Srijeda, JULY 24, 2024
kuran

Sta uraditi da bi se zastitili od sihra


Ako te Uzvieni Allah iskua sa ovakvom vrstom bolesti, tebe ili nekog bliskog tebi, pa ti se Allah d.. iz Svoje milosti smiluje, te do?e do pronalska sihira bilo putem snova ili detaljnim pretraivanjem sumljivih mjesta u ku?i ili van ku?e, ili ako ?uvar sihira ta?no kae gdje se nalazi sihir i ako na?e materiju na koju je napravljen sihir, na tebi je da uradi jednu od dvije stvari:

a) Da se zatiti u?e?i iskreno sa nijjetom zatite u srcu: Ajetu-l-Kursiju, suru El-Felek, suru En-Nas zatim prou?i dovu: Bismillahi-l-ezi la jedurru me'a-smihi ej'un fi-l-erdi ve la fi semmai ve Huve-s-Semi'u-l-Alim (Sa Allahovim imenom, kad se Njegovo ime spomene, nikakvo zlo na zemlji ni na nebesima ne moe tetiti) i ova dova se prou?i tri puta. Zatim tu materiju na koju je napravljen sihir uzme i odnese nekom od ljudi koji su od Ehli Sunneta i koji lije?e Kur'anom i erijatski dozvoljenim stvarima, da uz Allahovu pomo? i dozvolu uradi unitavanje sihira i onemogu?i njegovo djelovanje, a sve to biva Allahovom dozvolom i mo?i. Hvala neka je Allahu Uzvienom!!!

b) Druga situacija, jeste da TI sam uz Allahovu pomo? i dozvolu uradi ovaj mubarek posao i tako zaslui nagradu kod Allaha, d.. to si pomogao u unitelju sihra svome bratu muslimanu koji je bio obolio od toga.

Ne boj se nikoga sem Allaha Uzvienog !!!

Kada bi se skupili svi ljudi i dini da ti naude i nakode, ne mogu ti nauditi osim onoga to ti je Uzvieni Allah propisao. I zbog toga nemoj se bojati nikoga sem Allaha subhanehu ve te'ala, i ako ti se Allah smiluje pa na?e sihir, znaj da je Allah na pomo?i Svome robu, dok je on na pomo?i svome bratu muslimanu.

Oblici sihira!

Oblici sihira su mnogobrojni i teko ih je nabrojati, pogotovo u dananje vrijeme, kada su se pojavile mnogobrojne i razli?ite materije na koje je veoma lahko napraviti sihir. Kada kaem oblici sihira, prvenstveno mislim na materiju na koju je sihir napravljen, ne mislim na vrste sihira, nego na materiju na koju je on napravljen, jer ovdje i govorimo o na?inu njegovog unitelja uz Allahovu pomo? i dozvolu.

Pa tako svakodnevno lije?nici Kur'anom susre?u se sa ne?im novim na to je napravljen sihir. Nekad to bude u pisanoj formi na papiru, koi, plastici ili uvezan u ?vorove (uzlove) ili na katancima ili slikama ili zatvorenim bocama ili malim kipovima ili na tijelu mrtvog ?ovjeka ili ivotinje ili na kostima, ili na odje?i ili na dijelovima od ?ovjekovog tijela kao to su kosa, nokti, sperma, krv menstruacije i sli?nim stvarima koje ?ovjek korisiti u svom ivotu a dolazi u dodir sa njima. Ovdje je bitno napomenuti da ima vie na?ina unitavanja sihira uz Allahovu pomo? od strane lije?nika Kur'anom i to je sve rezultat viegodinjeg iskustva, prakse i li?nog idtihada. Svaki od tih na?ina ako u sebi sadre ispravno lije?enje Kur'anom i dovama (a upravo i govorimo o ispravnom lije?enju) je dozvoljen i niko od poznatih lije?nika Kur'anom nije jedan drugom prigovorio na njegov na?in unitenja sihira.

Tako neki od lije?nika nad sihirom kada ga na?u u?e ?itav Kur'an, neki ga stavljaju u vodu na koju su prethodno u?ili odreene ajete i dove, neki ga unitavaju vatrom, neki ga kidaju i cijepaju na sitne komadi?e, neki opet sihir stavljaju u maslinovo ulje na koje su prethodno prou?ili odre?ene ajete i dove. Svi ovi na?ini su isprobani i bili su uspjeni uz Allahovu pomo? i dozvolu. Me?utim najvie koriteni i naju?inkovitiji na?in unitenja sihira jeste, njegovo unitenje na taj na?in da se stavi u u vodu ili maslinovo ulje na koju ili koje se prethodno prou?e odre?eni ajet i sure, zatim se prilikom stavljanja u vodu i dok se ta materija nalazi u vodi ili maslinovom ulju to vie treba ponavljati u?enje sure El-Felek i En-Nas, a pogotovo ponavljanje ajeta iz sure El-Felek:Ve min erri ne-f-fasati fi-l-u'kad.

Kako ?e unititi sihir?

1) Pripremi osrednju posudu sa vodom (veli?ina posude i koli?ina vode u posudi zavisi od veli?eine materije na koju je napravljen sihir, zna?i to moe biti neto malo kao to je prsten, maramica, koulja, jaje, nov?anik ili neto ve?e dimnezije kao to je cipela i sli?no tome).

2) Nakon to nalije u posudu ?istu vodu (po mogu?nosti Zemzem vodu) po?e?e sa u?enjem Kur'ana. Kad bude htio u?iti Kur'an, moe svoja usta pribliiti vodi koja je u posudi, moe odmaknuti usta, moe staviti ruke u vodu dok bude u?io, bilo kako bilo, ta god od ovoga uradi dozvoljeno je i imat ?e pozitivan efekat uz Allahovu pomo? i dozvolu. Stim ono to je bitno jeste da kad zavri sa u?enjem da puhne odnosno ispusti sav zrak iz usta u vodu koja se nalazi u posudi i da blago pljucne u vodu, a isto tako moe i neki kau da je efikasnije da nekoliko puta u toku u?enja puhne i blago pljucne u vodu koja je u posudi.

3) Nijjet....nijjet......nijjet, dok bude u?io Kur'anske sure, ajete i dove (koje ?emo inAllah kasnije navesti) mora biti ?vrstog ubje?enja, stava, odluke u srcu i svojim mislima da ?e Allah Uzvieni unititi sihir. Nemoj mislti ako odvoji neke dijelove sihira da je isti uniten. ?itava stvar i ?itav proces unitenja sihira je u i samo Allahovoj mo?i i Allahovoj volji, zato dok bude u?io Kur'an srce ti mora biti usmjereno ka Allahu Uzvienom o?ekuju?i pomo? i pobjedu od NjEGA subhanehu ve te'ala.

4) Na vodu prou?i Kur'anske ajete o unitelju sihira sa ?estim ponavljanjem puhanja i blagog pljuckanja iz usta u vodu koja se nalazi u posudi.

5) Nakon to prou?i ajete o unitelju sihira na vodu sa ?estim puhanjem i blagim pljuckanjem, uzet ?e sihir imaju?i na umu da se ne boji nikoga sem Allaha Uzvienog, te ?e sihir staviti u tu nau?enu vodu. Zatim ?e ga po?eti polako rastavljati, ili odvezivati ili lomiti ili kidati, zavisno od toga nato je napravljen, a u isto vrijeme dok to bude radio stalno ?e ponavljati sure El-Felek i En-Nas i moliti iskreno Allaha da sihir uniti bilo na arapskom ili na bosanskom jeziku.

6) Kada zavri sa njegovim rastavljanjem u vodi, ili razvezivanjem ?vorova, ili njegovim kidanjem, ili ako je bio napisan, njegovim brisanjem i raspadanjem, izvadi ga polako iz vode i ako moe negdje ga daleko zakopaj u zemlju ili ga baci na neko daleko smetljie ili ?ubre, jer je on uniten Allahovom dozvolom i vie nije opasan. Vodu u kojoj si unitio sihir prosu?e van ku?e na neko mjesto kuda ne hodaju ?esto ljudi (zna?i dalje od puteva), i stim je zavren proces unitavanja sihira uz Allahovu pomo?, mo? i dozvolu. Stim da sve navedeno to je ura?eno sa vodom isto se ovako radi i sa maslinovim uljem. NEKA JE SLAVLJEN I UZVIEN ALLAH SUBHANEHU VE TE'ALA!!!!

7) Me?utim zna se ?esto desiti da je sihir napravljen na tvrdim materijalima kao to su: zlato, srebro, stijene, razni metali i sl. Naime sihirbaz (neka je Allahovo proklestvo na njih) ureu ili iskleu rije?i magije odnosno sihira na tu materiju, tako da se ne moe tek tako obrisati vodom ili maslinovim uljem kao to je slu?aj sa papirom, plastikom ili koom. U tom slu?aju treba uraditi slijede?e da bi se sihir uz Allahovu pomo? unitio: Uzme materiju na koju je napravljen sihir, na primjer srebreni malo ve?i prsten. Taj prsten na koji je napravljen sihir stavi ili potopi u ve? pripremljenu vodu ili maslinovo ulje, to jest da si ve? prije na to prou?io na na?in koji smo prije objasnili. Materija na koju je napravljen sihir u naem primjeru srebreni prsten treba da bude u vodi odre?eno vrijeme, ho?e li to biti nekoliko minuta ili sati ili ?ak dana, nije toliko bitno, najbitnije je da ta materija dospije u ve? nau?enu vodu ili maslinovo ulje. Nakon toga ?e izvaditi tu materiju, u naem primjeru srebreni prsten iz vode ili ulja, te ?e ga nekim jakim predmetom (?eki?, jaka klijeta) jako udarati ili isje?i sve dok se ne raspadne u komadi?e. Zatim te komade ili komadi?e ponovo vratiti u nau?enu vodu ili ulje, i na kraju opet izvaditi te iste komadi?e ili komade baciti na smetljite ili zakopati u zemlju, a vodu ili ulje prosuti dalje od puteva koje koriste ljudi i ivotinje.

ta se u?i prilikom unitavanja sihira???

I u ovom slu?aju lije?nici Kur'anom u?e razne ajete, sure i dove, mole?i Allaha Uzvienog da uniti sihir, i svako od tog u?enja je se pokazalo hvala Allahu korisnim. Pa tako neki u?e ?itav Kur'an nad sihirom, neki u?e cijelu suru El-Baqare, neki u?e samo sure El-Felek i En-Nas, neki u?e ajete unitelja sihira. Uglavnom sve navedeno je dozvoljeno i u svemu tome je najbitniji nijjet. Me?utim upozoravam one koji izvr?u Allahove rije?i, ili sa ajetima mijea ne?iji narezumljiv govor prizivaju?i nekoga mimo Allaha ili zajedno sa Allahom (Neu'zubillah).

Ovom prilikom navest ?emo sure i ajete koji se u?e na vodu ili maslinovo ulje prije nego stavimo u vodu sihir. Ove ajete i sure ve?ina lije?nika Kur'anom upotrebljava, sa posebnim naglaskom jo jednom da je najbitnije u svemu tome nijjet, te da su Kur'anski ajeti i sure samo uzrok, a lijek i unitenje sihira je u Allahovoj mo?i i volji. Hvala Allahu.

1) U?i prvo sa skruenim srcem i mislima suru Fatihu, Ajetu-l-Kursiju, od 284. do 286. ajeta sure El-Baqare (zna?i zavretak sure), zatim sure El-Felek i En-Nas, stim da ove dvije zadnje sure ponavlja tri, sedam ili devet puta, a ako i pove?a nema smetnje.
2) Zatim u?i 102. ajet sure El-Baqare.
3) Zatim u?i 117, 118, 119, 120, 121 i 122. ajet sure E-A'raf.
4) Zatim u?i 139. ajet sure El-A'raf.
5) Zatim u?i 81. i 82. ajet sure Junus.
6) Zatim u?i 81. ajet sure El-Isra.
7) Zatim u?i 69. ajet sure Ta-Ha.
8) Zatim u?i 18. ajet sure El-Enbijja.
9) Zatim u?i 43, 44, 45, 46, 47 i 48. ajet sure E-u'ara.
10) Zatim u?i 28. ajet sure Muhammed.
11) Zatim u?i 23. ajet sure EL-Furkan.
12) Zatim u?i 70. ajet sure El-Enbijja.
13) Zatim opet u?i sure: El-Ihlas, El-Felek i En-Nas.


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

LIJE?ENJE KUR'ANOM

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...