Srijeda, JULY 24, 2024
kuran


ta je ustvari urok (ajn) o kojem kae Uzvieni:

"Utje?em se od zla zavidljivca kada (zavist ne krije) zavidi"

(Prijevod zna?enja El-Felek, 5.)?

I da li je vjerodostojan hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u zna?enju da je tre?ina umrlih ljudi u mezarima zbog uroka? ta treba musliman u?initi i kazati kada sumnja u zavidnost nekog ?ovjeka, i da li se u uzimanju vode kojom se okupa onaj ko je ure?en nalazi lijek, i da li ?e se tom vodom okupati ili ?e je popiti?

Odgovor:

Rije? "urok" dolazi od glagola a'ne-je'inu, tj. kada nekoga o?ima pogodi - urekne. U osnovi do uroka dolazi kada je neko ko ima urokljive o?i zadivljen ne?im, pa o tome razmilja u svojoj pokvarenoj i prljavoj dui, a zatim se potpomae u ostvarenju njene nakane gledanjem u onoga koga eli ure?i. Uzvieni Allah naredio je Svome poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, da kod Allaha trai zatitu od zavidljivaca:

"Utje?em se od zla zavidljivca kada (zavist ne krije) zavidi"

(Prijevod zna?enja El-felek, 5.)

Svaki urokljivac je i zavidljivac, a nije svaki zavidljivac urokljivac. Poto je zavidnost op?enitija i rairenija od urokljivosti, otuda utjecanje Allahu od zavidnika obuhvata i utjecanje od urokljivaca. Urok je dakle strijela koja izlazi iz due zavidnika i urokljivaca prema onome kome zavide i o?ima ga gledaju, i nekad ga poga?aju, a nekad promauju. Ako zadese ?ovjeka otkrivenog i bez zatite, utje?u na njega, a ako ga zadese dok je na oprezu i spremnog oruja, strijele

ga ne poga?aju i na njega ne utje?u, a moda se ?ak strijela vrati na onoga ko ju je poslao. ("Zadul-me'ad" s odre?enim intervencijama)

Od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, preneseni su vjerodostojni hadisi o uroku o?ima, od kojih je svakako i hadis zabiljeen u dva Sahiha od Aie, radijallahu anha, da je kazao:"Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nare?ivao mi je da traim da mi se u?i rukja od uroka."

Biljee Muslim, Ahmed i Tirmizi - koji hadis smatra vjerodostojnim - od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, a on od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je kazao:

"Urok okom je istina, a da ima ita to moe kader prete?i, preteklo bi ga oko, pa ako neko od vas zatrai da se okupate, vi se okupajte."

Biljee tako?er imami Ahmed i Tirmizi, koji hadis smatra vjerodostojnim, od Esme bint Umejs, radijallahu anha, da je kazala: "O Allahov Poslani?e, porodicu Daferovu poga?aju uroci, ho?emo li traiti da im se u?i rukja? ", a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, re?e:

"Svakako, jer da ima ita to bi moglo kader prete?i, pretekao bi ga urok ('ajn)."

Biljei Ebu Davud od Aie radijallahu anha da je kazala:" Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nare?ivao bi urokljivcu da se abdesti, a zatim bi se time okupao ure?eni. "

Zabiljeili su imam Ahmed, Malik, Nesai i Ibn Hibban, koji vjerodostojnim smatra hadis, od Sehla b. Hunejfa, radijallahu anhu, "daje Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, krenuo, a i on sa njim, na put prema Mekki. Kad su stigli do mjesta po imenu Su 'bul-harar kod Duhfe, okupa se tu Sehl b. Hunejf, a bio je bijele puti i lijepog izgleda i koe, a Amir b. Rebi 'a iz plemena BeniAdijj b. Ka 'ba gledao ga je dok se kupao i rekao: 'Nisam do danas vidio ljepe koe', i Sehl se sruio. Tada su ljudi otili Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, govore?i: 'Allahov Poslani?e, ima li lijeka za Sehla, Allaha nam, ne die glavu?'Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao je: 'Da li sumnjate na nekog?'

Rekli su:' Gledao je u njega Amir b. Rebi 'a', pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pozvao Amira i estoko ga ukorio i rekao:

'Pa zar treba da neko od vas ubije svoga brata!? Kada si vidio neto to ti se svi?a zato nisi rekao tebarekellah - Allah te blagoslovio.' Zatim mu je rekao: 'Okupaj se zbog njega.'

Pa je Amir oprao lice, ruke, laktove, koljena, krajeve nogu i unutranjost ispod donjeg ogrta?a u lonac. Potomje ta voda izlivena na Sehla, a poljevao ju je jedan ?ovjek stoje?i iza njega, po njegovoj glavi i le?ima, naginju?i lonac iza njega. Kada su tako sa njim u?inili, Sehlje nakon toga otiao sa Ijudima potpuno zdrav. "

Ve?ina u?enjaka potvr?uje urokljivost okom na osnovu spomenutih hadisa i drugih predaja, a i onoga to se moe vidjeti i to je stvarnost. to se ti?e hadisa koji ste spomenuli: "Tre?ina ljudi u mezarima je zbog uroka", nije nam poznata njegova vjerodostojnost, ali autor djela "Nejlul-evtar" spomenuo je da je Bezzar zabiljeio hadis Hasana b. Dabira da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

"Najvie ljudi iz moga ummeta, poslije Allahovog odre?enja i kadera, umire od (djelovanja) dua", tj. od uroka.

Dunost je ?ovjeku da zatiti sebe od ejtana i pokvarenih dinna
i Ijudi, snagom svoga imana u Allaha, uzdaju?i se i oslanjaju?i na
Njega, pribjegavaju?i Njemu i tite?i se Njime, tako?er koriste?i
Poslanikovu, sallallahu alejhi ve sellem, zatitu, ?estim u?enjem sura
El-Felek, En-Nas, El-Ihlas, El-Fatihe i Ajetul-Kursijje.
Tako?er u zatitu spadaju i ove dove: t

"E'uzu bi-kelimatillahit-tammati min erri ma halek"- "Utje?em se Allahovim savrenim rije?ima odzla onoga to On stvara";

"E'uzu bi-kelimatillahit-tammati min gadabihi ve 'ikabihi ve min erri 'ibadihi ve min hemezati-ejatin ve en jahdurun" -

"Utje?em se Allahovim savrenim rije?ima od Njegove srdbe, kazne i od zla Njegovih robova, i od zla ejtanskih podrugivanja i od toga da me sna?u ";

kao i Allahove rije?i:

"Dovoljan mi je Allah, na Njega se oslanjam i On je Gospodar
Ar
a veli?anstvenog" (Prijevod zna?enja Et-Tevbe, 129.);

ali i sli?ne erijatske dove, a u ovom kontekstu je i zna?enje Ibnul Kajjimovog govora spomenutog na po?etku odgovora.

Ako ?ovjek zna da ga je neko urekao ili sumnja da je on nekoga
urekao, nare?uje mu se da se okupa radi svoga brata. Donese mu se
posuda s vodom, te u nju stavi svoje ake, izapere usta i vodu vrati u
posudu, opere lice nad posudom, zatim stavi svoju lijevu ruku u vodu
i polijeva po desnom koljenu, pa desnu ruku stavi u vodu i polijeva po
lijevom koljenu, zatim opere svoj donji ogrta? (izar), a potom izlije
na glavu ure?enog s le?a sve odjednom, pa ?e bolesnik s Allahovom
dozvolom ozdraviti. Kod Allaha je uspjeh, neka je salavat i selam na
naeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu
porodicu i ashabe.3 - (Stalna komisija za fetve)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

LIJE?ENJE KUR'ANOM

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...