Četvrtak, MARCH 23, 2023
tekstovi_logo

Avret-golotinja


muderisBra?o i sestre u islamu! Danas sam hutbu naslovio sa Avret golotinja. Tema je vie nego neophodna u vremenu u kojem je golotinja, kao veliki grijeh uzela maha do te mjere da ista nagovjetava pravu moralnu katastrofu.

Ulema definie avret kao ono to je zabranjeno otkriti od tijela, kod ene i mukarca. Kod ene je avret sve osim lica i aka, a kod mukarca je avret od pojasa do ispod koljena.

Kuran je eni propisao pristojno odijevanje i pokrivanje koje ni u kom slu?aju ne smije izazvati mukarca i koje je u isto vrijeme zatita enine ?asti, ali i garant o?uvanja moralnih vrijednosti drutva. Kae Allah, delle enuhu, u 26. ajetu Sure Al-Araf: Sinovi Ademovi, dali smo vam odje?u koja ?e pokrivati stidna mjesta vaa, a i raskona odijela, ali odje?a bogobojaznosti je najbolja. To su Allahovi ajeti, kako bi oni bili opomenuti. (Suretu Al-Araf, 26)

A u 59. ajetu Sure Al-Ahzab, stoji:
O Vjerovjesni?e, reci svojim suprugama i k?erima svojim i enama vjernika da spuste haljine svoje niza se! Tako ?e se najlake prepoznati, pa ne?e napastvovane biti. A Allah prata i samilostan je. (Suretu Al-Ahzab, 59)

Allah, subhanehu we teala, zabranjuje razgoli?avanje i svrstava ga u red velikih grijeha. To je grijeh koji unitava uu i iru drutvenu zajednicu i koji za sobom nuno povla?i i druge velike grijehe, u koje na prvom mjestu spada blud (zinaluk), a ovaj grijeh me?u Bonjacima uzima sve vie maha.

Zbog ogromnih tetnih posljedica Allah, subhanehu we teala, je dao jasno uputstvo za one razumom obdarene, kako treba da se odijevaju da ne bi na sebe navukli Njegovu srdbu.
Islam poziva na moralnu ?istotu i od svojih sljedbenika trai da maksimalno vode ra?una o svom izgledu, na?inu odijevanja i ukraavanju, te da izbjegavaju sve to bi moglo prouzrokovati neugodnost pojedincima sa kojima dolaze u kontakt i zajednici ili krugu ljudi u kojem se kre?u.
Islam nalae vjernicima da pokriju intimne dijelove tijela i kao razumna bi?a tim ?inom se razlikuju od ivotinja.

Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, podu?ava svoj ummet na slijede?i na?in:
Prenosi Behez ibn Hakim od oca i djeda: Pitao sam: Allahov Poslani?e, ta bi trebali sakriti, a ta pokazati od intimnih dijelova tijela? On je odgovorio: Krij intimne dijelove tijela od svakog osim od svoje supruge ili one ene koja je u tvojoj vlasti. Rekoh: Allahov Poslani?e, a ta ako se dogodi da ljudi ive zajedno? On uzvrati: Potrudi se, ako ikako moe, da ti avret niko ne vidi. Ja onda rekoh: A ako nema nikoga (ako je ?ovjek sam)? Odgovori: Najpre?e je osje?ati stid pred Allahom! (Ahmed)
Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, u hadisu koji biljei imam Muslim podu?ava ashabe o malim predznacima Sudnjega dana, koje on nije doivio, ali koje mi preivljavamo danas:

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: Dvije vrste ljudi su stanovnici dehennema, a ja ih jo nisam vidio: silnici, u ?ijim su rukama bi?evi debljine kravljih repova, kojima tuku svijet i ene koje nose prozirnu odje?u kao da su gole, koje okre?u lice od Allahovih naredbi i sklone su zlim djelima, a glave njihove su im kao grbe deva. Takve ene ne?e u?i u dennet, niti ?e osjetiti njegov miris, a njegov miris se daleko iri na sve strane. (Muslim)

Poruka hadisa je veoma jasna i mi uvaena bra?o i sestre preivljavamo oba predznaka pomenuta u hadisu; nasilni pojedinci mu?e i ubijaju nevine ljude, a ene se natje?u u neislamskoj i razvratnoj nonji, da joj sli?ne kroz historiju nije bilo. Koliko majki i o?eva kupuju svojim k?erkama neislamsku odje?u, a kada god to rade, neka imaju na umu da djeci, pa i sebi kupuju dehennemsku odje?u. Koliko majki govori: Sa svijetom! Jo je mlada. Neka se provede dok je mlada! ta joj fali?! i sli?no. Takve majke su nesvjesno neprijatelji svoje djece.
Jedne prilike su neke ene iz plemena Benu Temim ule kod Aie, radijallahu anha, u providnoj odje?i, pa im ona re?e: Ako ste vjernice, to nije nonja muslimanki.
Druge prilike je ula jedna mlada djevojka sa prozirnom odje?om, pa joj Aia, radijallahu anha, rekla: Ne vjeruje u Suru En-Nur ena koja se tako obla?i.
Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, nas podu?ava rije?ima:
Prenosi Ukbe bin Amir El-Ensari El-Bedri da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: Od onoga to je doprlo do ljudi od prolih poslanika je: Sine Ademov (?ovje?e), ako se ne stidi, radi to ho?e! (Buharija)

U ovim lijepim Allahovim, subhanehu we teala, danima, danima sje?enja na stravi?ne zlo?ine u Srebrenici, epi i Goradu, u danima nemoralnih pojedinaca i grupa, u ovoj ehidskom krvlju natopljenoj zemlji, zemlji za 45 mjeseci oruane agresije, dvije stotine hiljada ehida, zemlji ?etrdeset hiljada silovanih majki i sestara, zemlji jo uvijek sedamnaest hiljada neprona?enih Bonjaka, zemlji masovnih grobnica u kojima su zajedno nakon klanja bacane nene i praunuke, zemlji Srebrenice, epe, Gorada, Prijedora, Zvornika, Fo?e, Mostara i Gornjeg Vakufa, zemlji dobrih predaka, ?estitih majki, nena, baba i ?eda djedova, zemlji velikih gazija, zemlji dobro?initelja koji su sva dunjalu?ka dobra ostavljali kao trajno dobro i zemlji koju nikada dumani kona?no nisu uspjeli pokoriti, u toj dobroj zemlji, Bosni i Hercegovini, nakon teke oruane agresije, na sceni je op?i moralni sunovrat, koji se ogleda i u masovnom razgoli?avanju velikog broja djevojaka i ena, koje se natje?u u otkrivanju svega to se otkriti moe, a ne smije, koje otkrivaju stomake, le?a, grudi i noge i koje li?e na sve drugo osim na insane. One u svome razgoli?avanju prednja?e ispred drugih naroda i misle kako su moderne, a ne znaju bijednice da ?e one, oni i one koji ih obla?e, oni koji se sa njima vucaraju i koji ih strasno gledaju biti dehennemsko gorivo. Ovakvog razvrata, nepotivanja i srljanja teko da se danas moe na?i igdje na dunjaluku, pa se bojmo Allahove, subhanehu we teala, kazne, a prije nas su uniteni mnogi narodi koji su ?inili sli?ne grijehe!

Bra?o i sestre, vratimo se islamu i islamskim vrijednostima, obla?imo se u skladu sa islamskim propisima i trudimo se da te istine prenesemo i svim drugim muslimanima!

Molim Allaha, delle enuhu, da nas u?vrsti na putu islama, da nam pomogne da sa?uvamo svjetlo islama, da nas sa?uva nemorala, da nas ne iskua sa nasiljem nasilnih vladara i ne iskua nas sa onim to ne?emo mo?i podnijeti, da nau djecu i potomke u?ini radostima naih o?iju i srca, da nam bude milostiv na Sudnjem danu i da nas uvede u dennete u drutvu sa: poslanicima, ehidima i dobrim ljudima!

Hutba: Damija Kralj Fahd
Nezim Halilovi? MuderrisAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

HUTBE

POSJETITE MINBER.BA