Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo

Odlike dana Arefata


arefat2Pie: Mr. Safet Kuduzovi?
Uzvieni Allah odlikovao je jedna mjesta nad drugim mjestima kao i jedna vremena nad drugim vremenima. Stoga se nagrada za ?injenje dobrih djela razlikuje shodno vremenu u kome su po?injena doti?na djela. Ibn Abbas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nema vremenskog perioda u kome su dobra djela draa Allahu od ovih deset dana" (tj. prvih deset dana mjeseca zul-hiddeta od kojih je i dan Arefata). Ashabi rekoe: "Zar ni dihad na Allahovom putu?!" "Ni dihad, osim ?ovjeka koji rtvuje svoj imetak i ivot na Allahovom putu." (Buharija)

U komentaru rije?i Uzvienog Allaha: "Tako mi zore i deset no?i", komentatori Kur'ana navode da se ovaj ajet odnosi na prvih deset dana zul-hiddeta. Imam Ebu Musa el-Medini u djelu "Et-Tergib" spominje konsenzus mufessira po ovom pitanju, osim (iznimne) verzije koja se prenosi od Ibn Abbasa da se radi o zadnjih deset no?i ramazana. (Vidjeti: ''Fedailu jevmi Arefe'' od Ibn Nasiriddina ed-Dimekija, str. 21.)

Imam Ahmed biljei predaju od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koja potvruje stav mufessira, ali je njen lanac prenosilaca nitavan. (Vidjeti: ''Es-Silsiletud-daife'', 7/162.) Enes b. Malik kae da se o ovih deset dana govorilo: "Svaki dan vrijedi kao hiljadu dana, a dan Arefata kao deset hiljada dana." (Bejheki u ''uabul-imanu'', 3/358/3766.)

Abdullah b. Amr prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Najbolja dova je dova na dan Arefata." (Tirmizi i Ahmed, sa dobrim lancem prenosilaca.) Ibn Abdill-Berr kae: "Citirani hadis ukazuje na odliku dove na Arefatu, to neminovno ukazuje na odliku Arefata nad drugim danima." (Vidjeti: ''Et-Temhid'', 6/21.) Aia, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nikada ve?i broj ljudi ne bude osloboen vatre dehennemske kao na dan Arefata. Uzvieni Allah se ponosi hadijama pred Svojim melekima, govore?i: 'ta ele ovi ljudi.'" (Muslim)

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Allah se ponosi onima koji borave na Arefatu pred stanovnicima nebesa, i kae im: 'Pogledajte ove Moje robove, doli su ra?upani i upraeni iz raznih predjela, vas uzimam za svjedoke da sam im oprostio grijehe, iako bili obilni kao kapljice kie.'" (Ibn Hibban, sa dobrim lancem prenosilaca.) Post na dan Arefata ima posebnu odliku (osim hadija, oni ne poste taj dan).

Ebu Katade prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Post na dan Arefata iskupljuje od grijeha prolu i narednu godinu, a post dana Aure iskupljuje od grijeha prolu godinu." (Muslim) Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na Oprosnom haddu obavijestio ashabe o Allahovom oprostu, upitali su: "Allahov Poslani?e, da li oprost vrijedi isklju?ivo za nas?" "Za vas i za sve one koji dou nakon vas do Sudnjeg dana", re?e Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Ibn Mubarek, Sem'ani u ''Edebul-imla'', str. 97, i Ibn Abdil-Berr u ''Et-Temhidu'', 1/128-129, sa dobrim lancem prenosilaca. Vidjeti: ''Sahihut-tergib'', 2/33.)

U jednom hadisu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kae: "Na dan Arefata Uzvieni Allah se spusti na dunjalu?ko nebo i ponosi se Svojim robovima pred melekima i kae: 'Pogledajte Moje robove, doli su izloeni suncu, upraeni, ra?upani, iz raznih predjela. Vas uzimam za svjedoke da sam im oprostio...'" (Ibn Mende, Begavi u erhus-sunne, 7/159/1931 i Ebu Jala, 2/299/2086, sa slabim lancem prenosilaca. Vidjeti: Es-Silsiletud-daife, 2/125.)
Ibn Omer prenosi podui hadis u kome stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "...a na dan Arefata Uzvieni Allah se spusti na dunjalu?ko nebo." (Ibn Hibban, sa dobrim lancem prenosilaca. Vidjeti: Sahihut-tergib, 2/34-36/1155.) Prenosi se od Ummu Seleme da se Allah sputa na dunjalu?ko nebo na dan Arefata. (Darekutni u Kitabun-nuzul, str. 48/95-96, Lalekai u erhul-usul, 2/499/768, sa slabim lancem prenosilaca.)
 
Islamski u?enjaci se razilaze da li je bolji dan Kurbanskog bajrama ili dan Arefata, iako vjerodostojni sunnet ukazuje da je bolji dan Kurbanskog bajrama. (Vidjeti: ''Medmu'l-fetava'', 25/155.)

A Allah najbolje zna!


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

DAWA

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...