Ponedjeljak, DECEMBER 11, 2023
tekstovi_logo

Vrijednost u?enja Kur'ana


quran-readingVrijednost u?enja Kurana

U dananjem vremenu postavlja se pitanje kakvo je nae opho?enje prema Kuranu. Kako ivimo i da li Kuranu dajemo njegovo pravo? Mnogi od nas svjesni su i znaju da je u?enje Allahove Knjige jedan od najboljih ibadeta s kojim se Allahov rob pribliava svom Gospodaru koji je, hvale?i one koji u?e Kuran, rekao: Oni koji Allahovu Knjigu ?itaju i molitvu obavljaju i od onoga ?ime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu se nadati nagradi koja ne?e nestati da ih On prema onome to su radili nagradi i jo im iz obilja Svoga d, jer On mnogo prata i blagodaran je! (Fatir, 29) Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Ko prou?i harf iz Allahove Knjige, njemu pripada dobro djelo koje se vrednuje do deset puta. Ja ne kaem da je elif-lam-mim jedan harf, ve? je elif harf, lam je harf i mim je harf. (Tirmizi, sahih)

Na vrijednost prisustvovanja skupovima na kojima se u?i i prou?ava Allahov Govor ukazuje se u sljede?em hadisu: Ne?e se okupiti ljudi u nekoj od Allahovih ku?a da u?e Allahovu Knjigu i da je me?usobno prou?avaju, a da se na njih ne?e spustiti smiraj, prekriti ih milost, okruiti ih meleki i Allah ?e ih spomenuti kod onih koji su kod Njega! (Muslim) Imam Nevevi, Allah mu se smilovao, rekao je: Priklju?uju se mesddima u ovom velikom fadiletu, ako Bog da, medrese internati za u?enike jer na to ukazuje hadis: Ne?e sjesti ljudi spominjaju?i Allaha..., koji je op?e prirode i obuhvata sva mjesta, a spominjanje mesdida u hadisu ukazuje na mjesto gdje se u ve?ini slu?ajeva izvrava taj ibadet, naro?ito u tom vremenu. (Nevevi, erhu Muslim)

Na skup u kojem se u?i Allahov Govor ?ovjeka ne moe odvesti nita drugo osim iskren nijet i ljubav prema Knjizi Svemo?noga, jer vjernik dobro zna da ?e samo tako posti?i nagradu.

Od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: Izaao je Muavija b. Ebu Sufjan, radijallahu anhuma, u mesdid na halku Kurana pa je upitao: Zato sjedite? Prisutni su odgovorili: Sjeli smo kako bismo Allaha spominjali, a on je upitao: Tako vam Allaha, niste sjeli ni zbog ?ega drugog osim radi toga? Prisutni su odgovorili: Tako nam Allaha, nismo sjeli ni zbog ?ega drugog osim zbog toga.  Na to je on rekao: Zaista ja nisam traio od vas da se zakunete zato to sumnjam u vau iskrenost, i niko nije manjeg poloaja od mene kod Poslanika, salallahu alejhi ve sellem,  kad je u pitanju prenoenje hadisa. Zaista je Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, doao na halku svojih ashaba pa je upitao: Zato ste sjeli?, a ashabi su odgovorili: Sjeli smo da spominjemo Allaha i da Mu zahvaljujemo zbog toga to nas je uputio u islam i tu nam blagodat podario.  Poslanik je upitao: Tako vam Allaha, niste sjeli ni zbog ?ega drugog osim zbog toga?, a oni su odgovorili: Tako nam Allaha, nismo sjeli ni zbog ?ega drugog osim zbog toga! Na to je Poslanik rekao: Ja zaista nisam traio od vas da se zakunete zbog toga to sumnjam u vau iskrenost, me?utim, doao mi je Dibril i obavijestio me da se Svevinji Allah ponosi s vama pred melekima. (Muslim)

Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, podsticao nas je na u?enje Kurana govore?i da ?e se Kuran zauzimati za onoga ko ga u?i: U?ite Kuran, jer ?e, uistinu, on (Kuran) do?i na Sudnji dan kao efadija (zagovornik) onima koji ga budu u?ili, u?ite zehravejni El-Bekaru i Ali Imran jer ?e one zaista do?i na Sudnjem danu poput dva oblaka, ili kao da su dvije sjenke, ili kao da su dva jata ptica iroko rairenih krila, zauzimaju?i se se za onoga koji njih dvije u?i... (Muslim)

Na Sudnjem danu re?i ?e se u?a?u Kurana: U?i i penji se, zaista je tvoje mjesto kod zadnjeg ajeta koji prou?i. Imaju?i u vidi sve spomenuto, zar jedna muslimanka moe sama sebe liiti tog dobra? Stvarnost naeg podneblja govori nam da moe. Dunjaluk i njegove obaveze nisu nam dozvolile da nau?imo u?iti Kuran. Halke u kojima se prisustvuje u?enju Kurana rijetke su u svakom gradu, jedna ili najvie dvije, u nekim mjestima nema nijedne, a oni koji prisustvuju u?enju Allahove Knjige su rijetki, malobrojni i nakon kra?eg vremena i oni se izgube u moru dunjalu?kih poslova. Kamo sre?e da smo samo sebe liile tog dobra, ve? smo liile i budu?e generacije. Naa djeca, osim onih roditelja koji su ustrajni i kojima se Allah smilovao, da li znaju u?iti i kako u?e Kuran? Zato je njihovim majkama vano da im djeca imaju sve dunjalu?ke potrebe i znanja, a nije im vano da im djeca nau?e u?iti i ?itati Allahovu Knjigu koja ?e ih voditi i davati im svjetlost u njihovim mladim ivotima?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PORODICA

POSJETITE MINBER.BA