Subota, JUNE 25, 2022
pitanja

Stav Islamske Zajednice o Mekiju Turabiju


Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je na Drugoj redovnoj sjednici odranoj u Sarajevu dana 11. redeba, 1432./ 13. juna, 2011. god izrazio zabrinutost pojavom i promoviranjem nadriljekarstva u Bosni i Hercegovini" te predloio Vije?u za fetve da odri vanrednu sjednicu i razmotri to pitanje radi donoenja fetve i jasnih stavova.rejs

Na temelju toga, Vije?e za fetve Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je odralo vanrednu sjednicu u srijedu 13. redeba, 1432./ 15. juna, 2011. god. pod predsjedavanjem reisu-l-uleme dr. Mustafe Ceri?a, vrhovnog muftije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uz u?e?e ?lanova Vije?a: zamjenika reisu-l-uleme hfz. Ismeta Spahi?a, muftija banjalu?kog Edhema ?amdi?a, biha?kog Hasana Maki?a, goradanskog Hameda Efendi?a, mostarskog Seida Smajki?a, sarajevskog Husejina Smaji?a, travni?kog Nusreta Abdibegovi?a, tuzlanskog Husejna Kavazovi?a, zeni?kog Ejuba Dautovi?a i vojnog muftije Ismaila Smajlovi?a te je nakon razmatranja ovog pitanja usvojilo prijedlog fetve koju je napisao fetva-i emin dr. Enes Ljevakovi? u kojoj se kae:

Na temelju ?asnoga Kur'ana i Sunneta Allahovog Poslanika, a.s., a nakon uvida u izjave nadriljekara-iscjelitelja Mekkija Turabija i na?ina na koji on vri svoje iscjeliteljske seanse, Vije?e za fetve Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zaklju?uje da se radi o neprihvatljivom djelovanju. Nadriljekarstvo je erijatski zabranjeno (haram), odlazak nadriljekaru na iscjeliteljsku seansu je, tako?er, erijatski zabranjeno djelo kao i svaki vid pomo?i, saradnje, promoviranja i promicanja takve i sli?nih aktivnosti kojima se obmanjuju lahkovjerni ljudi, manipuliraju?i njihovim eljama i potrebama.

Izjava nadriljekara Mekkija Turabija da mu navodno nadnaravna sila" dolazi sa nekoliko planeta posredstvom ?udnovatih bi?a s kojima  komunicira na neobjanjiv na?in te da tom navodnom silom moe izlije?iti od svih bolesti nije nita drugo do obi?na obmana u koju nije dozvoljeno vjerovati niti na temelju nje postupati. To je prema naem uvjerenju irk. Donose?i ovakvu fetvu, Vije?e za fetve Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini  ima u vidu i erijatski neprihvatljiv na?in tretmana" klijenata zavla?enjem ruku pod njihovu odje?u i dodirivanjem dijelova njihovih tijela.

Vije?e za fetve Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, isto tako, ima u vidu da nadriljekar Mekki Turabi zloupotrebljava prologodinje sarajevsko gostoprimstvo u propagiranju svoga nadriljekarstva putem interneta diljem svijeta izlau?i nae drutvo javnoj sramoti. Posjetioci njegovih seansi i svi oni koji ga na bilo koji na?in podravaju tovare na sebe dodatni grijeh zbog promocije nadriljekarstva koje erijat zabranjuje. 

Vije?e za fetve Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini osu?uje zloupotrebu islamskih termina, vrijednosti i simbola kojima se pokuava nadriljekarstvo dovesti u bilo kakvu vezu s islamom i njegovim u?enjem.

Podsje?amo muslimane da uputu i lijek za svoje due treba da trae u Kur'anu, sukladno rije?ima Uzvienog Allaha koji je rekao:

"? ???? ?? ?????? ?? ?? ???? ? ???? ????????

Mi objavljujemo u Kur'anu ono to je lijek i milost vjernicima..."  (El-Isra', 82),

Lijek za bolesti tijela treba traiti u medicinskim ustanovama kod stru?nih osoba, ljekara koji su osposobljeni za to, sukladno hadisu u kojem se navodi da je Allahov Poslanik a.s. uputio jednog ?ovjeka, koji je traio lijeka za svoju bolest, iskusnom ljekaru, nemuslimanu,  Harisu el-Kildiju, a nije ga uputio nadriljekarima.

S obzirom da blagodati ivota i zdravlja spadaju u temeljne erijatom zati?ene vrijednosti (el-mesalih ed-darurijje), njihova zatita od svega to ih ugroava spada u najviu kategoriju obaveza. Allah d.. stvara sve pa tako i lijek za sve bolesti, pa ga treba traiti, sukladno hadisu: Allah je za svaku bolest dao lijek ..." Prema tome, lijek treba traiti na odgovaraju?em mjestu, kod stru?ne, kompetentne osobe - ljekara i na vrijeme. U slu?aju neizlje?ivih bolesti, shodno procjeni medicinske nauke i struke, lijek je u strpljivosti, nadi u Allahovu pomo?, o?ekivanju da ?e lijek biti prona?en i zadovoljstvu Boijom odredbom.

Davno je re?eno: preventiva je najbolji lijek, a najbolja preventiva bolesti jeste zdrav na?in ivota koji promovira islam. To se ostvaruje ?injenjem onog to erijat nare?uje i izbjegavanjem onoga to je zabranio kao i onoga to je naukom i ljudskim iskustvom potvr?eno kao tetno po ?ovjeka i njegovo mentalno i fizi?ko zdravlje.

Tako?er, podsje?amo muslimane da je islam vjera koja snano naglaava ulogu razuma i nauke u rjeavanju dunjalu?kih problema te ih poziva da se klone svih oblika sujevjerja, praznovjerja, magije, sihira, vidovnjatva, ogledanja, zapisivanja i nadriljekarstva. Kur'an nas podsje?a na vanost znanja i znanstvenika u sljede?em ajetu:

"?? ?? ????? ????? ?????? ? ????? ?? ?????? ???? ????? ????? ???????"

Reci: Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!" (Ez-Zumer, 9)

Vije?e za fetve Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i ovom prilikom poziva muslimane da slijede jasan put (sirati-mustekim) i uputu islama sadranu u ?asnom Kur'anu i  Sunnetu te da se ne podvajaju i ne razilaze, jer to vodi njihovom slabljenju i neuspjehu. Uzvieni Allah nam u Kur'anu nare?uje: 

"? ??????? ???? ???? ????? ? ?? ??????"

Svi se Allahova ueta drite i nemojte se razilaziti!" (Alu 'Imran, 103)

Neka nam Uzvieni Allah bude na pomo?i u promoviranju dobra i odvra?anju od zla!

******************

Temeljem gore donesene fetve, Vije?e za fetve Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini donosi slijede?e zaklju?ke i zahtjeve:

  • 1. Pojava Mekkija Turabija i njegovo djelovanje u Sarajevu, a time i u Bosni i Hercegovini, erijatski je zabranjeno (haram), pa se ljudima koji vjeruju u Allaha i Sudnji dan savjetuje da se klone ovog harama.
  • 2. Prema saznanjima do kojih je dolo Vije?e za fetve Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, oni koji su ili na Turabijeve seanse nisu izlije?eni i osje?aju se prevarenim.
  • 3. Prologodinje Turabijeve seanse u Sarajevu naruile su ugled i nanijele moralnu tetu Bosni i Hercegovini jer je Mekki Turabi uzimao nau zemlju kao primjer uspjeha njegovog nadriljekarstva.
  • 4. Prema tome, Vije?e za fetve Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zahtijeva od nadlenih organa vlasti, medicinske struke i znanstvene javnosti da zaustave obmanu i sramotu koja se nanosi naem drutvu pojavom i djelovanjem nadriljekara Mekkija Turabija.
  • 5. Vije?e za fetve Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zahtijeva od doma?ina i pokrovitelja nadriljekarstva preko osobe Mekkija Turabija da odustanu od ovog, po op?e duhovno i duevno stanje drutva, tetnog djelovanja sa nesagledivim posljedicama.
  • 6. Ova fetva sa re?enim zaklju?cima i zahtjevima ima se pro?itati u svim damijama u domovini i dijaspori sa minbera u petak, 15. redeba, 1432. / 17. juna, 2011. godine. 

Svemogu?i Allahu, osnai nas da budemo i ostanemo na Pravom putu!

Sveznaju?i Allahu, pou?i nas da lijek traimo i na?emo ga na na?in s kojim si Ti zadovoljan!

Milostivi Allahu, omili nam halal, a udalji nas od harama! Amin! 

Sarajevo, 13. redeb, 1432./ 15. juni, 2011. godine. 

Vrhovni muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Reisu-l-ulema dr. Mustafa Ceri?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA