevbe, 103.

[9] El-Bekare, 185.

[10] Sehur je jelo pred zoru i zapatanje.

[11] Bereket je blagoslov i dobro.

[12] Hadis biljei imam Muslim.

[13] Hadis biljei imam Muslim.

[14] Hadis biljei imam Muslim.

[15] Hadis biljei imam Buharija.

[16] El-Mulk, 14.

[17] Hud, 1.

[18] El-En'am, 44-45.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

HUTBE

POSJETITE MINBER.BA