Četvrtak, JUNE 08, 2023
pitanja

Kakav je propis slikanja u islamu?


25_pustinjaOdgovor: Zahvala pripada Allahu, neka su salavat i selam na Poslanika, s.a.v.s. Dvije su vrste slikanja: slikanje rukom i slikanje aparatom.

Prva vrsta: Slikanje rukom je zabranjeno, pa ?ak i jedan od velikih grijeha, jer je Vjerovjesnik, s.a.v.s.,  prokleo onoga ko to ?ini. Nema razlike izmeu okolnosti da slika bude zasjenjena ili bez zasjenjivanja, i to prema prihvatljivijem miljenu zbog op?enitosti hadisa.

Ukoliko slika prikazuje tijelo, ovakvo slikanje je zabranjeno. Ibnul-Arebi el-Maliki navodi konsenzus u?enjaka o tome. (Fethul-Bari, 10/38) Ovdje se izuzimaju lutkice bez ocrtanih likova (o?iju, nosa, usta i sl.) Od Aie, radijallahu anhu, prenosi se da je rekla: ''Igrala sam se lutkicama kod Vjerovjesnika, s.a.v.s., i imala prijateljice koje su se sa mnom igrale.'' (El-Buhari, 5779; Muslim, 344)

Druga vrsta: Da slika ne bude utjelovljena, ve? da bude utiskana na ne?emu.

Slikanje se u savremenom dobu obavlja na dva na?ina:

Prvo: Slikanje koje nema prizor, oli?enje i utjelovljenje, kao npr. video-zapis (digitalni aparati i kamere) bez izrade na papiru. Ovakvo slikanje se apsolutno ne moe staviti pod propis zabrane. Zato su ovakvo slikanje dozvolili u?enjaci koji zabranjuju slikanje fotoaparatom i izradu slika na papiru. Rekli su da nema smetnje za ovakve (digitalne) slike. Takoer je re?eno: Da li je dozvoljeno snimanje predavanja koja se obavljaju u damijama, a miljenje glasi: Takav postupak moda moe unijeti pometnju meu klanja?e i moda sam prizor ne bude odgovaraju?i i sl., ali za to nema smetnje. (E-erhul-mumti'a, 2/197-199; Ibn Usejmin)

Ustvari, ovakve slike prikazane na ekranima su sa erijatskog aspekta nestvarne. (Ahkamut-tasvir, Ahmed ibn Alijj, 65-67)

Drugo: Slikanje sa izradom slika na papirima. Pitanje slikanja aparatima je predmet razilaenja u?enjaka u zadnjim generacijama, neki ga dozvoljavaju, a neki zabranjuju. Sigurnije je sustegnuti se od takvog slikanja, jer u najmanju ruku spada u sumnjive stvari,  a ko ih se bude ?uvao, o?uvat ?e svoju vjeru i ?ast. Meutim, ukoliko bi postojala potreba za slikanjem, kao to je li?na karta i sl., onda nema smetnje, jer potreba odbacuje sumnju, a teta se nije ostvarila primjenom ove sumnjive stvari, tako da potreba odbacuje svaki vid tete

Meutim, treba sagledati i sljede?e: Kada ?ovjek eli da slika na dozvoljen na?in, treba imati u vidu pravila i cilj. Ukoliko bude slikao neto to je zabranjeno, onda je i takvo slikanje zabranjeno. Ukoliko ima za cilj slikati neto to je obavezno, onda je i takvo slikanje obavezno. Nekada je slikanje obavezno, a posebno je to vezano za video-zapise. Kada bismo vidjeli ?ovjeka kako radi neki zlo?in vezano za krenje prava ljudi, kao npr. da ukrade ili ubije i sl., i ne bismo mogli druga?ije dokazati taj zlo?in osim slikanjem, slikanje tada postaje obavezno, zato to sredstva poprimaju propise ciljeva. Ukoliko bismo uslikali odreenu osobu kako bismo ukazali na njen identitet boje?i se da neko drugi ne bude optuen za taj zlo?in, takoer, za to ne bi bilo smetnje, pa ?ak se to i trai. Ukoliko bismo neto uslikali radi igre, zabave i naslade, onda je to haram bez imalo sumnje. (E-erhul-mumti'a, 2/197-199)

Propisi o zadravanju slika:

1. Da bude oka?ena tako da joj se pridaje respekt i veli?a se, kao to su slike kraljeva, velikana, ministara, nau?nika i sl., ovo je zabranjeno jer predstavlja jednu vrstu pretjerivanja prema stvorenjima.
2. Da bude oka?ena radi prisje?anja, kao kada se oka?e slike prijatelja, rodbine i sl. Ovo je, takoer, zabranjeno zbog hadisa koji se navodi u Sahihul-Buhariju, a prenosi ga Ebu Talha koji kae da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: ''Meleki ne ulaze u ku?u u kojoj ima pas ili slika.'' (Muslim, 3104)
3. Da slika bude omraena (ne pridaje joj se panja), kao to su slike na tepisima i jastucima. Imam En-Nevevi od velike ve?ine u?enjaka iz reda ashaba i tabiina prenosi njihovu dozvoljenost.
4. Da slike budu toliko proirene i u upotrebi da je iskuanost njima postala generalnom i teko ih je ukloniti, kao to su slike na novcu i dr., ?ime je danas iskuan islamski ummet. O?ituje se da nema smetnje za ovo, ukoliko se ovakve slike nau u rukama bez posebne namjere i cilja. Allah najbolje zna.     

 
Odgovorio: Emir Demir, prof.


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA