Neke Kur'anske dove


Kur'anje bio i jeste, i zauvijek ?e ostati, mu'diza kako je to Allah, subhanehu we te'ala, odredio da bude. U svakom vremenu otkrivaju se blagodati, riznice i pokazuju svijetu njegove nadnaravnosti.More.

On uvijek nosi novinu (svjeinu) i vrijeme ga ne moe prevazi?i. On je nadnaravnost koju ne moe potpuno spoznati ni jedno bi?e. Allah, subhanehu we te'ala, je odredio njegovo ?uvanje (pam?enje) kao to je odredio i prsa koja ?e ga nositi, ?uvati. A ljudi su se obavezali da ?e ga u?iti i svetim smatrati, zaranjati u njegove dubine kako bi vadili njegove bisere do kojih mogu do?i.

dova iz Kur'an-i-kerima...

 

"Gospodaru na, podaj nam dobro i na ovome i na onome svijetu, i sa?uvaj nas patnje u ognju!" (sura Al-Baqara, 201. ajet)

"Gospodaru na, nadahni nas izdrzljivo?u i u?vrsti korake nae i pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje!" (sura Al-Baqara, 250. ajet)

"Gospodaru na, ne kazni nas ako zaboravimo ili to nehotice u?inimo!" (sura Al-Baqara, 286. ajet)."Gospodaru na, ne tovari na nas breme kao to si ga tovario na one prije nas!" (sura Al-Baqara, 286. ajet)

"Gospodaru na, ne stavljaj nam u duznost ono to ne mozemo podnijeti, pobrii grijehe nae i oprosti nam, i smiluj se na nas. Ti si Gospodar na pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje!" (sura Al-Baqara, 286. ajet)

"Gospodaru na, ne dopusti srcima naim da skrenu, kada si nam ve? na Pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje!" (sura Ali' Imran, 8. ajet)

04. September um 12:08

"Gospodaru na, oprosti nam krivice nae i neumjerenost nau u postupcima naim, i u?vrsti korake nae i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje!" (sura Ali' Imran, 147. ajet)

"Gospodaru na, onoga koga Ti bude u vatru ubacio Ti si ve? osramotio, a nevjernicima ne?e niko u pomo? prite?i." (sura Ali' Imran, 192. ajet)

"Gospodaru na, mi smo ?uli glasnika koji poziva u vjeru; 'Vjerujte u Gospodara vaeg!' - i mi smo mu se odazvali." (sura Ali' Imran, 193. ajet)

"Gospodaru na, oprosti nam grijehe nae i pre?i preko hr?avih postupaka naih, i u?ini da poslije smrti budemo s onima dobrima." (sura Ali' Imran, 193. ajet)

"Gospodaru na, podaj nam ono to si nam obe?ao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Ti ?e, doista, Svoje obe?anje ispuniti!" (sura Ali' Imran, 194. ajet)

04. September um 12:12

"Gospodaru na"- rekoe oni - "sami smo sebi krivi, i ako nam Ti ne oprosti i ne smiluje nam se, sigurno ?emo biti izgubljeni." (sura Al-A'raf, 23. ajet)

"Gospodaru na, na daj nam da budemo s narodom grjenim!" (sura Al-A'raf, 47. ajet)

"Gospodaru na, Ti presudi nama i narodu naem po pravdi, Ti si sudija najpravedniji!" (sura Al-A'raf, 89. ajet)

"Gospodaru na, daj nam snage da izdrzimo i u?ini da kao vjernici umremo!" (sura Al-A'raf, 126. ajet)

"U Allaha se uzdamo!" - rekoe oni. "Gospodaru na, ne u?ini da zbog nas dodu u iskuenje ljudi koji nasilje ?ine i spasi nas, milo?u Svojom, od naroda koji ne vjeruje!" (sura Yunus, 85.-86. ajet)

"Gospodaru na, Ti zacijelo zna ta mi tajimo, a ta na javu iznosimo. Allahu nita nije skriveno ni na Zemlji ni na nebu." (sura Ibrahim, 38. ajet)

04. September um 12:13

"Gospodaru na, daj nam Svoju milost i pruzi nam u ovom naem postupku prisebnost" (sura Al-Kahf, 10. ajet)

"Gospodaru na, podari nam u zenama naim i djeci naoj radost i u?ini da se ?estiti na nas ugledaju!'" (sura Al-Furqan, 74. ajet)

Gospodaru na, Ti sve obuhva?a milo?u i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sa?uvaj ih patnje u vatri!" (sura Al-Mu'min, 7. ajet)

"Gospodaru na, uvedi ih u edenske vrtove, koje si im obe?ao, i pretke njihove i zene njihove i potomstvo njihovo - one koji su bili dobri; Ti si, uisitnu, silan i mudar." (sura Al-Mu'min, 8. ajet)

"Gospodaru na, otkloni patnju od nas, mi ?emo, sigurno, vjerovati!" (sura Ad-Duhan, 12. ajet)

"Gospodaru na, oprosti nama i bra?i naoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima naim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru na, ti si, zaista, dobar i milostiv!" (sura Al-Har, 10. ajet)

04. September um 12:14

"Gospodaru na, u Tebe se uzdamo i Tebi se obra?amo i Tebi ?emo se vratiti" (sura Al-Mumtehina, 4. ajet)

"Gospodaru na," - govorit ?e oni - "u?ini potpunim svjetlo nae i oprosti nam jer Ti, doista, sve moze." (sura At-Tahrim, 8. ajet)

Molim Allaha da se hairli okoristitie, i da lijenost u srcima zamjeni s trudom za njegovou ljubav!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP