Utorak, MARCH 28, 2023
kuran


Postoje dva objanjenja:

?asni Kur'an, u sljede?em ajetu, kae:

Mi nijedan propis ne promijenimo, niti ga u zaborav potisnemo, a da bolji od njega ili sli?an njemu ne donesemo. zar ti ne zna da Allah sve moe? (El-Bekara, 106)

Sli?na poruka stoji u 101. ajetu sure En-Nahl. Rijec ajet koja je ovdje upotrijebljena zna?i znak ili re?enica, a moe zna?iti i objava. Ovaj kur'anski ajet se moe protuma?iti na dva na?ina:

a) Derogirane su objave prije Kur'ana, kao to su Tevrat,
Zebur i Indil. One su zamijenjene ?asnim Kur'anom. Ovdje Uzvieni Allah kae da On nije dozvolio da se te objave zaborave, ali ih je zamijenio ne?im boljim
-?asnim Kur'anom.

b) Ako rije? ajet prevedemo kao kur'anske re?enice, a ne prijanje objave, to ne moe znaciti da je Allah ukinuo neke ajete, ve? ih je samo zamijenio boljim ili sli?nim. To zna?i da su neki, ranije objavljeni ajeti zamijenjeni novim ajetima. Slaem se s oba objanjenja.

Neki nemuslimani, pa ?ak i neki muslimani, pogresno razumiju ovo drugo objanjenje i smatraju da derogirani ajeti vie ne vaze, jer su zamijenjeni drugim, derogiraju?im ajetima.

Analizirajmo nekoliko primjera.

Na?inite neto slicno Kur'anu, nacinite 10 sura, nacinite jednu suru

Neki mnogobosci iz Meke su tvrdili da Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem izmilja Kur'an. Uzvieni Allah ih izaziva u sljede?em ajetu sure El-Isra:

Reci: "Kad bi se svi ljudi i dinnovi udruili da sa?ine jedan ovakav Kur'an, oni, kao to je on, ne bi sa?inili, pa maker jedni drugima pomagali."(El-Isra', 88)

Neto kasnije, ovaj izazov je olakan u suri Hud:

Z.ar oni da govore: "On ga izmilja!" Reci: "Pa sa?inite vi deset Kur'anu sli?nih, izmiljenih sura, i koga god ho?ete, od onih u koje pored Allaha vjerujete, u pomo? pozovite, ako je istina to tvrdite!1

(Hud, 13)

Zatim je u?injen jo lakim u suri Junus:

A oni govore: "On ga izmilja!" Reci: "Pa, dajte vi jednu suru kao to je njemu objavljena, i koga god ho?ete, od onih u koje mimo Allaha vjerujete, u pomo? pozovite, ako istinu govorite.''(Junus, 38)

Kona?no, izazov nevjernicima je dodatno upro?en u suri El-Bekara:

A ako sumnjate u ono to objavljujemo robu Svome, na?inite vi jednu suru sli?nu objavljenim njemu, a pozovite i boanstva vaa, osim Allaha, ako istinu govorite. Pa ako ne u?inite, a ne?ete u?initi, onda se ?uvajte Vatre za nevjernike pripremljene, ?ije ?e gorivo biti ljudi i kamenje. (El-Bekara, 23-24)

Na ovaj na?in, Uzvini Allah je izazov u?inio progresivno lakim. Progresivno objavljivani ajeti najprije su izazvali pagane da napiu knjigu nalik Kur'anu. Zatim, da napiu deset sura poput kur'anskih. Sljede?i izazov je bio da napiu bar jednu suru, i na kraju - da izmisle bar jednu suru nalik (mim-mislihi) nekoj od kur'anskih sura. Ovo nipoto ne zna?i da su kasnije objavljeni ajeti (El-Bekara, i 23-24), kontradiktorni prethodnim. Kontradikcija zna?i spominjanje dvije stvari jedne pored druge koje se zna?enjem nikako ne mogu sloiti, niti odnositi na isti kontekst.

Ranije objavljeni ajeti su derogirani, ali su i dalje dio Kur'ana i njihovo zna?enje i danas vai. Tako, na primjer, izazov nevjernicima da izmisle knjigu nalik Kur'anu vai i danas. Isto tako, vai i izazov da proizvedu deset sura nalik Kur'anu, ili bar jednu jedinu sli?nu nekoj od kur'anskih sura. Posljednji izazov ne protivrije?i prethodno navedenim, ali je najlaki od svih. Ako se niko ne moe suo?iti s prvim izazovom, tu se pri?a zaustavlja - o teim izazovima nema ni govora...

Predpostavimo da ja po?nem govoriti o malom dje?aku koji je toliko glup da ne moe zavriti ni osnovnu kolu. Kasnije izjavim da nije u stanju zavriti ni ?etiri razreda osnovne kole, a nakon nekog vremena kaem da ne moe zavrit ?ak ni prvi razred. Na kraju, po?nem tvrditi da to dijete ne moe poha?ati ni predkolsko obrazovanje, tj. obdanite. Svako dijete mora uspjeno zavriti predkolsko obrazovanje da bi se upisalo u prvi razred osnovne kole. Ono to tvrdim jeste da je to dijete nesposobno zavriti ?ak i predkolsko obrazovanje. Ni jedna od ovih izjava nije kontradiktorna drugoj, ali posljednja, o obdanitu, najpotpunije opisuje mentalne sposobnosti tog djeteta, i dijete nije u stanju poha?ati obdanite, nema ni govora da ?e zavriti osnovnu kolu.

Postepeno zabranjivanje alkohola

Sljede?i primjer derogiranih ajeta se odnosi na postepeno zabranjivanje alkohola. Prvi kur'anski ajet koji se bavi opojnim sredstvima je 219. ajet sure El-Bekara:

Pitaju te o vinu i kocki. Reci: "Oni donose veliku tetu, a i neku

Korist ljudima, samo je teta od njih ve?a od koristi."

Naredni ajet o alkoholu je sljede?i:

0 vjernici, pijani nikako molitvu ne obavljajte, sve dok ne budete znali ta izgovarate... (En-Nisa, 43)

U suri El-Maide je smjeten posljednji ajet objavljen u vezi opojnih sredstava:

0 vjernici, vino i kocka i strelice za gatanje su odvratne stvari, ejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli to elite. (Al-Maida, 90)

Kur'an je objavljivan u periodu od dvadeset tri godine. Mnoge drutvene reforme su uvodene postepeno. Svrha toga je to lake prilago?avanje novim zakonima. Naglo i osorno uvo?enje novih zakona uvijek vodi pobuni i anarhiji.

Zabrana alkohola je dola u tri koraka. U prvom ajetu se navodi da je u alkoholu velika teta i neto malo koristi, ali je teta ve?a od koristi. Sljede?i ajet zabranjuje obavljanje namaza u pijanom stanju, to je zna?ilo da u toku dana niko nije mogao piti alkohol, zbog pet dnevnih namaza. Neki su zbog toga u potpunosti ostavili alkohol, a neki su, pak, nastavili piti. Oni koji su ga pili ?inili su to no?u. Kur'an ne komentira vie nita. Da je ovaj ajet naglasio da je ljudima dozvoljeno piti alkohol izmedu namaza, to bi bila kontradikcija. Me?utim, Uzvieni Allah je paljivo izabrao potrebne rije?i. Kona?no, alkohol je u potpunosti zabranjen za sva vremena, u 90. ajetu sure El-Maida.

Iz ovoga je o?ito da ajeti ne protivrje?e jedan drugom. Da su u kontradiktornosti, mi ih danas ne bismo mogli sva tri prihvatiti. Poto musliman mora prihvatiti i slijediti cijeli Kur'an, ako slijedi samo 90. ajet sure El-Maida, on istovremeno prihva?a i slijedi i prethodna dva ajeta.

To je isto kao kad bih rekao da ne ivim u Los An?elesu. Kasnije kaem da ne ivim u Kaliforniji.( Los Andeles se nalazi u u saveznoj drzavi Kaliforniji) Me?utim, neto kasnije kaem da ne ivim u Americi. Ove tri izjave nisu kontradiktorne jedna drugoj. Tre?a izjava sadri prethodne. Potpuno je o?igledno da, ukoliko kaem da ne ivim u Americi, to zna?i da ne ivim ni u Kaliforniji ni u Los An?elesu. Po istoj logici, ako je alkohol u potpunosti zabranjen, o?igledno je da ni obavljanje namaza u pijanom stanju nije dozvoljeno. Istina je i da je u alkoholu veliki grijeh, ali i materijalna korist za neke ljude, s tim to je grijeh mnogo ve?i od koristi.

U Kur'anu ne postoje kontradikcije

Poto je svaki kur'anski ajet prihva?en i musliman ga slijedi, derogiranje nekih ajeta nije nikakva kontradikcija. Kur'an je Allahov govor i ne moe imati kontradikcija.


A zato oni ne razmisle o Kur'anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu nali mnoge protivrje?nosti. (En-Nisa', 82)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU

POSJETITE MINBER.BA