Četvrtak, JULY 18, 2024
ramazanski_savjeti


Da bi nekom ivot imao smisla on treba imati neki cilj na ?ijem ostvarenju bi trebao raditi. Ako bi neko ivio bez odre?enog cilja ili zadatka onda bi njegov ivot bio nitavan. To je istinito za sve ljude, muslimane i nemuslimane. Me?utim, za muslimane ovo pitanje je itekako zna?ajnije, jer taj cilj treba obezbijediti Allahovo zadovoljstvo i garanciju za ulazak u Dennet na Budu?em svijetu.
Na osnovu toga, pravi muslimani trebaju imati cilj za svoj cjelokupni ivot i individualne postupke koje svakog ?asa ?ine borave?i na Zemlji.
Niko ne moe negirati ?injenicu da je Allah stvorio i prilagodio stvorenja da bi mogli izvriti svoju zada?u za koju su, zapravo, stvoreni. To se jasno primje?uje u sljede?em kuranskom ajetu:
Dine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju, Ja ne traim od njih opskrbu niti elim da Me hrane (Ez-Zarijat: 56-57).


Uz to, Uzvieni Allah prua ?ovjeku razne prilike da bi Mu se povratio i pronaao pravi Put. Muslimanima je darovao mjesec Ramazan kao veliku priliku da uve?aju svoja dobra djela i da umanje loa, kako bi im to pomoglo da zarade raj na Budu?em svijetu. Ramazan je mjesec u kome se dobra djela, iz Allahove milosti, mnogostruko nagra?uju. Zato je on idealna prilika da se prevazi?u ivotni posrtraji i ejtanove zamke.
Postavi sebi cilj u Ramazanu i daj sve od sebe da ga postigne. Neka ti taj cilj bude da sebe spasi od pakla i da uiva u Allahovom zadovoljstvu i spasu tokom ovog blagoslovljjenog mjeseca.
Da bi postigao taj sladunjavi cilj mora se osvrnuti na neke vrlo vane aspekte. Ti aspekti su sljede?i:

Post

Neka tvoj cilj ovog Ramazana bude da se suzdri od svega zabranjenog. Dakle, nemoj varati, lagati, ogovarati, otimati tu?e vlasnitvo, buljiti u zabranjeno, itd. Vrlo je poznato da post ima tri stepena:

1. Suzdravanje od hrane, pi?e i seksualnog odnosa (intimnog interkursa).

2. ?uvanje uiju, o?iju, jezika, ruku i cijelog tijela od grijehova.

3. Izbjegavanje bezvrijednih interesovanja i niskih razmiljanja, te ispunjavanje srca sje?anjem na Uzvienog Allaha.

Dakle, ta te sprje?ava da bude blii Allahu i da postane jedan od rijetkih ljudi koji poste izvravaju?i taj tre?i stepen?

Obavljanje no?ne nafile

Neka bude tvoj cilj da ovog Ramazana obavi najmanje osam rekata nakon jacije, a prije sabaha, pored obavljanja vitr namaza. Ne dopusti da te neto sprije?i da obavi te dragocjene rekate svake ramazanske no?i. Poslanik, a.s., je rekao:
Najako vam se preporu?uje obavljanje no?ne nafile (qiyamu-leyl), jer to bila praksa vaih vrlih prethodnika. Qiyamu-leyl vas pribliava Gospodaru, iskupljuje vae grijehe, otklanja bolest iz tijela i sprej?ava grijeenje. (Buhari i Muslim)

U?enje Kur'ana

Nastoji da makar jednom pro?ita cio Kur'an u toku mjeseca Ramazana. Svakog dana prou?i barem jedan od trideset duzeva. U slu?aju da ne u?i Kur'an ba pravilno nemoj o?ajavati jer i u tom slu?aju ?e zaraditi nagradu kod Allaha. A da bi poboljao svoje u?enje onda sluaj nekoga ko bolje u?i od tebe ili preko snimka (cd, audio, video) ili putem radio stanice. Provo?enje vremena u sluanju Kur'ana je isto od Boga nagra?eno i pohvaljeno djelo.

Odravanje rodbinskih veza

Tokom Ramazana mora biti paljiviji u odravanju rodbinskih veza i posje?ivanju svojih ro?aka, naro?ito onih koji su zbog ivotnih okolnosti bili odvojeni od tebe. Potroi neto novca da bi se ponovo sa njima sastavio. Za to ?e ti trebati, hajde da kaemo, deset dolara. Zamisli, ova mala suma novca ti moe pomo?i da se sastavi sa svojim ro?acima ili rodbinom. To te isto tako moe pribliiti Allahu Uzvienom.
?ine?i to, pokuaj da zapamti hadis kojeg prenosi Ebu Hurejre, r.a., u kome je jedan ?ovjek pitao Boijeg Poslanika, a.s.:
Allahov Poslani?e, ja imam rodbinu s kojom pokuavam uspostaviti odnose, ali oni taj odnos kidaju. Ja sam prema njima dobar a oni su prema meni loi. Ja sam prema njima ljubazan a oni su prema meni grubi. Na ovo on (Poslanik, a.s.), re?e: Ako je tako kako kae, onda si im, zaista, na njihova lica bacio vru?i pepeo. Sa tobom ?e biti melek koji ?e te pomagati da bude dominantan nad njima, sve dok bude dosledan na tom (pravom putu). (Muslim)
Udjeljivanje milostinje (sadake)
Svakog dana u Ramazanu podijeli sadaku u ime Allaha. Nagrada za sadaku i sva druga dobra djela ?e biti umnogostru?ena. To je jedna blagodat ovog sre?nog mjeseca. Prenosi se od Poslanika, a.s., da je rekao: Udijeli milostinju, jer ti je ona garant za izbavljenje od vatre (Taberani). Me?utim, ako ne moe svakog dana udjeljivati sadaku, onda svaki dan sakupljaj koliko moe pa najedno daji svakih deset dana.

U?enje zikra (prisje?anje na Allahovo postojanje)

Neka tvoj jezik stalno spominje Allaha. Spominjanje Allaha je jedan od najboljih bogotovlja koje smo duni prema Allahu ?initi. To je, zapravo, najlaka vrsta bogosluja. Pri?a o Hudejru, jednom od Poslanikovih, a.s., drugova koji je stalno spominjao Allaha tokom jedne bitke na po?etku islama, je dobar primjer nagrade koju je Allah dodijelio onima koji ga stalno spominju. Prenosi se da je Poslanik, a.s., zaboravio da Hudairu podari nagradu za putovanje, ali spominjanje Allaha mu je odstranilo potrebu za hranom za nekoliko dana, sve dok melek Dibril nije obavijestio Poslanika, a.s., u vezi njega. Poslanik, a.s., je nakon toga poslao drugog ashaba da ponese Hudairu potrebnu nadoknadu.

U?enje dove

Pravi musliman ?e u svakoj situaciji nastojati da iskoristi oruje vjernika, dovu (molba Allahu). To je istina za svaku situaciju u koju musliman zapadne u svakodnevnom ivotu. Tokom posta u?i to vie dova jer u tom stanju ?e biti blii Allahu i tvoje molbe ?e imati puno ansi da budu prihva?ene. Zato mora u?iti to vie dova Allahu, ne zaboravljaju?i da se On odaziva na molbe onoga ko ga iskreno zamoli. Allah, d.., u ?asnom Kur'anu kae:
A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu
(El-Bekare:186)
Kona?no, neka tvoj drugi cilj u Ramazanu bude da isprazni glavu od stvari koje te mogu odvesti u pakao. A to ?e posti?i ?ine?i gore spomenute stvari koje su lahke.


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

RAMAZANSKI SAVJETI

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...