Petak, AUGUST 19, 2022
tekstovi_logo


Allah_5
Prvi primjer: Kada je pobonjaku i asketi Abdullahu b. Idrisu nastupio smrtni ?as okupie se oko njega njegovi najblii pa kada primjeti jecanje svoje k?erke re?e: O k?eri moja, ne pla?i. U ovoj ku?i sam zaklopio hatmu Kurana 4000 puta i sve to radi ove smrti.

Drugi primjer: Bio je Amir b. Abdullah b. Ez-Zubejr na smrtnoj postelji pa je doao svijesti a njegovi najblii su bili oko njega i plakali dok je on bio na samrtni?kom hroptaju. Za?uo se muezin koji je pozivao na akam namaz, a dua mu je ve? bila u grlu ali kada za?u ezan re?e onima oko sebe: Prihvatite me za ruke! Rekoe: A gdje si naumio? Do mesdida. Pa zar u takvom stanju!? Re?e: Subhanallah! ?ujem poziv za namaz a da se ne odazovem!? Prihvatite me za ruke! Pa su ga ponijeli izme?u dvojice te je klanjao jedan rekat za imamom a zatim umrije na svojoj seddi. Da, umrije na svojoj seddi.

Tre?i primjer: Kada je Abdur-Rahman b. El-Esved bio na umoru po?eo je da pla?e pa mu rekoe: Zato pla?e, a ti si ti!, zna?i zbog njegova ibadeta, skruenosti, asketizma i skromnosti. Pa je rekao: Pla?em, vallahi, ale?i za namazom i postom. A zatim nije prestao sa u?enjem Kurana sve dok nije umro.

?etvrti primjer: A po pitanju Jezida Er-Rekaija, kada mu je nastupila smrt po?eo je plakati pa re?e: Ko ?e klanjati za tebe o Jezide kada bude mrtav? Ko ?e postiti za tebe? Ko ?e traiti za tebe oprost grijeha? Zatim izgovori ehadet i umrije.

Peti primjer: To je Harun Er-Reid. Kada mu je nastupila i o?iglednom postala njegova smrt povikao je svojim vojskovo?ama i straarima da mu okupe vojsku, pa su istupili pred njim sa svojim sabljama, svojim titovima i svojom brojno?u da im niko nije znao broj izuzev Allaha, i svi oni pod njegovom komandom i pod njegovom vla?u. Kada ih je ugledao po?eo je plakati pa re?e: O Ti ?ija vlast nikada ne prolazi smiluj se onom ?ija je vlast prola! A zatim nije prestao plakati sve dok nije umro.

esti primjer: Abdul-Meliku b. Mervanu kada je nastupila smrt obuzela ga je tuga te mu postade tijesno u dui pa naredi da mu se otvore prozori njegove sobe. Kroz otvoreni prozor vidje siromanog radnika u svojoj radnji pa po?e plakati i re?e: Da sam Bog do bio radnik, da sam Bog do bio trgovac, da sam Bog do bio hamal. Da Bog do nisam preuzimao od uprave po pitanju vjernika nita. Potom umrije. Potovani ?itao?e, Plemeniti je iz Svoje dobrote propisao da onaj ko na ne?emu ivi na tome i umire, a na onome na ?emu umiremo na tome bivamo proivljeni.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

POSJETITE MINBER.BA