Srijeda, JULY 24, 2024
kuran

Sihr i sihirbazi


strava2Zahvala Uzvienom Allahu, delle e'nuh, koji izvodi vjernike iz tmina na svjetlo. Jednom i Jedinom, Gospodaru svih svjetova, koji je mnogo milostiv i mnogo prata i ?ija kazna od nasilnika nije daleko. Salavat i selam neka su na Njegovog najodabranijeg i najvrijednijeg poslanika, Muhammeda, njegovu ?asnu i ?ednu porodicu, plemenite i vjerne ashabe i sve iskrene slijedbenike.

Znajte, dragi brate i cijenjena sestro u islamu, da je Uzvieni Allah, Gospodar svih svjetova, stvorio ljude i dine samo iz jednog plemenitog cilja, a to je da budu Njegovi robovi. Tj. da Mu se pokoravaju u Njegovim naredbama i da se klone Njegovih zabrana. Zato je Uzvieni Allah, delle e'nuh, slao poslanike i sputao knjige kako bi ljudima detaljno pojasnio put koji vodi ka Njegovom oprostu i vje?nom uivanju u dennetu i puteve koji vode ka Njegovoj srdbi i propasti na dunjaluku i ahiretu.

Uzvieni Allah, azze ve delle, rekao je: "Od Mene ?e vam uputstvo dolaziti, i oni koji uputstvo moje budu slijedili ni?ega se ne?e bojati i ni za ?im ne?e tugovati. A onima koji ne budu vjerovali i knjige Nae budu poricali bi?e stanovnici dehennema; u njemu ?e vje?no ostati." (Prijevod zna?enja; El-Bekare, 38-39).

Od puteva koji izazivaju Allahovu srdbu i prizivaju propast je dolazak u bilo kakav kontakt sa sihrom i sihirbazima. Uzvieni Allah, delle e'nuh, najstroije je zabranio bavljenje sihrom i traenje ikakve pomo?i od sihrbaza, koji su Njegovi jasni i ostvoreni neprijatelji, zato to je teta prouzrokovana tim odvratnim djelom neprocjenjiva.

Sihr je svaki tajni i nepoznati vid lje?enja ili izazivanja bolesti putem izu?avanja, ?aranja, zapisa, trava i sl. to koristi sihirbaz kako bi na tajnovit na?in pomogao ili naudio odre?enoj osobi. Tako?er, u sihr ulazi i svaki vid magije koja izokre?e stvarnost u o?ima ljudi.

Sihirbaz je onaj koji se bavi sihrom i pravi ga putem saradnje sa ejtanima i pokvarenim dinima, koji mu se pokoravaju i pomau, ali za uzvrat od njega trae da ?ini neka odvratna i Allahu mrska djela; kao ?injenje sedde ejtanima, ili bacanje Mushafa u izmet, ili psovanje Allaha, azze ve delle, i sl.

Neki od znakova pomo?u kojih se mogu prepoznati sihirbazi su:

1.) pisanje talismana, hamajlija, zapisa i sl.,

2.) pita bolesnika o njegovom imenu, imenu njegovog oca ili majke i sl.,

3.) daje bolesniku odre?ene stvari da ih zakopa, odnese na odre?eno mjesto i sl.,

4.) izgovara nerazgovjetne rije?i, brzo i nejasno govori, govori nepoznatim jezikom i sl.,

5.) daje bolesniku odre?ene listove, talismane, preparate i sl. da ih spali i nakada se njihovim dimom,

6.) daje bolesniku krv da se njome mae i sl.,

7.) neurednost, ne?isto?a, odvratan miris, izopa?enost u licu, tama u o?ima i td.

Pravljenje, izu?avanje, podu?avanje i svaki drugi vid bavljenja sihrom je najstroije zabranjen u islamu i u svim predhodnim nebeskim objavama, koje su derogirane, a na to upu?uje i zdrav razum, kojim je Allah, azze ve delle, nadario ?ovjeka.

Uzvieni, delle e'nuh, rekao je: "I povode se za onim to su ejtani o Sulejmanovoj vladavini kazivali. A Sulejman nije bio nevjernik, - ejtani su nevjernici u?e?i ljude sihru i onome to je bilo nadahnuto dvojici meleka, Harutu i Marutu, u Babilonu. A njih dvojice nisu nikoga u?ili dok mu ne bi rekli: 'Mi samo iskuavamo, i ti ne budi nevjernik!' I ljudi su od njih dvojice u?ili kako ?e mua od ene rastaviti, ali nisu mogli time nikome bez Allahove volje nauditi. U?ili su ono to ?e im nauditi i od ?ega nikakve koristi ne?e imati iako su znali da onaj koji tom vjetinom vlada ne?e nikakve sre?e na onom svijetu imati. A doista je jadno ono za to su se prodali, kada bi samo znali!" (Prijevod zna?enja, El-Bekare, 102).

Sihr i sihrbaz su osu?eni na totalnu propast, na dunjaluku i ahiretu, i ne?e uspjeti gdje god bili. Uzvieni Allah, azze ve delle, na to jasno ukazuje na nekoliko mjesta u Kur'anu.

Allah, delle e'nuh, rekao je: "I kad sihirbazi do?oe, Musa im re?e: 'Bacite to imate da bacite!' I kad oni bacie, Musa uzviknu: 'Ono to ste priredili je sihr! Allah ?e ga unititi, jer Allah ne doputa da djelo pokvaranjaka uspije.' Allah ?e svojim rije?ima istinu utvrditi, makar to ?e to nevjernicima krivo biti!'" (Prijevod zna?enja, Junus, 80-82).

I rekao je: "'Doista, ono to su oni napravili, je samo varka sihirbaza, a sihrbaz ne?e, ma gdje doao, uspjeti.'" (Prijevod zna?enja, Ta-Ha, 69).

Svaki vid bavljenja sihrom, bilo da ga ?ini, ili podu?ava, ili da je zadovoljan njime, je jasno nevjerstvo u Uzvienog Allaha, delle delaluh, i o?ito otpadnitvo od vjere islama, kao to se da zaklju?iti iz predhodno spomenutih ajeta.

Isti propis vai i za sve vrste gatara, vra?ara, proricatelja sudbine i njima sli?nih, koji putem dina, ejtana, zvjezda i odre?enih prirodnih pojava obavjetavaju o budu?nosti, sudbini, izgubljenim stvarima i sl.

Uzvieni Allah, azze ve delle, rekao je: "Reci: 'Niko, osim Allah, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna to ?e se dogoditi'; i oni ne znaju kada ?e oivljeni biti." (Prijevod zna?enja, En-Neml, 65).

Onaj koji odlazi kod sihirbaza, vra?ara, gatara i obra?a im se za pomo? po?inio je veliki grijeh prema Uzvienom Allahu i od takvog se namaz ne prima ?etrdeset dana i no?i. Ista kazna sljeduje i one koji ?itaju horoskope i prate TV-emisije koje se bave proricanjem sudbine.

Safija, radijallahu anha, prenosi od nekih supruga Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je on rekao: "Ko ode proricatelju i pita ga o ne?emu, namaz mu se ne?e primiti ?etrdeset dana." Hadis je zabiljeio imam Muslim (2230).

Ovaj propis je, naravno, za onog koji ne povjeruje u ono to kazuju ovi pokvarenjaci. Ako se desi da im povjeruje i potvrdi ono to oni prori?u takav je po?inio jo ve?i grijeh i zanevjerovao u sve to je objavljeno Allahovom Poslaniku, Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem.

Ebu Hurejre, radijellahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: "Ko ode proricatelju ili gataru i povjeruje u ono to mu kae, taj je zanevjerovao u ono to je objavljeno Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem." Hadis su zabiljeili Ahmed (9356), Hakim (15), Bejheki (8/135) i drugi s vjerodostojnim lancem prenosilaca, a u predaji kod Bezzara (1873), Ebu Ja'le (5408) i drugih stoji da je Ibn Med'ud, radijallahu anhu, rekao: "Ko ode gataru ili sihirbazu..."

erijatski propis za sihirbaze, vra?are, gatare i proricatelje je da se smrtno kazne radi opasnosti koja vreba od njih po drutvo i pojedince. Zato je obaveza na muslimanskim vladarima, koji posjeduju pravo primjene smrtne kazne, i svim drugim vladarima, koji imaju razuma, da pristupe primjeni ovog univerzalnog propisa jer je u njemu korist za cjelokupno ?ovje?anstvo, ne gledaju?i na vjersku i drugu pripadnost.

Vjerodostojno se prenosi od pravednog halife Omera, Hafse i Dunduba, radijallahu anhum, da su naredili da se ubiju sihirbazi. U predajama se ne spominje da se tome suprostavio iko od ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, to jasno upu?uje da su bili sloni na ispravnosti tog propisa.

Onome, koji je iskuan nekim od ovih gnusnih pojava, poru?ujemo da se to prije pokaje Uzvienom Allahu, delle e'nuh, i od Njega zatrai oprosta prije nego to bude kasno. Neka pothitno prekine svaki kontakt sa ejtanima i dinima i neka uniti sve to je u mogu?nost od sihra. Ako se desi da mu radi toga naude ejtani, dini ili neko drugi, neka se osloni na Allaha, azze ve delle, i neka mu uzor budu sihirbazi prokletog faraona.

Uzvieni, govore?i o njima, kae: "I Mi naredismo Musau: 'Baci tap svoj!' i on odjednom proguta sve ono ?ime su oni bili obmanu izveli. I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo lano ono to su oni priredili, i tu oni bijahu pobje?eni i ostadoe ponieni, a sihirbazi se licem na tle bacie. 'Mi vjerujemo u Gospodara svjetova' - povikae, 'Gospodara Musaova i Harunova!' 'Zar da mu povjerujete prije nego to vam ja dozvolim!' viknu faraon. 'Ovo je, uistinu, smicalica koju ste u gradu smislili da biste iz njega stanovnike njegove izveli. Zapamti?ete vi! Izosjeca?u vam, sigurno, ruke vae i noge vae unakrst, a onda ?e vas sve razapeti!' A oni rekoe: 'Mi ?emo se, doista, Gospodaru naem vratiti! Ti nam zamjera samo to to smo u dokaze Gospodara naeg povjerovali kada su nam oni doli. Gospodaru na, daj nam snage da izdrimo i da kao vjernici umremo!'" (Prijevod zna?enja, El-E'araf, 117-126).

Lijek je obaveza traiti u propisanim i dozvoljenim stvarima, a ne u onome ?ija je teta, bez imalo sumnje, mnogo ve?a nego prividna korist. Onome, koji bude iskuan nekom od duevnih ili fizi?kih bolesti, propisano je da se lije?i sljede?im stopama:

1.) da ?vrsto vjeruje da su svaka bolest i lijek od Uzvienog Allaha, azze ve delle,

2.) da moli Allaha, delle e'nuh, za ozdravljenje,

3.) da se lije?i Kur'anom i ispravnim - vjerodostojnim dovama,

4.) da trai lijeka u nekim od dozvoljenih uzroka; kao odlazak pouzdanom doktoru, koritenje provjerenih medikamenata i sl.

Allah, azze ve delle, rekao je: "Mi objavljujemo u Kuranu ono to je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo pove?ava propast." (Prijevod zna?enja, El-Isra, 82).

 

Napisao: Amir Smaji?, prof.

27.05.1432 h.g., MedinaAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

LIJE?ENJE KUR'ANOM

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...