Utorak, AUGUST 09, 2022
tekstovi_logo

Sura El-Felek


felek

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Reci: Utje?em se Gospodaru svitanja

2. od zla onoga to On stvara,

3. i od zla mrkle no?i kada razastre tmine,

4. i od zla smutljivca kad smutnje sije

5. i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!

Sura El-Felek je objavljena u Mekki. Mufessiri kada govore o povodu objave sura ElFelek i En-Nas navode da je bio jedan dje?ak, jevrej, koji sluio kod Allahovog Poslanika ,sallallahu alejhi we sellem. Njemu je dola skupina jevreja i neprestano su ga nagovarali, sve dok im nije dao nekoliko zubaca od Poslanikovog, sallallahu alejhi we sellem, ?elja na koje su oni- Allah ,d.., ih prokleo - napravili sihr Allahovom Poslaniku ,sallallahu alejhi we sellem. Onaj koji se prihvatio tog gnusnog posla je bio Lubejd bin Easam El-Jehudi. Taj sihr su zakopali u bunar Benu Zurejka ,koji se zvao ''Zervan''. Poslanik ,sallallahu alejhi we sellem, se razboli, kosa sa glave mu po?e opadati ,i ?inilo mu se da je prilazio svojim enama a u stvari se to nije deavalo. Tako provede izvijesno vrijeme, ne znaju?i ta ga je zadesilo. Jednom,dok je spavao,dola su mu dva meleka. Jedan je sjeo kod Poslanikove, sallallahu alejhi we sellem, glave ,a drugi kod njegovih nogu. Onaj koji mu je sjeo kod glave upita: ''ta je sa ovim ?ovjekom?Drugi re?e: ''Napravljen mu je sihr''. Ovaj kod glave ponovo upita: ''Ko mu je to uradio?A drugi melek re?e: ''Lubejd Easam El- Jehudi''. Re?e: ''Na koji na?in mu je na?inio sihr? Drugi melek odgovori: ''Pomo?u njegovog ?elja i dlaka''. Melek upita: ''Gdje se nalazi taj sihr?Drugi odgovori: ''Nalazi se pod jednim kamenom u bunaru Zervan''. Poslanik sallallahu alejhi we sellem se na te rije?i probudi i re?e: ''Aia, zar nisi primjetila, Allah, d.., me je obavjestio o uzroku moje bolesti!''. Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, zatim posla Aliju, Zubejra i Ammara bin Jasira koji se spustie u bunar, ?ija se voda bila ustajala i poutila. Oni podigoe kamen i izvadie koni mjeh, u kojem se nalazio vrh ?elja i njegovi zubci, a dlake iz kose su bile svezane u jedanest ?vorova ,i u njih je pobodena igla. Nakon toga je Allah, d..,objavio sure ''Mu'avizetejni'', Suru El-Felek i En-Nas. Kad god bi Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, prou?io jedan ajet, odvezao bi se jedan ?vor. Kad je prou?io zadnji ajet Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, osjeti olakanje i ustade sasvim zdrav i raspoloen. Dibril, a.s., mu je govorio: ''Sa Allahovim imenom traim za tebe zatitu od svega to te uznemirava i od svakog zavidljivca i oka urokljivog''. Ashabi rekoe: ''Allahov poslani?e, zar ne?emo ubiti poganca? Allahov Poslanik ,sallallahu alejhi we sellem, im odgovori: ''to se mene ti?e Allah me je izlije?io, a ne bih ni volio da ikome u?inim neto loe''.

U?enjaci se razilaze u zna?enju rije?i ''felek'' spomenutoj u drugom ajetu ove sure. Neki kau da je ova rije? ime jednog od Dehennemskih zatvora. Prenosi se da je ibn Abbas rekao: '' ''Felek'' je jedan od Dehennemskih zatvora. Avam bin Abdu-l- Debbar El-Dejlani kae: ''Jedan od drugova Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, je doao u e'mu, i kad je vidio kako lagodnim ivotom ive kr?ani u tom mjestu, u izobilju i raskoi ,rekao je: ''Nemoj da te to zavara, zar njih ne o?ekuje ''felek''? Neko upita: ''A ta je to ''felek''? Taj ashab re?e: ''Ku?a u Dehennemu, kada se otvori stanovnici vatre od straha zacvile''. Sedijj kae: ''Felek je Dehennemska jama''. Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem, rekao: ''Felek je pokrivena i mra?na Dehennemska jama''. Ebu Ubejd prenosi da je Ka'b uao u jednu crkvu i njezina unutranja ljepota ga zadivi, pa on re?e: ''Nisam vidio ljepu gra?evinu ,niti naroda da je u ve?oj zabludi. Ali ja sam zadovoljan da vi budete ti kojima ?e pripasti ''felek''. Neko upita: ''A ta je to ''felek''? Ka'b re?e: ''Ku?a u Dehennemu ,kada se otvori svi njegovi stanovnici zavi?u i zacvile od estine njezine vatre''.

Drugi, pak, kau da je ova rije? jedno od imena Dehennema. Hajsem bin Abdullah je upitao Abdu-r-Rahmana El-Hubelija o zna?enju rije?i ''felek'' pa mu je on odgovorio: ''Felek je, u stvari, Dehennem''. Jedni kau da rije? ''felek'' zna?i svitanje. Ovog miljenja su Dabir bin Abdullah, Sei'd bin Dubejr, ibn Abbas, Mudahid, Katade, i dr. Drugi, pak, smatraju da rije? ''felek '' ozna?ava sva Allahova d.. stvorenja tako da bi zna?enje ovog ajeta bilo: ''Reci: Utje?em se Gospodaru svih stvorenja. Na kraju bi bilo ispravno da kaemo da je Allah, d.., naredio Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem ,da kae: Utje?em se Gospodaru ''Feleka'', a ova rije? u arapskom jeziku moe zna?iti: jutarnje svjetlo, kao to moe zna?iti da u Dehennemu postoji zatvor po imenu ''Felek'', a poto nam Allah, d.., nije dao dokaz koje zna?enje je podrazumijevao u ovom ajetu, onda se ova rije? moe odnositi na sva zna?enja koja smo ovdje spomenuli, jer Allah d.. je Gospodar svega toga.

Uzvieni kae u slijede?em ajetu: ''od zla onoga to On stvara''. Ovdje je Allah d..naredio svom Poslaniku ,sallallahu alejhi we sellem, da trai uto?ite od zla svega to je stvorio ,a sve drugo mimo Allaha je ono to je On stvorio.

''i od zla mrkle no?i kada razastre tmine'' - kau da ovaj ajet zna?i: Od zla tmine kada se spusti na nas i kada nas opkoli''. Me?utim, razilaze se u zna?enju rije?i ''tmina'', koja se spominje u ovom ajetu i od koje je nare?eno Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem ,da se utje?e. Jedni kau da je to no? ,i u prilog svom miljenu navode predaju od ibn Abbasa koji je rekao: ''Min erri gasikin iza vekab'',zna?i od no?i''. El-Hasen u tuma?enju ovog ajeta kae: ''Gasikun iza vekab '' je po?etak sputanja no?i- prvi sumrak''. Kurezijj kada tuma?i ovaj ajet kae: ''To je dan kada ulazi u no?''. Muhammed bin Ka'b kae: ''Gasikun iza vekab'' je zalazak Sunca i trenutak kada nas no? obavija svojom tminom''. Jedan broj u?enjaka kae da se '' Gasikun iza vekab'' odnosi na zvijezdu. A drugi kau da se pod tom zvijezdom misli na sazvije?e- Plejade ili na arapskom ''Surejja''. Taberi navodi predaju od Ebu Hurejre, koji je rekao: ''Gasikun iza vekab'' je zvijezda.'' Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem ,rekao: ''Gasikun iza vekabje zvijezda koja pada''. Jedni kau da je ''Gasikun iza vekab'' Mjesec ,i za to navode predaju od Allahovog Poslanika ,sallallahu alejhi we sellem, koju prenosi Aia, r.a.,a koja kae: ''Jedne no?i me je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem ,uzeo za ruku, zatim je pogledao u Mjesec i rekao: ''Aia, trai uto?ite kod Allaha od ''Gasikin iza vekab'' ,a ovo je (Mjesec) ''Gasikin iza vekab''. Imam Taberi kae: ''Po mom miljenju je ispravno da kaemo da je Allah, d.., naredio svom Poslaniku da trai uto?ite od svega to ova rije? podrazumjeva''.

''i od zla smutljivca kad smutnje sije'' Kae: ''Od zla sihirbaza kada puu u ?vorove od konaca kada vra?aju''. U jednoj predaji ibn Abbas kae: ''Od ?arolija sihirbaza''.

''i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!'' Mufessiri se razilaze od kojeg zavidnika je nare?eno Poslaniku ,sallallahu alejhi we sellem, da trai uto?ite. Neki kau da se to odnosi na to da trai uto?ite od njegovog urokljivog oka i od njega samog. Katade kae: ''Tj. Da trai uto?ite od njegovog oka i od njega samog''. Tawus prenosi da je njegov otac rekao: ''Urok je istina. Da postoji ita to moe presti?i Allahov kader, tj. Njegovu odredbu bio bi to urok. Kada vas neko urekne traite od njega da se okupa, a zatim se i vi okupajte sa tom istom vodom''. Drugi kau da je u ovom ajetu nare?eno Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem , da trai uto?ite kod Allaha ,d.., od jevreja koji su mu zavidjeli. Oni koji zastupaju ovo miljenje navode predaju od ibn Zejda koji je rekao: ''Tj. nare?eno mu je da trai uto?ite od jevreja jer njih nije nita drugo sprije?ilo da vjeruju Muhammedu, sallallahu alejhi we sellem ,osim zavist prema njemu''. Imam Taberi kae: ''Smatram da su ispravna oba miljenja, jer Allah d.. nije imenovao nekog zavidljivca posebno, nego je op?enito naredio svome Poslaniku sallallahu alejhi we sellem, da trai uto?ite od zla svakog zavidljivca.

Priredio: hfz. Zijad Dervi?: prema tefsiru- Imama Taberia rhm.

Fakultet Plemenitog Kur'ana

Islamski Univerzitet, MedinaAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ZIKR I DOVE

POSJETITE MINBER.BA

  •  Vrijednost selama
    Piše: Hfz. Edin-ef. Redžepović Selam je pozdrav muslimana koji je utemeljen na Kur’anu i sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jedno od Allahovih lijepih imena jeste...
  • Islam – izvor uspjeha i ponosa
    Hatib: Edin-ef. Murić Sva hvala pripada samo Allahu, Jednom i Jedinom, salavat i selam upućujem Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj porodici i njegovim ashabima....
  • Suština i smisao ovosvjetskog života
    Piše: Abdulvaris-ef. Ribo Jedan od bitnih elemenata i segmenata vjere islama jeste saznati i spoznati suštinu i smisao dunjalučkog života koji čovjek živi. Ta spoznaja...