Četvrtak, MARCH 23, 2023
tekstovi_logo


hidzraHidra je zakon u irenju velikih pokreta, jer su svi veliki umovi, nosioci ideja koji utiskuju svoj pe?at doga?ajima, morali se povla?iti iz svoje sredine, usljed otpora, trae?i pogodnije tlo. Istu sudbinu su dijelili i Allahovi poslanici, jer je njihova sredina redovno manifestirala nerazumijevanje i, vrlo ?esto, otvoreno neprijateljstvo. Otuda hidra nije svojstvena samo posljednjem Allahovom poslaniku, Muhammedu, s.a.v.s.,  nego i ranijim Allahovim poslanicima i njihovim narodima, tako da moemo slobodno konstatovati da je hidra sunnet svih Allahovih poslanika.

Sjetimo se hidre Ibrahima, a.s, kako se spominje u Kur'anu: A Ibrahim re?e: Ja sam muhadir (ja se selim) onamo kuda mi je Gospodar moj naredio. (El-Ankebut, 26). Sjetimo se, tako?e, hidre Ja'kuba, a.s., sa svojim sinovima u Egipat, Musaa i Haruna, a.s., u obe?anu zemlju, Isaa, a.s., pred naletom idova itd.Treba napomenuti da je hidra svih poslanika bila nare?ena ili doputena od strane Gospodara svjetova, to je slu?aj i sa hidrom posljednjeg Allahovog Poslanika, s.a.v.s. On nije preselio iz  Mekke da je stalno napusti nego da se u nju ponovo vrati. Otuda, hidra nije bijeg ili bjeanje muslimana, kako neki orijentalisti ele imputirati, nego takti?ki mudar potez muslimana, koji preseljenjem iz Mekke u Medinu ele duhovno, moralno i vojno da oja?aju, kako bi uspjeno nastavili misiju koja im je povjerena.

Pogreno bi bilo shvatiti da je hidra prvih muslimana bila historijska kategorija, koja je bila i prola. Njene poruke treba da emaniraju u svakom vremenu i prostoru. Ona treba da se shvati, zavisno od situacije, u svom historijskom kontekstu, a to je da privremeno napustimo lokacije u kojima nismo kadri izvravati Allahove naredbe ili u kontekstu rije?i Allahovog Poslanika, s.a.v.s: Musliman je onaj od ?ijeg su jezika i ruku sigurni ostali muslimani, a muhadir je onaj koji ostavi ono to je Allah zabranio!  (Hadis biljei Buhari).

Nije potrebno spominjati doga?aj hidre onako kako se zbio, jer nam je on itekako poznat. Nama je neophodno u hidri koja se desila 622. god.izvu?i osnovne pouke i poruke i sebe prona?i u njoj. Pouke i poruke ove veli?anstvene hidre su brojne. Spomenimo samo neke:

1. Allah Uzvieni je vjeru u?inio iznad svega na ovome svijetu i nikakvu vrijednost ne pretstvalja ni zemlja, ni domovina, ni bogatstvo, ni vlast, ni ?ast, ukoliko vjere nema ili ukoliko je devalvirana! Zbog toga je sve manje vrijedno i sve to se rtvuje za vjeru! A nakon te iskrene rtve, Allah nam vrati sve! Zar to nije vra?eno mekkanskim muhadirima?!

2. Prije bilo kakvog djela ide promiljanje, analiziranje i sa?injavanje strategije. Vjerovjesnik, s.a.v.s., razvija perfektnu strategiju kada planira u?initi hidru. Pogledajmo:

 1. pravi selekciju i izabire najboljeg druga za putovanje - Ebu Bekra, r.a. Ukoliko bi bio neko slabijeg imana ili druga?ije naravi, moglo bi se to negativno odraziti na tako vanu misiju i prekretnicu u ivotu  muslimana;
 2. ostavio je Aliju, r.a, u postelji, kako bi mislili da je u njoj Vjerovjesnik, s.a.v.s. i tako zavarao trag idolopoklonicima;
 3. tajno je izaao na put ka Medini;
 4. smjestio se u pe?inu sa Ebu Bekrom, r.a, ali nije potjerao jahalice, kako ih ne bi idolopoklinici primjetili,a onda im je jahalice, nakon tri dana, dotjerao Abdullah b. Urejkit.
 5. Ebu Bekrova sina Abdullaha, r.a, je zaduio da im no?u donosi informacije o razgovorima idolopoklonika i njihovim planovima, a danju da sabire te informacije i prati njihova kretanja.
 6. Amir b. Fuhejr je bio zaduen da dogoni stado ovaca u blizini pe?ine u kojoj su bili Poslanik, s.a.v.s., i Ebu Bekr, r.a., s ciljem da namuzu njihovo mlijeko i tako do?u jednostavno do okrepljuju?e hrane, ali i da, nakon Abdullahovog, dolaska i odlaska u pe?inu, neutraliziraju tragove koje bi on ostavljao;
 7. Esma, r.a, kao djevoj?ica, u koju niko nije sumnjao, bila je njihov glavni logisti?ar za hranu i ona ju je redovno donosila u pe?inu Sevr;
 8. Abdullah b. Urejkit je bio odre?en za vodi?a za Medinu, iako je bio idolopoklonik. Naime, ovaj idolopoklonik je bio ekspert za alternativne puteve do Medine, pa nakon provjere od strane Poslanika, s.a.v.s., on je izabran da taj posao preuzme i, kako smo, vidjeli, veoma profesionalno ga je i obavio! Naime, on je njih vodio onim putevima o kojima idolopoklonici nisu mogli ni sanjati i tako ih doveo do cilja. Ovim se eli ukazati na ?injenicu da se i nemuslimani, koji su vrijedni, sposobni i znani mogu korisititi u raznim islamskim projektima!

3. Neizmejrno povjerenje i iskreno oslanjanje na Allaha Uzvienog! Kada se Ebu Bekr, r.a, zabrinuo za Poslanikov, s.a.v.s., ivot i nastavak zapo?ete misije, nakon to je vidio stopala idolopoklonika iznad njihovih glava, Vjerovjesnik, s.a.v.s., ga je istinski smirio rije?ima: ta misli, Ebu Bekre, o dvojici s kojima je Allah tre?i?! (Hadis biljee Buhari i Muslim). Ovakvo snano pouzdanje u Allahovu pomo? isti?e i Gospodar svjetova u Svojoj Knjizi: kad su njih dvojica bili u pe?ini i kad je on rekao drugu svome: Ne brini, Allah je s nama! (Et-Tevbe, 40) Ovo neizmejrno povjerenje u Allahovu pomo? manifestira se i u kriti?noj situaciji kada ih stie Suraka b. Malik, ele?i ih uhvatiti ili ubiti. Poslanik, s.a.v.s., je mirno u?io Kur'an kada mu je Suraka prilazio, pa je pao i on i njegov konj i bezuspjeno se vratio u Mekku!!!

4. Vjerovanje da su Allahove rije?i iznad svih drugih rije?i i da Njegove rije?i nisu poput ljudskih. U to su se uvjerili idolopoklonici koji su ?uvali da Poslanik, s.a.v.s., ne iza?e iz ku?e, ali kada im je on prou?io 9. ajet sure Ja Sin: i kao oni ispred kojih i iza kojih smo pregradu metnuli i na o?i im koprenu stavili, - zato oni ne vide, njih je san zahvatio da nisu primjetili Vjerovjesnikov, s.a.v.s., prolazak pored njih!

5. Uloga omladine u islamskim projektima! U ovom slu?aju se vidi da je Poslanik, s.a.v.s., itekako uklju?io omladinu o ovaj presudni doga?aj u islamu. Uklju?io je Aliju, Abdullaha b. Ebi Bekra, Amira b. Fuhejra, Esmu bint Ebi Bekr, dakle, mladi?e i djevojke u cvijetu njihove mladosti. Uostalom, ve?ina prvih muslimana su upravo bili mladi?i ili djevojke! Nae angairanije uklju?ivanje dananje omladine u razne islamske i druge pozitivne i humane projekte itekako bi ih udaljilo od savrmenih poasti i anomalija, kakav su nemoral, alkoholizam, droga i tome sli?no!

Brojne se, uistinu, pouke i poruke Hidre koje ovom prilikom ne moemo navesti, Nadamo se, da ?e i ovo nekoliko navedenih pouka i poruka biti podsticaj da ovih dana razmiljamo vie o ovom presudnom doga?aju u historiji islama i da ga kompariramo sa naom hidrom iz nedavne agresije na Bosnu i Hercegovinu i analiziramo: koje su to sli?nosti a koje razli?itosti izme?u ove dvije hidre, koje bi trebale spajati iste niti: istinska i nepokolebljiva vjera u Allaha, Jednog i Jedinog i rtvovanje svoga komoditeta za ideju koju zastupamo!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

DAWA

POSJETITE MINBER.BA

 • O lijepom ponašanja prilikom jela (3. dio)
    Ebu Umama, radijallahu anhu, prenosi da bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što bi završio sa jelom i ustao iza sofre, rekao: “El-hamdulillahi...
 • Deset načina kako dočekati ramazan
  Priredio:  Sanel Ramić Hvala Allahu, Gospodaru svjetova! Neka je selam i salavat na najodabranijeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i ashabe....
 • O lijepom ponašanja prilikom jela (2. dio)
    Od Huzejfe, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Kada bismo sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, jeli neku hranu, mi toj hrani...