Ponedjeljak, DECEMBER 04, 2023
tekstovi_logo


?????? ????? ??????????? ??????????

Bra?o i sestre u islamu, danas, 13. evvala 1430. god. po H., 02. oktobra 2009. godine, hutbu sam naslovio Komija u islamu. Za spomenutu temu sam se opredijelio u vremenu sve ve?eg udaljavanja komija jednih od drugih i samim tim zanemarivanja ove velike islamske obaveze.

Kae Allah, subhanehu ve teala, u 36. ajetu Sure En-Nisa:

???????????? ??????? ????? ??????????? ???? ??????? ?????????????????? ?????????? ??????? ?????????? ????????????? ??????????????? ?????????? ??? ?????????? ?????????? ????????? ???????????? ????????? ??????? ?????????? ????? ???????? ????????????? ????? ??????? ??? ??????? ??? ????? ?????????? ????????

I Allahu se robujte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte i roditeljima dobro?instvo ?inite i ro?acima, siro?adi, siromasima, i komijama blinjim i komijama daljnjim, i drugovima i putnicima-namjernicima i onima koji su u vaem posjedu! Allah, zaista, ne voli one koji se ohole i hvaliu!

Kako je veli?anstvena naredba naeg Stvoritelja, Koji nam nare?uje robovanje samo Njemu, subhanehu ve teala, Koji nam strogo zabranjuje irk (pripisivanje druga Njemu), a potom nam nare?uje poslunost roditeljima i lijepo opho?enje sa svima onima s kojima smo u kontaktu, a me?u njima i s komijama ili susjedima!

Onaj ko zaista iskreno robuje Allahu, subhanehu ve teala, vodi ra?una da prema svakom vjerniku, svakom dobronamjernom ?ovjeku, te prema ivotinjama i biljkama bude paljiv i da ne uzurpira ni?ije pravo. On ne moe ?initi nasilje, njegova preokupacija je dobro i njegove misli su usmjerene ka Allahu, subhanehu ve teala, i budu?em svijetu.

Bra?o i sestre, ono ?ime se naa lijepa Bosna i Hercegovina treba ponositi su dobri komijski odnosi. Te odnose su na prvom mjestu u kontinuitetu gajili Bonjaci muslimani, koje je islam u?inio posebnim.

Prenosi se da je sluga Abdullaha bin Amra ibn Asa, radijallahu anhu, jednoga dana zaklao ovcu, pa mu je Abdullah rekao: Po?ni prvo s komijom Jevrejom! Upita: Zar od Jevreja da po?enem dijeliti, Allah ti dao svako dobro? Re?e: ?uo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao:

"??? ????? ????????? ????????? ????????? ??????? ???????? ??????? ???????????" (???????)

Dibril mi je toliko puta preporu?io komiju da sam pomislio da ?e komija naslje?ivati komiju! (Tirmizija)

Hvala Allahu, subhanehu ve teala, mi smo uvijek bili paljivi prema svim naim komijama i nikada nikome nismo ?inili nasilje, jer nam to islam strogo zabranjuje. Mi smo u vrijeme kada smo bili na usponu snage bili do kraja tolerantni i svima smo davali njihova prava, pa ponekad i na utb vlastitih prava.

??????? ?????????? ?????? ????? ???????? ???????? ??????? ????? ?????? ????? ??????: "??? ????? ?????? ????? ???????? ???????? ?????????? ????????? ??????????? ??????????" (????)

Prenosi Ebu Zerr, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: O Ebu-Zerr, kada bude kuhao ?orbu, dospi malo vie vode pa poalji svojim komijama!" (Muslim)

U drugojm predaji stoji:

????????? ????? ????? ?????? ??????? ??????: "????? ???????? ?????? ????? ???????? ????????? ??????????: "????? ???????? ?????????? ?????????? ????????? ????? ??????? ?????? ?????? ???? ??????????? ???????????? ??????? ???????????"

Prenosi Ebu Zerr, radijallahu anhu: Moj prijatelj, sallallahu alejhi ve sellem, mi je oporu?io: "Kada bude kuhao ?orbu, naspi vie vode pa pogledaj obitelji svojih komija, te i njima podijeli jedan dio!"

Bra?o i sestre, dobro zapamtimo sljede?i hadis, u kojem se vjerovanje u Allaha, subhanehu ve eteala uvjetuje neuznemiravanjem komije:

???? ????? ?????????? ?????? ??????? ?????? ????? ?????????? ?????? ????? ???????? ????????? ?????: "??????? ??? ???????? ??????? ??? ???????? ??????? ??? ???????? ?????: "???? ??? ??????? ?????" ?????: "??????? ??? ???????? ??????? ??????????? (???? ????)

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Tako mi Allaha, nije vjernik, tako mi Allaha, nije vjemik, tako mi Allaha, nije vjernik!" Neko re?e: "Ko to, Allahov Poslani?e?" Re?e: "Onaj ?iji komija nije siguran od njegova zla!" (Muttefekun alejhi)

U drugoj predaji stoji:

???? ????? ?????????? ?????? ??????? ?????? ????? ?????????? ?????? ????? ???????? ????????? ?????: ??? ???????? ?????????? ???? ??? ???????? ??????? ???????????" (????)

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ne?e u?i u Dennet onaj od koga njegov komija nije siguran (miran od njegovih zala)." (Muslim)

Kae Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, u hadisu koji biljei imam Buharija:

???? ????? ?????????? ?????? ??????? ?????? ????? ?????????? ?????? ????? ???????? ????????? ?????: ???? ????? ???????? ????????? ??????????? ??????? ???????????? ???????? ?????? ????? ???????? ????????? ??????????? ??????? ????? ?????? ??????? ?????? ????? ???????? ????????? ??????????? ??????? ?????????? ??????? ???? ??????????" (???????)

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: " Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka lijepo ugosti svoga gosta! Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka ni?im ne uznemirava komiju! Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka govori hajr (korisno) ili neka uti!" (Buharija)

Kako je samo lijep savjet naeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:

???? ?????? ????? ???? ??????? ?????? ??????? ????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ?? ??????? ?????: ?????? ??????????? ?????? ??????? ?????????? ??????????? ???????? ??????????? ?????? ??????? ?????????? ?????????" (???????)

Prenosi Abdullah ibn Amr, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Najbolji prijatelji kod Allaha su oni koji su najbolji prema svome prijatelju, a najbolje komije kod Allaha su oni koji su najbolji prema svome komiji." (Tirmizija)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je imao svoga prvog komiju Jevreja, koji ga je stalno uznemiravao i ispred njegovih vrata ostavljao sme?e. Poslanik, sallallahi alejhi ve sellem, je bio strpljiv. Kada jednog jutra ispred vrata nije bilo uobi?ajenog sme?a i uznemiravanja, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upita ta je s njim. Kazae mu da se Jevrej razbolio i da je na smrtnoj postelji. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, ode u njegovu ku?u da ga obi?e, kao komiju bolesnika. Kada je Jevrej ugledao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellme, izgovorio je ehadet, jer je bio svjestan da nakon tolikog uznemiravanja dobrim je mogao vratiti samo onaj kojeg je Allah, subhanehu ve teala, poslao kao Poslanika.

Bra?o i sestre, budimo dobre komije i natje?imo se u dobru kako bismo postigli dobro ovog i budu?eg svijeta i budimo u isto vrijeme budni i oprezni, jer je oprez svojstvo mumina!

Gospodaru, pomozi nam da ovdje u Bosni i Hercegovini sa?uvamo svjetlo islama, ne iskuavaj nas s onim to ne?emo mo?i podnijeti, u?ini nas od onih koji paze svoje komije i prema njima ispunjavaju sve obaveze, budi nam milostiv na Sudnjem danu i po?asti nas u Dennetu drutvom poslanika, ehida i dobrih ljudi! Amin!

Sarajevo: 13. evval 1430. po Hidri Hutba: Damija Kralj Fahd 02. oktobar 2009. god. Nezim Halilovi? Muderris

?? ?????????? ????????? ?? ???????? ?????!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

HUTBE

POSJETITE MINBER.BA