Petak, OCTOBER 22, 2021
tekstovi_logo


Molim te, o?e, povedi me sa sobom!

Ve?ina o?eva ?uje ovu re?enicu od svoje djece kad ele da iza?u van. Ponekad djeca pla?u ili insistiraju da se pridrue svojim o?evima na sijelima sa odraslima. O?evi imaju razli?ite dileme u ovom pogledu: da li da povedu svoju djecu sa sobom da posje?uju sijela za odrasle ili da to odgode dok djeca ne postanu zrelija.
 
Ashab Amr Al-Aas je odgovorio na ovo pitanje. Jednog dana je vidio neke ljude koji su sjedili u krugu pored Kabe, i kad je zavrio sa Tawafom, pridruio im se, i vidio njihovu djecu kako sjede pozadi. Rekao je: Ne radite to; dajte im malo prostora, dozvolite im da se pridrue i i zainteresujte ih. Danas su oni mladi?i iz naroda, a sutra ?e biti starci me?u narodom. Mi smo bili mladi?i me?u naim narodom i postali smo starci me?u drugim ljudima.
 
Imam Ibn Muflih je komentirao ove rije?i, govore?i: Ovo je bez sumnje ta?no, i znanje koje je traeno u prijanjem vremenu je mnogo ?vr?e. Tako da bismo trebali pripaziti na studente, posebno inteligentnije, budnije i ustrajnije u sticanju znanja. Ne dozvolimo da njihova mladost, neimatina i slabost sprije?e nas da ih uputimo i brinemo o njima. Nema tete u tome ako djeca prisustvuju sijelima za odrasle, posebno u sijelima korisnog znanja. Pored toga, ona moraju nau?iti manire ponaanja u drutvu, koja uklju?uju sljede?e:
 
Djeca sjede pored svojih o?eva na sijelu: Otac ne bi trebao ostaviti prostora izme?u sebe i djeteta, dozvoljavaju?i da neko sjedne me?u njih. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Niko ne bi trebao sjediti izme?u oca i sina na sijelu. Moda je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio ovu odvojenost  jer bi to moglo povrijediti obojicu, oca i sina. To tako?er daje ansu ocu da uputi svoga sina kad on napravi greku ili nedoli?no ponaanje u drutvu. Odvajanje oca od sina u drutvu smatra se neu?tivim od osobe koja to radi ako je ona svjesna njihove veze.
Paljivo sluanje i nepri?anje bez dozvole: Kada odrasli pri?aju, dijete bi trebalo sluati ih i ne pri?ati bez dozvole. Ovo je bila metodologija djece ashaba kad bi prisustvovali sijelima za odrasle. Sin Omerov spominje da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Recite mi o drvetu koje li?i muslimanu i koje pravi sokove sve vrijeme dozvolom svoga Gospodara i ne rasipa svoje listove. Sin Omerov re?e: Pretpostavljam da je to bilo drvo palme, ali nisam volio pri?ati u prisustvu Ebu Bekra i Omera. (Al Buhari) Ova pri?a pokazuje u?tivost dje?aka u drutvu, a to je da on ne bi trebao pri?ati dok mu se ne da dozvola za to. Otac u?i svoga sina ovoj etici i savjetuje ga da je usvoji. Dijete ne bi trebalo stalno i isprazno pri?ati  u drutvu, jer ovo pokazuje manjak bojaljivosti.

Maniri pri kihanju i zijevanju: Ponaanje u drutvu uklju?uje u?enje djeteta manirima pri kihanju i zijevanju. Ina?e, ono ?e otvoriti svoja usta prema prisutnim ljudima na neprikladan na?in. Moe kihnuti ili kaljati u ne?ije lice, kapaju?i na njega i dizati glas ne pokrivaju?i lice. Ovo je neu?tivo i loe ponaanje. Dijete bi trebalo da ne pravi bilo kakav zvuk kad kie i ne privla?i panju ljudi glasnim zvukom koji proizvodi. Otac bi trebao zahvaliti Allahu Svemogu?em poslije kihanja, podsje?ati dijete pogledom ili pitaju?i ga ta musliman kae nakon kihanja.
Na ovaj na?in, dijete se navikava da koriguje ponaanje i nikad ne zaboravlja. Dijete bi trebalo u?iti da je zijevanje odbojno i pripada ejtanu i da je islamska forma u tom pogledu kako Poslanik sallallahu alejhi ve sellem re?e: Zijevanje dolazi od ejtana, ako neko zijeva, recite mu da zatvori usta koliko moe. Zijevanje je znak lijenosti, neaktivnosti tijela i sklonost ka mirovanju. Ovo je suprotno kihanju, koje je znak aktivnosti i ivosti.
Zahvala doma?inu: Zahvala i dova za doma?ina su dva poeljna manira u drutvu. To dolazi iz hadisa: ?ovjek koji je ne zahvaljuje ljudima, ne zahvaljuje ni Allahu. (Al-Buhari) Odgajanje djece da zahvaljuju ljudima za njihova dobra djela je vaan i potreban element dobrog ponaanja, i djeca ga usvajaju gledaju?i uzore i prihva?aju?i uputu u ovom pogledu. Otac bi trebao napomenuti  svoje dijete da kae doma?inu prije naputanja sijela: Allah te nagradio!, ili neto sli?no ili dovu. Na taj na?in djeca u?e kako da komuniciraju s ljudima, budu ponizna, cijene?i njihove usluge i da nagra?uju one koji ?ine dobra djela.


Dova na kraju sijela: Otac ne bi trebao zaboraviti pomo?i djetetu da zapamti dovu koja se izgovara prije kraja sijela i objasniti mu da je svrha ove dove iskupljivanje za isprazan govor i grijehe u?injene tokom sijela. Poslanik ssallallahu alejhi ve sellem nas u?i ovome u hadisu: Ko god prisustvuje na sijelu i dozvoljava bespotrebnu pri?u i ne ustaju?i prije dove: 'Subhaneke allahumme ve bi hamdike ehedu en la ilahe illa ente, estagfiruke ve etubu ilejke' (Allahu moj, slava i zahvala Tebi pripada, svjedo?im da nema boga osim Tebe, Tebi se kajem i od Tebe oprost molim), bit ?e mu oproteni grijesi (koje je moda po?inio) na tom skupu.  Moda ?e dijete nau?iti ovu dovu kad vidi oca kako je izgovara na kraju sijela u ku?i ili negdje drugo.

?uvanje tajni sa sijela: Ovo je jedan od najvanijih manira na sijelu za mlade i stare tako?er. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao: Sastanci su povjerljivi. Dijete koje je jo na nivou u?enja i discipline ne moe u potpunosti zadrati tajne ili ono to vidi ili ?uje van ku?e, osim ako ga roditelji odgoje da tako radi. Otac mora uvijek upozoravati i pokazivati djetetu da je otkrivanje tajni sa sijela loe ponaanje i izdaja, to nije svojstvo Allahovih iskrenih robova. Moemo mu pokazati primjer ili uzore u ashabima u skrivanju tajni Poslanika sallallahu alejhi ve sellem u ranijem periodu. Enes ibn Malik je rekao: Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mi je doao dok sam se igrao sa nekim dje?acima. Pozdravio nas je i poslao mi poruku i kasnio sam kad sam doao majci. Kad sam doao upitala me je: 'ta te je zadralo?' Rekao sam: 'Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mi je dao da obavim neki posao.' Ona re?e: 'ta je to bilo?' Rekao sam: 'To je tajna.' Na to ?e ona: 'Ne otkrivaj tajne Poslanika sallallahu alejhi ve sellem nikome.'` (Muslim)

Trebamo se ponaati njeno prema djeci na sijelu, posebno prema mla?ima, i  ne podcjenjivati ih ili istjerivati sa sijela.

Neka djeca su posje?ivala Poslanikova sallallahu alejhi ve sellem sijela, i tretirao ih je sa ljubavlju i ?inio ih sretnima daju?i im od vo?a koje je dobijao tokom sezone berbe. Od o?evaa se zahtijeva da imitiraju Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da budu ljubazni prema djeci, daju?i im neto od vo?ki, hrane ili slatkia ?ine?i ih sretnima, i  trebali bi izbjegavati da im zabranjuju da sjede sa odraslima sve dok se ponaaju prema manirima gore spomenutim.
 
Otac mora da posmatra svoje dijete i da ocijeni koliko je uspjeno u primjenjivanju ovih manira, objasniti mu koje su greke koje je po?inilo i nagraditi ga kad je paljivo. Ovo razvija dje?ije sposobnosti razumijevanja i hrabrosti, i ne?e biti nikada uplaen od stranaca, niti ?e se stidjeti posje?ivanja sijela sa odraslima.


Prevod: Almir Maci?

Izvor: islamweb.comAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AHLAK

POSJETITE MINBER.BA