Ponedjeljak, Svibanj 16, 2022
tekstovi_logo

Posljedice kidanja rodbinskih veza


1. Onaj ko rodbinske veze kida od Allaha je proklet i pripada mu najgore prebivalite

''A oni koji ne ispunjavaju dunosti prema Allahu, iako su se na to ?vrsto obavezali, i kidaju ono to je Allah naredio da se potuje, i ?ine nered na zemlji njih ?eka prokletstvo i najgore prebivalite!'' (Prijevod zna?enja  Ar-Rad, 21- 25.)

''Zar i vi ne biste, kada bi se vlasti do?epali, nered na Zemlji ?inili i rodbinske veze kidali! To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih u?inio.'' (Prijevod zna?enja Muhammed, 22-23.)

Od Mejmun b. Mihrana prenosi se da je Omer ibn Abdulaziz rekao: ''Oporu?i?u ti tri stvari pa ih dobro zapamti. Rekoh a koje su to o zapovjedni?e pravovjernih? Ne osamljuj se sa enom bez njenog mahrema, pa makar joj i Kur'an u?io, ne drui se sa onim ko kida rodbinske veze jer ga je Allah Uzvieni i Plemeniti prokleo u dva ajeta iz njegove knjige: U ajetu iz sure Er-Rad, kada je rekao Uzvieni: '' i oni koji kidaju ono to je Allah naredio da se uspostavlja.'' Pa do kraja ajeta. I ajet u suri Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: ''Zar i vi ne biste, kada bi se vlasti do?epali, nered na Zemlji ?inili i rodbinske veze kidali!'' (Ibn ahin u djelu Tergib fi fedaili-l-e'amal ve sevabu zalik.)

Muhammed b. Alijj b. Hasan kae, a u rivajetu prenosi se od Bakira da mu je njegov otac Zejnul Abidin kazao: Babo mi je oporu?io i kazao: ''Ne drui se sa onim koji kida rodbinske veze, jer sam naao da je takav proklet na tri mjesta u Allahovoj knjizi: Pa je spomenuo tri ve? spomenuta ajeta; Ajet iz sure kital u kojem je proklestvo jasno spomenuto, ajet u suri Er-Rad gdje je proklestvo spomenuto na op?enit na?in, jer ono to je Allah naredio da se odrava obuhvata rodbinu a i druge dunosti. I ajet iz sure Bekare gdje je spomenuto proklestvo kao neto to obavezno proizilazi iz husrana gubitnitva i propasti.

2. Oni koji kidaju ono to je Allah naredio da se uspostavlja su pravi gubitnici

''One to kre ve? ?vrsto prihva?enu obavezu prema Allahu i prekidaju ono to je Allah naredio da se odrava, i prave nered na Zemlji; to su gubitnici.'' (Prijevod zna?enja Al-Bekare, 27.)

3.   Onaj ko kida rodbinske veze ne?e u?i u dennet

Od Dubejr ibn Mutima, radijallahu anhu, prenosi se da je ?uo Poslanika, alejhisselam, kako kae: ''U dennet ne?e u?i onaj ko kida vezu.'' Kae Sufjan: ''Tj. ko kida rodbinsku vezu.'' (Biljei ga Buhari i Muslim.)

Od Ebu Muse El-E'arija, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, alejhisselam, kazao: ''Trojica ne?e u?i u dennet: notorni pijanica, onaj ko kida rodbinske veze i onaj ko vjeruje u sihr.'' (Biljei ga Ahmed, Ibn Hiban, Ebu Davud, Ibn Made i Tirmizi koji kae hadis je sahih.)

4.   Ne primaju se djela onoga ko kida rodbinske veze

Od Ebu Ejjuba Sulejmana ti?enika Osmana b. Affana radijallahu anhu prenosi se da je kazao: ''Doao nam je Ebu Hurejre, radijallahu anhu, a bila je no? uo?i petka i rekao: 'Molim svakog onog ko je prekinuo vezu sa rodbinom neka ustane od nas, i niko ne ustade dok to nije rekao tri puta. Pa je jedan mladi? otiao svojoj tetki po ocu s kojom se ljutio dvije godine, i uao kod nje. Ona mu re?e: 'Brati?u, odkud ti?' ?uo sam Ebu Hurejru radijallahu anhu da kae tako i tako.' Re?e. Vrati mu se i upitaj ga: 'Zato je to kazao?' Re?e ona. Pa je Ebu Hurejre rekao: ''?uo sam Poslanika, alejhisselam, da je rekao:''Doista se djela Ademovih sinova izlau Allahu Uzvienom i Plemenitom u svakoj no?i uo?i petka pa se ne prima djelo onoga ko kida rodbinske veze.'' (Biljei ga Ahmed i Buhari u Edebul mufredu (61), a Albani kae da je daif i da nije spomenut u kutubi sitte sahih Tergib Albani, 2038.)

5.  Kidanje rodbinskih veza je najpre?i grijeh za koji Allah ubrzava kaznu na dunjaluku

Imam Ahmed prenosi da je Ebu Bekre radijallahu anhu rekao: rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

''Nema grijeha koji je pre?i da Allah Uzvieni ubrza njegovom po?iniocu kaznu na dunjaluku, uz kaznu koju ?e mu ostaviti na ahiretu od nasilja i kidanja rodbinskih veza.'' (Biljei ga Tirmizi, ibn Made, sahih Tirmizi od Albanija, (25119, Silsiletu ehadisi sahiha, 918.)

6.   Onaj ko kida rodbinske veze Allah ?e sa njim prekinuti vezu

Kae Poslanik, alejhisselam: ''Rodbinska veza je oka?ena o Ar i govori: ''Onaj ko me odrava i spaja Allah njega neka spoji, a ko me kida i prekida Allah njega nek pokida i prekine.'' (Biljei ga Buhari i Muslim.)

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Kada je Allah Uzvieni i Plemeniti stvorio stvorenja, srodstvo (rahim) je ustalo. Allah mu re?e: 'ta ho?e?' a srodstvo re?e: 'Ovo je mjesto onoga ko od Tebe trai zatitu od prekidanja rodbinskih veza.' A Uzvieni Allah re?e: 'Zar ne?e biti zadovoljan da Ja uspostavim vezu sa onim ko sa tobom vezu odrava i da prekinem sa onim ko sa tobom vezu prekida?'' Svakako moj Gospodaru', ogovori srodstvo. Allah re?e: 'Eto to tebi pripada.'' (Mutefekun alejh.) Ebu Hurejre radijallahu anhu re?e: ''U?ite ako ho?ete!''

''Zar i vi ne biste, kada bi se vlasti do?epali, nered na Zemlji ?inili i rodbinske veze kidali! To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih u?inio.'' (Prijevod zna?enja Muhammed, 22-23.)

7.  Kidanje rodbinskih veza je Allahu najmre djelo 

Od jednog ?ovjeka iz plemena Hasam prenosi se da je kazao:''Doao sam kod Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dok je bio me?u grupom ashaba i upitao ga: Da li ti sebe smatra Allahovim Poslanikom? ''Da, svakako.'' Poslanik re?e. Rekoh, O Allahov Poslani?e, koje je djelo najmre Allahu?

''Pridruivanje Allahu druga (irk).'' Re?e. O Allahov Poslani?e, a zatim koje? ''Zatim kidanje rodbinskih veza.'' Re?e... (Biljei ga Ebu Ja'la sa dobrim senedom.)

8. Nebeska vrata su zatvorena pred dovama i molbama onoga ko kida rodbinske veze

Prenosi se od E'amea da je rekao: Sjedio je Abdullah b. Mes'ud radijallahu anhu iza sabaha sa nekim ljudima u halki, pa je rekao: Allahom zaklinjem onoga ko kida rodbinske veze da ustane i ode od nas, jer mi elimo da molimo naeg Gospodara, a nebeska vrata su zatvorena, pred onim ko kida rodbinske veze.'' (Biljei ga Taberani a Hejsemi kae: Prenosioci ovog hadisa su pouzdani, jedino Ea'me nije doivio Ibn Mes'uda. Pogledaj: Medmeu zevaid (8/151).)

9. Ne sputa se Allahova milost na narod u kojem ima onih koji kidaju rodbinske veze

Od Abdullaha Ibn Ebi Evfa radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: ''Odista se ne sputa Allahova milost na narod u kojem ima onih koji kidaju rodbinske veze.'' (Biljei ga Buhari u Edebul Mufredu, 63, a Allabani kae da je hadis slab.Pogledaj: Silsile ehadisi daifa (1456).) 

10. Rodbinska veza ?e na Sudnjem danu svjedo?iti protiv onoga ko je sa njom vezu kidao

Od Ibn Abbasa radijallahu anhu prenosi se da je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao: ''?uvajte vae porijeklo i odravajte rodbinske veze, jer rodbina nije daleko ako je bliska, makar bila i daleko, kao to nije ni blizu ako nije bliska makar nam bila i blizu. A svaka rodbina ?e do?i na Sudnjem danu pred svoga ro?aka, te ?e za njega svjedo?iti da ju je odravao ako je sa njom vezu odravao, ili protiv njega da ju je kidao ako je vezu sa njom prekinuo.'' (Buhari u Edebul mufredu (73), Hakim u Mustedreku rekavi hadis je vjerodostojan po uvjetima Buharije i Muslima ali ga ne biljee.)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AHLAK

POSJETITE MINBER.BA

  • O donošenju radosne vijesti (2. dio)
      Ibn Šumas prenosi: “Došli smo kod Amra b. El-Āsa, radijallahu anhu, kada je bio na samrtnoj postelji. Dugo je plakao, pa je okrenuo svoje...
  • Vrijednost posta šest dana mjeseca ševala
    Od Ebu Ejjuba el-Ensarija, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko isposti ramazan, a potom ga (posteći) poprati...
  • Šta poslije ramazana?
    Piše: Amela Omerović-Ćeman Poslanik, sallallahu ʻalejhi ve selleme, je rekao: „Allahu je najdraže ono djelo koje se ustrajno čini, pa makar bilo i neznatno.” (Buharija...