Četvrtak, MARCH 23, 2023
tekstovi_logo

Pouke i poruke sure el Asr


Tako Mi vremena!
?ovjek je, zaista, na gubitku -
osim onih koji vjeruju, ?ine dobra djela,
jedni drugima preporu?uju Istinu
i jedni drugima preporu?uju strpljenje!

Jedna od karakteristika i mu'diza Allahovog govora jeste da je on neiscrpan i da ljudi iz Kur'ana nikada ne mogu izvu?i sve pouke i poruke koje se u njemu kriju. A one su od izuzetne vanosti, kako za ljude u cjelini tako i za pojedince. Zato su islamski u?enjaci posebno mufessiri napisali ogroman broj kompletnih ili djelimi?nih tuma?enja kur'anskog teksta. Posebno interesantna disciplina u njihovim komentarima Kur'ana jeste izvo?enje pouka i poruka koje se nalaze u Kur'anu. Nekada su one vidljive na prvi pogled, a nekada treba zaroniti u dubinu kur'anskog teksta da bi se do njih dolo. Neki mufessiri u svojim tefsirima stavljaju akcenat na tu oblast, to je od posebne koristi za njihove ?itaoce koji se ele okoristiti kur'anskim porukama u prakti?nom ivotu.
Sura El-Asr jedna je od najkra?ih kur'anskih sura, ali je zbog pouka i poruka koje se u njoj nalaze izuzetno zna?ajna. Tako Bejheqi u djelu u'abu-l-iman navodi predaju u kojoj stoji da bi dva ashaba, kada bi se rastajali, obavezno jedan drugom u?ili ovu suru, nakon ?ega bi se selamili. Tako?er se navodi da je afija za nju rekao: Da je Allah objavio samo ovu suru, ljudima bila bi dovoljna! (Safvetu-t-tefasir)

Dakle, u suri El-Asr mogu se prona?i brojne pouke i poruke, koje nam mogu pomo?i u naem svakodnevnom ivotu. Evo nekih od tih pouka i poruka:


Vrijeme je velika blagodat naeg Gospodara.

Allah, d.., u Kur'anu koristi razne zakletve. Budu?i da su Mu vjernici duni vjerovati sve to kae, te zakletve On ne koristi da bi nas uvjerio u neto, nego da bi nam ukazao na vanost onoga ?ime se zaklinje i poruke koja slijedi nakon zakletve. Tako nam na Gospodar zaklinjanjem vremenom ukazuje na izuzetnu vrijednost i vanost te blagodati, da bismo je iskoristili na odgovaraju?i na?in. Cijeli na ivot je, u stvari, vrijeme koje trebamo paziti kako i u ?emu ga provesti. U tom smislu Muhammed,sallallahu alejhi ve sellem, kae: Iskoristi pet stvari prije drugih pet: mladost prije starosti, zdravlje prije bolesti, bogatstvo prije siromatva, slobodno vrijeme prije zauzetosti i ivot prije smrti! (Hakim, Nesai, Bejheki)

Koliko nae omladine, naalost, vrijeme provodi u besposlici, tetnim i zabranjenim djelima? Koliko ljudi dozvoli da im pro?e sabah, podne, ili bilo koji drugi namaz? Koliko ima onih koji se nakon odre?enog perioda pokaju i vrate vjeri i onda ale to dotadanje vrijeme nisu bolje iskoristili? A ima i onih koji se kaju kada nastupi smrt, ali tada je kajanje prekasno! Zato trebamo dobro voditi ra?una o tome u ?emu provodimo podareno nam vrijeme. Trebamo to prije odbaciti od sebe haram postupke, kloniti se ?ak i besposlica, te se truditi da to vie ivimo u skladu sa voljom naeg Gospodara. Na taj na?in ?emo posti?i sre?u i zadovoljstvo na oba svijeta.

Sura El-Asr objanjava put istinske sre?e i zadovoljstva.

Svi ljudi ele da budu sretni i zadovoljni. Me?utim, mnogo je razli?itih miljenja kako do?i do sre?e i zadovoljstva. Tako jedni misle da je sredstvo dolaska do toga novac, drugi misle da je to mo?, tre?i da je to poloaj, ?etvrti ugled, peti zdravlje, esti razuzdan ivot i td. Mnogi su probali ostvariti sre?u i zadovoljstvo uz pomo? nekih od tih sredstava, ali su se uvjerili da na taj na?in mogu do?i samo do kratkotrajne sre?e i zadovoljstva. Koliko je onih koji su se u potpunosti odali uivanjima i strastima, ali sre?e i zadovoljstva nisu nali?! Koliko je onih koji su, nakon to bi iskusili sve to bi mogli skon?ali svoj ivot samoubistvom?!
Put ostvarenja prave sre?e i trajnog zadovoljstva zacrtan je upravo u ovoj suri. Poputno i trajno sretni i zadovoljni mogu biti samo oni koji vjeruju u sve to im je Gospodar objavio, koji rade u skladu sa time, koji drugima prenose istinu koju su spoznali i koji pomau drugima u nevolji, izme?u ostalog, savjetuju?i im strpljenje. Ko krene tim putem ubrzo ?e uz Allahovu pomo? doivjeti pozitivnu promjenu i bit ?e sretniji i zadovoljniji nego prije. A poslije ?e mu se sre?a i zadovoljstvo pove?avati...


Sura El-Asr je izuzetno vrijedna sura.

Iako sura El-Asr ima samo tri ajeta, ona je vana za svakog ?ovjeka, jer se odnosi na cjelokupno ?ovje?anstvo. Bilo koji ?ovjek koji ne poslua poruke ove sure bit ?e nesretan i kajat ?e se ili na oba, ili makar na onom, vje?nom svijetu. Isto tako, ko god prihvati te poruke i ponaa se u skladu sa njima, to ?e mu biti razlogom sre?i i zadovoljstvu na oba svijeta, te sigurnom uivanju donekle na ovom svijetu (neko manje neko vie), a maksimalno na ahiretu. Zato tu suru treba to ?e?e u?iti sa razumijevanjem, nadahnjivati se njenim poukama i porukama, imati ih stalno na umu i primjenjivati ih u ivotu. Pored toga, za samo u?enje te sure kao i za ostale sure nagrada je velika, deset sevapa za svaki harf!


?ovjek bez vjere je gubitnik, a sa vjerom rjeava mnoge probleme.

Onaj ko ne priznaje svoga Svemogu?eg Stvoritelja i Gospodara moe biti donekle uspjean, ali samo na ovom svijetu! Uzvieni Allah u Kur'anu na nekoliko mjesta kae da ?e nevjernici za svoja dobra djela imati nagradu na ovom svijetu, npr. u lagodnom ivotu, ali na ahiretu od toga ne?e imati nita! Nepriznavanje svoga Gospodara morat ?e pla?ati vje?nom kaznom na ahiretu, a mnogi zbog toga budu kanjavani jo i na ovom svijetu.
A vjerniku iskrenom i prakti?nom vjerniku osigurana je vje?na sre?a i uivanje na ahiretu, te sre?a i odre?en nivo uivanja i na ovom svijetu, to zavisi od njegovih djela. Pored toga, ?ovjek sa jakom vjerom lake podnosi sve probleme i poteko?e sa kojima se tokom ivota susre?e. Tako?er, vjera ?ovjeku nudi i konkretne savjete kako se odnositi prema iskuenjima i ivotnim problemima, kako se postaviti prema njima i kako ih rjeavati da nas ja?aju a ne da nas ?ine slabijim.


Nije dovoljno samo vjerovati, nego vjerovanje treba i djelima potvr?ivati.

Koliko ima onih koji ?ine harame i malo se pridravaju islamskih propisa, pa kada im se skrene panja na to, kau: Vano je srcem vjerovati i biti dobre due, a ostalo ?e Bog oprostiti! Ova sura takve demantuje i poru?uje im da samo vjerovanje bez prakti?nih dobrih djela nije dovoljno! Jer, onaj ko istinski vjeruje on ?e i raditi u skladu sa svojim vjerovanjem. Tako npr. onaj ko vjeruje da mu njegov Gospodar zabranjuje alkohol a nare?uje namaz, on se ne?e dvoumiti, nego ?e izbjegavati alkoholna pi?a a nastojat ?e da redovno klanja sve namaze, kako bi stekao zadovoljstvo svoga Gospodara. Za razliku od takvog, onaj ko vjeru ima samo u srcu ili na jeziku misli da je to ispravno i dovoljno za sre?u na oba svijeta, a nije svjestan da ivi u velikoj zabludi. Obi?no takvi ljudi nikada ozbiljno nisu ni razmiljali o svojim postupcima, odnosno o tome ta im stavlja u obavezu Onaj u koga kau da vjeruju.


Istinu moramo prenositi na druge.

Dakle, prema ovoj suri, ne samo da smo uz vjerovanje duni ?initi dobra djela (a kloniti se loih), nego nas na Gospodar obavezuje i da Istinu koju smo spoznali prenosimo na druge. To je sasvim logi?no, jer onaj ko na?e pravi put i sre?u ne moe biti zadovoljan sa tim da to samo on posjeduje, nego ?e se u njemu javiti elja da na to ukae i drugima, kako bi i oni bili na pravom putu, sretni i zadovoljni. Kako god vjernik ne smije biti sebi?an u materijalnim, pogotovu to ne smije biti u duhovnim i stvarima koje se ti?u ivota na oba svijeta. Treba naglasiti da se rije?ima jedni drugima preporu?uju Istinu misli prije svega na Istinu u smislu spoznaje Uzvienog Gospodara i pravog puta, ali se time ukazuje i na sve ostalo to se moe nazvati istinom i to je dobro i pozitivno op?enito za ljude. Dakle, to podrazumijeva i davanje savjeta u vezi sa svakodnevnim ivotom, poslovima, obavezama, problemima i neda?ama i td.

ivot nosi brojne probleme, pa je strpljenje neophodno.


Allah je dao da ivot na ovome svijetu bude neodvojiv od problema. Svi ljudi na dunjaluku moraju imati problema i poteko?a, s tom razlikom to ih jedni imaju manje a drugi vie. S obzirom na to, ova sura (a i mnoge druge) nas u?i da moramo biti spremni na ivotna iskuenja i probleme, a jedan od na?ina je da jedni druge upozoravamo na neophodnost posjedovanja te osobine. Tako ?emo biti spremniji na iskuenja i probleme i lake ?emo ih prebroditi svaki put kada nas zadese. Uz to, treba re?i da rije? sabur (sabr) u arapskom jeziku ne zna?i samo strpljenje, nego i upornost, ustrajnost i izdrljivost. To zna?i da sabur ne treba shvatati samo kao trpljenje to donekle ima negativnu konotaciju, nego i kao upornost i ustrajnost to daje pozitivnu i afirmativnu dimenziju zna?enja rije?i sabur. Dakle, ne radi se samo o trpljenju da belaj pro?e, nego i o upornosti i ustrajnosti u ?injenju dobrih djela. U tome slu?aju lake je podnositi probleme i ustrajati u dobrim djelima, te o?ekivati odgovaraju?e rezultate i Allahovu nagradu na oba svijeta.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ISLAM I IVOT

POSJETITE MINBER.BA