Četvrtak, MARCH 23, 2023
tekstovi_logo

?isto?a srca


?istimo svoje srce! ?isto?a srca jedan je od najve?ih razloga primanja dobrih djela kod Allaha, subhanehu ve te'ala. Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: Djela se uzdiu svakog ponedjeljka i ?etvrtka, pa, Allah, subhanehu ve te'ala, tih dana oprata svakom ?ovjeku osim onome koji ?ini irk Allahu i onom ?ovjeku izme?u kojeg i njegovog brata muslimana postoji mrnja, zavada. Kae se: 'Sa?ekajte ovu dvojicu sve dok se ne pomire'." (Muslim)

Vjera islam podsti?e na jedinstvo ljudskih srca, ljubav, samilost i osu?uje mrnju, zavist, prekidanje rodbinskih i prijateljskih veza. Allah, subhanehu ve te'ala, odlikovao je vjernike ovom osobinom pa kae: Svi se ?vrsto Allahova ueta drite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On sloio srca vaa i vi ste postali, milo?u Njegovom, bra?a." (Prijevod zna?enja Alu Imran, 103.)

Mjesec Ramazan posebno treba iskoristiti kada je rije? o ja?anju bratskih me?usobnih odnosa, bratske ljubavi. U ovom mubarek mjesecu, kada su ejtani povezani i ne mogu, kao u drugim mjesecima, da ljude podsti?u na grijehe, loa djela, kidanje rodbinskih, prijateljskih i bratskih veza, treba posegnuti za svim raspoloivim sredstvima i dozvoljenim metodama u ja?anju naih me?usobnih bratskih odnosa. Treba iskoristiti lijepu rije?, vedro lice i osmijeh, hediju-poklon, zijaret-posjetu, obilaske, izlaske u prirodu, druenja, zajedni?ke iftare, mirne razgovore, lijepe savjete, ne bi li nam se Svevinji Allah smilovao, zbliio i ujedinio naa srca....


Me?utim, pri realizaciji svih spomenutih aktivnosti a i drugih, naa srca moraju biti ?ista prema drugim muslimanima. Moraju biti ?ista od zavisti, zlobe, mrnje, prezira, umiljenosti, uzdizanja nad drugima, oholosti, kako bi i naa djela bila lijepa, draga, prihvatljiva, o?ekivana u svakom trenutku. Govor o srcu i njegovoj ?isto?i je potreban, naro?ito danas, kada su se mnogi ljudi posvetili vanjtini zaboravljaju?i svoju unutranjost i njen odgoj i pored toga to znaju da Uzvieni Allah ne gleda u njihove izglede i njihova tijela, ve? gleda u njihova srca i njihova djela.

Potrebno je govoriti o srcu i njegovoj ?isto?i jer se nalazimo u plemenitom mjesecu Ramazanu u kojem je mnogo lake ?istiti svoje srce, zbog velikog dobra u njemu, za razliku od drugih mjeseci. I svakako, potrebno je govoriti o ovome i zbog toga to je Allah, subhanehu ve te'ala, spas i sre?u na Sudnjem Danu uslovio ?istim srcem. Rekao je: Na Dan kada ne?e nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti, samo ?e onaj koji Allahu srca ?ista do?e spasen biti." (Prijevod zna?enja E-u'ara, 88-89.)

?isto srce jeste srce koje je ?isto od irka-viebotva, nevjerstva, licemjerstva, zavisti, mrnje i prezira, svih upropatavaju?ih sumnji i prohtjeva. O vjerni?e, koji vodi ra?una o svome srcu, nastoji da bude ?isto od svih ovih prezrenih radnji, znaj da tim svojim postupkom zasluuje da bude jedan od najboljih ljudi kod Allaha, subhanehu ve te'ala. Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je upitan o najboljim ljudima, pa je odgovorio: To je svaki onaj koji ima srce mahmum i iskren jezik!" Prisutni su rekli: Znamo ta je iskrenost (iskren jezik) a kakvo je to srce mahmum?" Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je odgovorio: To je bogobojazno ?isto srce u kojem nema grijeha, nepravde, mrnje i zlobe." (Ibnu Made, sahih) elimo li da budemo najbolji kod Allaha, subhanehu ve te'ala?! ?istimo svoje srce! ?isto?a srca jedan je od najve?ih razloga primanja dobrih djela kod Allaha, subhanehu ve te'ala.

Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: Djela se uzdiu svakog ponedjeljka i ?etvrtka, pa, Allah, subhanehu ve te'ala, tih dana oprata svakom ?ovjeku osim onome koji ?ini irk Allahu i onom ?ovjeku izme?u kojeg i njegovog brata muslimana postoji mrnja, zavada. Kae se: 'Sa?ekajte ovu dvojicu sve dok se ne pomire'." (Muslim) eli li da se tvoja djela diu ka Allahu i da ti On Svevinji oprosti tvoje grijehe, ?isti svoje srce od mrnje, zavisti, pre?i preko sukoba i zavade, reci drugima da prema njima nema nita do elju da oboavaju Allaha, subhanehu ve te'ala, prihvate se Njegove vjere kako On to trai i zahtijeva, a ono to te snalazi od njih na tom putu, preko toga im pre?i.

?i?enje srca vodi u Dennet

?i?enje srca jedan je od puteva koji vode do Denneta. Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, opisuju?i prvu skupinu koja ?e u?i u Dennet, kae: Me?u njima nije bilo sporova, razmirica niti mrnje. Njihova srca bila su poput srca jednog ?ovjeka." (Buharija) Jedne prilike Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem,

prisutnim ashabima u damiji je rekao: Sada ?e vam na vrata u?i jedan od stanovnika Denneta!" Na vrata je uao naizgled obi?an ?ovjek. Me?utim, Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ove rije?i ashabima u mesdidu je govorio tri dana uzastopno kada se na damijskim vratima pojavljivao ovaj ?ovjek. Pa je Abdullah b. Amr, radijallahu te'ala 'anh, odlu?io da se bolje upozna s doti?nim ?ovjekom. Kada se upoznao s njim, nita posebno nije vidio kod njega, pa ga je obavijestio o rije?ima Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, i upitao ga za djela kojima je zasluio Dennet jo na Dunjaluku. 

?ovjek je rekao Abdullahu: Ja ne ?inim od djela osim ono to si vidio. S tim da u mojim prisma, mojoj dui, nema mrnje niti zavisti ni prema bilo kojem muslimanu zbog onoga to mu je Allah, subhanehu ve te'ala, dao od dobra." ?uvi te rije?i, Abdullah b. Amr je rekao: To je ono ?ime si zasluio mjesto u Dennetu." Allah, subhanehu ve te'ala, obavjetava nas o stanju stanovnika Denneta pa kae: Iz njihovih grudi Mi ?emo zlobu odstraniti; ispred njih ?e rijeke te?i ..." (Prijevod zna?enja El-E'araf, 43.) I Mi ?emo zlobu iz grudi njihovih istisnuti, oni ?e kao bra?a na divanima jedni prema drugima sjediti." (Prijevod zna?enja El-Hidr, 47.)

Kakvi su oni bili na Dunjaluku? Kae se da je nagrada srazmjerna djelu. Allah, subhanehu ve te'ala, opisuje njihovo stanje i na Dunjaluku, pa kae: i onima koji su Medinu za ivljenje izabrali i domom prave vjere jo prije njih je u?inili; oni vole one koji im se doseljavaju i u grudima svojim nikakvu tegobu, zato to im se daje, ne osje?aju, i vie vole njima nego sebi, mada im je i samima potrebno. A oni koji se us?uvaju lakomosti, oni ?e sigurno uspjeti. Oni koji poslije njih dolaze - govore: 'Gospodaru na, oprosti nama o bra?i naoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima naim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru na, ti si, zaista, dobar i milostiv!'" (Prijevod zna?enja El-Har, 9-10.)

Kako o?istiti svoje srce?

?  Dova je jedan od najboljih na?ina ?i?enja srca. To vidimo iz prethodno spomenutog ajeta: Gospodaru na, oprosti nama i bra?i naoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima naim bude imalo zlobe prema vjernicima!" Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, tako?er bi u?io dovu: Allahumme es'eluke kalben selimen! Gospodaru moj, molim te da mi podari ?isto srce!"

?  Lijepo miljenje i razumijevanje svake tu?e rije?i na najljepi mogu?i na?in - Omer, radijallahu te'ala 'anh, je rekao: ne smatraj nijednu rije? svoga brata muslimana zlom sve dok postoji i najmanja mogu?nost da se protuma?i dobrom!" Imam afija, rahmetullahi 'alejh, je rekao: Onaj koji eli da mu Allah, subhanehu ve te'ala, podari lijepu zavrnicu, neka ima lijepo miljenje o ljudima."

?  Neistraivanje tu?ih mahana i greaka, a ukoliko se i primjete, neophodno je traiti im opravdanja - Ibnu Sirin, rahmetullahi 'alejh, je rekao: Kada ti do?e nekakva loa vijest o tvome bratu, trai mu opravdanje, pa ukoliko ga ne prona?e reci: Sigurno on ima opravdan razlog koji ja ne poznajem!" Sjetimo se rije?i Abdullaha b. El-Mubareka, rahmetullahi 'alejh, koji je rekao: Vjernik trai opravdanja, dok licemjer istrauje greke."

?  Uzvra?anje na loe lijepim ponaanjem i to se ne smatra slabo?u, kukavi?lukom, ve?, naprotiv, snagom, sposobno?u i razborito?u. Allah, subhanehu ve te'ala, je rekao: Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, pa ?e ti dumanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati." (Prijevod zna?enja Fussilet, 34.)

?  Udaljavanje od ogovaranja i prenoenja tu?ih rije?i.

?  Vjerovanje u Allahovu odredbu i Sudnji dan.

?  Prisje?anje na ponaanje Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, koji bi se zahvaljivao Allahu, subhanehu ve te'ala, na Njegovim blagodatima koje je podario ne samo njemu ve? i drugim ljudima. Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bi to ?inio svako jutro i ve?e.
Molim Allaha Uzvienog da nam pomogne da o?istimo svoja srca od svih prezrenih osobina koje ne dolikuju nijednom muslimanu i koje bi mogle biti prepreka na putu do Allahovog zadovoljstva i Njegovog Denneta. Neka je svaka zahvala Allahu, subhanehu ve te'ala, i neka je salavat i selam na Njegovog Poslanika.
 


Hajruddin Tahir Ahmetovi?, prof. 


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AHLAK

POSJETITE MINBER.BA

  • O lijepom ponašanja prilikom jela (3. dio)
      Ebu Umama, radijallahu anhu, prenosi da bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što bi završio sa jelom i ustao iza sofre, rekao: “El-hamdulillahi...
  • Deset načina kako dočekati ramazan
    Priredio:  Sanel Ramić Hvala Allahu, Gospodaru svjetova! Neka je selam i salavat na najodabranijeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i ashabe....
  • O lijepom ponašanja prilikom jela (2. dio)
      Od Huzejfe, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Kada bismo sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, jeli neku hranu, mi toj hrani...