Ponedjeljak, JULY 04, 2022
tekstovi_logo

NA?A DIZDAREVI?: NEJEDINSTVO MUSLIMANA POGUBNO


muslimani_molitev_wkSve ve?i stepen islamofobije i sve ?e?i napadi na muslimansku ?ast, trebalo je da nam bude sebeb zbijanja saffova i ujedinjenje razjedinjenih demata, sabiranje u stado odbjeglih jagnjadi, ali na alost kao da je sam ejtan prokleti kreator najve?ih fitni i poreme?enih prioriteta koji su nas doveli u stanje da svjesno ili nesvjesno budemo u slubi neprijatlja Islama i svega to u sebi sadri predznak islamski.

Umjesto da se okupimo oko onoga oko ?ega se svi slaemo, a po strani ostavimo ono manje zna?ajno, oko ?ega se razilazimo, da budemo jedinstvenih stavova, nastupa u javnosti i zajdni?kim projektima radimo na onome zbog ?ega smo stvoreni, mi se raspravljamo oko onoga oko ?ega se nemamo pravo raspravljati i nemamo pravo etiketiranja, osu?ivanja i omalovaavanja drugih muslimana koji svjedo?e da je Allah bog i da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i Njegov poslanik.

Sve ono na to smo mi izgubili vrijeme, a to su nai zajedni?ki neprijatelji pomno pratili i prate, dalo je hrabrosti da nas sve odvanije i e?e napadaju, sumnji?e, optuuju i osu?uju bez imalo stida i straha od posljedica prljavih igara koje ve? predugo igraju. Svoje prljave planove su u po?etku provodili opreznije, montirali su procese i podmetali dokaze za nepravedne optube.

Mi smo, sve to nijemo posmatrali ili se raspravljali u njihovu korist pa im je to dalo snage da krenu jo otvorenije pa su nas sumnji?ili, sudili, osloba?ali i ponovo optuivali. Opet smo mi poneki priguen glas dizali, ali se zna?ajnije nismo organizovali i uvijek je bilo vie onih koji su sjede?i kritikovali i po nekim svojim teorijama pozivali na mir i suzdranost...

Onda su po?eli e?e i ?e?e da nas napadaju sa svih strana istovrmeno, nisu tedili Islamsku zajednicu, Rijaset, Muftiju Zukorli?a, Stanovnike Mao?e i Bo?inje, damiju Kralj Fahd i mnoge druge zajednice muslimana razli?itih politi?kih i ivotnih pogleda, ali zajedni?ko im je din Islam i zbog toga smo svi trebali biti zaokupljeni svojim belajima da nemamo vremena da se brinemo za tu?e.... Naravno u isto vrijeme, mi smo nastavili da se me?usobno optuujemo, omalovaavamo, vazimo i piemo tekstove jedni protiv drugih, komentariemo po internetu nesvjesni zla koje sa sobom nosi ta tehnologija koja je i osmiljena uglavnom za podle ciljeve.

I dok se Dodik hvalio nepriznavanjem drave BiH i njenih institucija, dok je oholo izraavao svoje neprijateljstvo prema svemu onome to ima ikakve veze sa Islamom. Dok se u institucijama BiH postavljaju zastave Republike Srpske i zabranjuje upotreba rije?i genocid... dok se rue institucije ove zemlje, mi se me?usobno raspravljamo oko pripadnosti odre?enoj islamskoj skupini a sve su islamske, subhanallah...

U isto vrijeme Muslimani se me?usobno nazivaju pogrdnim nadimcima, montiraju se DVD i snimci daijja, islamske stranice koje u svom programu kau da imaju za cilj promovisanje osnovnih islamskih vrijednosti i irenje dawe, rade jedna protiv druge i pozivaju na neposluh svemu to je suprotno njihovim stavovima, a samim time i otvoreno neprijateljstvo prema odre?enim skupinama ili organizacijama muslimana.... Dok se nai mudahidi me?usobno dopisuju neprijateljskim saoptenjima za javnost, u isto vrijeme im promi?u veoma vani doga?aji koji ?e u?i u istoriju ove zemlje ako je uopte bude!!!

Dok se muslimani me?usobno optuuju, osu?uju, alju jedni druge u dehenem i vide svoje mjesto u dennetu, najve?i faraoni dananjice smiljeno, planski rade na ruenju osnovnih institucija koje su nekada imale hrabrosti da stanu u zatitu islamske ?asti: Nekada je tuilatvo odbijalo udbake optunice i nije podlijegalo pritiscima neprijatelja gra?ana ove zemlje. Danas, dok se muslimani raspravljaju oko toliko nebitnih stvari, rue se sudske institucije ove zemlje i priprema plodno tlo za sprovo?enje podlih planova neprijatelja Islama.

Ve? sada imamo osloba?aju?e presude najve?ih ratnih zlo?inaca koje su nastale pod pritiskom faraona dananjice, ali za svaki slu?aj, zbog mogu?eg savjesnog ?lana sudskih institucija, radi se na ruenju svake institucije preko koje bi insan mogao da se bori za svoje pravo. U isto vrijeme se pove?avaju ovlasti obavjetajnim slubama a umanjuju tuilatvu i sudskim institucijama. To je plan za ciljano unitavanje, razbijanje i onemogu?avanje irenja dawe, organizovanje muslimana i njihovo zajedni?ko djelovanje.

To je veoma ozbiljno, a posebno kada uzmemo u obzir izjave iz R.S. kojima se otvoreno najavljuje nepovjerenje prema muslimanskim sudijama to samo po sebi puno govori o ciljevima ovakvih akcija koje su u naim dematima ostale nezapaene kao i mnoge druge ali zbog toga itekako se prati i komentarie izjava svakog daijje, Reisa ili nekog drugog radnika za Islam. Pa gdje nam je pamet bra?o i sestre?J este li ikada vidjeli da se javno napadaju vjerske vo?e drugih nacioalnosti od strane njihovog naroda? Jeste li vidjeli ogra?ivanje srpskog naroda od ?etnitva i Ravnogorskog ?etni?kog pokreta??? Nikada!!! Oni svoje ?uvaju i ako kritikuju ili savjetuju, to rade u ?etiri oka, a ne preko najve?ih medija dananjeg vremena....

Satrasmo se pokazuju?i nau slabost i razjedinjenost, a ljutimo se na islamofobe kojima smo itekako dali materijala za njihove spletke. Dovoljno je da u?u na dvije suprostavljene web. stranice i lako ?e do?i do informacija i dezinformacija!

Nisam nikakav politi?ki niti vojni analiti?ar, ali ne treba neko znanje i iskustvo da insan zaklju?i da je ovo idealno vrijeme za napad na Islam i muslimane na vie frontova, jer smo sada najrazjedinjeniji, nemamo prioriteta, nemamo zajedni?kih ciljeva, nismo organizovani i potpuno smo dezorjentisani. Na nefs nam oduzima i zadnji atom energije koju opet potorimo na bespotrebne i veoma naivne rasprave. Nismo svjesni (a vjerujte mi na rije?),k koliko je u naim redovima dumana koji se obogatie na naoj naivnosti!!!! I onda se ?udimo napadima na bra?u u Mao?i i stalnim terorisanjem muslimana, bez obzira kojoj skupini pripadaju... Dozvoljavali nam nefs suzu saaljenja za nau bra?u i sestre? Uputimo li dovu za njih ili kalkuliemo kojem mehnedu pripadaju???

Ubje?eni smo da na pravac  tako neto ne moe zadesit. Ni ne pratimo izvjetaje o izuzetim stvarima prilikom pretresa a kojih ima u svakoj naoj ku?i i svako od nas je potencijalna rtva! Dozvoljava li nam na nefs razmiljanje razumom?

Dok god se mi budemo bavili  jedni drugima,drugi ?e se baviti nama a onoga dana kada svedemo ra?unicu i shvatimo da smo svi u istom poloaju, bit ?e kasno da se me?usobno savjetujemo, a ne kritikujemo. Bit ?e kasno za zajedni?ke projekte, organizovanje i registrovanje to je jedini ispravan na?in djelovanja u vremenu fitni i iskuenja globalnog rata protiv Islama i muslimana!!!

Ako se na vrijeme ne probudimo iz dubokog gafleta bez obzira to ima onih koji ovo vrijeme raznim nadimcima nazivaju, zaista ?e nae znanje, nijeti i ciljevi biti uzaludni, jer ih ne?emo mo?i niti imati kome pri?ati. Ne?e biti na?ina da legalno radimo ono to je nae osnovno vjersko a samim time i ljudsko pravo. Nae okupljanje zbog u?enja i podu?avanja Kur'ana i osnovnih islamskih tema ?e biti proglaavano nelegalnim okupljanjem u cilju irenja rasne i vjerske mrnje i diskriminacije, a mogla bih da navedem jo bezbroj sli?nih prljavih planova dumana ...

Cijenjena bra?o i voljene moje sestre, molim vas u ime Allaha da se opametimo i da sve ono to je ejtanska spletka protiv nas, udaljimo na na?in na koji bi to uradili oni na koje se pozivamo da ih slijedimo. Budimo pametni i mudri u naim javnim nastupima i nae kritke zamijenimo dobronamjernim savjetima, a dobronamjerni savjeti se kazuju nasamo, a ne javno i u obliku napada, poniavanja, omalovaavanja...!!!

Ima nas ma-Allah pa neka se vidi na broj i naa snaga koju ?e Allah Milostivi pomo?i onako kako On pomae svoje iskrene i pokorne robove. Halalimo jedni drugima, prije?imo preko hr?avih postupaka, uputimo zajedni?ku dovu i odgovaranje za ispravnost postupaka prepustimo Onome koji ?e odlu?iti kome ?e se smilovati, kome oprostiti, koga na pravi put uputiti, a koga u zabludi ostaviti.

Na zajedni?ki cilje je ulazak u Dennet bez polaganja ra?una, a to ?emo posti?i zajedni?kim podsticajem i zajedni?kim djelovanjem. Mi to vallahi moemo samo ako ejtanu i svom nefsu kaemo STOP i ako budemo u stanju da oprostimo, zaboravimo i volimo ?isto i iskreno u ime Allaha. Ho?emo li se uhvatiti za jedno ue ili ?emo se drat pupaclih navezaka dok se i oni ne odrijee??? Drimo se recepta do sigurnog uspjeha koji nam daje na Gospodar Sveznaju?i:

I reci onima koji ne?e da vjeruju: "Radite to god moete, a i mi ?emo raditi; i ?ekajte, i mi ?emo ?ekati!" Allah zna tajne nebesa i Zemlje i Njemu se sve vra?a, zato se samo Njemu klanjaj i samo se u Njega uzdaj! A Gospodar tvoj motri na ono to radite. (Hud,121-123)


Na?a Dizdarevi?

izvor : www.sebil.euAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AHLAK

POSJETITE MINBER.BA