Petak, AUGUST 12, 2022

Pismo majke sinu


majka_sinZahvala pripada samo Allahu subhanehu ve te'ala, samo Njega hvalimo i od Njega pomo? traimo. Njemu se utje?emo od zla naih dua i loih djela. Svjedo?im da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov rob i Njegov Poslanik.

Uzvieni kae: O vjernici, bojte se Allaha, istinskom bogobojazno?u i ne umirite osim kao muslimani. [Sura Ali Imran 102]

Sine, ja sam ipak tvoja mati: (Subhanallah.... Nakon dugog izbjegavanja i odugovla?enja, sine, tvoja jadna mati ti alje ovo pismo. Napisala ga je u vie navrata, jer su je suze prekidale. Ali, zaustavila je suze, a srce joj je zadrhtalo, pa je napisala: Sine moj, nakon ovog dugog ivota vidim da si odrastao ?ovjek dovoljnog razuma, odre?enih emocija. Moje pravo kod tebe je da pro?ita ovaj papiri?, a ako ho?e, moe ga nakon toga pocijepati isto onako, kao to si pocijepao moje srce u djeli?e. Prije osamnaest godina, sine moj, najsretniji dan u mom ivotu bio je kada mi je doktorica rekla da sam trudna. Sine moj, majke dobro znaju zna?enje ovih rije?i.

One su pomijeane sa rado?u, veseljem i po?etkom tegoba, slabosti i psihi?kih i fizi?kih promjena. Nakon ove radosne vijesti ja sam te nosila devet mjeseci u svom stomaku. Ustajala sam teko, spavala isprekidano, teko sam mogla jesti, a jo tee disati. Me?utim, sve to nije umanjilo moju ljubav i radost prema tebi. Naprotiv, ljubav prema tebi pove?avala se svakim novim danom i sve vie i vie o?ekivala sam i eljela tvoj dolazak.

Nosila sam te, sine, i prelazila iz slabog u slabije stanje. Bolovi su se pove?avali, ali ja bih se radovala tvojim pokretima. Radovala sam se to si postajao sve tei i ve?i, iako mi je to bio teak teret.

Bila je to dugotrajna patnja nakon koje je dolo jutro iza jedne isto tako mukotrpne no?i u kojoj nisam oka sklopila. Te no?i mi se tijelo nije smirilo ni na trenutak. Osje?ala sam teke i nesnoljive bolove. Obuhvatao me strah i trepet. Stari o kojima jezik ne moe govoriti. Bolovi su me savladali do te mjere da vie nisam mogla ni plakati. Ispred sebe sam gledala smrt u vie navrata. Sve je tako bilo dok ti nisi doao na ovaj svijet Allahovom subhanehu ve teala milosti i pomo?i samo, pa su se moje suze pomijeale sa veseljem tvoga pla?a. Svi moji bolovi su nestali, a rane zacijelile, jer sam pored tebe zaboravila na sve muke i bolove. Sagnula sam da te poljubim prije nego te je posula prva kapljica vode.

Sine moj, prolazile su godine tvoga ivota, a ja sam te nosila u svom srcu. Kupala sam te i prala svojim rukama. Moje krilo bilo je za tebe postelja. Moja prsa bila su izvor tvoje hrane. No?ima sam bila budna kako bi ti spavao, bio si mi bolestan od ro?enja, elhamdulillah, jer je to moje iskuenje od Allaha subhanehu ve teala. Danju sam se patila da bi ti bio sretan. Moja najve?a elja bila je da vidim tvoj osmijeh. A najvie bi me obradovalo kada bi zatraio od mene da u?inim neto to ?e tebe razveseliti. To je bio vrhunac moje sre?e.

Prolazile su no?i i dani, a ja sam bila poput poslune slukinje, koja je stalno radila. Poput dojilje koja nije prestajala dojiti. Radila sam bez odmora. Molila sam za tvoje dobro i uspjeh i nisam to zaboravljala. Pratila sam tvoj napredak svakog dana sve dok nisi odrastao u mladi?a. Na tebi su se pojavili znakovi odraslog mukarca. Ja sam samo Allahu dovila da te u?ini sine iskrenim vjernikom i da ne krene ejtanovim stopama ili stopama svoga oca kojeg je ejtan zaveo

Godinama sam te sine uz samo Allahovu subhanehu ve teala Milost i pomo? sama odgajala sa tekom mukom, jer sam i ja sama u ovom tekom dunjalu?kom svijetu, ali elhamdulillah

Doao je dan ili dani kada sam osjetila da te ejtan skre?e sine sa jedinog i iskrenog puta, puta Islama i spasa. Moje srce se cijepalo, a suze su mi potekle. Radovala sam se tvom ivotu. Ali mi je bilo ao to ?e se rastaviti od mene, od mene majke vjernice, a kre?e stazama ejtanovih puteva - puteva koji su krivi i prolazni, jer smo sine samo putnici ovdje kratko samo. Prolazili su teki trenuci i nastala iskuenja. Nakon toga nisi vie bio moj sin, nego neko drugi, jer te ja nisam takvog poznavala. Nestao je tvoj osmijeh, tvoj glas je utihnuo, lice ti se smrklo. Odbacio si me i zaboravio si na moje pravo. Prolazili su dani, a ja sam pratila kada ?e se pojaviti ili kada ?u ?uti tvoj glas. Me?utim, dani su jedan za drugim prolazili, a ti se nisi javljao. Postali su ti prijatelji oni koji nisu uzeli Allaha za boanstvo, uzeo si ejtana za prijatelja, a majku i bra?u iz damije neprijateljima, jer ti je nas ejtan omrznuo sine moj Ostavlja me i odlazi, jer ne mogu vjernici ili kako re?e fanatici zajedno sa grijenicima, ali sine moj ja mogu bez svakog i bez mog prvog djeteta ili tvog brata ve? 20 godina, bez tvoga babe i mojih roditelja i bez tebe ako treba, ali bez Uzvienog Allaha samo, ja ne mogu, jer svi se razi?u i ostave me samo me Uzviseni Gospodar nikad nije ostavio, nikad Sine moj pre?a je ljubav i zadovoljstvo Allaha Uzvienog nego majka da te podrava u haramu i grijeenju

Ja znam svi smo Allahovi i svi se Allahu subhanehu ve teala vra?amo i On samo upu?uje koga ho?e na pravi put, a tako i u zabludi ostavlja koga On ho?e. Sine moj, sjetim se ?esto sure El-Kehf (pa to ubi neduno dijete, pa to bi dijete roditelje svoje od vjere okrenulo), pa tako sine moj Allah je milostiviji vie nego majka prema djetetu, kad Allah ima milost prema Kafirima, grijenicima i vjernicima ima jo prema tebi, a i sama se ljutim na postupke tvoje sine moj Idi, kad kae da ne moe sa mnom, jer ti sve branim i da sam stroga i da nemam ljubavi prema tebi, ja imam sine moj u tolikoj granici koliko ti ima ljubavi prema Gospodaru Svih Svjetova, jer meni je najpre?e Njegovo Allahovo zadovljstvo, a ne tvoje sine, jer ne?u u haramu da te odravam i ne smijem, jer ?e svako stati pred Allaha subhanehu ve teala i odgovarati za sebe i svoju djecu

Bojim se, jer znam da sam te sama uz pomo? Allaha odgajala od ro?enja u Islamu, ali babini savjeti i ejtanski su te skrenuli sa pravog puta subhanallah! Idi, jer Allah zna za svaki list sa grane koji padne, pa ?e znati i za mene sine moj i ne?e svog roba zaboraviti, a zna?e i za tebe sine moj ?esto sam gledala prema vratima, ali ti se nisi pojavljivao. Kada bih ?ula zvono telefona, ja bih zadrhtala. Nakon toga po?ela sam umiljati da telefon zvoni. Evo no?i ?ija se tama spustila, dani su postali dugi, ali ja te nisam vidjela niti glasa tvoga ?ula. A ti si zaboravio na onu koja ti je najbolje u ivotu sluila.

Sine moj, ja ne traim osim ono najmanje. Podari mi u svom ivotu barem mjesto koje imaju tvoji najnebitniji prijatelji. Sine moj, u?ini me svojom mjese?nom stanicom, gdje ?u te vidjeti bar na nekoliko minuta. Podari mi sine po?ast samo kao vjernici, kao majki koja te gledala u ime Allaha

Sine moj VJERNIK je uvijek na iskuenju i elhamdulillah bolesti su me shrvale, a bolovi me sve ?e?e posje?uju. Ne mogu nekad da ustanem osim sa poteko?ama, niti da sjedim osim sa tegobama, ali moje srce jo uvijek kuca sa osje?ajem ljubavi prvo prema Allahu subhanehu ve teala i prema tebi, jer sam te sa mukom nosila, rodila te u ratu njema i danima uz tebe bolesna provodila, sine moj zaboravio si maj?inu milost koja nije ni blizu Allahove milosti, a tek kako si zaboravio Allahovu milost i kaznu Eh, sine moj vrati se Gospodaru i ispravnom putu. Ja znam ovo je moje od niza iskuenja i znam da su imali i oni prije i bolji od nas, pa kaem elhamdulillah na svakom stanju, jer sve dolazi od Allaha, pa sam ja?a i lake podnosim ove rane na srcu koje si mi ti i sine zadao. Ali ne zaboravi moj sine, da ?emo se svi Allahu subhanehu ve teala vratiti subhnallah!

Kada bih te neki ?ovjek po?astio jednim danom, ti bi ga pohvalio za njegovo dobro djelo i lijep odnos. Tvoja majka ti je u?inila dobro koje ti ne vidi dobrim, niti smatra da moe da se zahvali za njega. Ona te je sluila godinama i godinama te pazila. Gdje je nagrada i obaveza prema njoj? Zar te je do te mjere dovela tvrdokornost?

Sine moj, kad god bih saznala da si sretan u ivotu, to bi pove?alo moju radost i sre?u. udila sam se, jer ti si bio odgajan mojom rukom u Islamu. Ali koji sam ja to grijeh po?inila da sam ti postala toliki neprijatelj kojeg ne moe ni da vidi ili da podnese da sjedne i porazgovara kao sa majkom ili kao majkom vjernicom? Da li sam ijednog dana pogrijeila u svom odnosu prema tebi?

Podari mi barem mjesto me?u svojim slugama kojima daje platu svakog mjeseca. Pokloni mi samo dio svoje milosti. A podari mi malo i nagrade. U?ini dobro prema meni, jer Allah voli dobro?initelje. Sine moj, ja se samo nadam da te vidim *KAO VJERNIKA* i nita vie od toga. Dopusti mi da vidim tvoje smrknuto lice i na?in na koji se ljuti.

Sine moj, srce mi se raspalo, suze mi teku, a ti si iv i opskrbljen si. Ljudi jo uvijek pri?aju o tvom lijepom odgoju, milosti i plemenitosti.

Sine moj, zar te nije navelo srce da se smiluje jadnoj eni koju je bolest unitila, a tuga sruila, eni ?ije suze neprekidno teku, srce se gui u tuzi, eni kojoj se zdravlje naruilo, eni bez ikoga svog?

Sine moj, evo vrata Denneta pored tebe su otvorena, pa kreni prema njima. Otvori ih sa osmijehom prema mom licu, lijepim pozdravom i radosnim susretom. Nadam se da ?u te susresti sa milo?u Gospodara moga. ''Roditelj je srednja vrata Denneta. Ako ho?e, postavit ?u ta vrata ili ?u ih ?uvati.'' [Biljei ga imam Ahmed]

Sine moj, ja tebe poznajem iz djetinjstva, poznajem te kad si stasao u mladi?a. Ti si uvijek tragao za nagradom i sevapima. Ali si danas zaboravio na hadis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, gdje kae: ''Najdrae djelo Allahu je namaz u njegovo vrijeme, zatim poslunost roditeljima, zatim dihad na Allahovom putu.'' [Muteffekun alejhi] Evo ti nagrade za koju ne treba nekome odsijecati glavu ili udarati ljude po vratovima. Gdje si ti kada su u pitanju najvrednija djela kod Allaha?

Sine moj, ja te upozoravam da ne bude od onih koje je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo u ovom hadisu: ''Teko onome, teko onome, teko onome.'' Pa su rekli: ''Kome, Allahov Poslani?e? On re?e: ''Onome ?iji roditelji kod njega doive starost, jedan od njih ili oboje, pa ne u?e u Dennet.'' [Biljei ga Muslim]

Sine moj, ja se ne?u nikome aliti, niti ?u govoriti o svojoj tuzi, jer ako se podigne iznad nebesa, i ako otvori vrata nebeska, tebe ?e pogoditi neda?a nepokornosti roditelju. A na onom svijetu zna da ?e te pogoditi velika neda?a. Ne, ja to ne?u u?initi. Sine moj, ti si jo uvijek dio moga tijela, miris moga srca i radost moga dunjaluka.

Probudi se, sine! Do?eka?es sijede dlake na tvojoj glavi. Godine ?e pro?i a ti ?e postati otac i ostarit ?e. Ali, nagrada je shodno djelu. Ti ?e pisati svom sinu pismo sa suzama isto ovako kao to sam ja tebi ovo napisala. A kod Allaha ?e se spojiti parni?ari.

Sine moj, boj se Allaha kada je rije? o tvojoj majci. Budi sa njom, jer je Dennet kod njenih nogu. Obrii joj suze, ukloni joj tugu, ali ako ho?e, onda nakon toga pocijepaj ovo pismo.

Sine moj, ko u?ini dobro djelo ?ini ga sebi, a ko u?ini loe u?init ?e ga protiv sebe.

Gospodaru moj, ako sam se ogrijeila od moje roditelje ikad, a Ti zna i tajno i javno, ja se kajem oprosti mi i olakaj, a molim Te da budem od onih sa kojima ?e biti samo Ti zadovoljan. Amin

Gospodaru na, uputi nas na pravi put i u?vrsti nae korake... Uputi nas i nau djecu i nae roditelje... Olakaj nam i pomozi nas, pove?aj nam znanje i oprosti nam svojom Milosti i pomo?i... Olakaj naa iskuenja i ne stavljaj nas na kunju koju ne?emo mo?i podnijeti... Sa?uvaj nas svakog erra i zla... Oprosti nam i sa Svojom Milosti nas uvedi u Dennet Firdevs. AMIN


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POSJETITE MINBER.BA