Petak, AUGUST 19, 2022
pitanja

U?enje talkina umrlima


talkinPitanje: Poznato mi je da se talkinom umrli podsje?a i opominje na kelime i ehadet. Ako je umrli ivio kao mumin i u skladu sa imanom i kao takav preselio na ahiret, zato ga treba kada umre opominjati na ehadet, a ako umrli nije ivio kao mumin i nije sa ehadetom preselio, kakvih dosta ima, to mu mrtvom koristi doti?na uputa, odnosno opomena. Svrsishodnije bi bilo da se ivima upu?uju opomene iz talkina. elim da mi odgovorite zato se u?i talkin umrlome, je li to adet ili fikhski propis i da li jo negdje u svijetu postoji takva pojava?

Odgovor: Svrha talkina jeste da se osoba koja je na samrti podstakne da izgovri ehadet kako bi joj zadnje rije?i bile La ilahe illallah, s obzirom da osoba kojoj te rije?i budu zadnje na ovom dunjaluku odlazi sa ovog svijeta kao vjernik (mumin) i u?i ?e u dennet, bilo odmah ili nakon to iskusi kaznu u dehennemu koja ?e biti u skladu sa grijesima doti?ne osobe, ukoliko joj Allah, d., ne oprosti. Otuda je logi?no da se talkin u?i ivoj osobi, dakle da se iva osoba nenasilno podsti?e na izgovor ehadeta, jer samo ivoj osobi to moe pomo?i s obzirom da se pokajanje prima dok dua ne po?ne izlaziti. Nakon to dua po?ne izlaziti meleki prestaju pisati i knjige se zatvaraju. To to neki muslimani kod nas, a i u mnogim dijelovima svijeta u?e talkin na kaburu rezultat su pogrenog razumjevanja hadisa u kom se kae: Podsti?ite svoje umrle da kau La ilahe illallah. (Sahihu Muslim, Kitabu-l-denaiz, br. 916), a moda i nekih drugih razloga. ?injenica je da doslovno zna?enje upu?uje na u?enje talkina umrlome. Me?utim, ?injenica je tako?er da nema pokajanja nakon to dua po?ne izlaziti. Prema tome, takvo razumjevanje o?ito nije ta?no. Otuda trebamo potraiti odgovaraju?e tuma?enje. Njega moemo na?i u praksi Poslanikovoj, sallallahu alejhi ve sellem. Naime, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije nikada umrlu osobu, bilo prije ukopa ili nakon toga, nagovarao da izgovara ehadet, nego je podsticao osobe koje su bile na samrti da izgovore te rije?i. To se jasno vidi iz mnogobrojnih hadisa. (Vidi poglavlja o denazi u hadiskim zbirkama.) Na osnovu prethodno re?enog, a imaju?i u vidu da kod nas postoji praksa da se talkin u?i umrloj osobi, obi?no nakon to se umrla osoba ukopa, preporu?io bih naim imamima da podu?e dematlije da talkin treba u?iti osobi koja je na samrti, a ne kada osoba umre. Bilo bi dobro kada bi Rijaset Islamske zajednice u tom pogledu uputio tuma?enje koje bi pomoglo imamima I njihovim dematlijama da lake prevazi?u novotarije i prihvate se sunneta, po ovom pitanju I mnogim drugim pitanjima u vezi sa denazom, jer ?injenica je da u vezi s denazom ima dosta novotarija koje nai muslimani prakticiraju. Molim Allaha, d., da nam pomogne da slijedimo praksu Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer njegova praksa je vjera koju smo duni prakticirati.

Na pitanje odgovorio: ukrija Rami?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA