Utorak, MARCH 28, 2023
tekstovi_logo

LAV TOLSTOJ DIVIO SE ISLAMU I POSLANIKU


hidzra2

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Zar ti (Muhammede) Mi nismo grudi tvoje prostranim u?inili, i breme tvoje s tebe skinuli, koje je ple?a tvoja pritislo, i spomen tvoj podigli visoko! (El-Inirah, 1-4) A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali. (El-Enbija, 107)

 

LAV TOLSTOJ DIVIO SE ISLAMU I POSLANIKU, salallahu alejhi ve sellem (2. dio)

 

Dananja hutba ima za cilj da nas osvijesti, prosvijetli i promijeni. U skoroj prolosti bili smo svjedoci paljenja i ruenja damija, ismijavanja Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, pratili pokuaj paljenja Kurana od strane sve?enika na Floridi, a ovih dana do nas doprijee vijesti o paljenju primjeraka Kurana u najve?oj ameri?koj vojnoj bazi u Afganistanu. Koriste se svi vidovi propagande da se ocrni islam, Allahov Poslanik i muslimani, ali u svijetu je sve vie novih damija i novih muslimana. Svjetski velikani pera, nauke i drugih zvanja iz svih brani ivota prihvataju islam ili ga brane od nasrtaja neukih i neupu?enih dumana, ?iji um i duu je pomra?ila zloba. I, doista, da islam nije prava vjera, koju ?uva Uzvieni Allah, pred najezdom spomenutih nasrtaja i lai davno bi nestao, kako re?e jedan Pakistanac.

 

U naoj hutbi prije tri sedmice smo govorili o slavnom ruskom i svjetskom piscu i nekim drugim velikanima koji su prigrlili islam ili izrazili divljenje i najve?e potovanje prema Allahovom Poslaniku Muhammedu, salallahu alejhi ve sellem .Lav Tolstoj najve?i je svjetski pisac u posljednjih 200 godina, rezultat je ankete provedene me?u 125 ameri?kih i britanskih autora. U anketi Pisci biraju omiljene knjige kandidovano je ukupno 544 djela iz cijelog svijeta. Tolstojev roman Ana Karenjina proglaen je najboljim knjievnim djelom 19. vijeka, a Lolita Vladimira Nabokova najboljom knjigom 20. vijeka.

 

E, taj slavni pisac je rekao: Koliko god to bilo ?udno re?i, za mene je islam neuporedivo uzvieniji od kr?anstva. Da je ?ovjek imao pravo izbora, svaki bi razuman ?ovjek nesumnjivo prihvatio islam, jednog Boga i Njegovog Poslanika. Tolstoj je od pro?itanih Poslanikovih hadisa sa?inio poslanicu i objavio je u ruskoj izdava?koj ku?i Posrednik. Budu?i da je Tolstoj bio omiljen i cijenjen me?u ruskim narodom i prosvjetiteljima, a zbog bojazni da se narod ne po?ne okretati prema islamu kada se pro?uje da je Tolstoj prihvatio islam, njegovu knjigu probranih hadisa Muhammeda, salallahu alejhi ve sellem dugo su ?uvali u tajnosti i ometali su njeno dalje tampanje.

 

Tolstoj se divio Poslaniku salallahu alejhi ve sellem i islamu, a autenti?ni dokumenti, informacije i izvori potvr?uju da je on postao, umro i sahranjen kao musliman. Ruskinja Valerija Porohova, koja je prevela Kuran na ruski jezik, izjavila je u sovjetskim medijima da je Tolstoj pred kraj svog ivota prihvatio islam i da je ostavio oporuku da bude ukopan kao musliman. Gospo?a Porohova kae da je Tolstoj sahranjen po islamskim propisima, a na njegovom grobu nema krsta kao simbola kr?anstva.

 

U kontekstu dananje hutbe spomenimo Polosina, ministra vjerskih poslova Rusije, koji je postao musliman u 2000-tim, a da o tome skoro niko nije znao. Polosin je svim ruskim medijima izjavio: Javno svjedo?im da vie nisam ni svetenik ni pripadnik pravoslavne crkve. Sad sam Musliman Javno svjedo?im da sam se okrenuo jedinoj pravoj vjeri, kao sljedbenik istinske vjere. () Postao sam musliman. U Rusiji, tvr?avi pravoslavlja, episkop Viaceslav Polosin je postao musliman 1999. godine. Subhanallah! Nakon to je javno obznanio primanje islama, episkop Polosin je upitan o opasnostima sa kojima bi se mogao suo?iti, pa je odgovorio: Svi smo mi prolazni, prije ili kasnije oti?i ?emo s ovog svijeta. Bolje je i duu predati Pravednom, nego sluiti iluzijama ljudi! Allahu ekber! Divne li vjere! Divnog li primjera svima nama. Spomenimo da je Polosin uzeo ime Ali, kao i da je njegova supruga primila islam.

 

Ranije smo spominjali princa Bizmarka, velikog Getea, Aleksandra Pukina, Morisa Bukaja, Rou Garodija, Bernarda oa, Muhammeda Alija, Murata Hofmana, Muhammeda Asada, Majkla Harta, Tomasa Irvinga, Jusufa Islama, Hamzu Jusufa, Sirada Vehada, Halida Jasina i dr. Doista je ?ast i ponos biti musliman i voljeti Allahovog Poslanika, salallahu alejhi ve sellem. Ta ljubav i pokornost se iskazuju primjenom islama i svakodnevnim slije?enjem Poslanika salallahu alejhi ve sellem a ne samo pri?anjem i pisanjem. Uzvieni Allahu, u?ini nas iskrenim sljedbenicima Tvojega Poslanika Muhammeda, salallahu alejhi ve sellem.

 

Tolstoj je objavio poslanicu hadisa u doba kada je komunizam kao ideja bio u zenitu i kada je on bio na vrhuncu svog stvaranja. Napustio je sve dunjalu?ke blagodati da bi ivio kao musliman.

-2-

 

Djela su mu prevedena na vie od 100 svjetskih jezika, a tampana u preko 220 miliona primjeraka, i mogao je biti najbogatiji, ali nije. elio je ista?i da je islam vjera istinske pravde i jednakosti, istinskog bratstva i portvovanosti, potovanja i ljubavi prema ?ovjeku i drugom.

 

Tolstoj je, dakle, gajio otvoreno divljenje prema Poslaniku, s.a.v.s. elio je da ruski narod, ?itaoce, prijatelje i kolege upozna s Poslanikom salallahu alejhi ve sellem. I mi, da bismo voljeli Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, trebamo ga upoznati, ?itaju?i njegove hadise iz autenti?nih zbirki, koje su danas svakome dostupne. Ako bismo ?itali Kuran, Poslanikove hadise, redovno klanjali, posebno u dematu, doista bi bili bolji ljudi, korisni svim ivim bi?ima koja je Jedini Bog stvorio. Ne bi bilo mrnje, ratova, ubijanja, silovanja, protjerivanja, a sve vrste granica bi bile samo imaginarne. Tada bi postojali mostovi a ne sukobi. A zar nismo stvoreni radi toga?

 

Tolstoja su o?arale i odli?no je razumio Poslanikove rije?i, koje je citirao u svojoj poslanici: Pravo bogatstvo nije veliki imetak nego sitost srca, kao i: Prema ljudima budite milostivi, pa ?e i Allah biti prema vama milostiv, i: Nije istinski vjernik onaj ko ne eli svom bratu isto ono to eli i sam sebi.

 

Tolstoj kae: U mom je srcu Allahov nur/svjetlo, Njegovo je ime savjest. Budimo i mi savjesni i mijenjajmo svoj odnos prema Bogu Uzvienom, Njegovom Poslaniku, ?ovjeku i svakom Boijem bi?u.

 

Da je Tolstoj prihvatio islam, svjedo?i i njegov privatni ljekar, Slovak Duan Petrovi? Makovitski, koji je napisao veliko djelo pod nazivom Pored Tolstoja, u period 1904-1910. Na 356. strani tre?eg toma, Makovitski opisuje razgovor izme?u Tolstoja i njegove supruge Sofije Andrejevne: Muhammed se nije nikad slagao s kr?anskim shvatanjima. On nije ?ovjeka smatrao Bogom, niti se je sam poistovje?ivao s Njim. Za muslimane nema drugog boga osim Allaha, a Muhammed je Njegov Poslanik. U tome nema ni?eg zagonetnog niti sumnjivog. Sofija Andrejevna sada upita: A ta je bolje? Kr?anstvo ili islam? Tolstoj: Za mene je to jasno, islam je bolji, uzvieniji. Nakon kra?e utnje, Lav Nikolajevi? ponovi: U me?usobnom pore?enju islam je uzvieniji. Meni je islam puno pomogao. Budemo li ga se pridravali, i nama ?e islam, bez sumnje, puno pomo?i.

 

U svojoj korespondenciji Tolstoj isti?e da svaki ?ovjek koji vjeruje treba traiti smisao ivota, da voli ljude. Tolstoj govori da veliki dio ?ovje?anstva ivi prema na?elima koja nemaju nita zajedni?ko s temeljima vjerovanja, ?ak su i posve suprotni njima. U naem na?inu ivota nema puno mjesta za vjerska u?enja; niti nailazimo na njih u naim relacijama s drugim ljudima, niti imamo veze s njima u naem privatnom ivotu. (.) Vjerske principe uzimamo kao neto daleko od ivota, nevezano za njega. Za ljude koji vjeru uzimaju kao sredstvo za ostvarenje svojih ovozemaljskih ciljeva, Tolstoj kae: Takvi su ljudi pravi nevjernici, jer je za njih vjera sredstvo da bi postigli bilo koji cilj u ovom ivotu.

 

Prije spoznaje Boga, Tolstoj govori o ivotu kao sutoj zaputenosti i poredi ga sa bolesnikom sa unutarnjom bolesti. Moj ivot kao da je stao: samo sam disao, jeo, pio i spavao. Kae da ga je to dovelo na ivicu provalije. Ve?ina ljudi danas ivi upravo takvim na?inom ivota, a kau da su vjernici. No, sjetio se Tolstoj adahe smrti koja neizbjeno ?eka da proguta njega i sve nas. Kabur je razjapio svoje ?eljusti poput krokodila da nas proguta. Svakog trena smo mu sve blii i blii. Kad nas proguta nema povratka do Sudnjeg dana. ta smo pripremili za taj moment?! Jesmo li spremni? Imamo li dobrih djela, namaza? Znamo li ta je smisao ivota? Nije valjda smisao samo u jelu, pi?u i spavanju?!

 

Zna, kad se ?ovjek razboli i kad se smrt priku?i, ni med vie nije sladak, a dunjaluk postaje bezvrijedan poput pepela. Ne ?ekajmo da to razumijemo kada smrt do?e i kad se ne moe odgoditi. A ona je tu. Ba tu. Najve?a mudrost i najbolje znanje je znati odgovor na pitanje: Zato ivimo? Odgovor: ivimo da u Boga vjerujemo i Poslanika slijedimo. Vi doista najbolji uzor u Allahovom Poslaniku imate. Njega upoznajmo, volimo i slijedimo onako kako su ga Tolstoj i drugi velikani upoznali. Uzvieni Allahu, u?vrsti nas na Pravoj Stazi i uvedi nas u Dennet sa Tvojim odabranicima i miljenicima.

 

Abdullah Hodi?, imam Bijele damije u Gra?anici, 24.02.2012. god.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

HUTBE

POSJETITE MINBER.BA