Ponedjeljak, DECEMBER 11, 2023
tekstovi_logo

Tajni brak


U zadnje vrijeme u muslimanskim sredinama su isplivale na povrinu vrste brakove koji imaju razli?ite nazive i oblike, kao to su: obi?ajni brak (zevadu urfi), brak prijatelja ili studentski brak (zevadu frend), brak misjar (zevadu misjar), tajni brak (zevadus-sirr) i brak sa nijetom razvoda (nikahu binijjeti talak). Zbog bitnosti braka i njegove institucije u islamu neophodno je da musliman razlikuje ispravan erijatski brak od neispravanog, sumnjivog i spornog kako bi se sa?uvao svoju ?ednost i potenje.

Da bi brak bio erijatski ispravan mora da ispuni sljede?e ruknove i artove:

to se ti?e ruknova to su: 1- da suprunici nemaju erijatske prepreke za enidbu, poput rodbinstva po mlijeku, 2- ponuda i pristanak.

A artovi ispravnog braka su: 1- odre?ivanje suprunika, 2- zadovoljstvo sa obje strane, 3- velij (staratelj) za enu, 4 - dva pravedna svjedoka muslimana ili razglaavanje da je brak sklopljen.

Dok je po ispravnom mehr (vjen?ani dar) vadib a ne art.

Svaki brak koji ispunjava ove ruknove i artove je ispravan, a ako nedostaje bilo koji od njih brak je neispravan.

Tajni brak

Jezi?ko zna?enje tajnog braka ( zevadus-sirr) poti?e od arapske rije?i sirr, to zna?i tajna, ono to se krije. Zbog toga se ovaj brak naziva tajni jer ga suprunici, a posebno mu, kriju od ljudi, tako da niko za njega ne zna osim svjedoka i startelja koji su u?estvovali u ?inu sklapanja braka.

erijatsko zna?enje ovog braka:

Postoje dva oblika ovog braka, prvi o kojem su govorili prijanji islamski pravnici, i drugi koji se pojavio u novije vrijeme u nekim arapskim zemljama.

Prvi oblik je da bra?ni ugovor bude sklopljen sa svim ruknovima i artovima, s tim da se suprunici, velij i svjedoci dogovore da ?e ga drati u tajnosti. Ovaj brak je poznat kod islamskih pravnika tako da ga definie Ed-Dusuki (pravnik malikijskog mezheba) da je to: brak u kome mu zahtijeva od svjedoka da ga kriju od njegove ene ili od njegovih uku?ana. (Haijetud-dusuki 2/236).

Drugi oblik je da se ?ovjek i ena dogovore da ?e sklopiti brak bez velija i svjedoka, ili sa svjedocima koji uglavnom budu od prijatelja mua i ene, s tim da njihove porodice o tome ne znaju nita. Muhamed Fuad akir definie ovaj brak, u ovom obliku, pa kae: Tajni brak je onaj koji se sklapa u potpunoj tajnosti tako da porodica ne zna o njemu nita, ?ak se desi da otac i majka ne znaju da im je sin ili k?erka oenjen ili udata ve? godinu ili vie. (Zevadul-batil str.32).

erijatski status tajnog braka

Ako je ovaj brak sklopljen onako kako je opisan u drugom obliku, tj. bez velija i svjedoka, niti oglaavanja onda je on neispravan po idma'u islamskih u?enjaka. ?ak ako i bude prisutan velij, ali se dogovore da ?e ga kriti i ne prisustvuju mu svjedoci, taj brak je batil (neispravan). Kae Ibn Tejmije: Tajni brak, u kome se dogovore da ?e ga kriti i ne dovedu svjedoke, je batil (neispravan) kod svih u?enjaka, i on je od zinaluka. (Ibn Tejmije: Medmu'ul-fetava 33/158)

Kae ejh Abdurahman ibn Kasim en-Neddi: Ako je brak sklopljen bez svjedo?enja i oglaavanja on je nispravan kod svih muslimana. (Abdurahman ibn Kasim en-Neddi: Haijetu er-revdil-murbi 6/278)

U slu?aju da se sklopi brak kako je opisano u prvom obliku, a to je da ugovor bude potpun sa svim ruknovima i artovima: sa velijom, svjedocima i zadovoljstvom sa obje strane, ali se dogovore da ga kriju, da li je taj brak valjan erijatski ili ne? Dumhur u?enjaka smatra brak valjanim ali poku?enim (mekruh), dok malikije smatraju taj brak nitavnim, dokazuju?u svoj stav hadisom kojeg prenosi Abdullah ibn Zubejr, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu aleji ve sellem, rekao: Razglasite sklopnje braka. (Biljei ga Ahmed 4/5, i Hakim 2/183, a Albani je hadis ocijenio dobrim u Silsili sahiha 3/447). Tako?e, kau da je smisao svjedo?enja dva svjedoka, ustvari, da oni razglase sklapanje braka a ne da kriju od ljudi. (El-Mugni 9/469) Dokazi malikija ukazuju na obavezu razglaavanja, ali ne i na nitavnost braka, a Allah zna najbolje.

Kae ed-Dusuki: Ako je brak u ovom obliku, on je tajan i raskida se, a ako se suprunici dogovore sa svjedocima da ga kriju od ljudi ili od odre?ene skupine,taj brak je batil ( neispravan ), taj ugovor se raskida osim ako je ve? imao odnos sa njom. (ed-Dusuki: Haijetud-dusuki 2/236)

Tijesna veza izme?u tajnog braka i misjara

Zbog ?injenice da se mijea izme?u tajnog braka i misjara, i to su uglavnom usko povezani, tako da onaj ko se oeni misjarom uglavnom tu doda i tajnost, a onaj ko se oeni tajno, uglavnom, prakti?no ne moe da ivi sa tom enom osim u obliku kakav je misjar, spomenu?emo ukratko ta je misjar, kada se pojavio, i ta su u?enjaci rekli o njemu. (mada ?e o njemu biti govora posebno, inallah)

Misjar je vrsta braka koja se pojavila u skoruje vrijeme. Najprije u Saudijskoj Arabiji u oblasti Kasim, a zatim se rairila na druge zemlje arapskog zaljeva, a onda i u druge islamske zemlje.

Rije? misjar u obi?nom, narodnom govoru zna?i: kratki zijaret ili brzi, kratkotrajni posjet. Zbog toga je ovaj brak poznat pod ovim imenom, jer mu ne boravi stalno kod ene, nego joj dolazi u kratkim periodima, bilo danju ili no?u, shodno svojim ili njenim mogu?nostima.

Oblik ovog braka je da se ispune svi artovi i ruknovi braka prilikom sklapanja ugovora, s tim da ena odustane od nekih svojih prava, kao to su izdravanje ( stan, hrana i odje?a) i boravak kod nje.

Fetve savremenih u?enjka o misjaru

Upitan je ejh Bin Baz, rahimehullah, o braku misjar, tj. da ?ovjek oeni drugu, tre?u ili ?etvrtu enu, a ta ena ima potrebu da ostane kod roditelja ili jednog od njih, pa joj mu dolazi u razli?ita vremena, shodno njegovim i njenim mogu?nostima, koji je propis ovog braka? Pa je ogovorio: Nema smetnje u tome, ako je ugovor sklopljen sa svim ruknovima i artovima, kao to su: velij, prisustvo dva pravedna svjedoka i da suprunici nemaju erijatske zapreke za sklapanje braka, zbog toga to Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, kae: Najpre?e je da ispunite one artove kojima ste sebi ohalalili polne organe, (prenosi ga Buhari) i hadisa: Muslimani ispunjavaju ono na ta se obaveu (Biljei ga Ebu Davud 3120, Darekutni 2929 I Hakim 2269, a Albani je hadis ocijenio vjerodostojnim u Irva' 1303). Pa ako se mu i ena dogovore da ena ostane kod svojih roditelja, ili da boravak kod nje bude danju, a ne no?u, ili samo u odre?enim danima ili no?ima, u tome nema nikakve smetnje pod uslovom oglaavanja braka i ne postojanja tajnosti. (Fetava ulema beledil-haram str.450,451)

Tako?e, ejh Abdulaziz ibn Abdullah Ali ejh, sadanji saudijski muftija i predsjednik Vije?a velike uleme, je odgovorio na pitanje o misjaru, rekavi: Ovaj brak je ispravan ako se u njemu ispune svi ruknovi i artovi, i jasno oglaavanje, zbog toga da ne bi upali u neto to je sumnjivo i sl., a ono to su se dogovorili od artova na njima je da se toga dre.

Od onih koji dozvoljavaju misjar je i ejh Abdullah Dibrin, on kae: Ovaj naziv je novi i pod njim se podrazumijeva da ?ovjek oeni enu i da je ostavi u njenom stanu bez obaveze podjednakog boravka kod nje i prve ene, nego dolazi kod nje kad mu odgovara, provodi odre?eno vrijeme i odlazi. Ovaj brak je ispravan ako je ena s tim zadovoljna, me?utim, mora da se razglasi sklapanje braka i da se ova ena prizna kao supruga, pripadaju joj prava zakonite supruge, djeca koja rodi su njegova i imaju prava koja se podrazumijevaju o?instvom. (Zevadu misjar: Abdulmelik el-Mutlak, str.203)

Vidimo iz gore spomenutih fetvi da su oni dozvolili brak misjar, tj. da ena odustane od nekih prava kod mua, ali su stavili art da taj brak bude javan, obznanjen i bez tajnosti. Me?utim, nakon to je zloupotrijebljena ova vrsta braka i iskoritena od strane onih sa slabim imanom, koji su eljeli da zadovolje svoje strasti, a da to djelo bude zamotano u ruho Islama, mnogi u?enjaci su zastali u davanju fetve o dozvoli misjara. Od njih je Bin Baz i Usejmin, rahimehumullah, dok ga je ejh Albani, rahimehullah, zabranio. Pa kad je upitan Bin Baz o erijatskom braku i braku misjaru, kakva je razlika me?u njima, i koji su artovi obavezni za brak misjar, odgovorio je: Obaveza je na svakom muslimanu da se oeni na erijatski ispravan na?in, a da se ?uva svega to je suprotno tome, svejedno da li se zovemisjar ili druga?ije, a od artova braka je njegovo oglaavanje, pa ako ga suprunici kriju, on je neispravan, jer u tom slu?aju li?i na zinaluk. ( Fetve bin Baza 20/431,432) Zna?i da Bin Baz, rahimehullah, smatra artom valjanosti braka oglaavanje, te da je tajni brak po njemu neispravan.

Na zabrani ovog braka (misjara u njegovom obliku - bez tajnosti) je ejh Albani, rahimehullah, i to iz dva razloga:

  1. Zato to je od ciljeva braka seken smirenost, a to se ne postie osim sa boravkom i stanovanjem sa enom, a brakom misjarom se to ne ostvaruje.
  2. Zato to u tom braku (misjaru) mogu da se rode djeca, pa zbog neredovnog dolaska oca bude otean njihov odgoj, to uti?e negativno na njihovu li?nost i ponaanje. (Ahkamt-teadudi fi dav'il-kitabi ves-suneti, Ihsan Muhamed Aji el-Utejbi str.29)

Neke od negativnih posljedica tajnog braka

1. Posljedica bra?nih odnosa su djeca, i to je poeljno. Me?utim u slu?aju tajnog braka ta djeca bivaju razlog sumnji?enja, jer se za enu ne zna da je udata, a odjednom trudna ili rodila, pa se tek onda rairi vijest o njenoj udaji to tada ima negativan odraz.

2. Ve?inom onaj koji se eni tajno ima ve? jednu ili vie ena, pa u slu?aju kada prva ena otkrije da je se on oenio to izazove negativne posljedice na njeno psihi?ko i fizi?ko zdravlje zbog trenutnog oka koji doivi. Isto tako, to narui prvi brak zbog gubljenja povjerenja me?u suprunicima.

3. Obezvre?ivanje ene koja je u tajnom braku, jer je u poloaju gorem od ljubavnice, ne smije da obznani da je udata, a istovremeno ivi bra?nim ivotom ?ime se izlae potencijalnoj trudno?i ili mogu?nosti da se otkrije da je u braku, pa je u stalnom strahu. Isto tako ona ovim brakom ne ostvaruje svoja osnovna prava koja ima, kao to je izdravanje, pravo na djecu i sli?no.

3. Vrlo ?esto u slu?aju da se otkrije taj brak, mu se, ipak prikloni prvoj eni, zbog djece koju ima sa njom ili tazbinskih i rodbinskih veza. Tu se po prirodi odmah umijeaju i njeni i njegovi da smire situaciju, jer je ona uostalom njegova priznata ena. Dok za to vrijeme druga tajna ena nema nikog da stane u njenu zatitu, jer nije priznata i vjen?ana ena, pa uglavnom bude ostavljena, poniena kao da je bila u bludnoj vezi a ne u braku.

4. Ovaj brak (tajni), uglavnom iskoritavaju ljudi slabog islamskog karaktera i li?nosti, jer da su jaki i spremni na odgovornost oenili bi se javno, u braku sa vie ena sa svim posljedicama i odgovorno?u koje to za sobom povla?i.

5. Sama tajnost braka pokazuje da je to neto sumnjivo, sporno, podozrivo, nepoeljno pa je zbog toga negativan.

Na kraju, pozivam bra?u i sestre da se ene i udaju na erijatski ispravan na?in, jer je to ono to nam je naredio na Gospodar radi nas samih, za dobrobit naeg dunjaluka i ahireta. Isto tako, ako neko ima potrebu da se po drugi, tre?i ili ?etvrti put eni, to nije nikakva sramota niti grijeh, nego je dozvoljeno, po nekima pohvalno, pa se s toga ne mora kriti niti tragati za nekim sumnjivim putevima i olakicama da bi se to ostvarilo. Tako?e, na nama je da oivljamo ono to nam je dolo od Islama pa makar nam i ne bilo drago zbog naeg slabog imana i nepoznavanja erijata, kao to je vieenstvo, jer ?emo u suprotnom upadati u sumnjive i opasne stvari kao to je tajni brak i sli?no. A Allah zna najbolje.

Subhija Bekti?, prof.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PORODICA

POSJETITE MINBER.BA