Srijeda, SEPTEMBER 30, 2020
tekstovi_logo


Da li ste znali da su neispravne rije?i pojednih ljudi kod nekih erijatskih pitanja: Ovo je Allahov, subhanehu ve te'ala, propis!

Ove rije?i su uobi?ajene prilikom davanja fetvi, odgovora. Naro?ito su prisutna u samim pitanjima kada npr. onaj koji pita kae: Koji je Allahov propis po pitanju ?ovjeka koji ?ini to i to? - na postavljeno pitanje da se odgovor tako da onaj koji je pitao razumije i shvati iz odgovora da je to Allahov propis. Ovo pitanje potrebno je pojasniti. Kae se:

Prvo: Ukoliko za postavljeno pitanje postoji jasan tekst i dokaz, onda nema nikakve smetnje da se kae: Allahov propis za ovo pitanje je takav.

Drugo: Ukoliko za postavljeno pitanje nema jasnog dokaza, nego postoji idtihad islamskih u?enjaka, tada nije dozvoljeno re?i: Allahov propis je takav jer ponekad se, poto postoji razilaenje me?u islamskim u?enjacima, ne pogodi Allahov propis.

Primjer prvog: Ukoliko bude upitan ?ovjek o propisu ramazanskog posta, re?i ?e: Allahov propis po pitanju ramazanskog posta jeste da je on fard, stroga, obligatna dunost svakog muslimana.

Primjer drugog: Ukoliko bude upitan: Koji je Allahov propis po pitanju zekata na nakit? Kod ovog pitanja postoji razilaenje me?u islamskim u?enjacima i tvrdnja da je jedno od tih miljenja Allahov propis, mimo drugih, krupna je stvar. Na sli?no upu?uje i hadis kojeg prenosi Sulejman b. Burejde od svoga oca da bi Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, prilikom imenovanja vojskovo?e oporu?io mu da se boji Svevinjeg Allaha i da se brine o muslimanima koji su pod njegovom zapovijedi, - da bi mu na kraju rekao: Ako budu traili od tebe da im spomene Allahov propis, ne ?ini to, nego im reci svoje miljenje, jer ne zna ho?e li potrefiti Allahov propis ili ne. (Muslim)

Sli?no pitanje postavljeno je i istaknutom u?enjaku Ibnu Usejminu, rahmetullahi te'ala 'alejh: Da li je dozvoljeno pitati muftiju: 'Koji je propis islama po tom i tom pitanju?' ili - 'Kakav je stav islama po tome i tome?'

Ibn Usejmin, rahmetullahi te'ala 'alejh, je odgovorio: Nije u redu da se kae: 'Kakav je propis islama po tom i tom pitanju?' ili - 'Kakav je stav islama po tom i tom pitanju?', jer moe da pogrijei i da ne bude ono to kae propis islama. Me?utim, ukoliko je rije? o propisu o kojem je doao jasan tekst, jasan dokaz, nema smetnje da se npr. kae: 'Kakav je propis islama po pitanju jedenja strvine (uginule ivotinje ili ivotinje zaklane na neerijatski na?in)?' I tada ?emo odgovoriti: 'Propis islama po pitanju jedenja strvine jeste da je ono haram.'

(El-Medmu'u es-semin, 2/216.)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POSJETITE MINBER.BA