Ponedjeljak, JULY 22, 2024
tekstovi_logo


dzennehTragaju?i po neiscrpnim riznicama Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, sunneta, nalazimo preporuke i upute kako i na koji na?in da sebi u Dennetu sagradimo ku?e i dvorce, koji se ne?e uruiti niti pokvariti, i na kojima nije potrebna nikakva popravka. Za ovu izgradnju nije nam potreban ni novac, niti kojekakve dozvole, ni gra?evinski materijal, ni radnici, ve? iskreno vjerovanje u Allaha i Njegovo obe?anje, i ?vrsto ubje?enje da odre?ena dobra djela bivaju uzrokom izgradnje dennetskih ku?a i dvoraca

Jedno od elementarnih ivotnih pitanja, ?ijem rjeavanju stremi svaka punoljetna i normalna osoba, koja ima logi?ne i univerzalne poglede na svijet, jeste stambeno pitanje, odnosno posjedovanje vlastitog stana ili ku?e. Li?ni stambeni prostor ?ovjeku prua osje?aj sigurnosti i zadovoljstva i biva jedan od preduvjeta za formiranje sretne i sre?ene porodice.

Da je prostran i udoban stan sre?a ovoga svijeta, svjedo?i nam i sam Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koji kae: ''Sre?a sina Ademovog je u troje, a njegova nesre?a je u troje. Sre?a mu je u dobroj i ?estitoj eni, ugodnoj jahalici i u prostranom stanu, a njegova nesre?a je u loem stanu, neposlunoj eni i looj jahalici.'' (Sahihul-Dami', br. 3629, od Sa'da, r.a.) Zbog toga su ljudi uglavnom spremni da se maksimalno zaloe kako bi doli do vlastitog objekta, ulau?i pritom ogroman trud i napor, kao i velika materijalna sredstva.

Ahiretska ku?a

Ne pree se ni pred uzimanjem velikih dugova, a ?esto i kamatnih kredita samo kako bi se ostvario san vlastiti dom, bez gazde koji redovno navra?a po kiriju. I kada uspije u svojoj namjeri, izgradivi ku?u iz snova, ?ovjekova briga o njoj ne prestaje, jer kao i sve drugo na ovom prolaznom svijetu ona se troi i haba, uruava i propada, pa stalno iziskuje nove popravke i sanaciju. Ukoliko ?ovjek i ne do?eka uruavanje ku?e, sigurno je da ?e do?ekati ''uruavanje'' vlastitog zdravlja i ivota, odnosno dolazak smrti, koja ?e mu, Allahovom odredbom, prekinuti sve dunjalu?ke brige i uivanja, pa eto i brigu o toliko mu dragoj ku?i. Kae Uzvieni u prijevodu zna?enja:

"Ma gdje bili, sti?i ?e vas smrt, pa kad biste i u kulama visokim boravili..." (En-Nisa, 78.)

Zato iskreni vjernik, koji je dovoljno svjestan prolaznosti i bezvrijednosti ovoga svijeta i svega to je na njemu, istinski napor ulae u izgradnju ahiretske ku?e koju je Allah obe?ao vjernicima:

"A one koji se Gospodara svoga boje, ?ekaju odaje, sve jedne iznad drugih sagra?ene, ispred kojih ?e rijeke te?i..." (Ez-Zumer, 20.)

Svakako da je i najljepa dunjalu?ka ku?a potpuno bezvrijedna i nitavna u pore?enju sa dennetskim ku?ama i dvorcima, ?iji opis nalazimo u mnogim hadisima. Kae Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ''Dennetska zdanja su od zlatnih i srebrenih cigli koje su povezane malterom od miska najljepeg mirisa, njegov ljunak je od rubina i bisera, a prostirke su od afrana...'' (Tirmizi 2526; ejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u Sahihul-Dami'u, br. 3116.)

Tragaju?i po neiscrpnim riznicama Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, sunneta, nalazimo preporuke i upute kako i na koji na?in da sebi u Dennetu sagradimo ku?e i dvorce, koji se ne?e uruiti niti pokvariti, i na kojima nije potrebna nikakva popravka. Za ovu izgradnju nije nam potreban ni novac, niti kojekakve dozvole, ni gra?evinski materijal, ni radnici, ve? samo iskreno vjerovanje u Allaha i Njegovo obe?anje, i ?vrsto ubje?enje da odre?ena dobra djela bivaju uzrokom izgradnje dennetskih ku?a i dvoraca. Postoji vie od deset razli?itih dobrih djela za koja je Poslanik, s.a.v.s., obe?ao ku?u ili dvorac u Dennetu.

Izgradnja damije ili mesdida

Od Osmana, r.a., prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Ko sagradi damiju, ele?i Allahovu nagradu i zadovoljstvo, Allah ?e mu zbog toga u Dennetu sagraditi ku?u poput nje.'' (Buhari, 450; Muslim, 533; i mnogi drugi.) Ovaj hadis je mutevatir po svome zna?enju i prenosi ga vie od dvadeset ashaba, me?u kojima i ?etverica pravovjernih halifa. (Vidjeti: Nazmul-mutenasir, br. 55.) Op?e je poznato da izgradnja damije predstavlja jedno od najboljih dobrih djela koja ?ovjek moe u?initi, ?emu svjedo?i i ovaj hadis. Allah, d.., u Kur'anu hvali one koji vode brigu o Njegovim ku?ama, i svjedo?i njihovo vjerovanje:

"Allahove damije odravaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji molitvu obavljaju i zekat daju..." (Et-Tevbe, 18.).

Kao to hvali one koji damije izgra?uju i odravaju, isto tako Allah najve?im nasilnicima naziva one koji brane da se u damijama Njegovo ime spominje:

"Ima li ve?eg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim hramovima ime Njegovo spominje i koji radi na tome da se oni porue..." (Bekare, 114.)

Da bi doao do potpune nagrade koja je obe?ana u ovom hadisu, obaveza je da graditelj damije bude u potpunosti iskren u svojoj namjeri i da mu prvenstveni cilj u izgradnji damije bude Allahovo zadovoljstvo, kao to je i spomenuto u ovom hadisu. Zbog toga je najbolje izbje?i svaki postupak koji bi eventualno mogao pokvariti nijjet graditelja, kao to je pisanje svoga imena na damiji i tome sli?no. U tom smislu su i rije?i Ibnul-Devzijja, r.h., koji kae: ''Ko napie svoje ime na damiji koju gradi, takav je daleko od ihlasa (iskrenosti).'' to se ti?e onih koji rade na izgradnji damije, uzimaju?i pritom nadnicu za obavljeni posao, takvi ?e u osnovi biti nagra?eni, ali ne nagradom obe?anom u ovom hadisu. (Fethul-Bari, 1/639.) Kako shvatiti rije?i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji kae da ?e Allah graditelju damije u Dennetu sagraditi ku?u ''poput nje'', kada znamo da je nemjerljiva razlika izme?u prolaznih dunjalu?kih i vje?nih dennetskih ku?a? Imam Nevevi, r.h., odgovara i kae da je prednost takve ku?e na ahiretu nad ostalim dennetskim ku?ama kao prednost damije na ovome svijetu nad ostalim dunjalu?kim ku?ama. (erhu-Nevevi, 5/15.)

U?enje sure Ihlas deset puta

Od Muaza b. Enesa el-Duhenija, r.a., prenosi se da je Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Ko prou?i Kul-huvallahu ehad deset puta, Allah ?e mu u Dennetu sagraditi dvorac.'' Kada je ?uo ove rije?i Omer, r.a., kojem je Dennet bio obe?an jo za vrijeme Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem., ivota, upitao je: ''Ho?emo li pove?avati broj svojih dvoraca (u Dennetu), o Boiji  Poslani?e?'', a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu odobri rije?ima: ''Allah ima puno vie i ljepe od toga.'' (Ahmed, 3/437, br. 15547.) Poto je ovaj hadis manje poznat od ostalih hadisa koji govore o vrijednostima sure Ihlas, mnogi pomisle da je predaja slaba ili apokrifna. Me?utim, hadis je ispravnim ocijenio ejh Albani, r.h., smatraju?i ga u najmanju ruku hasenom - dobrim. (Vidjeti: Es-Sahiha, br. 589, i Sahihul-Dami', br. 6472.)

Me?. Zahvala Allahu nakon smrti djeteta

Gubitak djeteta vjerovatno predstavlja najve?u duevnu tugu i bol koju osoba moe osjetiti na ovome svijetu. Pri samoj pomisli na takvo iskuenje svakom roditelju ledi se krv u ilama i skoro da osje?a fizi?ku bol. Ukoliko ?ovjek i u takvom iskuenju bude strpljiv i zadovoljan Allahovom odredbom, sigurno je da zasluuje veliku nagradu. Od Ebu Muse el-E'arija, r.a., prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Kada robu umre dijete, Allah upita meleke: 'Jeste li usmrtili dijete Moga roba?' Oni odgovaraju: 'Jesmo.' Allah ih opet upita: 'Jeste li uzeli plod njegovog srca?' Meleki odgovaraju: 'Jesmo.' On ih opet pita: 'ta je rekao Moj rob?' Oni rekoe: 'Zahvalio Ti je i rekao: Inna lillahi ve inna ilejhi radi'un' - Mi smo Allahovi i Njemu se vra?amo.' Na to im Allah govori: 'Napravite Mome robu ku?u u Dennetu i nazovite je ku?a zahvalnosti.''' (Tirmizi, br. 1021, i ocijenio ga dobrim, Ahmed, 4/415, br. 19613. ejh Albani, r.h., smatra ga vjerodostojnim. Sahihul-Dami', br. 795.)

Dova koja se u?i na pijaci

Od Abdullaha b. Omera prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Ko u?e na pijacu pa kae: La ilahe illallahu vahdehu la erikeleh, lehul-mulku, ve lehul-hamdu, juhji ve jumitu ve huve hajjun la jemutu, bi jedihil-hajru, ve hu ve ala kulli ej-in kadir, Allah ?e mu upisati hiljadu hiljada dobrih djela i obrisati mu isto toliko grijeha, i podi?i ga za isto toliko stepeni, i sagraditi mu ku?u u Dennetu.'' (Tirmizi, br. 3429, Ahmed, 1/47, br. 327. Ahmed akir, r.h., ga je ocijenio slabim, a ejh Albani vjerodostojnim u Sahihul-Dami'u, br. 6231.) Ovo je jedan od hadisa u kojem je obe?ana velika nagrada za ono to je na prvi pogled vrlo jednostavno. Me?utim, poto su pijace mjesta prevare i kamate, lanih zakletvi i runog govora, galame i buke, i mjesta na kojima dominira Iblis i njegova vojska, malo se ljudi na njima sjeti Allaha. Naalost, ve?ina onih koji Allaha i spomenu na pijaci urade to u negativnom kontekstu, ili lano se zaklinju?i Njegovim imenom kako bi prodali robu i tako priskrbili neznatnu dunjalu?ku korist, ili to je jo gore, psuju?i Ga i proklinju?i, naj?e?e zbog ne?eg banalnog, isklju?uju?i se na taj na?in iz okvira islama i ?ine?i otvoreno nevjerstvo. Zato su Allahu i najomraenija mjesta na Zemlji pijace, a najdraa damije. (Muslim, br. 671, od Ebu Hurejre, r.a.) Zbog svega navedenog, spominjanje Allaha na pijacama op?enito i u?enje ove dove posebno, ima veliku vrijednost.

Ostavljanje rasprave pa makar ?ovjek bio u pravu

Ljudi vole raspravu i to je generalno slabost ljudskih bi?a. Ovo nam potvr?uje i Gospodar svjetova, Koji najbolje poznaje Svoja stvorenja, pa kae u prijevodu zna?enja:

"...ali je ?ovjek, vie nego iko, spreman da raspravlja." (Kehf, 54.)

Rasprava je i uzrok zablude jednog naroda nakon to su bili upu?eni, kako kae Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ''Nijedan narod nije zalutao nakon upute na kojoj je bio, osim nakon to su po?eli sa raspravom...'' (Tirmizi, br. 3253, Ibn Made, br. 48; Ahmed, 5/252, br. 22063; Albani ga je ocijenio vjerodostojnim. Vidjeti: Sahihul-Dami', br. 5633, i El-Mikah, br. 180.)

Pored ovoga, ljudi vole da se uzvise nad drugima i da osjete kako su od nekoga verbalno ja?i i sposobniji, kako bi ponizili i osramotili suparnika. Zbog toga onaj ko u sebi pobijedi uro?enu elju za raspravom i osje?ajem nadmo?i pa ostavi raspravljanje, makar bio u pravu, o takvom Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kae: ''Ja jam?im ku?u u podnoju Denneta onome ko ostavi raspravu pa makar bio u pravu, i ku?u u sredini Deneta onome ko ostavi la pa makar se alio, i ku?u u najviem dijelu Denneta onome ko usavri svoj ahlak (moral).'' (Ebu Davud, br. 4792, od Ebu Umame, r.a., sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Es-Sahiha, br. 273., i Sahihul-Dami', br. 1464.) Kako vidimo, u ovom hadisu spomenute su jo dvije vrline vjernika koje bivaju razlog izgradnje dennetskih ku?a, a to su: govoriti istinu pa makar se ?ovjek alio i samostalno usavravanje moralnih osobina.

Popunjavanje saffova

U mnogim vjerodostojnim predajama Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je upotpunjavanje i ravnanje saffova u namazu govore?i: ''Ili ?ete poravnati svoje safove ili ?e Allah u suprotnom razjediniti vaa srca (unose?i me?u vas neprijateljstvo i mrnju).''(Muslim, br. 436, i sabira?i Sunena, od Nu'mana b. Beira, r.a.) Zbog toga popunjavanje praznine u saffu ima posebnu vrijednost. Prenosi Aia, r.a., da je  Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Ko popuni prazninu (u saffu), Allah mu sagradi ku?u u Dennetu i podigne ga za jedan stepen.'' (Vidjeti: Es-Sahiha, br. 1892.)

Ustrajavanje u obavljanju pritvr?enih sunneta

Od Ummu Habibe, r.a., prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Ko u no?i i danu klanja dvanaest rekata (sunneta), bit ?e mu sagra?ena ku?a u Dennetu: ?etiri rekata prije podne-namaza i dva poslije, dva rekata poslije akama, dva poslije jacije i dva prije sabaha.'' (Muslim, br. 728, i sabira?i Sunena)

Allaha Uzvienog molimo da nam dunjaluk ne u?ini najve?om brigom, niti naom preokupacijom, ve? da nae elje i tenje budu usmjerene prema onome to je istinski vrijedno i vje?no - Allahovo zadovoljstvo na dunjaluku i Dennet sa svim ljepotama, ba?ama i dvorcima na ahiretu, koje je On obe?ao Svojim iskrenim robovima.

Naa posljednja dova je: Hvala Allahu Gospodaru svjetova!

Pie: Amir Durmi?, prof.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...