Nedjelja, AUGUST 07, 2022
tekstovi_logo

Oporuke u?enjaka na samrtnoj postelji


Pie: Sadik Turkovi?

Kae Aia, radijallahu anha: ''Upitao me je moj otac Ebu Bekr, radijallahu anhu, kakvi su bili Poslanikovi ?efini, pa sam odgovorila da su to bila tri platna, a na to je on rekao: 'Kada umrem, vi operite ovu moju odje?u i kupite jo jednu, i u njih me umotajte, i dobro pazite da ne bude skupa.'

Rekoh: 'O o?e, mi smo u mogu?nosti da kupimo novu i skupu', a na to on re?e: 'O k?eri moja, zaista je nova odje?a potrebnija ivima nego mrtvima. Jer, kakva god odje?a bila, na kraju ?e biti unitena.'''

Omerova, radijallahu anhu, oporuka

Prenosi Salim od svoga oca Abdullaha b. Omera da je rekao: ''Drao sam Omerovu glavu u svome krilu, za vrijeme bolesti u kojoj je i preselio na ahiret od posljedica uboda od strane medusije, pa mi je naredio da stavim njegovu glavu na zemlju, a ja sam rekao: 'Neka je na mom krilu', a na to je moj otac rekao: 'Stavi je na zemlju, majka te ne imala.' Nakon toga spustio sam njegovu glavu na zemlju, a on je rekao: 'Teko meni i teko mojoj majci ako nam se Allah ne smiluje.'''

Alijina, radijallahu anhu, oporuka

Kae abi: ''Kada je Alija, radijallahu anhu, zadobio udarac sablje u predjelu glave od strane Abdur-Rahmana b. Muldima, upitao je: 'ta se desilo sa onim ko me je napao?', pa su rekli: 'Uhapsili smo ga', na to im on naredi da ga nahrane i napoje od njegovog imetka, a zatim re?e: 'Ako poivim, razmislit ?u ta da uradim sa njim, a ako od ovoga umrem, presudite mu jednim udarcem sablje.' Zatim je naredio svome sinu Hasanu, radijallahu anhu, da ga ogasuli i umota u jeftine ?efine, govore?i: '?uo sam Allahovog Poslanika, alejhis-selam, da je rekao: 'Ne kupujte skupe ?efine, jer ?e oni ionako biti brzo odstranjeni sa ?ovjeka.'''

Oporuka Selmana el-Farisija, radijallahu anhu

Kae abi: ''Kada se Selmanu pribliio smrtni ?as, naredio je sluavki da mu pozove enu. Kada je ula kod njega, rekao je: 'Uzmi jednu posudu vode, zatim u nju dodaj miris miska i dobro ga izmuti, a zatim namirii moju odje?u i prostor oko mene, jer ?e mi do?i Allahova stvorenja koja vole lijepe mirise i koja ne jedu hranu.
Kada to uradi, volio bih da napusti prostoriju.' Ona na trenutak izae iz sobe, a kada se vrati, primijeti da je Selmanova dua napustila tijelo, odlaze?i svome Gospodaru.''

Oporuka Ubade b. Samita, radijallahu anhu

Od Ubade b. Muhammeda prenosi se da je rekao: ''Kada se pribliila smrt Ubadetu b. Samitu, naredio je da njegov leaj iznesu u dvorite, a zatim je rekao: Pozovite komije, sluge i sve one koji su dolazili kod mene.' Kada su se sakupili, rekao je: 'Ovo je posljednji dan na dunjaluku i prva no? ivota na ahiretu. elim da traim od vas halala jer ne znam, moda sam nekome nepravdu u?inio svojim rukama ili jezikom. Tako mi Onoga u ?ijoj je ruci moja dua, elim da se iskupim na dunjaluku prije nego to bude poravnanje ra?una na ahiretu. Da li mi halalite?' Odgovorili su: 'Halalimo', na to on re?e: 'Allahu, budi svjedok za ovo to su rekli.' Na to su prisutni rekli: 'Bio si nam kao otac.' Ubade nikada svojim slugama nije rekao lou rije?. Zatim je rekao: 'Posluajte moje rije?i: neka niko od vas ne pla?e, nego kada moja dua napusti tijelo, vi se lijepo abdestite, zatim otiite u damiju, klanjajte namaz i zatraite oprosta za mene. Jer su strpljenje i namaz najbolji pomaga? ?ovjeku u nevoljama. I pourite sa mnom do kabura.'''

Oporuka Amra b. Asa, radijallahu anhu

Kada su nastupile smrtne muke Amru, njegove o?i orosie suzama te po?e plakati. Njegov sin Abdullah mu re?e: ''O o?e, ti si od onih koji su bili strpljivi na svemu to ih je zadeslo, pa zato sada pla?e?'' Amr mu odgovori: ''O sine, tvoga oca su obuzele tri neda?e. Prva od njih je ta to se prekidaju moja djela, druga neda?a su strahote onoga to slijedi i tre?e je rastanak od voljenih osoba.'' Zatim je rekao: ''Allahu, Ti si naredio naredbe koje nisam u potpunosti izvrio, zabranio si grijeenje a ja sam od grjenika. Allahu moj, Ti si onaj koji prata grijehe i prelazi preko hravih postupaka.''

Oporuka Rebi'a b. Hajsema

Kada mu je nastupila smrt, rekli su mu: ''Zar ne?e nita oporu?iti?'', a on je rekao: ''A ta to da oporu?im kada vi dobro znate da ja ne posjedujem ni zlato ni srebro, niko mi nita ne duguje, ne?e me niko na Sudnjem danu traiti zbog duga, a i ja ne?u nikoga traiti.'' Rekli su: ''Oporu?i nam neto.'' Rekao je: ''Imam mladu enu, tako kada ja umrem, naite joj dobrog mua za koga ?e se udati. Kada vidite ovog mog sin?i?a, vi ga pomilujte po kosi jer sam ?uo Abdullaha b. Mes'uda, radijallahu anhu, da kae: Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao je: 'Onaj ko pomiluje jetima po kosi imat ?e nagradu onoliko sevapa koliko je njegova ruka dotakla dlaka.' Zatim je rekao: ''Zadovoljan sam da mi Allah bude Gospodar, moja vjera islam, zadovoljan sam sa Muhammedom kao poslanikom i Kur'anom kao vodiljom.'''

Muavijina, radijallahu anhu, oporuka

Kae Mekhul, Allah bio njime zadovoljan: ''Kada se pribliila smrt Muaviji, radijallahu anhu, pozvao je uku?ane da se okupe, a zatim je rekao svojoj supruzi: 'Donesi mi onaj kofer koji sam ti dao na ?uvanje.' Donijeli su kofer koji je bio zaklju?an. Prisutni su pomislili da se u njemu nalazi blago. Muavija re?e: 'Ovo sam ?uvao za ovaj dan.' Kada ga otvorie, u njemu naoe tri platna. Muavija re?e: 'Ovu koulju mi je poklonio Allahov Poslanik, ovaj ogrta? sam dobio od Poslanika kada se vratio sa Oprosnog hada, a nakon to sam dobio koulju i gornji ogrta?, zatraio sam i donji dio odje?e od Poslanika, a on mi je rekao: 'Kada odem do ku?e, poslat ?u ti ogrta?.' Ubrzo nakon toga Poslanik obrija glavu radi hidame te ja zatraih da mi pokloni i svoje dlake, to on i uradi. Ja ih spakovah zajedno sa odje?om koju sam dobio od Poslanika, alejhis-selam. Kada umrem, obucite mi Poslanikovu koulju, umotajte gornji dio moga tijela gornjim ogrta?em, a donji dio tijela donjim ogrta?em, a zatim pospite Poslanikove dlake po mojim prsima. Kada to uradite, prepustite me Allahovoj milosti, od Koga nema niko milostiviji.'''

Oporuka Kesira b. Zijada, Allah bio njime zadovoljan

Kae ezib: ''Kada je nastupila smrt Ebu Sehlu Kesiru b. Zijadu, rekli su mu: 'Oporu?i nam neto', a on je rekao: 'Ako prodate ovaj svijet kako biste zaradili budu?i svijet, tako mi Allaha, imat ?ete udjela i na dunjaluku i na ahiretu, i nemojte prodati onaj svijet kako biste dobili ovaj, pa da tako izgubite dobrote i dunjaluka i ahireta.'''

Oporuka El-Kasima b. Muhajbera, Allah mu se smilovao

Kae Muhammed b. Abdullah: ''Kada je nastupila smrt El-Kasimu, rekao je: 'ta se ovo sa mnom deava, molio sam Allaha da mi poalje smrt, a sada kada mi je dola, ja je prezirem.'''


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

VELIKANI UMMETA

POSJETITE MINBER.BA

  •  Vrijednost selama
    Piše: Hfz. Edin-ef. Redžepović Selam je pozdrav muslimana koji je utemeljen na Kur’anu i sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jedno od Allahovih lijepih imena jeste...
  • Islam – izvor uspjeha i ponosa
    Hatib: Edin-ef. Murić Sva hvala pripada samo Allahu, Jednom i Jedinom, salavat i selam upućujem Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj porodici i njegovim ashabima....
  • Suština i smisao ovosvjetskog života
    Piše: Abdulvaris-ef. Ribo Jedan od bitnih elemenata i segmenata vjere islama jeste saznati i spoznati suštinu i smisao dunjalučkog života koji čovjek živi. Ta spoznaja...