Srijeda, NOVEMBER 25, 2015
pitanja

Koliko je bilo Allahovih poslanika


yarab

Selam alejkum,
Zovem se Niklas i zajedno sa mojom mamom presao sam na islam, prije ca. 2god. Iako mi mama puno prica o islamu imam jos puno pitanja.
Zanima me koliko poslanika postoji jer citam price o nekima,ali ne o svima pa me zanima koji su svi i kako se zovu.
Unaprijed hvala i neka vas Allah swt nagradi dobrim.
Selam alejkum
Niklas

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Kur'an i vjerodostojan Sunnet su najvažniji izvori istorije za muslimane oko čega nema razilaženja. Oko broja poslanika i vjerovjesnika imamo nekoliko jasnih ajeta, u njima su navedena imena poslanika i vjerovjesnika koje je Allah poslao ljudima u vremena u kojem su živjeli. Kaže Uzvišeni: "To su dokazi Naši koje dadosmo Ibrahimu za narod njegov. Mi više stepene dajemo onima kojima Mi hoćemo. Gospodar tvoj je, uistinu, Mudri i Sveznajući.I Mi mu poklonismo i Ishaka i Jakuba; i svakog uputismo – a Nuha smo još prije uputili – i od potomaka njegovih Davuda, i Sulejmana, i Ejjuba, i Jusufa, i Musaa, i Haruna – eto, tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine – i Zekerijjaa, i Jahjaa, i Isaa, i Iljasa – svi su oni bili dobri – i Ismaila i Eljese‘a i Junusa i Luta – i svima smo prednost nad svijetom ostalim dali" (En'am, 83 - 86). U ovom ajetu je spomenuto 18 imena poslanika, ali ne sa ciljem obuhvatanja svih poslanika a spomenuta su imena drugih poslanika u mnogim drugim ajetima. Ibn Kesir je sakupio imena svih spomenutih poslanika i vjerovjesnik u Kur'anu, pa je njihov broj bio 25. Pa kaže Ibn Kesir u svom tefsiru (2/469): "Ovo su imena vjerovjesnika koji su spomenuti u Kur'anu a to su: Adem, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Jakub, Jusuf, Ejub, Šuajb, Musa, Harun, Junus, Davud, Sulejman, Ilijas, El-jese'u, Zekerijah, Jahja, Isa, Zul-kifl kod mnogih mufesira, a njihov prvak je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem".

A što se tiče poznavanja broja svih poslanika i vjerovjesnika od onih koje Kur'an nije spomenuo, najbliže je da je to veoma teško odrediti i to iz dva razloga:

Prvi: što Uzvišeni kaže: "Mi objavljujemo tebi kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, a objavljivali smo i Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu i unucima, i Isau, i Ejjubu, i Junusu, i Harunu, i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur – i poslanicima o kojima smo ti prije kazivali i poslanicima o kojima ti nismo kazivali – a Allah je, sigurno, s Musaom razgovarao" (En-Nisa, 163 -164). U ovoj ajetu se jasno naznačava da je Allah, subhanehu ve te'ala, prešutio mnoge priče o poslanicima i da nije obavijestio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o njima, a to obuhvata i određivanje njihovog broja takođe.

Drugi: što u hadisima u kojima se spominje broj poslanika i vjerovjesnika postoji veliko razilaženje oko njihove vjerodostojnosti i međusobnom neslaganju rivajeta. Ovi hadisi, iako ih neki potonji učenjaci hadisa smatraju dobrim, poput šejha Albanija, ispravno je da su oni slabi. Prenosi Šejhul-islam Ibn Tejmije u Medžumu'ul-fetava (7/409) od imama Ahmeda i Muhammeda ibn Nasra da je hadis od Ebu Zerra, radijallahu anhu, a on je najpoznatiji hadis koji govori o broju poslanika i vjerovjesnika, odnosno da je broj poslanika 315, a vjerovjesnika 124000, da taj hadis nije vjerodostojan kod njih.

Tekst tog hadisa je ono što bilježe Ahmed, Ibn Hibban i Taberani od Ebu Zerra, radijallahu anhu, da je rekao: "O Allahov Poslaniče koliko je vjerovjesnika? A on odgovori: sto dvadeset četiri hiljade. Pa sam pitao: O Allahov Poslaniče a koliko je bilo poslanika među njima? Odgovorio je: "Tri stotine i trineast" (u nekim rivajetima 314 i 315) ...". Kaže Šuajb Arnaut za ovaj hadis da je jako slab, a Ibnul-Dževzije ga je svrstao među krivotvorene hadise.

Pa tako, imena poslanika koja su spomenuta u Kur'anu, njih dvadeset pet, su općepoznati, dok je tačan broj vjerovjesnika i poslanika nepoznat po ispravnom mišljenju učenjaka. Ve billahi tevfik.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE N-UM.COM

  • Brak na brzaka

    Kad se izabira, onda neka se izabere najbolje što možeš. Nije isto ući u brak sa osobom koja je jedva ispunila uslove i...

  • Moderna medicina tek sad otkrila korist iddeta (obavezni poslijebračni priček)

    Posljednja nauča istraživanja na polju medicine, koja su uradili američki eksperti, potvrđuju nadnaravnost i istinitost kur’anskih ajeta koji govore o idetu (obaveznom poslijebračnom pričeku)...

  • Novembarska akcija

    Cjenjena braćo i sestre, podsjećamo vas da je u toku novembarska akcija, a istovremeno vas obavještavamo da svoje priloge možete poslati i putem...