Nedjelja, JUNE 07, 2020
nurtube

Islam i nauka | ?udesna repnja?a na ljudskom skeletu ??

adminn » 11pm - January 20, 2013
"Onaj koji s neba s mjerom spuÜta vodu, pomo?u koje u ×ivot vra?amo mrtve predjele - tako ?ete i vi biti o×ivljeni." (Kur'an; Ez-Zuhruf, 11) Ebu-Hurejre, Allah mu se smilovao, prenosi da je Allahov Vjerovjesnik ?, rekao: "Zemlja ?e pro×drijeti svaki dio sina Ademova (nakon njegove smrti) osim jedne kosti: repnja?e, iz koje je stvoren, i iz koje ?e njegovo tijelo biti ponovo izvedeno na Dan pro×ivljenja." ObjaÜnjenje hadisa: U brojnim hadisima Poslanik ?, navodi da je "ad×ebu-z-zeneb" mala kost, mala poput sjemena goruÜice, pri dnu ki?menog stuba. To je ostatak prvobitnog vlakna od kojeg je stvoreno ljudsko tijelo u stadiju embrija i ono ostaje nakon njegove smrti, pa ?ak i nakon Üto njegovo tijelo istruhne. Iz ove male kosti ?e ?ovjek biti vra?en u ×ivot na Dan pro×ivljenja. Poslanik ?, nas je obavijestio da ?e Allah poslati kiÜu i da ?e svi leÜevi izniknuti poput biljaka. Svaki dio ?ovjekovog tijela ?e istruhnuti, osim jedne kosti -repnja?e, ove male trokutaste kosti pri dnu ki?menog stuba ?ovjeka iz koje ?e ljudsko tijelo biti ponovo stvoreno na Dan pro×ivljenja. O?ito je da je pitanje raspada tijela op?e pravilo, osim tijela poslanika i Üehida, kao i mujezina koji tra×i svoju nagradu jedino od Allaha, kao Üto je spomenuo Ibn-Had×er, oslanjaju?i se na hadis Poslanika ?. Poslanik ?, je rekao nau?nu ?injenicu koja je otkrivena tek prije nekoliko godina. Specijalisti embriologije su dokazali, kao Üto je rekao dr.Muhammed Ali el-Bar (u opÜirnom istra×ivanju) da je ljudsko tijelo stvoreno iz jako osjetljivog vlakna koje je nazvano "prvobitno tkivo". Ovo je stvoreno Allahovom voljom petnaestog dana oplodnje jajnika i njegovog usa?ivanja u zid maternice. Kad ovo vlakno bude stvoreno, svi organi embrija se po?inju formirati, posebno nervni sistem, osnovni dijelovi ki?menog stuba i ostali dijelovi tijela. Ovo zato Üto je Allah d×.Ü. ovom vlaknu dao sposobnost stimulisanja ?elija da se dijele, razlikuju jedna od druge i da usvoje svoje vlastite specifi?ne karakteristike. Tako?er im poma×e da se nagomilaju zajedno u posebna tkiva i cijele organe, koji se nadopunjuju me?usobno i zajedni?ki rade na izvo?enju svih tjelesnih funkcija. Dokazano je da se ovo prvobitno vlakno raspada (nakon ?ovjekove smrti) osim malog dijela (osnovne repnja?e) koja ostaje na dnu ki?menog stuba (ili u prÜljenu poznatijem kao repnja?a) i u ovom hadisu to je ono Üto se podrazumijevalo kao "ad×ebu-z-zeneb". Nakon Üto ?ovjek umre cijelo tijelo istruhne, osim jednog dijela, iz kojeg ?e, kao Üto je spomenuto u hadisu, ?ovjek biti ponovo stvoren, baÜ kao Üto biljka ni?e iz sjemena. Ovaj proces ?e se desiti kada, za vrijeme pro×ivljenja, posebna kiÜa padne sa neba voljom Svemogu?eg Allaha. Grupa kineskih nau?nika je dokazala u nekim svojim laboratorijskim eksperimentima da je potpuno nemogu?e da ovaj dio "ad×ebu-z-zeneb" nestane. PokuÜali su da ga uniÜte hemijskim putem u najja?im kiselinama, paljenjem, udaranjem i izla×u?i ga razli?itim tipovima zra?enja. Ovo definitivno dokazuje da je hadis Poslanika ?, istinit i da je prethodio svim nau?nim eksperimentima prije 1400 godina. Obrada: Hacker Design
Ocena: 2.9 (609 Glasova)

Komentari Klipa

JomComments Mambot nije instaliran.

POSJETITE MINBER.BA