Srijeda, JULY 24, 2024
tekstovi_logo


flower_2

Uzvieni Allah stvorio je enu i odredio joj vrlo zna?ajnu ulogu kako u porodici tako i u drutvu. Isto tako, Uzvieni je enu, to Svoje plemenito stvorenje, zaduio odre?enim obavezama, ali i podario joj prava koja mora uivati. Ovakav je status ene u jedinoj ispravnoj vjeri islamu. Me?utim, zavirimo li u historiju, a i dananje vrijeme to zorno svjedo?i, uvjerit ?emo se da su prava ena u neznaboa?kim drutvima u velikoj mjeri bila uzurpirana i da je bila izloena konstantnom nasilju, poniavanju, jednostavno re?eno smatrana je niom rasom u odnosu na mukarca.

Me?utim, dolaskom Allahove Poslanice na Zemlju, objavom ?asnih ajeta Njegovom Poslaniku, cijelu Zemlju obasjalo je svjetlo imana koje je sa ene skinulo okove neispravnih vjera i obi?aja, a ona je uzdignuta na pijedestal po?asti i zauzela je veliko i vano mjesto u svim sferama ivota. Omer b. Hattab, Allah bio zadovoljan njime, rekao je: Tako mi Allaha! U dahilijetu (vrijeme prije dolaska islama) nismo enu ubrajali ni u ta, niti smo joj pridavali ikakvu vanost, sve dok Uzvieni Allah nije objavio ajete u pogledu njih i dao im prava koja im pripadaju. (Buhari i Muslim)

Uzvieni Allah stvorio je enu u najljepem i najskladnijem liku, kao bi?e ravnopravno mukarcu, ukazavi joj tako po?ast i prednost nad ostalim stvorenjima: A uistinu, ukazali smo ?ast sinovima Ademovim, i nosimo ih kopnom i morem, i opskrbili smo ih dobrim stvarima, i odlikovali ih predno?u nad mnogima od onih koje smo stvorili. (El-Isra, 70) Uvaeni mufessir Sadi, Allah mu se smilovao, rekao je: Ovo je Allahova neprocjenjiva po?ast i dobrota prema Njegovim robovima, koja se ogleda u tome to je sinovima Ademovim ukazao sve vidove po?asti, tako to im je podario znanje, razum, poslao Svoje poslanike i objavio Svoje knjige. Mnoge od njih odabrao je i u?inio ih Svojim ti?enicima i odabranim robovima, obasuvi ih Svojim blagodatima i to u njihovoj spoljanjosti i unutranjosti. (Tefsir Sadi)

Islam je eni darovao pravo na plemenit i ?astan ivot, po?asio je ibadetom, znanjem i erijatskim zaduenjima i obavezama, koje su sa?uvale njenu ensku prirodu i ispravnu akidu, iskristalisale njen moral, prosvijetlile njenu misao i obe?ale joj nagradu na ahiretu: Ko uradi dobro bio mukarac ili ena a bude vjernik, pa sigurno ?emo dati da proivi lijep ivot, i sigurno ?emo ih nagraditi nagradom boljom nego to su zasluili. (En-Nahl, 97) Islam je eni zagarantovao sva njena ekonomska i drutvena prava, na ?ijem se ?elu nalazi oporuka, kojoj ne nalazimo sli?nu, o dobro?initeljskom postupanju prema eni kao majci, kojoj je dato ve?e pravo od prava samog oca.

U okrilju imana ena uiva svoja bra?na prava i unosi u brak ljubav, milost, dareljivost, a Boiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je za enu vjernicu da je ona najbolje dunjalu?ko blago: Dunjaluk je prepun naslada i uitaka, a najbolji uitak i naslada na njemu jeste ena vjernica. (Muslim)

ena muslimanka zauzima zna?ajno mjesto na polju erijatskog znanja, koje je osnova vjere i iz kojeg se crpe erijatski propisi i etika. Zbog toga u?estvuje u stjecanju i irenju erijatskog znanja odazivaju?i se Allahovom imperativu: ?itaj, u ime Gospodara svoga koji stvara, stvara ?ovjeka od zakva?ka. ?itaj! A Gospodar tvoj je Najplemenitiji, Onaj koji pou?ava peru, pou?ava ?ovjeka onome ta ne zna. (El-Alek, 15)

Tako?er, Boiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsti?e muslimane da podu?avanju svoje k?eri erijatskom znanju i da ih odgajaju u duhu islamske etike, obe?avaju?i im za tu plemenitu misiju veliku nagradu: Koji god ?ovjek bude imao ropkinju, pa je lijepo podu?i i odgoji, a potom je oslobodi i oeni, imat ?e dvije nagrade. (Buhari) 

Uzvieni Allah po?astio je ene irenjem i dostavljanjem erijatskog znanja, pa nalazimo da se na Gospodar obra?a najboljim enama, suprugama Svoga poslanika i majkama pravovjernih: I spomenite Allahove ajete i mudrost koji se u?e u vaim ku?ama Allah je, uistinu, dobar i sve zna. (El-Ahzab, 34) Uzvieni Allah naredio im je da ljude obavijeste o Allahovim ajetima i Poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, sunnetu koji podrazumijeva sve to je govorio, radio i preutno odobrio, kako bi postupali u skladu s tim i slijedili svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Majke pravovjernih odazvale su se Allahovom pozivu, a Aia, Allah bio zadovoljan njome, isticala se u pozivu u Allahovu vjeru i prenoenju erijatskog znanja, jer je bila naju?enija izme?u majki pravovjernih, i najvie je prenijela hadisa od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem 2.212 hadisa. Ebu Musa Eari, Allah bio zadovoljan njime, rekao je: Kada bismo mi, drugovi Boijeg Poslanika, imali nedoumicu u vezi sa bilo kojim hadisom, a potom upitali Aiu, Allah bio zadovoljan njome, kod nje bismo nali pojanjenje. (Tirmizi, predaja je vjerodostojna)

Aia i druge Poslanikove supruge te uku?ani isticali su se u pogledu ste?enog znanja, do ?ega ih je dovela izraena ljubav prema znanju, duboko ubje?enje i odgovornost, kao i Poslanikovo doputenje da sluaju Objavu, da mu postavljaju erijatskopravna pitanja.

Tako Aia, Allah bio zadovoljan njome, nije ?ula neto nepoznato od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a da ga nije upitala o tome. Boiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Ko bude polagao ra?un, bit ?e kanjen, a Aia, Allah bio zadovoljan njome, rekla je: A zar Allah nije rekao: a potom ?e lahko polagati ra?un? Na to je Boiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: To je izlaganje (prikazivanje djela), a onaj o ?ijem se ra?unu bude diskutovalo, propast ?e. (Buhari)

Mesruk, Allah bio zadovoljan njime, prenosi da je jednom prilikom sjedio kod Aie i to naslonjen, pa mu je rekla: O Ebu Aia! Ko bude govorio o trima stvari, zaista uveliko iznosi potvoru na Allaha. Upitao je: A koje su to stvari? Ona je rekla: Ko misli da je Muhammed vidio svoga Gospodara, uveliko iznosi potvoru na Allaha. Mesruk je rekao: Bio sam naslonjen, pa sam sam sjeo i rekao: O majko pravovjernih! Ostavi me malo i ne pouruj me. Zar Allah nije rekao: Zaista ga je vidio na jasnom obzorju?I, i: Zaista ga je vidio drugi put? Ona je odgovorila: Ja sam prva iz ovog ummeta koja je pitala Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o tome, pa je rekao: To je Dibril. (Muslim)   

Ove lijepe i plodonosne nau?ne diskusije jedna su od pritoka znanja na koju nas upu?uje plemeniti Kuran: I pitajte u?ene, ako ne znate. (En-Nahl, 43) Ovi jasni temelji i na?ela doprli su do ena islamskoga ummeta, tako da su urile da se obrazuju i steknu znanje u vjeri. Poslanikovi, sallallahu alejhi ve sellem, ashabi dolazili su u grupama kod plemenite ashabijke Esme bint Umejs, Allah bio zadovoljan njome, i pitali je o Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, rije?ima: Vama koji ste u?inili hidru na la?ama (u Abesiniju) pripadaju dvije (nagrade) hidre, a mojim drugovima (koji su samo u?inili hidru u Medinu) jedna hidra (Muslim), jer je upravo ona pitala o tome Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i naravno da su muslimani koji su u?inili hidru u Abesiniju bili radosni zbog te radosne vijesti i u isto vrijeme bili su dunici Esmi, jer je ona li?no pitala Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

U kolikoj mjeri osoba bude imala duboku ljubav prema vjeri i upornost u izvravanju erijatskih propisa i etiku, u tolikoj ?e se mjeri truditi u stjecanju erijatskog znanja i sa velikom ?e panjom izu?avati pitanja vjere i dostavljat ?e ih ljudima primjenjuju?i metodu blagosti.

Supruge ensarija dolazile su u Poslanikovu ku?u kako bi se podu?ile vjeri i vjerskim pitanjima. Aia, Allah bio zadovoljan njome, rekla je: Zaista su divne ene ensarija. Stid ih nije sprije?io da se podu?e vjeri. (Muslim)       Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ZA SESTRE

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...