Utorak, JUNE 06, 2023
tekstovi_logo

Najbolji dani u godini i kako ih iskoristiti


KABASva hvala pripada samo Allahu, neka su salavati i selami na Allahovog Poslanika, na njegovu ?asnu porodicu i sve njegove ashabe!

Allahovi robovi, od Allahove dobrote prema nama a Njegove dobrote prema nama su doista brojne- jeste i ta to nam On Uzvieni s vremena na vrijeme daje posebne prilike, odre?ene dane, u kojima se pokornost prema Njemu Svevinjem pove?ava i u kojima On Uzvieni obilno daruje, sputa Svoju milost. Istinski je nesretnik onaj koji se ne posveti pokornosti Allahu, subhaneh, u ovim prilikama!

Draga bra?o vjernici, dolaze nam prvih deset dana mjeseca zu-l-hiddeta u vremenu  kada  je naa potreba za ibadetom i pokornosti Allahu ogromna, kada se u nama probudila elja za natjecanjem u dobrim djelima zbog kojih vjernik biva po?a?en i na dunjaluku i na ahiretu!

Uzvieni Allah je rekao, pojanjavaju?i nam vrijednosti i nagrade ibadeta i pokornosti Njemu Svevinjem: O robovi Moji, za vas danas straha ne?e biti, niti ?ete i za ?im tugovati; oni koji su u ajete Nae vjerovali i posluni bili u?ite u Dennet, vi i ene vae, radosni! Oni ?e biti slueni iz posuda i ?aa od zlata, u njemu ?e biti sve to due zaele i ?ime se o?i nasla?uju, i u njemu ?ete vje?no boraviti. Eto, to je Dennet koji vam je darovan kao nagrada za ono to ste radili! (Prijevod zna?enja Ez-Zuhruf, 68-72.)

Draga bra?o vjernici, moramo znati da je Uzvien Allah neovisan o nama, On je bogat i nije potreban nae pokornosti. Mi smo potrebni pokornosti i ovih posebnih prilika u kojima Uzvieni Allah posebno nagra?uje, obilno daruje. Uzvieni Allah je rekao: O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je neovisan i hvale dostojan. Ako ho?e, ukloni?e vas i nova stvorenja dovesti, to Allahu nije teko. (Prijevod zna?enja Fatir, 15-17.)

Iskreni vjernik u Allaha prijeko je potreban ovakvih prilika u kojima Uzvieni Allah posebno nagra?uje. Zato?! Zato to iskreni vjernik smatra da je manjkav u svome ibadetu, u svojoj pokornosti Uzvienom Allahu ma ta i koliko ?inio od ibadeta, kao to smatra da pri sebi ima grijeha zbog kojih bi da nije Allahovog prekrivanja i oprosta- bio uniten!

Draga bra?o vjernici, Allah se smilovao meni i vama, predstoje nam najbolji dani na dunjaluku, dani kojima se Uzvieni Allah zaklinje pa kae: Tako Mi zore, i deset no?i! (Prijevod zna?enja El-Fedr, 1-3.)

Ibnu Kesir, rahimehullahu te'ala, spominje u svome Tefsiru rije?i Ibnu Abbasa, radijallahu anhuma, da se ovdje pod deset no?i misli na prvih deset no?i mjeseca zu-l-hiddeta.

Ibnu Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: Nema dana u kojima je dobro djelo Allahu drae od dijela u ovih deset dana! Prisutni su upitali: Allahov Poslani?e, zar ?ak ni borba na Allahovom putu?! Odgovorio je: ?ak ni borba na Allahovom putu, osim ?ovjeka koji iza?e sa svojim imetkom, pa se ne vrati ni sa jednim od toga dvoga! (Ebu Davud, 2438; Tirmizi, 757; Ibnu Made, 1414. ejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u valorizaciji spomenutih djela.)

U ovim danima nalaze se mnogobrojni i lahki ibadeti ali samo za onoga koji je iskren prema Allahu i koji se nada nagradi od Njega Uzvienog! I neophodno je da se vjernik musliman u ovim danima pribliava Uzvienom Allahu s tim mnogobrojnim ibadetima.

 Od tih ibadeta svakako je namaz. Nema sumnje da je namaz najbolje i najdrae djelo Allahu, kako se vjerodostojno prenosi od Abdullaha b. Mes'uda, radijallahu anhu, da je upitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: Koje je to djelo Allahu najdrae?! Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: Namaza u njegovo vrijeme!

Uzvieni Allah je rekao: Ni?im Mi se draim ne moe pribliiti Moj rob od onoga to Sam mu stavio u obavezu! I ne?e Mi se Moj rob prestati pribliavati dobrovoljnim ibadetom sve dok ga ne zavolim! (Buharija, 6502.)

Od propisanih djela u ovim blagoslovljenim danima jeste i post, stoga, dragi brate muslimanu, nastoj da posti koliko god moe ovih dana. Ne zaboravi da je od dobrih djela Uzvieni Allah odabrao post i da za njega posebno nagra?uje kako je dolo u hadisi kudsijju: Post je za mene i Ja za njega posebno nagra?ujem! (Buharija, 7492; Muslim, 1151.) Ako nisi u mogu?nosti da posti sve ove dane, onda gledaj barem da posti Dan Arefata jer se prenosi od Ebu Katade el-Ensarija, radijallahu anh, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan o postu na Dan Arefata, pa je odgovorio: Nadam se da ?e Allah zbog njega obrisati grijehe prethodne godine i naredne godine. (Muslim, 1162.) Subhanallah! Jednim danom posta oprataju nam se dvije godine grijeha! A ko to od nas ne eli da mu se oproste grijesi?!

Od propisanih djela u ovim danima draga bra?o- jeste i donoenje tekbira, tahmida i tehlila, tj. izgovaranje rije?i: Allahu Ekber, El-hamdu lillah, La ilahe illallah. Ove rije?i su lahke na jeziku ali itekako teke kod Allaha na mizanu-vagi! Biljee Ahmed i drugi od Abdullaha b. Omera, radijallahu anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Nema dana da su vrijedniji kod Allaha i da je u?injeno dobro djelo Njemu drae u njima od ovih deset dana zu-l-hiddeta, pa u?estajte u njima izgovaranje rije?i: La ilahe ilallah, Allahu ekber, el hamdu lillah! (Ahmed, 14/9 i ejh Ahmed akir ga je ocijenio vjerodostojnim.)

Spomenuti hadis nam kazuje da je jedno od posebno preporu?enih djela u ovim danima mnogobrojni zikr Uzvienog Allaha. Zato brate, navikavaj se da mnogo spominje Uzvienog Allaha. Allah je rekao: Allaha mnogo spominjite! (Prijevod zna?enja El-Ahzab, 41.) Rekao je: ... i oni koji mnogo Allaha spominju i one koji mnogo Allaha spominju, za njih je Allah pripremio oprost i veliku nagradu! (Prijevod zna?enja El-Ahzab, 35.)   

Na?in donoenja tekbira ne prenosi se od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tako da nema smetnje da ih izgovara kako god ho?e, a moe i da kae: Allahu ekber! Allahu ekber! La ilahe illallahu! Vallahu ekber! Allahu ekber! Ve lillahi-l-hamd!

Zikru se pridodaje i u?enje Kur'ana, slavljenje Allaha, izu?avanje erijatskog znanja i svaki drugi preporu?eni zikr. Uzvieni Allah je rekao: Kako bi svjedo?ili blagodatima koje su im date i Allaha spominjali u poznatim danima! (Prijevod zna?enja El-Hadd, 28.) Ve?ina islamskih u?enjaka stava je da se ovdje pod poznatim danima misli na prvih deset dana zu-l-hiddeta.

Od propisanih djela u ovim danima jeste i dova za sebe, svoju porodicu i op?enito sve muslimane, ive i mrtve.

Tako?er od preporu?enih djela u ovim danima su i: udjeljivanje sadake, dobro?instvo roditeljima, odravanje rodbinskih veza, traenje da se ?ini dobro a ostavi zlo, iskreno pokajanje, ostavljanje svih vrsta nasilja, davanje svakome njegova prava, izdvajanje zekata za onoga ko ga do sada nije izdvojio, ?i?enje due i mnogo ta drugo.

Draga bra?o vjernici, ne prili?i vjerniku da mnogo ?ini grijehe, naro?ito da ustrajava u njima i javno ih ?ini! Pa, kako li je tek to nedoli?no u najboljim danima, poput prvih deset dana zu-l-hiddeta! Zato je na svima nama da se vratimo i sa svojim duama obra?unamo! Ne prili?i muslimanu da ?ini grijehe, pa kako da ih ?ini u ovim najboljim danima kada tvoj Gospodar i tvoj Stvoritelj brate muslimanu- od tebe o?ekuje pokornost i urenje Njemu Uzvienom sa dobrim djelima?!

Draga bra?o vjernici, ove zlatne prilike brzo dolaze i prolaze! Kao da su trenuci! Stoga, razumni i pronicljivi vjernik ne odga?a ni trenutak sa dobrim djelima ve? uri to je god mogu?e vie s njima; zna da su ljudski ivoti u rakama Uzvienog Allaha!

Allah molim da nae ivote zape?ati sa dobrim djelima i da nae zadnje rije?i na dunjaluku budu La ilahe illallah!

Allaha molim da oprosti grijehe nama, naim roditeljima, svima onima koji imaju pravo kod nas, svim muslimanima i muslimankama, ivima i mrtvima!

Sva hvala pripada samo Allahu, neka su salavati i selami na Allahovog Poslanika.

Hajrudin Tahir Ahmetovi?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

FIKH

POSJETITE MINBER.BA