Petak, Svibanj 24, 2024
tekstovi_logo


musibetSve hvale i zahvale pripadaju Allahu d.., Gospodaru svih svjetova, Milostivom, Samilosnom, Vladaru Sudnjega dana! Samo se Njemu klanjamo, i samo od Njega pomo?i traimo. Utje?emo Mu se od zla dua naih i od loih djela naih. Koga On uputi niko ga u zabludu odvesti ne moe, a koga On u zabludi ostavi niko ga na pravi put izvesti ne moe! Svjedo?im da nema drugog boga osim Allaha, i da je Muhammed Allahov rob i Njegov poslanik.

Ovaj ivot je pun iskuenja, belaja, musibeta, nesre?a i neda?a i ve?ina ljudi se ne umije sna?i u svemu tome, i ne umije ih podnositi niti se sa njima nositi na pravi na?in. Prvi razlog tog neumije?a jeste odbijenost ljudi od Allahove upute i Knjige koju nam je li?no On dao kao putokaz i vodilju kroz sumorne klance i klisure dunjalu?kog ivota.

A zar im nije dosta to to Mi tebi objavljujemo Knjigu koja im se kazuje; u njoj je, doista, blagodat i pouka narodu koji vjeruje. (el-Ankebut, 51.)

S obzirom da za sve stvari u ivotu postoje ta?no odre?eni propisi i pravila, tako i za podnoenje musibeta i belaja, raznih nesre?a i neda?a, postoje odre?ena pravila kojih se moramo pridravati kako bi se sa svim tim iskuenjima nosili:

1. Na prvom mjestu treba znati to da se u cijelom svemiru ne?e jedna praka pokrenuti, niti ?e jedan vjetar duhnuti a da nije u skladu sa Allahovim d.., znanjem i Njegovom odredbom!

2. Treba znati to da je Allah d.., vie milostiv prema tebi nego li ti prema samome sebi!

3. Treba znati to da Allah d.., robu Svome, eli samo hajr i dobro.

4. Trebamo imati na umu i to da je Allah d.., u iskuenjima skrio velike mertebe i nagrade koje, ve?ina ljudi, ne o?ekuje u takvim momentima i situacijama. Allah d.., kae: ...mogu?e je da je ba u onome to vam je mrsko i nije vam drago - Allah veliko dobro dao. (el-Nisa, 51.) Sjetimo se primjera Jusufa a.s., kojeg je Allah d.., doveo na stepen uglednog i mo?nog dravnika preko ropstva i zatvora i potvora i raznih muka koje je trpio sve jo od svoga djetinjstva!

5. Ne smijemo smetnuti sa uma ni to da su nai grijesi i naa inferiornost i nemarnost prema Allahu d.., razlog nesre?a i musibeta koji nas snalaze. Allah d.., kae: Kakva god vas nesre?a zadesi, to je zbog grijeha koje ste zaradili, a On mnoge i oprosti! (el-ura, 30.) Popravi ti svoj odnos prema Allahu d.. Allah d.., ?e popraviti ono to je izme?u tebe i ostalih ljudi!

6. Musliman je dobitnik u svakoj situaciji! Muslimana ne?e sna?i kakva muka niti nesre?a niti briga niti tuga niti ?e ga jedan trn ubosti a da mu Allah d.., zbog toga ne oprosti kakav grijeh!

7. Obaveza ti je da se prisje?a Allahovih d.., niimeta i blagodati koje je li?no tebi podario; podario ti je ivot, razum, sluh i vid i snagu, i nafaku i zdravlje i djecu i dugo godina ivota a nekome u tvojoj blizini nije dao dugoga vijeka, niti zdravlja, niti razuma, niti sluha, niti vida, niti snage, niti potomstva... Mnogi troe pare i pare da bi dobili ono to je tebi Allah d.., poklonio stoga kad god nam se desi kakva nesre?a ili nam nto nestane prisjeti se svega ono to ti je preostalo!

8. Kada te ophrvaju musibeti i nesre?e prisjeti se onih koji preivljavaju jo tee situacije i probleme od tebe, pa ?e uvidjeti da te gotovo nita nije snalo kako zna da sna?e!

9. Nemojte zaboraviti to da je ovaj svijet prevrtljiv i nestabilan to zna?i da se na njega ne treba potpuno oslanjati. Neko provodi u uivanju i sre?i nekoliko trenutaka svoga ivota, pa ga poslije godinama prati muka i nesre?a!

10. ?inite istigfar! Traite sebi oprosta od Allaha d.., jer ko to ?ini Allah d.., ?e mu otkloniti brige, iz svake tijesne situacije ?e mu izlaza na?i, i opskrbi?e ga odakle se i ne nada! Tevba i pokajanje su vrata sve sre?e i rahatluka. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem , je rekao: Ja zatraim oprosta i pokajem se Allahu d.., vie od sedamdeset puta, svakoga dana! 

Allah d.., kae: Elif-lam-ra. Ovo je Knjiga ?iji se ajeti pomno niu i od vremena do vremena objavljuju, od Mudrog i Sveznaju?eg, 2. da se samo Allahu klanjate - ja sam vam od Njega, da opominjem i da radosne vijesti kazujem, 3. da od Gospodara svoga oprosta traite i da se pokajete, a On ?e vam dati da do smrtnog ?asa lijepo proivite i svakom ?estitom da?e zasluenu nagradu. A ako le?a okrenete - pa, ja se, zaista, bojim za vas patnje na Velikom danu. 4. Allahu ?ete se povratiti, a On sve moe! (Hud, 1-4.) Allah d.., nam navodi rije?i Nuha a.s., koje je on upu?ivao narodu svome: Traite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prata; 11. On ?e vam kiu obilnu slati 12. i pomo?i ?e vas imanjima i sinovima, i da?e vam ba?e, i rijeke ?e vam dati. 13. ta vam je, zato se Allahove sile ne bojite, 14. a On vas postepeno stvara?! (Nuh, 10-14.)

11. Praktikujte upu?ivati dove Allahu d.., u zadnjoj tre?ini no?i, kada se Allah d.., sputa na ovodunjalu?ko neb, kako bi se nevoljniku odazvao, i kako bi grijenicima grijehe oprostio. Allah d.., kae: Onaj koji se nevoljniku, kada mu se obrati, odaziva, i koji zlo otklanja i koji vas na Zemlji namjesnicima postavlja. Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako nikako pouku vi da primite! (Mravi, 61.) Dova je od koristi i za ono to se desilo i za ono to se jo nije desilo, tako da nam je korisnije da se njome s vremena na vrijeme posluimo!

12. Trebamo imati na umu i to da je Allah d.., obe?ao da ?e, svakog onog koji tvrdi za sebe da je vjernik i da je Allahu d.., potpuno odan musliman, staviti na probu i na iskuenje, pa kae: Elif Lam Mim. 2. Misle li ljudi da ?e biti ostavljeni na miru ako kau: Mi vjerujemo! i da u iskuenje ne?e biti dovedeni? 3. A Mi smo u iskuenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lau. (el-Ankebut, 1-3.) Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: Najve?a iskuenja su trpjeli Allahovi poslanici, zatim njima sli?ni, zatim njima sli?ni; ?ovjek ?e biti iskuavan shodno ja?ini vjere koju pri sebi ima! Da bi sablja bila to to je mora pro?i ar i vatru, i udarce ?eki?a i nakovnja; tek nakon tog procesa ona postaje sabljom!

13. Nekada Allah d.., eli Svoga roba staviti na odre?eni stepen kojeg on ne moe posti?i svojim dobrim djelima, pa ga Allah d.., stavlja na iskuenje i musibet kako bi svojim podnoenjem i saburom dostigao te visoke derede. Od Ebu Hurejre r.a., se biljei da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Neki ?ovjek ?e imati kod Allaha d.., odre?eni stepen, kojeg ne moe posti?i putem svojih dobrih djela, pa ?e ga Allah d.., iskuavati sa onim to mu je mrsko kako bi ga izveo na taj stepen!

14. Na kraju, da bi smo lake prebro?avali musibete i belaje, i da bi se lake snalazili pri neda?ama i iskuenjima, moramo se prisje?ati primjera islamskih velikana, iz svakog ummetskog mjesta ili vremena, koje su snalazile ve?e muke i iskuenja od onih koja poga?aju nas, a koja su oni, uz Allahovu d.., podrku i pomo?, lahko prebro?avali. Trebamo se podu?iti njihovim primjerima, kako da u?inimo to da Allahova d.., rije? bude gornja, a rije? svih drugih da bude donja!

Diija Barac


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • Ljudi koji u propast hrle
    Piše: Mr. Osman Smajlović Zaslužiti ljubav i zadovoljstvo Milostivog Allaha i spasiti se Njegove kazne i srdžbe želja je svakog iskrenog vjernika. Svemilosni Allah u...
  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...