Petak, AUGUST 19, 2022
tekstovi_logo

Islamski koncept energije i ishrane


Dr. Demil Kudsi Duvejk specijalista je za ishranu porijeklom iz Palestine on je, polaze?i od razmiljanja da se u Kur'anu nalazi odgovor na svako pitanje, otkrio potpuno novi pristup lije?enju uzimanjem hrane po kur'anskom receptu..
Duvejk je napisao opirnu enciklopediju pod naslovom "Islamski koncept energije i ishrane" koja se sastoji od 7.000 stranica. Nadamo se da ?e ovo djelo ugledati svjetlo dana i na naem jeziku, a u ovom prikazu pokuat ?emo da, u kratkim crtama, damo prikaz ovog vrijednog otkri?a koje najbolje govori kako se na odnos prema Kur'anu definitivno mora mijenjati. Kur'anski recept za ishranu najbolji lijek za sve bolesti
Autor ove enciklopedije po?eo je svoje istraivanje od ajeta u kojima se govori da je u Kur'anu odgovor na sva pitanja, da je Allahovo, d.., znanje sveobuhvatno i da u Kur'anu nita nije proputeno. Allah, d.., kae:
"Kur'an nije izmiljena besjeda, on priznaje da su istinite knjige prije njega objavljene, i objanjava sve, i putokaz je i milost naroda koji vjeruje." (Jusuf, 111.)

"Zato da pored Allaha traim drugog sudiju, kad vam On objavljuje Knjigu potanko? Oni kojima smo Mi dali Knjigu dobro znaju da Kur'an objavljuje Gospodar tvoj istinito, zato ti ne sumnjaj nikako!" (El-En'am, 114.)

Zatim je dr. Duvejk poao od kur'anskih ajeta u kojima se govori da je Kur'an lijek:
"Mi objavljujemo u Kur'anu ono to je lijek i milost vjernicima."(El-Isra', 82.)
"...koji me je stvorio i na pravi put uputio, i koji me hrani i poji, i koji me, kad se razbolim, lije?i."(E-uara', 80.)

"O ljudi, ve? vam je stigla poruka od Gospodara vaeg i lijek za vaa srca i uputstvo i milost vjernicima." (Junus, 57.)
"Zar jezik tu?, a onaj kome se objavljuje Arap?" - Reci: "On je vjernicima uputstvo i lijek." (Fussilet, 44.)
Poslanik, s.a.v.s., je rekao: "Lije?ite se! Zaista Allah, d.., nije dao nijednu bolest a da za nju nije dao i lijek. To znaju oni kojima je dato znanje, a mnogi i ne znaju." (Prenosi Ahmed)

Allah, d.., tako?e, u Kur'anu kae: "Mi sve s mjerom stvaramo." (El-Kamer, 49.)

"Onaj kome pripada vlast na nebesima i na Zemlji, koji nema djeteta, koji u vlasti nema ortaka i koji je sve stvorio i svemu mjeru odredio!" (El-Furkan, 2.)

"I Mjesecu smo odredili poloaj; i on se uvijek ponovo kre?e kao stari savijeni palmin prut." (Ja-sin, 39.)
"I Sunce se kre?e do svoje odre?ene granice, to je odredba Silnoga i Sveznaju?eg." (Ja-sin, 38.)
Kur'an pridaje veliku vanost mjeri (mikdaru) u svemu: "On ih je sva zapamtio i ta?no izbrojio"(Merjem, 94.) "On zna broj svega to postoji." (El-Din, 28.)
Tako je Allah, d.., odredio da se rije? mjesec u Kur'anu spomene 12 puta, ta?no onoliko puta koliki je broj mjeseci u godini. Rije? dan u Kur'anu je spomenuta 365 puta, rije? namazi (u mnoini) pet puta, rije? azm (odlu?nost) pet puta, ta?no onoliko puta koliki je broj posebno odabranih poslanika kojima je dat azm... Mnogo je takvih primjera u Kur'anu. Dr. Duvejk dalje kae:
Izdvojio sam sva ajeta u Kur'anu koja govore o jelu (ekele, taime) i pi?u. Ustanovio sam da se termin jesti u Kur'anu navodi 109 puta, od toga sam izdvojio haram jela koja se spominju 19 puta i dobio broj 90.
Zatim sam naveo sve vrste hrane koje su spomenute u Kur'anu i koliko se koja vrsta puta spominje, i nakon due analize doao do fantasti?nog otkri?a.
Broj 90 predstavlja broj zalogaja koji bi svako od nas trebalo da unese u svoj organizam svakoga dana da bi organizam normalno funkcionisao. 90 zalogaja treba da se sastoji od svih vrsta hrane koje se u Kur'anu spominju, svaka vrsta u onolikom broju zalogaja koliko se puta spominje. Tako se meso, npr., spominje ?etiri puta. Jedan zalogaj tei dvadeset do dvadeset i pet grama, to zna?i da bi svakoga dana trebalo pojesti 100 grama mesa, nimalo manje niti vie. Zatim ostale vrste hrane, ta?no onoliko koliko je po ovom kur'anskom receptu odre?eno.

Zatim sam podijelio jednu veliku plo?u na 240 kvadrati?a, zato to se Kur'an dijeli na 30 duzova, svaki duz na dva hizba, svaki hizb na ?etiri ?etvrtine, i sva ajete o jednoj vrsti hrane prepisao u kvadrati? u kome se ona prvi put spominje. Tako sam dobio est obroka sa ta?nim spiskom hrane, to bi zna?ilo da bi najidealnije bilo da svako od nas jede est puta dnevno manje obroke. Putem te eme doao sam do preciznih podataka ta treba jesti ujutro, ta na podne, i ta uve?e. Ujutro dolazi u obzir laka hrana, a na podne tea, kao to je grah i meso, a uve?e samo troje: hurma, gro?e i nar.

U Kur'anu postoje i op?a pravila kojih se treba pridravati u ishrani:
U Kur'anu se uvijek spominje jelo pa onda pi?e, to zna?i da bi obrok trebalo po?eti jelom, a zavriti pi?em.
Vrlo je interesantno da se u Kur'anu uvijek meso ivotinja iz mora spominje prije mesa kopnenih ivotinja, to jasno ukazuje na ?injenicu da je za na organizam daleko vanije riblje meso, nego meso kopnenih ivotinja. Savremena medicina nas obavjetava da riblje meso sadri nezasi?ene masno?e koje rastapaju zasi?ene masno?e u naem tijelu i spre?ava viak masno?e u krvi i za?epljenje krvnih sudova, to direktno uzrokuje sr?ane i modane udare. Medicina tvrdi da bi omjer zasi?enih masno?a (omega 6) napram nezasi?enim masno?ama (omega 3) trebalo da bude ?etiri naprama jedan, a da je taj odnos, usljed neispravne ishrane, danas dvadeset naprama jedan. Interesantno je da maslinovo ulje, koje se posebno spominje u Kur'anu sadri upravo nezasi?ene masno?e (omega 3).

Dr. Duvejk, u svojoj opirnoj enciklopediji, pojasnio je jo mnoga pravila od kojih isti?em sljede?a:
Nakon mlijeka obavezno popiti sir?e.
Med uzimati obavezno nakon sir?eta.
Uvijek jesti hurme nakon gro?a, a ne obratno.
Nar obavezno treba da bude zadnje to jedemo.
Ukiseljeno mlijeko bolje je nego slatko.
Med i mlijeko ne jesti zajedno.

Poslanik, s.a.v.s., praktikovao je kao pi?e koristiti nebiz (turija), koji je pravio tako to bi nasuo ?iste vode u posudu a zatim u nju ubacio aku suhih gro?ica, ili hurmi, ili badema i sl. i nakon 12 do 48 sati, kada po?ne vrenje, koristio to kao sok. Danas je u medicini poznato da se na takav na?in formiraju posebne vrste bakterija koje su neophodne za pravilno funkcionisanje probavnog sistema. Trebalo bi da te bakterije ?ovjek svakodnevno unosi u organizam, jer su veoma vane za regulisanje metabolizma. Te bakterije sadri i te?ni jogurt. Interesantno je kako smo, zapostavljaju?i taj sunnet Poslanikov, s.a.v.s., a koriste?i gazirane sokove koji su danas najjeftinija roba, doli u situaciju da svojim novcem pla?amo ono to kodi naem organizmu.

Vano je ista?i da je dr. Duvejk svoju teoriju lije?enja i o?uvanja zdravlja koritenjem kur'anskog recepta ishrane i prakti?no potvrdio.
Spomenuti na?in ishrane uveo je za 200 bolesnika koji su bolovali od neizlje?ivih bolesti fizi?ke i psihi?ke naravi. Nakon samo dvadeset i jedan dan dobio je nevjerovatne rezultate. Procenat potpuno izlije?enih bio je ve?i od 90 posto, a svi ostali bolesnici osjetili su znatno poboljanje. Me?u pacijentima je bilo i dijabeti?ara, reumati?ara, onih koji su imali problema sa zglobovima i jetrom, ili su bolovali od raka i sli?no. Trenutno dr. Duvejk radi na tome da svoj eksperiment potvrdi na deset hiljada pacijenata i da se duim koritenjem takve terapije pokae da su potpuno izlje?eni, kako bi njegovo otkri?e bilo i medicinski priznato i prihva?eno.
Spomenutim projektom je, tako?e, prakti?no dokazano da se, pored ja?anja imuniteta organizma, poboljava i ponaanje pacijenata. Njihovo psihi?ko stanje veoma brzo se normalizuje.
Izme?u ostalog, ovisnici o duhanu za samo 21 dan tretmana veoma lahko postaju nepua?i, jer njihov organizam, jednostavno, odbija da primi sve to je neprirodno i tetno.

Dr. Duvejk nas, pored ostalog, u?i kako da pravimo prirodno sir?e, obrano kiselo mlijeko, te kako da koristimo peni?no zrnevlje sa ljuskom i sli?no.
Najvanije u svemu je da nas primjer dr. Duvejka u?i kako treba da se odnosimo prema Kur'anu i na koji na?in da ga izu?avamo. On poziva muslimane, stru?njake za razne oblasti, da pristupe izu?avanju Kur'ana s aspekta svoje struke i da otkriju kur'ansku formulu najboljeg rijeenja za svaku oblast.
Nadam se da ?emo u spomenutom primjeru na?i mnogo ta to ?emo mo?i primijeniti u svome na?inu ishrane i da ?e to biti dovoljan podstrek za svakog od nas, da napravimo istinski zaokret u svome ivotu i da Kur'anu damo mjesto koje mu pripada, jer ?emo, samo na takav na?in, do?i do rjeenja za sve probleme, te pripremiti konkretne projekte za izlazak iz krize u kojoj se nalazimo.
Autor: Dr. Zuhdija Adilovi?


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ISLAM I IVOT

POSJETITE MINBER.BA