Srijeda, JULY 24, 2024
kuran


sejtanpie: Halil ef. Maki? mart 2012.

Oko naeg srca vodi se velika borba izme?u meleka i ejtana. Svakim dobrim djelom mi pomaemo vojske meleka, a slabimo vojske ejtana, i svakim hr?avim djelom i nepokorno?u Allahu snaimo poziciju vojske ejtana, a slabimo poziciju vojske meleka. Otuda je naa uloga izrazito osjetljiva, zna?ajna i, prije svega, odlu?uju?a. Moemo, Allahovom pomo?i, da drimo konce u svojim rukama i da sasvim ubjedljivo dotu?emo ejtana i njegove vojske... A Allah je najbolji pomaga?! Zna?ajno je i to da rob pokua doku?iti granicu izme?u ejtanovog zavo?enja i prohtjeva svoje due. Zna se desiti da ?ovjek problem pripisuje ejtanu, a zapravo problem je u njegovom nefsu. Naravno, ejtan i to koristi za svoje spletke i obmane. Moda jedan od najjednostavnijih na?ina da doku?imo tu razliku jeste da shvatimo da ejtan eli da budemo Allahu nepokorni u svim sferama naeg ivota i svakom atomu naeg bi?a. Dok to nije slu?aj sa naom duom koja bi da ustraje jedino u svojim prohtjevima.

El-hamdu lillahi Rabbil-alemin. Ves-salatu ves-selam ala hatimil-enbija`i vel-murselin. Nakon to je govorio o stepenima ejtanovog zavo?enja o kojima je bilo rije?i u prolom broju imam Ibnul-Kajjim, rahmetullahi alejhi, u istom djelu Beda`iu el-Feva`id, 2/809-825, donio je jako zanimljive i korisne savjete o tome kako se zatititi od ejtana. Naveo je deset titova kojima se rob titi od ejtana. No, prije nego to predo?imo te njegove divne savjete, smatram korisnim ukazati na nekoliko stvari vezano za ejtana i njegovu poziciju naspram ?ovjeka.

?  ?ovjek je najsavrenije Allahovo stvorenje i kao takav ima najbolje po?asti od Allaha Uzvienog. Gospodar je rekao: Mi smo sinove Ademove, doista, odlikovali; dali smo im da kopnom i morem putuju, i opskrbili ih ukusnim jelima, i dali im velike prednosti nad mnogima koje smo stvorili (prijevod zna?enja El-Isra', 70); Tako Mi smokve i masline, i Sinajske gore, i grada ovog, bezbjednog - Mi ?ovjeka stvaramo u skladu najljepem... (prijevod zna?enja Et-Tin, 1-4). Dakle, Uzvieni nas je po?astio najljepim stvaranjem, darovao nam razum i omogu?io nam da radimo i takva djela kojima se On, uzvien neka je, ponosi pred melekima. Zato je nedopustivo da ?ovjek, vjernik pogotovo, dozvoli Iblisu da se poigrava sa njim, da ga olahko zavodi, da ga zastrauje i njime manipulira. Nedopustivo je da mu ubija volju za ivotom, volju za ibadetom, volju za familijom, volju za dobrim djelima, volju za akcijom... Stoga, vjerni?e, predaj se Allahu i ne strahuj od ejtana. Nema potrebe za traenjem ovih i onih iscjelitelja jer ti si po svojoj prirodi i karakteru ja?i od ejtana. Upotrijebi oruje kojem te je Allah Uzvieni podu?io i ne strahuj. Sa ?vrstim jekinom ?uvaj Allahove farzove, prakticiraj nafile, dri se no?nog namaza i stalno zikr ?ini Allahu pa ?e ejtan oti?i od tebe ponien. Jer, ejtan je poput psa koji u strahu laje, ali kada vidi da ga se ?ovjek ne boji, onda bjei od njega. Ali ako ?ovjek pokae strah, on onda jo upornije nasr?e na njega. Pokai ejtanu da ti je Allah istinski oslonac, konstantno se na Allaha pozivaj i od Njega uto?ite trai, jer one koji se budu zbog Nas borili Mi ?emo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela ?ine! (Prijevod zna?enja El-'Ankebut, 69)

?  Da, Uzvieni Allah nam potvr?uje da je ejtanu omogu?io odre?ene prednosti kad je u pitanju njegova pozicija naspram ?ovjeka. Omogu?io mu je da nas vidi odande odakle mi njega ne vidimo, da kola naim tijelom poput krvi i dozvolio mu da naeg oca Adema detaljno ispita i pregleda onda kada ga je Allah stvarao u Dennetu. Uzvieni kae: On vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite. Mi smo u?inili ejtane zatitnicima onih koji ne vjeruju. (Prijevod zna?enja El-A'raf, 27) El-Buhari, Muslim, Ahmed, Ebu Davud i drugi biljee od Enesa, radijallahu anhu, da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Uistinu ejtan kola ?ovjekovim tijelom (sinom Ademovim) kao to kola krv. Imam Muslim i Ahmed biljee od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Nakon to je Uzvieni Allah oblikovao Adema u Dennetu, ostavio ga je, koliko je  Allah htio da ga ostavi, pa je Iblis po?eo da ga obilazi i gleda u njega. I kada je vidio da je prazan (upalj), shvatio je da je to stvorenje koje se ne moe obuzdati. To su samo neke od mnogih mogu?nosti koje je Allah dao ejtanu. Ali, i pored toga naa pozicija naspram njega i naa prednost nad njim je neupitna i nesumnjiva. Pa  Allah  je obe?ao da ejtan ne moe ovladati onima koji se Allaha boje, ve? ovladava onima koji ejtana za prijatelja uzimaju: Kada ho?e u?iti Kur'an, zatrai od Allaha zatitu od ejtana prokletog, on doista nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju i koji se u Gospodara svoga pouzdaju; njegova je vlast jedino nad onima koji njega za zatitnika uzimaju i koji druge Allahu ravnim smatraju. (Prijevod zna?enja En-Nahl, 98-100)

?  Oko naeg srca vodi se velika borba izme?u meleka i ejtana. Svakim dobrim djelom mi pomaemo vojske meleka, a slabimo vojske ejtana, i svakim hr?avim djelom i nepokorno?u Allahu snaimo poziciju vojske ejtana, a slabimo poziciju vojske meleka. Otuda je naa uloga izrazito osjetljiva, zna?ajna i, prije svega, odlu?uju?a. Moemo, Allahovom pomo?i, da drimo konce u svojim rukama i da sasvim ubjedljivo dotu?emo ejtana i njegove vojske... A Allah je najbolji pomaga?!

?  Zna?ajno je i to da rob pokua doku?iti granicu izme?u ejtanovog zavo?enja i prohtjeva svoje due. Zna se desiti da ?ovjek problem pripisuje ejtanu, a zapravo problem je u njegovom nefsu. Naravno, ejtan i to koristi za svoje spletke i obmane. Moda jedan od najjednostavnijih na?ina da doku?imo tu razliku jeste da shvatimo da ejtan eli da budemo Allahu nepokorni u svim sferama naeg ivota i svakom atomu naeg bi?a. Dok to nije slu?aj sa naom duom koja bi da ustraje jedino u svojim prohtjevima. Stoga kada ?ovjek vidi da u odre?enim segmentima robuje Uzvienom Allahu, ali neka iskuenja nikako da prebrodi, onda neka se pozabavi svojim nefsom i neka ga ukroti jer ?e time zatvoriti prolaz ejtanu i minimizirati njegove spletke. Zapravo, jedno od najve?ih zala sa kojima se ?ovjek suo?ava jeste onda kada se dua preda prohtjevima. Imam Ibnul-Kajjim, rahimehullah, govorio je: Ljudi na dunjaluku pate onoliko koliko su opsjednuti njime. I govorio je: Ko se zaljubi u dunjaluk, on pogleda u svoj poloaj kod tog roba pa ga ponizi, pot?ini i porobi. Ali ko se okrene od dunjaluka, on pogleda u veli?inu poloaja toga roba, pa mu se pokori i stavi na uslugu.

titovi protiv ejtana

A sada, da se vratimo imamu Ibnul-Kajjimu, rahimehullah, i njegovim savjetima o deset titova kojima se ?uvamo od ejtana.

Prvi tit: Traiti uto?ite kod Allaha Uzvienog od ejtana. Uzvieni kae: A kad ejtan pokua da te na zle misli navede, ti zatrai uto?ite u Allaha, jer On, uistinu, sve ?uje i zna sve. (Prijevod zna?enja Fussilet, 36) A na drugom mjestu kae: A ako ejtan pokua da te na zlo navede, ti potrai uto?ite u Allaha, On uistinu sve ?uje i

zna. (Prijevod zna?enja El-A`raf, 200) Izraz ?uvenje (el-sem`u) u ovim ajetima zna?i uslienje, a ne op?e ?uvenje. Biljei imam El-Buhari u svom Sahihu od Adija ibn Sabita, a on od Sulejmana ibn Sureda, koji kae: Sjedio sam sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, a dva se ?ovjeka posva?ae te jednom od njih lice pocrveni, a vene se napregnue. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, re?e: 'Ja, ustinu znam rije?, koju da je izgovorio, od njega bi otilo ono to je osjetio. Da je rekao: 'Euzu billahi mine-ejtanir-radim', otilo bi od njega ono to je osjetio.'

Drugi tit: U?enje sura El-Felek i El-Nas. Ove sure imaju zadivljuju?i utjecaj pri traenju uto?ita kod Allaha Uzvienog od ejtanovog zla, zatim odagnavanju zla i utvr?ivanju od njega. Zato je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: Oni koji trae uto?ite ne mogu ga traiti ni?im boljim od te dvije sure. (Biljee ga imam Ahmed i El-Nesai) I sam Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, u?io je ove dvije sure svake no?i pred spavanje te je naredio Ukbi kako biljei imam Et-Tirmizi da ih u?i poslije svakog namaza.

Tre?i tit: U?enje Ajetul-Kursijje. Biljei imam El-Buhari od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, koji kae: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ovlastio me da ?uvam zekat koji je skupljen u ramazanu, pa mi je jednom doao neki ?ovjek i uzeo malo hrane. Uhvatio sam ga i rekao da ?u to kazati Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a on me je zamolio: 'Pusti me! Ja sam u oskudici, imam porodicu i velike potrebe!' Pustio sam ga, a kada je svanulo, Vjerovjesnik me upitao: 'ta je uradio tvoj uhi?enik no?as?' Rekao sam: 'Allahov Poslani?e, tuio se da ima velike teko?e i da je u oskudici, pa sam se ja saalio i pustio ga!' Poslanik je rekao: 'Slagao ti je, on ?e se vratiti!' Sada sam znao da ?e se vratiti, s obzirom da je to rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pa sam pratio i on je opet doao i uzeo malo hrane. Opet sam ga uhvatio i prijetio da ?u kazati Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a on je ponovo molio: 'Pusti me! U velikoj sam oskudici, imam brojnu porodicu! Ne?u se vra?ati vie!' Ponovo sam se saalio i pustio ga da ode, a kad je svanulo, Allahov Poslanik me je upitao: 'Ebu Hurejre, ta je tvoj uhi?enik sino? u?inio?' Kazao sam: 'Allahov Poslani?e, alio se da je u oskudici i da ima veliku porodicu, pa sam se saalio i opet ga pustio da ode!' On mi odvrati: 'Slagao ti je, vratit ?e se!' Sad sam i tre?i put straario ?ekaju?i ga, i on je doao opet i uzeo malo hrane, a ja ga opet uhvatio: 'E, sad ?u sve re?i Allahovom Poslaniku, jer evo tre?i put kako si tvrdio da se ne?e vra?ati, pa si opet doao!', a on mi re?e: 'Pusti me, a ja ?u te podu?iti rije?ima za koje ?e ti Allah koristi dati!' Upitah: 'Koje su to rije?i?', a on mi re?e: 'Kada po?e u postelju, prou?i Ajetul-Kursijju do kraja: 'Allah, osim kojega drugog boga nema, ivi je i Vje?ni!', pa ?e te ?uvar poslan od Allaha stalno ?uvati i ejtan ti se ne?e pribliiti do svanu?a!' Opet sam ga pustio, a kada je svanulo, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao je: 'ta je sino? uradio tvoj uhi?enik?' Rekao sam: 'Allahov Poslani?e, tvrdio je da ?e me podu?iti rije?ima za koje ?e mi Allah koristi dati, pa sam ga opet pustio!'

On, sallallahu alejhi ve sellem, upita me: 'A koje su to rije?i?' Rekao mi je: "Kada po?e u postelju, prou?i Ajetul-Kursijju od po?etka do kraja: 'Allah, osim kojega drugog boga nema, ivi je i Vje?ni!', pa je jo dodao: 'Pa ?e te ?uvar poslan od Allaha stalno ?uvati i ejtan ti se do svanu?a ne?e pribliiti!''' Ashabi su paljivo sluali da neto nau?e, a Vjerovjesnik je na to rekao: "Istinu ti je rekao, iako je on laac! Zna li ko je s tobom razgovarao tri no?i, o Ebu Hurejre?" Rekao sam: "Ne znam!"

A on ?e na to: "To je bio ejtan..."

?etvrti tit: U?enje sure El-Bekare. Biljee imam Muslim, Ahmed, Et-Tirmizi i En-Nesai od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ne pravite od svojih domova groblja! U ku?u u kojoj se u?i sura El-Bekare ne?e u?i ejtan!"

Peti tit: U?enje dva zadnja ajeta sure  El-Bekare. El-Buhari i Muslim biljee od Ebu Mes`uda, radijallahu anhu, da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko nave?er prou?i dva posljednja ajeta iz sure El-Bekare, to mu je dovoljno." Ahmed, Et-Tirmizi, En-Nesai i El-Hakim biljee od Nu`mana ibn Beira, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Allah je napisao Knjigu dvije hiljade godina prije nego je stvorio nebesa i Zemlju i iz nje je objavio dva ajeta kojima je zavrio suru El-Bekare. Ni u jednoj ku?i u kojoj se prou?i u toku tri no?i ne?e ostati ejtan!"

esti tit: U?enje prva tri ajeta sure (Ha Mim) El-Mu`min zajedno sa Ajetul-Kursijjom. "Ha-mim. Objavljivanje Knjige od Allaha je Silnoga, Sveznaju?eg, Koji oprata grijehe i prima pokajanje, Koji strahovito kanjava i obilno nagra?uje; drugog boga osim Njega nema, Njemu se sve vra?a." Biljei imam Et-Tirmizi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Ko, kada osvane, prou?i (Ha Mim) El-Mu`min... pa sve do '...Njemu se sve vra?a...' i Ajetul-Kursijju bit ?e njima zati?en sve dok ne omrkne. A ko ih prou?i kada omrkne, bit ?e njima zati?en sve dok ne osvane.

Sedmi tit: U?enje dove: "La ilahe illallahu vahdehu la erike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu, ve huve 'ala kulli ej in kadir" dnevno stotinu puta. El-Buhari i Muslim biljee od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Ko dnevno stotinu puta kae:

'La ilahe illallahu vahdehu la erike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu, ve huve 'ala kulli ej in kadir', imat ?e nagradu kao da je deset robova oslobodio ropstva, bit ?e mu upisano stotinu dobrih djela a izbrisano stotinu hr?avih i to ?e mu, tog dana, biti tit od ejtana sve dok ne omrkne. I niko ne?e do?i s ne?im boljim od toga sa ?im je on doao, osim onog ?ovjeka koji to izgovori vie puta.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

LIJE?ENJE KUR'ANOM

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...