Nedjelja, FEBRUARY 05, 2023
tekstovi_logo

POSLJEDNJA TRE?INA RAMAZANA


Bra?o i sestre u islamu! Danas 22. ramazana 1430. god. po H., 11. septembra 2009. godine, hutbu sam naslovio sa Posljednja tre?ina ramazana - osloba?anje od vatre.

Kako se primi?e kraj mubarek-ramazana, srca vjernika su i radosna i tuna - radosna zbog toga to su uz Allahovu, subhanehu ve te'ala, pomo? gotovo ispostila ramazan i time izvrila jedan od stupova islama, a tuna jer s odlaskom ramazana odlaze i mnogobrojne blagodati i ljepote. Ramazanom su nae damije pune klanja?a, uz ramazan smo solidarniji, u ramazanu poja?ano u?imo Kur'an i klanjamo propisane nam namaze i nafile, u ramazanu se vie posje?ujemo, a manje ogovaramo; u ramazanu su jednom rije?ju mnogobrojne blagodati...

Mi smo bra?o i sestre u posljednjoj tre?ini ramazana, za koju na Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kae: "??????? ?????? ???? ?????????""Njegova posljednja tre?ina je osloba?anje od vatre!"

Prenosi Aia, radijallahu anhu, da bi Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada bi dola zadnja tre?ina ramazana, smotao svoju postelju, no?i bi provodio u ibadetu i budio bi svoje uku?ane (radi ?injenja ibadeta)! (Buharija)

Pored teravije koja se klanja cijelog ramazana, u zadnjih deset dana Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bi poja?ao ibadet i klanjao bi dodatnu nafilu, a to je Salatu-t-teheddud.

Muhammed, sallallahu 'alejhi ve sellem, je kako stoji u Sahihu, po predaji Ebu Huzejfe, radijallahu anhu, jedne no?i na kijamu tako dugo u?io da je na jednom rekatu prou?io ?itavu Suru El-Bekare, Suru Ali 'Imran i Suru En-Nisa' (106 stranica), a u?e?i ajete u kojima se spominje prijetnja, zastao bi mole?i Allaha, subhanehu ve te'ala, da ga sa?uva od nje. Kada su sklanjali dva rekata, doao je Bilal ibn Rebah, radijallahu anhu, da najavi skori dolazak sabaha!

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, nije izostavljao Salatu-t-teheddud ni kada je bio bolestan ili prekomjerno umoran, pa bi u tim situacijama klanjao sjede?i.

U dva Sahiha stoji predaja da je Dibril dolazio kod Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, svakog ramazana i po jednom ga presluavao Kur'an, da bi posljednje godine to u?inio dva puta.

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je u svakom ramazanu ?inio i'tikaf deset dana, dok je u godini u kojoj je preselio bio u i'tikafu dvadeset dana! (Buharija)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je sve do smrti prakticirao i'tikaf, to su ?inili i njegovi ashabi, kao i selef salih (dobri potomci). Potvrda tome su rije?i Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhu: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je provodio u i'tikafu posljednjih deset dana ramazana! (Buharija) A u drugoj predaji stoji: Oivio bi no?i, budio ?eljad, trudio bi se i odloio bi svoj ogrta?. (Buharija i Muslim)

Aia, radijallahu anha, prenosi da se intenzitet ibadeta Muhammeda, sallallahu alehi ve sellem, poja?avao zadnjih deset dana: Rekla je Aia, radijallahu anha: Prvih dvadest dana (ramazana) je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, mijeao namaz i spavanje, a kada bi dolo zadnjih deset dana, on bi sloio i odloio svoj ogrta?! (Ahmed)

U jednoj predaji stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, budio Fatimu i Aliju, radijallahu anhuma, uve?e govore?i im: "Zar ne?ete ustati i klanjati?" (Buharija i Muslim) i budio je (Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem) Aiu, radijallahu anha, kada bi zavrio teheddud, a prije nego to bi klanjao vitr.

U Muvettau stoji, da je Omer ibn Hattab, radijallahu anhu, klanjao dobar dio no?i, pa kada bi dola polovica no?i, budio bi svoju porodicu govore?i im: Namaz, namaz, i prou?io bi ovaj ajet: ???????? ???????? ???????????? ??????????? ????????? Naredi svojoj ?eljadi da obavlja namaz i ustraj u tome!... ( Ta Ha, 132.)

Kae Allah, delle enuhu, u Suri El-Kadr kae:

?????? ???????????? ??? ???????? ?????????(1) ????? ????????? ??? ???????? ?????????(2) ???????? ????????? ?????? ????? ?????? ??????(3) ????????? ?????????????? ?????????? ?????? ???????? ???????? ???? ????? ??????(4) ??????? ???? ?????? ???????? ?????????(5) (???? ?????: 1-5)?

Mi smo ga spustili (objavili) u no?i Kadr (1) a ta ti misli ta je to no? Kadr?(2) No? Kadr je bolja od hiljadu mjeseci (3) meleci i Dibril, s dozvolom Gospodara svoga, sputaju se u njoj zbog odluke svake.(4) Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane!(5) (El-Kadr, 1-5)

No? Kadra je vrednija od 83 godine i ?etiri mjeseca, pa ko od nas ne eli iskoristiti ovu no??!

Onaj ko provede No? kadr, u ibadetu, bit ?e mu oproteni proli grijesi - kao to stoji u hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu:

???? ????? ???????? ????????? ????????? ?? ??????????? ?????? ???? ??? ????????? ???? ????????. (?????)

Ko provede No? kadr ?vrsto vjeruju?i i nadaju?i se Allahovoj nagradi, bit ?e mu oproteni proli grijesi! (Buharija)

Muhammed, sallallahu 'alejhi ve sellem, nam preporu?uje da traimo No? Kadra u zadnjih deset no?i ramazana: Prenosi Aia, radijallahu anha, da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao:

?????????? ???????? ????????? ??? ????????? ???? ????????? ??????????? ???? ????????? (?????)

Traite No? kadr, u neparnim no?ima posljednjih deset no?i ramazana! (Buharija)

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govore?i o ramazanu, kazao: U njemu je no? koja je vrijednija od hiljadu mjeseci. Kome bude uskra?eno dobro u njoj, uistinu je od onih koji su uskra?eni! (Ahmed)

Abdullah ibn Omer, radijallahu anhu, je rekao: Neki ashabi su u snu vidjeli da je Lejletu-l-kadr u zadnjih sedam no?i ramazana. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, im je rekao: Pokazan mi je va san. Istina je da je ona (Lejletu-l-kadr) sakrivena u zadnjih sedam dana, pa ko je bude istraivao neka je i?ekuje u zadnjih sedam no?i. (Buharija)

Ubade ibn Semh, radijlallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, izaao jednom prilikom da obavijesti ashabe o Lejletu-l-kadru, pa su se dva muslimana posva?ala, na to je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: Izaao sam da vas obavijestim o No?i kadr, pa kada su se dva muslimana posva?ala i dignuto je od mene znanje o njoj. Moda je to dobro po vas, nadam se, ali traite je u dvadeset i devetoj, dvadeset i sedmoj i dvadeset i petoj no?i. (Buharija)

Muhammed, sallallahu 'alejhi ve sellem, nas podsti?e da se u toj no?i obra?amo dovom svome Gospodaru i od Njega traimo oprosta.

Rekla je Aia, radijallahu anha, Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.: Poslani?e, ako doivim No? kadr, ta ?u u njoj govoriti? Rekao je: Reci: ??????????? ??????? ??????? ??????? ????????? ??????? ?????? Gospodaru, Ti si Taj Koji oprata, voli oprost, pa mi oprosti!

Bra?o i sestre! Provedimo ovih nekoliko preostalih dana i no?i mjeseca ramazana u ibadetu i tragajmo za No?i kadr, nadaju?i se Allahovoj, delle enuhu, milosti, oprostu grijeha i dennetima koji su nam obe?ani! Izvrimo obavezu sadekatu-l-fitra, kako bi na taj na?in od posta odstranili eventualne nedostatke i kako bi post bio uzdignut Allahu, subhanehu ve te'ala! Budimo iskreni u naem vjerovanju i natje?imo se u dobru tokom cijele godine!

Gospodaru, podari pobjedu svim ugroenim i obespravljenim muslimanima, ne iskuavaj nas s onim to ne?emo mo?i podnijeti, u?ini nas od onih koji se iskreno kaju za u?injene grijehe, primi od nas post, namaze i ostala dobra djela u mubarek-ramazanu, budi nam milostiv na Sudnjem danu i po?asti nas u Dennetu drutvom poslanika, ehida i dobrih ljudi!

Sarajevo, 22. ramazana 1430. god. po H. Hutba: Damija "Kralj Fahd"

11. septembra 2009. god. Nezim Halilovi? Muderris

?? ?????????? ?????????? ?? ???????? ?????!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

HUTBE

POSJETITE MINBER.BA

  • Čuvanje časti muslimana – prioritet i obaveza  
    Piše: Amir Durmić Muslimani su jedni drugima braća, a imansko srodstvo najčvršća je veza koju poznaje ljudski rod. Samo će iskreni vjernici, Allahovom milošću i...
  • Odlike mjeseca redžeba na vagi šerijata
    Priredio: Sead Kumro Allah Uzvišeni iz Svoje neizmjerne mudrosti odlikovao je neke dane, noći i mjesece nad drugima, kako bi vjernici u tim periodima povećali...
  • Prava Allahovog Poslanika kod ljudi
    Priredio: Adnan Fetić  Od vremena kada je poslan Allahov Poslanik pa do Sudnjeg dana svi su obavezani vjerovanjem i slijeđenjem Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi...