maxresdefaultKuran je govor Uzvienog Allaha. Objavljen je kao vodi? i uputa svim ljudima u svim generacijama i vremenima do Sudnjeg dana.  Nijedna knjiga nije mu sli?na. U?iti Kuran zna?i sluati Rije?i Boije i hoditi ka Allahovom zadovoljstvu i rahmetu. Kuran je susret izme?u slabog insana i Snanog Gospodara: Elif-l?m-m?m. Allah je nema boga osim Njega ivi i Vje?ni! On tebi objavljuje Knjigu, pravu istinu, koja prethodne potvr?uje, a Tevrat i Indil objavio je jo prije, kao putokaz ljudima, a objavio je i ostale koje rastavljaju istinu od neistine. One koji u Allahove rije?i ne vjeruju ?eka teka patnja; a Allah je silan i strog. (Kuran, Ali Imran, 1-4.) Svi oni koji su Kuran ?uli s usana Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, doivjeli su ga kao ivu stvarnost. U srcima nisu imali ni trun sumnje da im se Uzvieni Allah obra?a preko Svog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Stoga je Allahov Govor tako duboko osvojio njihova srca i umove. Njihove su o?i preplavile suze i njihova tijela prekrili marci. Svaku su rije? Objave smatrali bitnom i rjeenjem za probleme i teko?e, pa su pourili da Kuran primijene u ivotu. Kuran je odgojio generacije selefa i promijenio nabolje, i kao pojedince, i kao zajednicu. A Arapi su od obi?nih trgovaca i ?uvara deva i ovaca postali predvodnici ?ovje?anstva.

Vanost promjene odnosa muslimana prema Kuranu

Danas mi u svojim rukama drimo isti Kuran. Me?u ljudima krue milioni primjeraka Mushafa. Kuran se neprestano u?i, i danju i no?u, u domovima, u damijama, s minbera. Desetine i stotine tomova knjiga pojanjavaju nam njegova zna?enja. Rije?i i predavanja neprekidno se slivaju pokuavaju?i da objasne njegova u?enja i propise. Ali i pored toga, o?i muslimana ostaju suhe, srca ostaju tvrda, umovi netaknuti i ivoti nepromijenjeni. Ponienje i nazadnost kao da su prekrili islamski ummet. A pitamo li se zato? Jedan od uzroka naih problema svakako je lo odnos spram Kurana, a Allah najbolje zna. Mnogi muslimani vie ne doivljavaju Kuran vodi?em za ivot. Da, doivljavaju ga kao svetinju, ali i smatraju da on samo govori o prolim doga?ajima, o ljudima i doga?ajima koji su nekad bili, a danas je neko novo vrijeme i druge okolnosti. Ljudi mijeaju dvije stvari: uvjete u kojima ljudi ive i ljudsku prirodu. Uvjeti ivota danas i prije samo dvadeset godina nisu isti, slaemo se. Ali je LJUDSKA PRIRODA OSTALA NETAKNUTA. ?OVJEK JE, U SUTINI, ISTI I PRIJE 1400 GODINA, A I DANAS, A I NAKON NAS. Ljudska dua i srce, ljudsko tijelo, ljudske potrebe, ljudske elje, ljudski strahovi sve je to ostalo netaknuto. A tzv. moderno drutvo najbolji je pokazatelj toga. Naime, savremeno doba obiljeeno je velikim razvojem tehnologije u svim oblastima ljudskog ivota. S materijalne strane, ljudska civilizacija nikad nije bila na viem stepenu. Ali, s druge strane, toliki napredak u jednom pravcu istovremeno je ljude u?inio duhovnim invalidima; udaljavanjem od vjerskih na?ela, dolo je do irenja sujevjerja svih vrsta, strahova, samoubistava, bolesti ovisnosti, AIDS-a. Zar nas sve ove pojave ne upu?uju na to da su ljudi u DUHOVNOM POGLEDU NAZADOVALI? Da su nesretni? Pa ko to pije alkohol jer je sretan i ispunjen? Ko se drogira jer mu je u ivotu sve lijepo? Svim ovim stvarima ljudi nastoje da popune prazninu koja vlada u njima. Stoga, zapitajmo se da li Kuran moe za nas biti izvor snage kao to je bio i za nae pretke i ?asne ashabe kroz ponosnu historiju islama? Ovo je najvanije pitanje za muslimane dananjice na koje moramo na?i odgovor kako bi naa okolina doivjela procvat i preporod.

U ovom ?lanku dota?i ?emo se pedagokih i op?ih ivotnih lekcija iz sure Ta-Ha. Svakako, lekcije i pouke iz Kurana su neiscrpne. to god vie razmiljamo o njemu  i poklonimo mu svoju nepomu?enu panju, u tolikoj ?e se mjeri i naa srca vezati za Svevinjeg i nai ivoti procvjetati beharom vjere. Ajeti o kojima ?emo govoriti su sljede?i: A da li je do tebe doprla vijest o Musau, kada je vatru ugledao pa ?eljadi svojoj rekao: Ostanite vi tu, ja sam vatru vidio, moda ?u vam nekakvu glavnju donijeti ili ?u pored vatre na?i nekoga ko ?e mi put pokazati. (Ta-ha, 9-10.) Zastanimo kratko i razmislimo o vanim lekcijama iz samo ova dva ajeta. U ?lanku ?emo nabrojati jedanaest pouka, to naravno ne ograni?ava i njihove mnogobrojne druge koristi, kao to kae Uzvieni: U ovom Kuranu Mi na razne na?ine objanjavamo ljudima svakovrsne primjere, ali je ?ovjek, vie nego iko, spreman raspravljati. (Kur'an, El-Kehf, 54.)

?  Sigurnost porodice je na prvom mjestu. Razmislimo o situaciji u kojoj su se nali Musa, alejhis-selam, i njegova porodica. Mrak ih okruuje sa svih strana. Putuju kroz nenaseljen kraj i u daljini Musa primijeti odsjaj vatre. Sjetimo se da tadanji uvjeti putovanja i ivota nisu kao danas. Oni nisu imali sigurne puteve, rasvjetu niti ure?aje za komunikaciju. Mnogobrojne opasnosti su prijetile i jedna pogrena odluka mogla je zna?iti i propast ?itave porodice. Stoga je Musa, alejhis-selam, dao primjer pravog supruga i pastira kojem je na prvom mjestu zatita svog stada. On svojoj ?eljadi kae da ga sa?ekaju, a on se uputa u mogu?u opasnost i odlazi da ispita izvor svjetlosti.

?  Osobine mua muslimana. Ova dva ajeta pruaju smjernice kako se treba ponaati mu musliman. Samo neke od osobina koje je Musa, alejhis-selam, pokazao kao mu su:

Briga o porodici. To uklju?uje njihovu fizi?ku zatitu i panju spram njihovih potreba.

Hrabrost i suo?avanje sa opasnostima.

Sposobnost brze procjene situacije i donoenje odluka.

Optimizam i oslanjanje na pomo? Uzvienog.

Nikad ne ugroavajte sigurnost svoje porodice i ?uvajte ih od opasnosti.

Pri procjeni situacije uvaiti faktore tete i koristi. Musa, alejhis-selam, bio je svjestan da je nesigurno ostaviti porodicu u mraku i bez zatite. Ali, s druge strane, to je bila manja opasnost od toga da svi zajedno krenu prema svjetlu vatre, ne znaju?i kakve ih tamo opasnosti ?ekaju. Vode?i brigu o porodici, potrebno je uvaiti potencijalnu tetu i korist od naih djela. Planiranje i svakodnevno vo?enje ra?una o u?injenom i obavezama name?u se kao sastavni dio jakih porodica.

Izlaganje opasnosti pojedinca bolje je od ugroavanja cijele zajednice. Musa, alejhis-selam, odlu?io je da je opasnost kojoj bi on kao pojedinac mogao biti izloen vrijedna ukoliko prona?e izvor toplote i upute za svoju porodicu. Kad insan nai?e na ivotne probleme, kao ivotna vjetina name?e se sposobnost donoenja odluka. Tom prilikom potrebno je uvaiti i sa?uvati postoje?e resurse i potrebe zajednice staviti iznad svojih li?nih.

Jedna osoba (emir) donosi kona?nu odluku. Po pitanju donoenja odluka, kako na porodi?nom planu, tako i u svim drugim dijelovima ivota, bitno je da kona?nu odluku donosi jedna osoba koja ispunjava uvjete kvalitetnog vo?e. Tako se uvodi harmonija u ivot i rad. U suprotnom, ta se desi ukoliko se u porodici i na poslu ne zna ko je lider, niti ko je taj ko nosi najve?u odgovornost? Nastaje anarhija i nered, i rue se temelji samog drutva.

?  Vo?a se konsultira sa podanicima i pojanjava razloge svoje odluke. Musa, alejhis-selam, pojasnio je razloge svoje odluke da ostavi svoju porodicu i ode da ispita izvor svjetla. U porodici problemi mogu iskrsnuti ukoliko predvodnik donese odluku bez objanjenja i konsultacije sa uku?anima. To je u kontradikciji s primjerom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Biti pastir ne zna?i biti tiranin i insan mora biti svjestan da je taj poloaj odgovornost i emanet povjeren od strane Uzvienog Allaha. Povjerenje se u porodicama narui ne samo zbog loih odluka, ve? zbog nepostojanja komunikacije me?u uku?anima.

Prilikom donoenja odluka, uvaite i miljenje svoje djece i uku?ana. Musa, alejhis-selam, obratio se svojoj ?eljadi i ?itavoj porodici, a ne samo supruzi. Ukoliko roditelji uvae miljenje svojih sinova i k?eri i pokau im potovanje, od svoje djece ?ine jake li?nosti, uz Boiju pomo?, i pripremaju ih za kasniji samostalni ivot. U suprotnom, ukoliko roditelj zanemari dje?ije glasove, neka se ne ?udi ako kasnije dijete, kad odraste, ne bude eljelo da svoje brige dijeli s njim.

Ne obe?avajte ono to ne moete ispuniti. Musa, alejhis-selam, rekao je: Moda ?u vam nekakvu glavnju donijeti... i nije obe?ao ono u to nije bio siguran. Malo stvari u tolikoj mjeri naruava kredibilitet i autoritet roditelja koliko neispunjena obe?anja. A i neki od najve?ih problema u brakovima nastaju upravo zbog neispunjenih obaveza i nevo?enja ra?una o izvrenju obe?anog. Stoga, govorite uvijek istinu i ne obe?avajte ono to niste sigurni da moete ispuniti.

Nastojte da izvu?ete maksimum, ma kako da je loa situacija. Musa, alejhis-selam, navodi ta planira do dobije toplinu, svjetlo, uputu za daljnji put, goru?u glavnju. U tome nam je savjet da ivotne situacije analiziramo i idemo ka ostvarenju dobra, pa ?ak i u onim situacijama koje izgledaju kao potpun gubitak.

?  U ivotu je potrebno znati prioritete. Musa, alejhis-selam, spominje toplotu i uarenu glavnju s kojom ?e se vratiti svojoj porodici i pruiti im svjetlo i brigu, prije nego to navodi prolanazak puta. On je razumio najve?u potrebu svojih i stoga je prvo htio nju zadovoljiti, prije i?ega drugog.

Preuzeti odgovornost za vlastite postupke. Musa, alejhis-selam, kae: ...ja sam vatru vidio..., kako bi opravdao svoju odluku. On je preuzeo odgovornost za donoenje odluke i namjerava posti?i dobro, makar ga ne garantirao. U savremeno doba se porodice i zajednice upravo raspadaju zbog nedostatka odgovornosti. Preuzimanje uloge pastira i vo?e porodice ili drutva zahtijeva i sposobnost da ?ovjek preuzme odgovornost za svoje odluke i postupke, kao to kae Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u ?uvenom hadisu: Svi ste vi pastiri i svi ?ete biti pitani za svoje stado. Vo?a je pastir i on je odgovoran za svoje stado, ?ovjek je pastir u svojoj porodici i on je odgovoran za svoje stado, ena je pastirica u ku?i svoga mua i odgovorna je za svoje stado, sluga je pastir u imetku svoga gazde i on je odgovaran za svoje stado. Svi ste vi pastiri i svi ?ete biti pitani za svoje stado. (Buhari u Sahihu, 59/2)


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP