Nedjelja, MARCH 03, 2024
tekstovi_logo


Matuluk! Raduj se, dunjaluk ti je otvorio svoje kapije! Halifin sin je zaprosio tvoju k?erku!" To su bile rije?i kojima je izaslanik halife, vladara islamske zemlje, htio obradovati poznatog u?enjaka iz generacije tabijina Seida ibnu Musejjiba, Allah mu se smilovao, me?utim, kako je glasio odgovor ovog alima? Rekao je: Ako cijeli dunjaluk ne vrijedi kod Allaha koliko krilo jedne muice, pa ta ?e halifa meni odvojiti od tog krila! Napojen svjetlom upute shvata sutinu dunjaluka, o kojem je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: Kada bi dunjaluk vrijedio kod Allaha koliko krilo muice, ne bi nevjernika gutljajem vode napojio! (Tirmizi, br. 2320, sahih)

Imetak i bogatstvo sami po sebi nisu poku?eni. Naprotiv, neminovno su potrebni ummetu da bi doslovno ispunio zada?u kojom ih je njihov Gospodar zaduio, a onaj ko svoj imetak ispravno usmjeri ostvarit ?e veliki uspijeh na ovom i budu?em svijetu. Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, je govorio: "Divan li je dobar imetak u rukama dobrog ?ovjeka!" (Ahmed, br. 17798, sahih)

Poku?en je ?ovjekov odnos naspram dunjaluka: pohlepa i silna elja za materijom koja zaslijepi ?ovjeka tako da ne vodi ra?una da li ?e imetak ste?i putem halala ili harama; ostavljanje vjerskih obaveza radi sticanja imetka; krtarenje i sustezanje od udjeljivanja zbog pretjerane ljubavi prema imetku; oholenje i uzdizanje nad drugima, rasipanje i troenje u zabranjeno; pretjerano preputanje besposlicama, igri i zabavi.

Predanost dunjaluku i udnja za njim bila bi razumljiva kada bi dunjaluk bio sve. Kada ne bi bilo proivljenja, zatim polaganja ra?una, a onda: Dennet ili Vatra! Kazao je Svemogu?i Gospodar: "Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se ne?ete povratiti?" (El-Muminun, 115) Zabludjele mase dezorjentirano tumaraju ovim dunjalukom. Ne razmiljaju od kud su doli ni kuda idu. ta ivot na ovom svijetu za njih zna?i i ta dolazi nakon njega? Kada bi nekog iz te mase na trenutak zaustavili i pitali od kud je doao i kuda ide, odgovor bi glasio: Tu sam, ne znam od kud, ali sam tu! Vidio sam put pred sobom, pa sam krenuo!

Putnik ka Dennetu, vje?noj ku?i Allahove milosti, mora dobro poznavati prirodu ovog ivota i cjelokupnog dunjaluka, kako bi se ispravno prema njemu odnosio i sigurnim korakom kro?io ka svome cilju. Dunjaluk je postojao puno prije nego smo mi doli na njega i postojat ?e nakon nas koliko Allah odredi, i budemo li svoj stav o njemu gradili gledano samo iz nae perspektive, bit ?emo obmanjeni i prevareni. Neophodno je, da bi imali pravu sliku o ivotu na ovom svijetu, da ga upoznamo iz druge perspektive, da ?ujemo ta o njemu kae Onaj koji poznaje prolost i budu?nost i Kome nita skriveno nije.

Mizernost dunjaluka:

Uzvieni Allah u brojnim ajetima ?asnog Kur'ana kazuje o dunjaluku otkrivaju?i njegovu sutinu i stvarnu prirodu, kako bi se oni koji pouku primaju prema njemu ispravno odnosili i koristili ga kao sredstvo a nikako kao krajnji cilj. Rekao je: "Znajte da ivot na ovome svijetu nije nita drugo do igra, i razonoda, i uljepavanje, i me?usobno hvalisanje i nadmetanje imecima i brojem djece! Primjer za to je bilje ?iji rast poslije kie oduevljava nevjernike, ono zatim buja, ali ga poslije vidi poutjela, da bi se na kraju skrilo. A na onome svijetu je teka patnja i Allahov oprost i zadovoljstvo; ivot na ovome svijetu je samo varljivo nasla?ivanj." (El-Hadid, 20) Kao to bilje nakon kie izraste, buja i otkriva svoje ljepote, da bi, ubrzo zatim postalo uto, uvehlo i suho, isto tako dunjaluk, tek to otkrije svoje ljepote, nestaje i prolazi. Uitak na njemu je varljiv, ko mu se prepusti u vje?noj ku?i ga ?eka patnja, i bit ?e od onih koji su prodali dragocijeno za bezvrijedno.

Sav taj dunjaluk, zbog kojeg se trudi i mu?i, voli i mrzi, kojem se raduje i zbog kojeg se tuguje, zbog kojeg se ostavljaju namazi i post, zbog kojeg se ubija, krade, lae, krtari ... sav taj dunjaluk i jo toliko uz njega nevjernik bi rado dao samo da se iskupi od patnje na Sudnjem danu: "Kad bi mnogoboci imali sve to je na Zemlji, i jo toliko, na Sudnjem danu oni bi sve to dali da bi se teke patnje iskupili; A Allah ?e ih kazniti kaznom kakvu nisu mogli ni naslutiti:" (Ez-Zunmer, 47)

Jedne prilike Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sa skupinom ashaba nailazi pored trnice, te primjeti le uginulog jareta srezanih uiju. Pri?e mu, uze ga za uho i povika: "Ko od vas ovo eli za jedan dirhem?" Ashabi na to ?udno pitanje kazae: Ne elimo da nam pripadne daba, niti znamo ta bi s njim radili." Poslanik, ponovo re?e: "Da li bi voljeli da je va?" A ashabi kazae: Tako nam Allaha, da je iv pri njemu je mahana jer su mu ui srezane, pa ta da se radi s njim nakon to je uginuo?" Na to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, re?e: "Tako mi Allaha, doista je dunjaluk bezvredniji kod Allaha od ovog kod vas!!!" (Muslim, br. 7607)

Ako je dunjaluk tako bezvrijedan kod Svemogu?eg Gospodara nedopustivo je da se zbog njega zapostavi primarna ?ovjekova uloga na ovom svijetu: "Dine i ljude sam stvorio samo zato da bi Mene oboavali!" (Ez-Zarijat, 56) Nezamislivo je da vjernik zna da je nastupilo namasko vrijeme, a on nema vremena za njega. Vjernik zna da je tu, na ovom svijetu, upravo zbog namaza i oboavanja Svemogu?eg Stvoritelja, a sve ostalo je marginalno, drugorazredno i manje bitno. Padanjem na seddu, u propisanom vremenu, vjernik prakti?no potvr?uje svoje robovanje Svemogu?em i svoju svijest da je sav ovaj ivot samo sredstvo a Allahovo zadovoljstvo je cilj i krajnja nada.

Dunjaluk nije mjesto nagrade i kazne:

Dunjaluk je manji i tjenji od toga da bi bio prostor za nagradu onih koje Gospodar voli, jer takvima je pripremio Dennet prostran koliko nebesa i Zemlja, u njemu ?e vje?no boraviti, tu ih ?eka ono to oko nije vidjelo, niti je uho ?ulo, niti je palo na um ?ovjeku!

Kao to je dunjaluk manji i tjenji od toga da bi bio prostor u kojem ?e Allah kazniti, potpunom kaznom, nevjernike i zlikovce. Moemo primjetiti kako mnogi prkose svojom nevjerom i grijehom, a pored toga, ive i umiru, bez da ih sna?e kazna koju zasluuju. To je zato to dunjaluk nije ku?a nagrade ili kazne. Potpuna kazna za njih je u vje?noj vatri u kojoj ?e smrt prieljkivati, ali ne?e umirati. Dunjaluk je ku?a rada, ispita i kunje. Dunjaluk je uzorana njiva u kojoj svako sije ono to eli, a plodove svojih usijeva ?e eti na ahiretu. Ipak, Uzvieni Allah ponekad poalje kaznu i na ovom svijetu, kao to je unitio narod Nuhov, Hudov, Salihov i Lutov, i unito je pojedince, poput Faraona, Karuna, Ebu Dehla i drugih, kaznio ih je jo na dunjaluku a potpuna kazna im tek predstoji.

Obzirom da je dunjaluk bezvrijedan i da ne predstavlja mjesto nagrade ili kazne Uzvieni Allah ga daje svima, pa i onima koje ne voli, i da u tome nije preveliko iskuenje vjernicima, Allah bi dunjaluk, u cijelosti, podario nevjernicima: "A da ne?e svi ljudi postati nevjernici, Mi bismo krovove ku?a onih koji ne vjeruju u Milostivog od srebra u?inili, a i stepenice uz koje se penju i vrata ku?a njihovih i divane na kojima se odmaraju, i ukrase od zlata bismo im dali, jer sve je to samo uivanje u ivotu na ovome svijetu, a onaj svijet u Gospodara tvoga bi?e za one koji budu Njegova nare?enja izvravali, a Njegovih zabrana se klonili." (Ez-Zuhruf, 33-35)

Jedne prilike Omer ibnul-Hattab, radijallahu anhu, ulazi kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a on naslonjen na skromnu postelju saivenu od palminog vlakna, a njen grubi obod se ocrtao na njegovom mubarek tijelu. Tijesna i prazna soba, a u njoj najbolji ?ovjek koji je ikad zemljom proao. Vidjevi to Omerove o?i zasuzie, te kada ga Poslanik, alejhissalatu vesselam, o tome upita, Omer odgovori: Sjetio sam se rimskog i perzijskog kralja. Oni su u raskoi, izobilju, dvorcima, svili i poslugi, a ti, Allahov poslanik u ovom u ?emu jesi! Tada Poslanik, alejhissallatu vesselam, odgovara rije?ima koje ocrtavaju pravu svijest o sutini ovog dunjaluka i elju za onim to istinski vrijedi, rekao je: "Zar nisi zadovoljan da njima pripadne dunjaluk, a nama Ahiret?" (Buharija, br. 4913)

Uzvieni Allah upozorava vjernike da ih ne obmane to to daje onima koji su Mu nepokorni, jer je to samo dio ovog bezvrijednog dunjaluka, a na budu?em svijetu nikakva dobra vidjeti ne?e, rekao je: "Neka te nikako ne obmanjuje to to oni koji ne vjeruju po raznim zemljama putuju: kratko uivanje, a poslije Dehennem ?e biti mjesto gdje ?e boraviti, a uasno je to prebivalite!" (Al Imran, 196-197)

Allah daje vremena, ali ne zaboravlja. Zlikovci ne?e pro?i nekanjeno. Ovaj ivot je samo poput jedne epizode u dugoj seriji. Ako nema smisla da se obi?ni film prekine u samom razvoju radnje, bez raspleta i epiloga, kako onda da Mudri i Sveznani dopusti da budu jednaki vjernici i nevjernici, pokorni i nepokorni, dobri i zlikovci: "A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono to rade nevjernici! On im samo puta do Dana kada ?e im o?i ostati otvorene." (Ibrahim 43)

Dunjalu?ke zamke:

Na dunjaluku postoje mnoge zamke i prepreke, a uspjeno ?e ih pre?i samo onaj ko prati signale i znakove koje odailja poslani?ka uputa. Prate?i te znakove vidjet ?emo da je ?ovjekova slabost spram dunjaluka upravo u njegovoj udnji za njim. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Dva gladna vuka putena na stado ovaca ne?e mu nanijeti tetu ve?u od one koju nanosi ?ovjekovoj vjeri njegova elja za ugledom i bogastvom!" (Tirmizi, 2376, sahih) A u drugoj predaji je izgovorio rije?i, koje kao da kazuje gledaju?i stanje muslimana dananjice: "Tako mi Allaha, ne bojim se za vas siromatva, ali se za vas bojim da vam se otvori dunjaluk, kao to se otvorio onima prije vas, pa da se u tome natje?ete kao to su se oni prije vas natjecali, pa da vas uniti kao to je unitio one prije vas!" (Buharija, br. 3158 i Muslim, br. 7614).

U ovim hadisima Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorava svoje sljedbenike na opasnost i tetu elje za ugledom i bogatstvom i natjecanja u stvarima dunjaluka, a u drugoj predaji daje prakti?an savjet kako savladati tu prepreku. Rekao je: "Gledajte u one koji su ispod vas (u bogatsvu i stvarima dunjaluka) a ne osvr?ite se na koje koji su iznad vas!" (Muslim, br. 7619) Ne prieljkuj ono to je u rukama drugih i ne zavidi, jer to je samo dunjaluk kojim Allah kua Svoje robove. U tom kontekstu je Svemogu?i Allah rekao: "I nikako ne gledaj dugo ljepote ovoga svijeta koje Mi kao uitak raznim sortama nevjernika pruamo, da ih time na kunju stavimo, ta nagrada Gospodara tvoga je bolja i vje?na." (Ta-ha, 131)

Kazuje se da se Isau, alejhisselam, dunjaluk prikazao u liku starice bez zuba, a na njoj svi mogu?i ukrasi. Isa je upita: Za koliko si se mueva udala?" Ne mogu ih izbrojati!" odgovori, a Isa opet upita: Da li su oni umrli, a ti ostala udovica, ili su te razveli? Naprotiv, sve sam ih pobila!" odgovori, a Isa re?e: Teko li se tvojim budu?im muevima, kako ne uzmu pouku iz tvojih bivih mueva, kako ih, jednog za drugim, unitava a oni neoprezni!" (Minhadul-kasidin, Ahmed ibnu Kudame, str. 212)

Ako mudrost zna?i svaku stvar staviti na njeno pravo mjesto, onda je najve?a mudrost dunjaluku dati mjesto koje mu pripada i iskoristiti ga na putu sticanja Allahove milosti. Pravi vjernik svjestan je da je na dunjaluku poput putnika, zastao da odmori u sijenci drveta, a zatim odlazi i ostavlja ga. Kao ?ovjek koji spava, te vidi u snu i lijepo i runo, a onda se iznenada probudi i progleda. Tada ?e vidjeti da je vrijeme rada prolo i da je pred njim samo polaganja ra?una. "I svako ?e do?i, a s njim i vodi? i svjedok: Ti nisi mario za ovo, pa smo ti skinuli koprenu tvoju, danas ti je otar vid! (Kaf, 21-22) Nevjernici ?e povikati: "Gospodaru na, vidjeli smo i ?uli smo, pa nas povrati da dobra djela ?inimo, mi, doista, ?vrsto vjerujemo!" (Sedda, 12) Ali tada vjerovanje ne?e koristiti, jer je kratko vrijeme rada istaklo a predstoji vje?nost. Tada ?e vjernici plodove svog truda ubirati: "Ovo je Dan u kome ?e iskrenima od koristi iskrenost njihova biti; njima ?e dennetske ba?e, kroz koje rijeke teku, pripasti, vje?no i zauvijek ?e u njima ostati. Allah ?e zadovoljan njima biti, a i oni Njim. To ?e veliki uspjeh biti!" (El-Maida, 119)

 Pie: IBRAHIM KANURI?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • O pohvalosti nošenja košulje
      Od Ummu Seleme, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, najdraža odjeća bila je košulja.” Ebu Davud i Tirmizi,...
  • Zaboravljeni ibadet: post u mjesecu ša‘banu
    Piše: mr. Elvedin Pezić Mjesec ša‘ban odlikuje se u odnosu na druge mjesece, između ostalog, i po jednom, danas zapostavljenom, ibadetu – postu. Allahov Poslanik,...
  • Neobaziranje – vrlina koja nam je svima potrebna
    Piše: Mithad R. Ćeman, prof. Zanemarivanje, neobaziranje, ne mariti za nečim, ne osvrtati se, ne pridavati pažnju, pokazati nezainteresiranost, vrlina je koja nam je danas prijeko...