Ponedjeljak, Svibanj 16, 2022
tekstovi_logo


namaz6Od Sada b. Muaza, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: Kada sam u namazu, ne mislim ni o ?emu osim o onome to govorim. (Vidjeti: Ibn Tejmijja, Medmuul-fetava, 22/605, Ibn Abdul-Berr, El-Istiab, 1/182, El-Mizzi, Tehzibul-kemal, 3/418) Od Adija b. Hatima, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: Nije dolo vrijeme namaza a da ga se prije toga nisam ve? zaelio. (Vidjeti: Abdullah b. Mubarek, Ez-Zuhd ver-rekaik, 787, sened je vjerodostojan) Od Adija b. Hatima, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: Otkad sam primio islam, nije nastupio novi namaz a da ve? nisam bio pod abdestom. (Vidjeti: Zehebi, Sijeru ealamin-nubela, 3/164, Muessesetur-risale) Abdullah b. Zubejr, radijallahu anhu, bio je na seddi kada je kamen iz katapulta odnio dio njegove odje?e, a on nije ni podigao glavu. Tako?er, dok je stajao u namazu kod Mekami-Ibrahima, kamenje iz katapulta prolazilo je pored njega, a on se nije savijao, nije uzmicao, niti se plaio. (Vidjeti: Ibn Tejmijja, Medmuul-fetava, 22/605, i Ebu ejh el-Asbehani, Tabekatul-muhaddisin bi Asbehan, 200)

?  Od Aie, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: Kada se Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pogorala bolest, doao je Bilal da u?i ezan za namaz, a Poslanik re?e: Naredite Ebu Bekru da predvodi namaz ljudima. Ja mu rekoh: O Allahov Poslani?e, Ebu Bekr je njenog srca, pa ga ljudi ne?e mo?i ?uti, zato ne naredi Omeru? On re?e: Naredite Ebu Bekru da ljude predvodi u namazu. U drugom rivajetu navodi se da je rekla: Kada Ebu Bekr stane da predvodi namaz umjesto tebe, previe pla?e pa ljudi ne mogu ?uti ta u?i. (Muttefekun alejhi)

?  Dok je Omer, radijallahu anhu, predvodio ljude u namazu, ranio ga je Ebu Lulue el-Medusi. Kada je Omer vidio krv kako te?e, rekao je: Recite Abdurrahmanu b. Avfu da ljude predvodi u namazu, a zatim se onesvijestio. Odnesen je ku?i, a namaz je predvodio Abdurrahman b. Auf, kojem ljudi ne mogae prepoznati glas. Kada je sunce izalo, Omer se osvijestio, pogledao u lica ljudi oko sebe i upitao: Jesu li ljudi klanjali? Oni rekoe: Da. Omer re?e: Nema islama onaj koji nema namaza. Zatim je zatraio da mu se donese posuda sa vodom, uzeo je abdest i klanjao dok mu je iz rane tekla krv. Kada je zavrio sa namazom, naredio je da se pogleda ko je atentator. Omer, radijallahu anhu, namaz je smatrao najvanijom stvari da je najprije pitao da li su ljudi klanjali, pa je on klanjao, a tek poslije toga pitao je ko je izvrio atentat na njega. (Vidjeti: Ibn Kajjim el-Devzijje, Es-Salatu ve ahkamu tarikiha, 26, Ibn Devzi, Menakibu emiril-muminin Umer ibnil-Hattab, 215216, dr. Seid el-Kahtani, El-Huu fis-salah)

?  Omer, radijallahu anhu, rekao je: Najvanija stvar kod mene je namaz, pa ko njega sa?uva, sa?uvao je svoju vjeru, a ko njega zanemari, jo lake ?e zanemariti ostale stvari. (Biljei Abdurrezzak u Musannefu, br. 2038, od Malika, od Nafia, od Omera)

?  Od Sulejmana b. Jesara (umro 107. h. g.) prenosi se da je Osman b. Affan, radijallahu anhu, po?eo klanjati poslije jacije i cijeli Kuran je prou?io na jednom rekatu. (Vidjeti: Abdullah b. Mubarek, Ez-Zuhd ver-rekaik, 773. Sened mu je dobar)

?  Abdullah b. Mesud kae: U nae vrijeme iz demata nije izostajao niko osim poznati munafik. Vidio sam kako jednog ?ovjeka dovode dvojica ljudi i pomau mu da stane u saff. (Biljei Muslim, br. 256257)

?  Sufjan es-Sevri (97161. h. g.) prenosi od Sulejmana b. Jesara da je rekao: Kada bi Abdullah b. Mesud ustao da klanja, izgledao bi poput oka?ene odje?e (od nepomeranja). (Vidjeti: Abdullah b. Mubarek, Ez-Zuhd ver-rekaik, 180, sened je prekinut. Kae Hejsemi: Biljei ga Taberani u El-Kebiru, prenosioci su mu vjerodostojni, ali Ame nije doivio Ibn Mesuda. Vidjeti: Medmeuz-zevaid, 2/136)

?  Od Kasima, sina Muhammeda b. Ebu Bekra, prenosi se da je jedanput otiao kod Aie, radijallahu anha, da je poselami i o tome kazuje: Zatekao sam je da klanja duha-namaz i u?i ajet: ...pa nam je Allah milost darovao i od patnje u Ognju nas sa?uvao... (Et-Tur, 27), te pla?e, dovi i ponavlja ovaj ajet. Ustao sam, pa mi je dosadilo da ?ekam te sam otiao na pijacu pomislivi: Zavrit ?u svoj posao, pa ?u se vratiti. Zavrio sam svoj posao i vratio se, a ona je jo uvijek ponavljala onaj ajet, plakala i dovila. (Vidjeti: Ibn Devzi, Sifetus-safvah, 1/319, Darul-hadis)

?  Od Huzejfe b. Jemana, radijallahu anhu, prenosi se da je vidio ?ovjeka kako brzo klanja, pa ga je upitao: Otkad klanja namaz na ovaj na?in? On re?e: ?etrdeset godina. Huzejfe mu re?e: Nisi klanjao ve? ?etrdeset godina, i ako bi umro klanjaju?i na ovakav na?in, ne bi umro na vjeri (fitri) Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. (Biljei Nesai u Sunenu, a ejh Albani kae: Sened je vjerodostojan.)

?  Od Bilala, radijallahu anhu, prenosi se da je vidio jednog ?ovjeka kako ne upotpunjava ruk? i seddu, pa je rekao: Kada bi ovaj ?ovjek umro, ne bi umro na vjeri Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. (Biljei Taberani, a svi prenosioci su pouzdani. Vidjeti: Sahihut-tergib vet-terhib, 1/128)

?  Od Urve b. Zubejra, radijallahu anhu (umro 93. h. g.) prenosi se da je rekao: Uao sam kod Esme dok je klanjala, pa sam je ?uo kako u?i ajet: ...pa nam je Allah milost darovao i od patnje u Ognju nas sa?uvao... (Et-Tur, 27) Tad je po?ela traiti zatitu od Allaha, a ja sam ustao dok je ona bila u takvom stanju, otiao na pijacu, zatim se vratio i zatekao je u istom stanju: plakala je i traila Allahovu zatitu. (Vidjeti: Ebu Nuajm el-Asbehani, Hiljetul-evlija, br. 1537)

?  Od Muhammeda b. Zejda prenosi se da je njegov otac, Abdullah b. Omer, radijallahu anhu, imao posudu sa vodom (iz koje bi se abdestio), pa bi klanjao koliko moe, a onda bi zadrijemao poput ptice, a zatim opet ustao, abdestio se i klanjao. Zatim bi se vratio na postelju, zadrijemao poput ptice, a zatim bi sko?io, abdestio se i klanjao. Tako je radio ?etiri ili pet puta u toku no?i. (Vidjeti: Abdullah b. Mubarek, Ez-Zuhd ver-rekaik, 757, sened je vjerodostojan)

?  Abdurrahman b. Avf, radijallahu anhu, klanjao bi dugo prije podne, pa kada bi ?uo ezan, svezao bi svoju odje?u i izaao. (Ibid., 765., sened je vjerodostojan)

?  Od Sada b. Muaza, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: Kada sam u namazu, ne mislim ni o ?emu osim o onome to govorim. (Vidjeti: Ibn Tejmijja, Medmuul-fetava, 22/605, Ibn Abdul-Berr, El-Istiab, 1/182, El-Mizzi, Tehzibul-kemal, 3/418)

?  Od Adija b. Hatima, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: Nije dolo vrijeme namaza a da ga se prije toga nisam ve? zaelio. (Vidjeti: Abdullah b. Mubarek, Ez-Zuhd ver-rekaik, 787, sened je vjerodostojan)

?  Od Adija b. Hatima, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: Otkad sam primio islam, nije nastupio novi namaz a da ve? nisam bio pod abdestom. (Vidjeti: Zehebi, Sijeru ealamin-nubela, 3/164, Muessesetur-risale)

?  Abdullah b. Zubejr, radijallahu anhu, bio je na seddi kada je kamen iz katapulta odnio dio njegove odje?e, a on nije ni podigao glavu. Tako?er, dok je stajao u namazu kod Mekami-Ibrahima, kamenje iz katapulta prolazilo je pored njega, a on se nije savijao, nije uzmicao, niti se plaio. (Vidjeti: Ibn Tejmijja, Medmuul-fetava, 22/605, i Ebu ejh el-Asbehani, Tabekatul-muhaddisin bi Asbehan, 200)

?  Kada bi Abdullah b. Zubejr, radijallahu anhu, stao na namaz, od skruenosti bi izgledao poput drveta. (Vidjeti: El-Duzul-mutemmimu li tabekati Ibni Sad, 2/95, tahkik: Sami es-Sulemi, 1993.)

?  Od Jahje b. Vessaba (umro 103. h. g.) prenosi se da je Abdullah b. Zubejr ostajao na seddi toliko dugo da su mu vrapci slijetali na le?a, misle?i da je zid. (Vidjeti: Sifetus-safve, 1/765, Darul-marife)

?  Sabit el-Bunani (umro 127. h. g.) rekao je: Proao sam pored Abdullaha b. Zubejra dok je klanjao iza Mekami-Ibrahima i izgledao je poput uspravnog drveta koje se ne pokre?e. (Vidjeti: Sifetus-safve, 1/765, Darul-marife)

?  Abdullah b. Zubejr podijelio je no?i na tri vrste: u jednoj bi bio na kijamu sve do sabaha, u drugoj bi bio na ruk?u sve do sabaha, a u tre?oj bi bio na seddi sve do sabaha. (Vidjeti: Sijeru ealamin-nubela, 3/369, Muessesetur-risale)

?  Od Muslima b. Jennaka el-Mekija (umro izme?u 111. i 120. h. g.) prenosi se da je rekao: Jednoga dana Abdullah b. Zubejr otiao je na ruk?, pa sam prou?io eEl-Bekaru, Alu Imran, En-Nisa i El-Maidu, a on jo nije bio podigao glavu. (Vidjeti: Sifetus-safve, 1/767, Darul-marife)

?  Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao je dvojicu ljudi, Abbada b. Bira i Ammara b. Jasira, da izvide situaciju u neprijateljskoj vojsci. Dok je Abbad klanjao, pogo?en je strijelom, koju je i?upao, ali nije kvario namaz. Zatim je pogo?en sa jo tri strijele, ali nije prekidao namaz sve dok nije predao selam. Zatim je probudio Ammara koji re?e: Subhnallah, zato me nisi probudio? Abbad re?e: U?io sam jednu suru pa mi je bilo mrsko da je prekidam. (Vidjeti: Ibn Kajjim, Zadul-mead, 3/228)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AHLAK

POSJETITE MINBER.BA

  • O donošenju radosne vijesti (2. dio)
      Ibn Šumas prenosi: “Došli smo kod Amra b. El-Āsa, radijallahu anhu, kada je bio na samrtnoj postelji. Dugo je plakao, pa je okrenuo svoje...
  • Vrijednost posta šest dana mjeseca ševala
    Od Ebu Ejjuba el-Ensarija, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko isposti ramazan, a potom ga (posteći) poprati...
  • Šta poslije ramazana?
    Piše: Amela Omerović-Ćeman Poslanik, sallallahu ʻalejhi ve selleme, je rekao: „Allahu je najdraže ono djelo koje se ustrajno čini, pa makar bilo i neznatno.” (Buharija...