Četvrtak, JULY 18, 2024
tekstovi_logo


KABASva hvala pripada samo Allahu Koji nas je uputio u islam i mi, doista ne bismo bili na uputi, da nas Uzvieni Allah nije uputio. Neka su Allahov potpuni salavati i selami na Njegovo najbolje stvorenje, naega Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu ?asnu porodicu, sve ashabe i sve one koji slijede njegovu uputu.

Prije samog hadda i tokom hadda propisani su brojni obavezni i preporu?eni adabi, lijepa ponaanja, i neophodno je da se svaki hadija upozna s njima, pridrava ih se i svoj hadd obavi na najljepi na?in, da mu hadd bude mebrur, primljen i hvale dostojan.

Od tih obaveznih i preporu?enih adaba kao i lijepog ponaanja jeste i sljede?e:

1-    Iskrenost u nijjetu, namjeri obavljanja hadda. Tako vjernik ne ide na hadd radi glasa, da se pro?uje za njega, da se kae: Taj i taj je hadija, da se nakon toga zove hadijom i sl. Ve?, vjernik obavlja hadd iz potpune pokornosti i potpune ljubavi prema Allahu odazivaju?i se Njegovoj naredbi, nadaju?i se Njegovoj nagradi i strahuju?i od Njegove kazne, prieljkuju?i podizanje stepena i brisanje grijeha. Svaki vjernik pa i hadija treba da zna da je iskreno oboavanje samo Allaha Uzvienog prva naredba upu?ena svima nama, jer je Uzvieni Allah rekao: A nije im bilo nare?eno osim da Allaha oboavaju iskreno Mu ispovijedaju?i vjeru. (Prijevod zna?enja El-Bejjina, 5.)

A Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: Uistinu, sva djela se vrednuju samo po namjeri i sveijedan ?ovjek ?e dobiti samo ono to je naumio! (Muttefekun alejh)

2-    Pouriti sa pisanjem vasijjeta-oporuke. Put do hadda je dug, na tom putu mnogota se moe dogoditi:?ovjek ne zna ta ?e sutra zaraditi i ne zna u kojoj ?e zemlji umrijeti! Stoga je potrebno da onaj koji odlazi na hadd ostavi iza sebe zapisan vasijjet, u kojem ?e oporu?iti svojoj porodici bogobojaznost i ?vrsto pridravanje za Allahovu vjeru i u kojem ?e spomenuti ako postoji- dug koji je on duan drugome i dug koji je drugi duan njemu, poznavaju?i teinu duga.

3-    Pouriti sa iskrenim pokajanjem. Na svakom hadiji je da donese ?vrstu odluku, ukoliko je pri sebi imao odre?enih grijeha, da ih se ostavi, pokaje za njih i nikada se vie ne vrati njima. Ukoliko je nekome u?inio nepravdu, neka pouri i trai halala od istog! Ako je nekome otu?io neto od imovine, neka pouri da mu je vrati, prije negoli mu bude davao svoja dobra djela ili primao njegova loa djela, pa bude strovaljen u Dehennem.

4-    Upoznati se sa propisima hadda. Na svakom hadiji je da se upozna s propisima hadda pa, makar, i uopteno, poznavaju?i vrijednost sticanja erijatskog znanja: Kome Allah eli dobro, pou?i ga propisima vjere. (Buharija, 71.) Neka se opskrbi knjigama, brourama, predavanjima i obavezno, ukoliko neto ne bude poznavao od propisa ili mu bude nejasno, neka pita onoga koji zna, neka se ne uputa sam u obavljanje odre?enih propisa.

5-    Odlazak na hadd sa halal imetkom kako bi njegov hadd, obredi i dove bili primljeni. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: Doista je Allah lijep i ne prima osim lijepo! (Muslim, 1015.)

6-    Prona?i na putovanju lijepo drutvo koje ?e ga podsticati na dobro, od kojeg ?e se okoristiti znanjem i ponaanjem znaju?i da je: ?ovjek na vjeri svoga prijatelja, pa neka svako gleda s kim se drui! (Vidjeti: Sunen Ebu Davud, 4833; ejh Albani ga je ocijenio dobrim.)

7-    Lijepo postupanje i opho?enje sa svojim saputnicima. Svakom hadiji se preporu?uje da lijepo postupa sa svojim saputnicima, da im ?ini to god moe vie dobro?instvo, neka ne prestaje sa sluenjem svojih saputnika ne trae?i nita zauzvrat od njih. Ukoliko mu oni u?ine neto od dobra, neka im se zahvali. Neka nastoji da bude od pomo?i naro?ito starijim osobama i potrebnima. Ako od nekoga doivi grubo i neprimjereno ponaanje, neka mu pre?e preko toga. Neka bude svjestan ovih pohvalnih osobina kojima se podiu stepeni kod Allaha, subhanehu ve te'ala, i briu grijesi. Voli svojoj bra?i i sestrama, svojim saputnicima, ono to voli i sebi i preziri im ono to prezire i sebi. Budi strpljiv na njihovim uznemiravanjima ako i do?e do toga-. Do?e li do guve, namjerne ili nenamjerne, pre?i im preko toga. Od odlika dobrog vjernika jeste i da je gostoprimljiv i plemenit prema svojim gostima a strpljiv na uznemiravanjima svojih gostiju, pa kakav li treba da bude prema gostima svoga Gospodara?! Zasigurno plemenito postupanje prema njima je pre?e, i takvo postupanje prema njima dokaz je potivanja Uzvienog Allaha, dokaz razboritosti, visokog morala i dobre vjere, jer uzvratiti dobrim na loe nema nita bolje od toga.

8-    Udalji se od rasprava!!! Svaki vjernik neka izbjegava raspravu u vjeri u svakom vremenu a naro?ito na haddu, jer rasprava obi?no dovodi do podizanja glasa, neprimjerenih rije?i i udaljavanja srca. Ako i nehotice do?e do rasprave i neprimjerenih rije?i, od svakog vjernika se trai da pouri svome bratu trae?i izvinjenje za svoje postupke. Na zabranu rasprave posebno se naglaava tokom putovanja, odlaska na hadd, kako bi srce vjernika bilo smireno i kako bi u takvom smirenom stanju obavljao predstoje?e hadske obrede.

9-    Pridravaj se dogovorenih termina. Ukoliko zakasni ili ne do?e na dogovoreno mjesto u dogovoreno vrijeme gledaj da to bude s opravdanim razlogom.

10- Biti smiren i blag. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: O ljudi! Na vama je da budete smireni! Uistinu, urba nije od dobro?instva! (Buharija, 1671.) Tj. O ljudi na vama je da budete smireni i spokojni. Smirite se uz Allaha. Ne ?inite uurbane pokrete kojima ?ete uznemirite srca Allahovih stvorenja. Doista, dobro?instvo na hadu i u drugim prilikama nije u urbi, da se pouri sa prijevoznim sredstvom. Ne postiu se dobra djela samo urenjem da ih se to vie u?ini, ve? se postiu ispravnim obavljanjem obreda, klonjenjem zabranjenog. Pouriti sa ?injenjem dobrih djela je potrebno ali se pri tome ne smiju ?initi poku?ene radnje i drugi uznemiravati. (Mirkatul-mefatih erhu Mikatil-mesabih, 9/76-77.)

Ne zaboravi hadis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: Doista se blagost ne?e na?i ni pri ?emu a da ga samo ne?e uljepati. I ne?e blagost biti odstranjena od ne?ega a da ga ne?e pogorati. (Muslim, 2594.)

11- Dobro ?uvaj svoj jezik! Udalji se od svakog loeg govora: ogovaranja, spominjanja tu?ih loih rije?i, ismijavanja s drugim ljudima, psovke i ku?enja, prekomjerne ale i prekomjernog govora. Govori dobro ili uti! Neka ti jezik bude vlaan od spominjanja Gospodara ljudi, a ne od spomena ljudi! Znaj da pretjerani smijeh umrtvljuje srce.

12- Vodi ra?una o svome pogledu, obori ga i ?uvaj ga od svega zabranjenog. I pred hadijom kao i pred drugim muslimanima pojavljuju se ene otkrivena lica, ruku, stopala a moda i vie od toga, pa, obori svoj pogled, strpi se i nagradu trai kod Uzvienog Allaha. Obori li pogled, sa?uvat ?e svoje srce, pa ?e smirena srca obavljati hadske obrede kako i treba, bez manjkavosti i nemara.

13- Pozivaj da se ?ine dobra djela a ostavljaju loa. Onoliko koliko si u mogu?nosti pozivaj Allahu blago i mudro, lijepim savjetom iskazuju?i milostivost prema doti?nom koji grijeh a niukom slu?aju ne daji do znanja da si bolji od njega.

14- Koliko si u mogu?nosti troi svoj imetak na Allahovom putu. Pomozi svoju bra?u imetkom budu li u potrebi za tim, pa makar i ne traili od tebe.

15- Budi svjestan vremena i mjesta gdje se nalazi: svetih mjeseci i svetog najboljeg mjesta. Uz Allahovu dozvolu to ?e ti pomo?i da svoje hadske obrede obavlja skrueno i ponizno svome Gospodaru. A svjesnost svega toga, pomo?i ?e ti i da se strpi tokom svojih hadskih obreda doivi li bolest, umor ili ne?ije uznemiravanje.

16- Iskoristi svaki trenutak svoga vremena u raznovrsnom ibadetu. Nastoj da se u ovom svetom mjesecu, na ovom svetom najboljem mjestu to vie priblii svome Gospodaru: zikrom, dovom, u?enjem Kur'ana, mnogobrojnim dobrovoljnim namazima. Upamti dobro, time se ne?e umoriti! Naprotiv, time ?e svoje srce i svoju duu razgaliti, svoja prsa prostranim u?initi, ako Allah da, svoju nagradu uve?ati. Ne zaboravi da ?e ti mjesta na kojima si ibadet Allahu ?inio na Sudnjem danu svjedo?iti, pa zar ne eli da ti najbolje mjesto na dunjaluku sutra svjedo?i kod Allaha mnogobrojnom ibadetu?! Svakako! Zato, ?vrstu odluku donesi: Maksimalno ?u svoje vrijeme ispuniti ibadetom Allahu! Ukratko: Nastoj da ?ini tokom hadda sve ono to ?e te pribliiti tvome Gospodaru i to ?e ti olakati obavljanje hadda a ostavi se svega onoga to ?e te udaljiti od tvoga Gospodara, pokvariti ti hadd ili umanjiti njegovu vrijednost.

17- Budi svjestan brzine prolaska vremena. Na haddu si nekoliko dana koji ?e tako brzo proletjeti. Bude li svjestan ove ?injenice, pourit ?e da svoje vrijeme na haddu to bolje iskoristi i da se udalji od svega to ti kvari hadd ili umanjuje njegovu vrijednost.

18- Vodi ra?una o obaveznim namazima. Nastoj da obavezne namaze obavlja u dematu i dobro se ?uvaj njihova odga?anja.

19- Ostavi se svega to te se ne ti?e na haddu. Pred sebe dobro stavi ono zbog ?ega si doao. Ne umaraj se bespotrebnim izlascima i etnjama, dugog sjedenja no?u i svega to ?e te zamoriti i tvoje srce zaokupirati od glavnog cilja tvoga dolaska. Nastoj da stalno bude svjestan, ponavljaj sebi neprestano Kome si doao u goste, pa nastoj da bude ponizni i skromni gost.

20- I ovo zapamti dobro, mnogo ?e ti, ako Allah da, koristiti: Neka ti ne bude briga da to prije zavri sa hadskim obredom, ma koji obred obavljao: tavaf, sa'j, bacanje kamen?i?a i sl. Polahko ga obavljaj! Ne uri! Ne idi u guvu koja ?e bitirazlog tvoje dekoncentracije! Izbjegavaj guvu i urbu pa polahko obavljaj svaki obred, razmiljaj o njemu i njegovim mudrostima. Razmiljaj o veli?ini Onoga koji ga je propisao! Nastoj da uiva u obredima hadda, da osjeti slast imana u njima, slast pokornosti. Upamti, da ?e ti ovo, nakon Uzvienog Allaha, najvie pomo?i da svoj hadd obavi na najpotpuniji na?in.

21- I ne zaboravi hadis Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: Za hadd mebrur nema druge nagrade osim Denneta! (Buharija, 1773; Muslim, 1349.) Zar ne eli da u?e u Dennet i vje?no uiva u dennetskim ljepotama?! Evo vrata do Denneta su ti otvorena, pa se potrudi i pomozi Allahom da tvoj hadd bude mebrur a da bi hadd bio mebrur mora pri sebi imati pet osobina:

 1. da obavlja hadd iskreno radi Allaha, ne iz pretvaranja i radi glasa da bi se pri?alo o tebi,
 2. da svoj hadd obavlja iz halal imetka jer Allah ne prima osim ono to je lijepo,
 3. da se prilikom hadda udalji od grijeha, novotarija, postupaka koji nemaju utemeljenja u naoj vjeri jer se takva djela ne primaju, pa stoga nastoj da svoj hadd obavi onako kako ga je obavio i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
 4. da na svome haddu bude lijepog ponaanja, blag i skroman: u prevoznom sredstvu, u hotelu, tokom obavljanja obreda, u razgovoru i opho?enju s drugima i op?enito tokom svog vremena na haddu, nadati se, ako Allah da, da takvi budemo i poslije hadda,
 5. da veli?a Allahove svetinje na haddu, da si svjestan vrijednosti mjesta na kojima se nalazi pa da svoje hadske obrede na tim mjestima obavlja veli?aju?i i potivaju?i svoga Gospodara, s potpunom ljubavi i potpunom pokornosti. (Vidjeti: Ibnu Abdi-l-Berr, Et-Temhid, 22/39; Abdullah b. Salih el-Fevzan, Minhatu-l-'allam erh Bulugi-l-meram, 5/159-160.)

 Allaha Uzvienog molim da primi od muslimana njihov hadd, da ih pomogne u obavljanju hadskih obreda, da popravi njihove me?usobne odnose, da ujedini njihovu rije? i njihove stavove, da ih pomogne protiv Njegovih i njihovih neprijatelja, a Allah je kadar ta to u?ini!


Onaj koji vam eli svako dobro:

Hajrudin Tahir Ahmetovi?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

 • Ljetni odmor – plijen vjernika
  Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
 • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
  Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
 • Bolest zvana šutnja
  Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...