Nedjelja, AUGUST 07, 2022
tekstovi_logo


pustinjaAllahov Poslani?e, nikada nismo nosili mejjita lakeg od Sada! Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: A kako i ne bi bio lahak kada je silo toliko i toliko meleka, koji nikada do danas nisu sili na Zemlju, i nosili su ga sa vama! (Tirmizi, Sunen, br. 3938, a hadis je sahih. Vidjeti: Sahihus-siretin-Nebevijje) U predaji koju biljei Nesai od Ibn Omera, radijallahu anhuma, navodi se broj meleka koji su prisustvovali Sadovoj denazi: Govore?i o Sadu, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Ovo je dobri rob radi kojeg se potresao Ar i njegovoj denazi prisustvovalo je 70.000 meleka, koji nikada prije nisu sili na Zemlju, i stisnut je jednim stiskom u kaburu, a zatim je puten. (Nesai, Sunen, a sened hadisa je sahih)

Sad b. Muaz, radijallahu anhu, primio je islam posredstvom Musaba b. Umejra, prvog muslimana koji je poslan u slubenu davetsku misiju. Esad b. Zurara, Sadov ro?ak, doveo je Musaba u naselje plemena Benu Abdulehel da ih poziva u islam. ?uvi to, Sad je poslao Usejda b. Hudajra, radijallahu anhu, da ih otjera. Poto ovaj nije obavio posao, Sad je otiao da ih li?no otjera, ali je Allah htio da to bude uzrok njegovog primanja islama. Esad je napomenuo Musabu da je Sad najugledniji me?u poglavarima svoga plemena i, vidjevi ga kako dolazi, kazao je Musabu: Ako on primi islam, cijelo pleme ?e se povesti za njim. ?im im je priao, Sad ih je po?eo vrije?ati i napadati to ih uznemirava svojim misionarstvom u njihovom naselju. Unato? tome, Musab je ostao pribran te je predloio Sadu: Ho?e li sjesti i posluati nas? Ako ti se svidi, prihvati, a ako ti se ne svidi, ne?emo te uznemiravati! Poteno!, re?e Sad, zabode svoje koplje u zemlju i sjede. Musab mu je izloio principe islama i prou?io odlomak iz Kurana. Musab i Esad kasnije su pri?ali: Tako nam Allaha, nije ni progovorio a ve? smo po bljetavilu i blaenstvu njegovog lica znali da ?e primiti islam. Sad ih je upitao: ta treba da uradi onaj ko eli primiti ovu vjeru? Njih dvojica rekoe mu: Okupaj se, o?isti odje?u, izgovori ehadet istine, a zatim klanjaj. Sad je otiao, okupao se, o?istio odje?u, izgovorio rije?i istine i klanjao dva rekata.

Pleme Benu Abdulehel prima islam posredstvom Sada b. Muaza

Nakon toga, u drutvu s Usejdom b. Hudajrom, otiao je na mjesto gdje se okupljao njegov narod. Kad su ga njegovi sunarodnjaci vidjeli, rekoe: Kunemo se Allahom da Sad dolazi druga?iji nego to je otiao. Kad im je priao, Sad ih upita: ta mislite o meni? Ti si na poglavar i najpametniji si me?u nama, odgovorie mu. Sad re?e: Zabranjujem i mukarcima i enama da razgovaraju sa mnom sve dok ne povjeruju u Allaha i Njegovog Poslanika! Do no?i nije bilo ni mukarca ni ene u plemenu Abdulehel a da nisu primili islam. (Sallabi, ivot i djelo posljednjeg Vjerovjesnika)

Ranjavanje u Bitki na hendeku

Nakon primanja islama, Sad, radijallahu anhu, postao je jedna od najaktivnijih i najzna?ajnijih li?nosti muslimanske zajednice u Medini. U Bitki na hendeku ranjen je tokom jednog okraja izme?u dvije strane koje su se strijelama i kopljima ga?ale preko kanala. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je da ga smjeste u ator-bolnicu koju je postavio unutar svoga mesdida. To je naredio kako bi ga stalno mogao obilaziti.

Sad upu?uje Allahu dovu da mu otvori ranu i usmrti ga

Allah mu je usliao dovu: Allahu moj, Ti zna da mi je najdrae voditi dihad na Tvome putu protiv naroda koji je porekao i protjerao Tvoga Poslanika! Allahu moj, ako ?e jo biti rata protiv Kurejija, ostavi me u ivotu da u Tvoje ime vodim dihad protiv njih. Allah mu je usliao ovu dovu i njegova je rana po?ela zacjeljivati. A kada se desila Bitka protiv Benu Kurejza, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odredio je da upravo on, Sad b. Muaz, presudi ovome plemenu, a on je presudio po pravdi, ne boje?i se, radi Allaha, ni?ijeg prijekora i pokazuju?i da je njegovo srce potpuno predano Allahu. Nakon to je donio presudu plemenu Benu Kurejza, Sad je ponovo digao svoje ruke i rekao: Allahu moj, ako je ta?no kao to mislim, da nas Kurejije i mnogoboci ne?e vie napadati, otvori moju ranu i podari da od nje umrem! Nakon okon?anja dihada, ispunjenja zada?e u predvo?enju svoga plemena u borbi protiv svih neprijatelja, prestanka ratnih dejstava izme?u Kurejija i muslimana, i izricanja presude Benu Kurejzi kojom je (ovo pleme kanjeno za izdaju i neprijateljstvo), i nakon to je ugledao plodove islama, Sad b. Muaz nije mnogo udio za ivotom. Jer, nema ljepeg ploda od ehidske smrti, stoga je dovio: Otvori moju ranu i podari da od nje umrem! Njegove nade su se obistinile: presudio je plemenu Benu Kurejza i svjedo?io smaknu?u doju?eranjih saveznika, a dananjih neprijatelja, i njegova se rana otvorila. Kada mu se otvorila rana, njegov narod ga je prenio u naselje Benu Ehela. (Sallabi, ivot i djelo posljednjeg Vjerovjesnika)

Svaka narika?a pretjeruje, osim Sadove majke

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uputio se tamo, a ashabi su ga slijedili. Iao je vrlo brzo tako da su im se potrgali kaii na sandalama i popadali platovi s ramena, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Bojim se da nas ne preteknu meleki i ogasule ga, kao to su ogasulili Hanzalu. Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, stigao u Sadovu ku?u, ve? su ga gasulili, a njegova je majka plakala i izgovarala stihove: Jadna majka Sadova to izgubi sina, ?estita i plemenita! Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Svaka narika?a pretjeruje, osim Sadove majke. (Ibn Sad, Et-Tabekat, sened hadisa je hasen. Vidjeti: Sahihus-siretin-Nebevijje)

Meleki u?estvuju u noenju Sadovog tabuta

Potom je naredio da ga iznesu, a ljudi su govorili: Allahov Poslani?e, nikada nismo nosili mejjita lakeg od Sada! Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: A kako i ne bi bio lahak kada je silo toliko i toliko meleka, koji nikada do danas nisu sili na Zemlju, i nosili su ga sa vama! (Tirmizi, Sunen, br. 3938, a hadis je sahih. Vidjeti: Sahihus-siretin-Nebevijje) U predaji koju biljei Nesai od Ibn Omera, radijallahu anhuma, navodi se broj meleka koji su prisustvovali Sadovoj denazi: Govore?i o Sadu, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Ovo je dobri rob radi kojeg se potresao Ar i njegovoj denazi prisustvovalo je 70.000 meleka, koji nikada prije nisu sili na Zemlju, i stisnut je jednim stiskom u kaburu, a zatim je puten. (Nesai, Sunen, a sened hadisa je sahih) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oprostio se od Sada, kao to prenosi Abdullah b. eddad, radijallahu anhu, koji kae: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uao je kod Sada tunog srca i rekao: Allah te nagradio svakim dobrom, tebe koji si bio dostojan vo?a svoga naroda. Ispunio si ono to si obe?ao i Allah ?e tebi ispuniti ono to ti je obe?ao. (Biljei ga Ibn Sad, Et-Tabekat, a prenosioci su povjerljivi. Vidjeti: dr. Ibrahim el-Ali, Sahihus-siretin-Nebevijje)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spominje Sada po dobru

Nakon njegove smrti, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mnogo je hvalio ovog dobrog roba pred ashabima da bi ljudi znali njegovu vrijednost i poveli se za njegovim dobrim djelima. Tako je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Zbog smrti Sada b. Muaza zatresao se Ar Svemilosnoga. (Buhari, Sahih, br. 3803, i Muslim, Sahih, br. 2466) U drugom hadisu Berra b. Azib, radijallahu anhu, rekao je: Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, poklonjen je ogrta? od svile koji su ashabi po?eli opipavati i diviti se njegovoj mehko?i, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ?udite se kako je ovo mehko? Zaista su maramice Sada b. Muaza u Dennetu bolje i meke od ovoga! (Buhari, Sahih, br. 3248, i Muslim, Sahih, br. 2469; dr. Ibrahim el-Ali, Sahihus-siretin-Nebevijje)

Da se iko moe spasiti kaburskog stiska, spasio bi se Sad b. Muaz

Unato? svim ovim vrlinama i vrijednim djelima koja je u?inio slue?i Allahovu vjeru, ipak je doivio stisak kabura. Kada su doli do Sadovog kabura, u kabur su sila ?etverica: Haris b. Evs, Usejd b. Hudajr, Ebu Naila Selkan i Seleme b. Selame b. Vak, radijallahu anhum, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, stajao je iznad. Kada je Sad, radijallahu anhu, sputen u kabur, Poslanikovo, sallallahu alejhi ve sellem, lice se promijenilo i tri puta je izgovorio: Subhanallah!, pa su to izgovorili i ostali ashabi, a mezari u Bekiji su se zatresli. Potom je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izgovorio tri puta: Allahu ekber!, pa su to izgovorili i ostali muslimani. Pitali su Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o razlozima to je to rekao, a on je kazao: Oko vaeg brata bio se suzio kabur i stisnuo ga jednim stiskom; da se neko moe spasiti od njega, on bi se spasio! A potom ga je Allah izbavio! (Ahmed Musned, 6/141, prema: Et-Terbijetul-kijadijje)

Pouke, poruke i propisi

?  Vanost mudrog i razboritog vo?e. Razuman i mudar poglavar vodi svoje sljedbenike u ono to je dobro i usmjerava ih ka Uputi. Ovaj ashab umro je u punoj mladala?koj snazi, u dobi od trideset i sedam godina. Svoj narod poveo je u islam kada je imao trideset godina, a njihov prvak i vo?a bio je od svojih ranih dvadesetih godina. Ina?e, ?ovjekova skrivena energija i potencijali doivljavaju svoj vrhunac u ?etrdesetoj godini, koja je godina ulaska u zrelo doba. Allah je rekao: A ?ovjeka smo zaduili da roditeljima svojim ?ini dobro; majka ga njegova tegobno nosi i tegobno ga ra?a! A njegovo noenje i dojenje trideset je mjeseci. Pa kada dostigne zrelost svoju i ?etrdeset godina, on rekne: Gospodaru moj, uputi me da Ti budem zahvalan na Tvojoj blagodati, koju si darovao meni i mojim roditeljima, i da radim dobro kojim si zadovoljan Ti, i potomstvo moje Ti u?ini dobrim! Ja se Tebi, doista, kajem, i ja sam musliman predan Tebi.

?  Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ukazao mu je po?ast kada je doao da presudi plemenu Benu Kurejza, time to je rekao ensarijama: Ustanite prema svome gospodinu. (Buhari, Sahih, br. 6262) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nazvao je Sada, radijallahu anhu, gospodinom i naredio ashabima da ustanu pred njim, iz po?asti i potovanja prema njemu.

?  Sad, radijallahu anhu, bio je jedan od onih kojima je Allah, delle anuhu, usliavao dove.

?  Sad, radijallahu anhu, bio je ugledan i na Zemlji i na nebesima, to potvr?uju predaje o razli?itim vrlinama i odlikama koje mu je Allah, delle anuhu, podario.

?  Allahove nagrade na onom svijetu bolje su od ovosvjetskih blagodati i viestruko vrednije.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

VELIKANI UMMETA

POSJETITE MINBER.BA

  •  Vrijednost selama
    Piše: Hfz. Edin-ef. Redžepović Selam je pozdrav muslimana koji je utemeljen na Kur’anu i sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jedno od Allahovih lijepih imena jeste...
  • Islam – izvor uspjeha i ponosa
    Hatib: Edin-ef. Murić Sva hvala pripada samo Allahu, Jednom i Jedinom, salavat i selam upućujem Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj porodici i njegovim ashabima....
  • Suština i smisao ovosvjetskog života
    Piše: Abdulvaris-ef. Ribo Jedan od bitnih elemenata i segmenata vjere islama jeste saznati i spoznati suštinu i smisao dunjalučkog života koji čovjek živi. Ta spoznaja...