Nedjelja, AUGUST 07, 2022
pitanja


sihir_xminber.ba

Pitanje: Moram priznati da mi sama tematika vjere nije ba poznata, stoga vas molim da mi oprostite moje neznanje. Nedavno sam ila kod jedne gospo?e za koju mi je re?eno da je dobra muslimanka i da pomae ljudima u otklanjanju sihra. Ono to mi je rekla natjeralo me da pretraim net u potrazi za informacijama. Naime, rekla mi je da na sebi imam sihre koje sam pokupila od nekog, dakle nisu direktno meni namijenjeni. Tako?er mi je rekla da to pod hitno trebam skinuti sa sebe ako elim napredovati u ivotu (a malo je re?i da ve? godinama ko bekan stojim na istom mjestu). Ina?e, ta ena gleda u grah, a prije nego je po?ela pitala me za ime majke. Prema njenim rije?ima, moe mi pomo?i u otklanjanju sihra, ali moram donijeti flau vode, ve, pekir, sapun i sliku svog momka (sliku jer je kao vidjela stalne sva?e, probleme sa njim koje prouzrokuji ti sihri). ?itaju?i sve napisano na internetu, vidim da sam se ogrijeila to sam uop?e i otila, i vidim da ovo to mi je ona rekla da trebam donijeti nije u skladu sa islamom i lije?enjem od sihra. Moram priznati da sam sad jako zbunjena povodom svega toga, pa bih vas zamolila da mi pomognete. Kome da se obratim za pomo??

Allah vas nagradio!

Odgovor:

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koga je Allah poslao kao opomenu i milost svim svjetovima.

Potovana Lejla, uvaena sestro u vjeri islamu,

prije svega elimo ti dobrodolicu na na sajt i iskreno se nadamo da ?e nas i u budu?nosti posje?ivati. Drago nam je da si nama povjerila svoj problem kao i nedoumice koje te mu?e. Nadamo se da ?emo, uz Allahovu pomo?, uspjeti da ti makar djelimi?no objasnimo neke stvari, kako bi to bio vid uvoda u tvoje detaljnije upoznavanje sa islamom.

Kao prvo, tvoj odlazak doti?noj personi koja, kako kae skida sihre i gleda u grah, najbolje potvr?uje tvoju prvotnu konstataciju o sebi, kako si osoba kojoj tematika vjere nije ba poznata, jer, potovana Lejla, da si poznavala makar osnove svoje vjere, nikada ne bi prekora?ila ku?ni prag osobe koja gleda u grah i tako vjerovatno ?ita sudbinu te ?ini jedan od najve?ih grijeha, koje je Uzvieni Allah strogo zabranio. Me?utim, nikako ne pomisli da te elimo koriti, grditi ili te verbalno napadati zbog tvoga postupka koji si po?inila u neznanju. Mi te, uvaena sestro, elimo samo savjetovati, mole?i naeg Uzvienog Gospodara da te uputi na Pravi put i da te izbavi od svih vrsta zabluda koje su danas mnogobrojnije nego ikad. Mnogi muslimani  danas, zbog svoga neznanja koje je uzrokovano  razli?itim faktorima, ?ine djela koja islam nikako ne dozvoljava, a vrlo ?esto se radi o posjetama raznim vra?arima, gatarima, egzorcistima i ostalim vidovima bjelosvjetskih arlatana koji na muci i neznanju  razli?itih profila ljudi, nastoje sebi priskrbiti  ovosvjetsku korist, jer je poznato da ve?ina njih svoje okultne vjetine itekako debelo napla?uje.

Prije nego to ti uputimo nekoliko op?ih savjeta, elimo ti re?i sljede?e:

Potovana Lejla, nipoto se ne vra?aj toj gospo?i i ni u kom slu?aju joj nemoj odnijeti rekvizite koje je od tebe traila (flau vode, ve, pekir, sapun itd.) jer su to klasi?ni predmeti na koje sihirbaz u osnovi i pravi sihre.

Nikada vie u ivotu, ni sada ni sve dok si iva, nemoj oti?i nekome s ciljem da ti ?ita sudbinu, gleda u grah ili da ti prua savjete za sre?u u ljubavi ili tome sli?no. Muhammed, s.a.v.s., rekao je: Onaj ko ode vra?aru i povjeruje mu u ono to je rekao, Allah od njega ne prima namaz ?etrdeset dana. Da je ta ena bila dobra muslimanka, prvo bi te savjetovala da u svome ivotu po?ne praktikovati vjeru islam, jer se samo kroz prakti?no sprovo?enje islama u ivotu, moe ste?i Allahovo zadovoljstvo i sre?a i uspjeh na oba svijeta. Doti?na gospo?a nije nita drugo do klasi?ni sihirbaz koji kroz vezu sa dinskim svijetom (okultnim) zara?uje novac na tu?oj muci i neznanju, kako smo to ve? spomenuli.

Nadamo se da ?e ti ovih nekoliko informacija biti samo klju? kojim ?e polahko ali sigurno otvoriti vrata svoje spoznaje o islamu i njegovim principima i pravilima, kako bi to prije i po?ela ivjeti u blagodatima islama.

Na kraju, da ne bi dolo do zabune, elimo da zna i da shvati da je Uzvieni Allah pored ovog pojavnog, materijalnog svijeta, stvorio i onaj drugi, nevidljivi svijet koji ne vidimo, ali smo kao vjernici muslimani duni u njega vjerovati. Jedan dio tog svijeta jeste i vjerovanje u postojanje dinna, odnosno nevidljivih bi?a koja je Uzvieni Allah stvorio od vatre, o ?emu se na mnogo mjesta govori u Kuranu. Oni nama ljudima nisu vidljivi, ali oni vide nas. Ima ih i vjernika i nevjernika, dobrih i loih, mukaraca i ena, razli?itih jezika i porijekla. Ponekad ljudi iz razli?itih pobuda nastoje da stupe u kontakt sa dinnima, to im i uspijeva. Tako naprimjer sihirbazi sa dinnima stupaju u kontakt kako bi na nekoga negativno djelovali, kako bi spojili ili rastavili mukarca i enu, ili kako bi nekome nanijeli neko zlo i saznali djeli?e sudbine. Takvi postupci se zovu sihri i oni su mogu?i. Me?utim, muslimanima je strogo zabranjeno da stupaju u kontakt sa dinnima, a oni koji to rade, u sutini, da bi zadobili povjerenja ejtana, i sami moraju biti ejtani u ljudskom obliku. ejtanima moraju jasno dati na znanje da su i oni sami nevjernici, i tek tada im ejtani vjeruju i za njih obavljaju prljave poslove.

Imaju?i ovo u vidu, u islamu je lahko objasniti takozvane paranormalne pojave, duhove, prikaze itd. Ustvari se radi o dinnima koji zbog razli?itih razloga uznemiravaju ljude. Njih se muslimani ne trebaju bojati niti od njih strepiti. Iskreno islamsko vjerovanje, namaz, post, moralan na?in ivota i islamski na?in obla?enja, neodlaenje na mjesta na kojima se pije alkohol, svira i vodi nemoralan ivot, najbolji je tit protiv ejtana.

Zato, upoznaj svoju vjeru, primijeni je u ivotu i ne boj se nikakvih sihra ni ejtana. Ukoliko se ipak desi da ?estitog muslimana ili muslimanku opsjedne dinn, onda postoji erijatski dozvoljen na?in lije?enja. Bolesnoj osobi se u?i Kuran i Poslanikove dove, te takav, uz Allahovu pomo?, biva izlije?en. Nikakve hamajlije, talismani ili ostali paganski obredi ne dolaze u obzir. Na kraju krajeva, o tome moe pro?itati na internetu ili u knjigama koje na islamski legitiman i priznat na?in govore o tome.

Osje?ali smo potrebu da ti sve ovo kaemo kako bismo te odvratili od radnji i postupaka koje je zabranio na Gospodar Allah,  a koje si u neznanju po?inila. Kada se musliman iskreno pokaje za u?injeni grijeh, Allah mu ga i oprosti.

Es-selamu alejkum!

P.S: Iz pitanja se razumije da ima momka. U islamu nije dozvoljeno da momak i djevojka ostvaruju bilo kakvu prisniju vezu prije braka, da se drue, osamljuju i tome sli?no. Zato molimo Uzvienog Allah da te opskrbi hairli muem sa kojim ?e zajedno robovati Uzvienom Allahu i izvravati ono ?ime nas je On i zaduio.

 

Amir D.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA

  •  Vrijednost selama
    Piše: Hfz. Edin-ef. Redžepović Selam je pozdrav muslimana koji je utemeljen na Kur’anu i sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jedno od Allahovih lijepih imena jeste...
  • Islam – izvor uspjeha i ponosa
    Hatib: Edin-ef. Murić Sva hvala pripada samo Allahu, Jednom i Jedinom, salavat i selam upućujem Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj porodici i njegovim ashabima....
  • Suština i smisao ovosvjetskog života
    Piše: Abdulvaris-ef. Ribo Jedan od bitnih elemenata i segmenata vjere islama jeste saznati i spoznati suštinu i smisao dunjalučkog života koji čovjek živi. Ta spoznaja...