Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo


hidzra

Neka je hvaljen Allah, Gospodar svjetova. Neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, njegove ashabe i sve koji ih slijede u dobru do Sudnjega dana.
Allah, subhanehu ve te'ala, poslao je Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, s Knjigom u koju nema nimalo sumnje, s Knjigom koja upu?uje na Pravi put, 

s Knjigom kojoj je la strana, ne moe joj pri?i ni sa jedne strane, s Knjigom u kojoj je odgovor za sve ivotne probleme, nita u Kur'anu nije izostavljeno, sve je pojanjeno! Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, od prvog dana maksimalno je nastojao da dostavi poslanicu do koga god je mogao. Taj poziv, jedno vrijeme je bio skriven, pa mu Kurejije nisu pridavale nikakav zna?aj. Me?utim, kada je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, otpo?eo s javnim pozivom u oboavanje Allaha Jednog i Jedinog, Kurejije su se probudile. Po?eli su se suprostavljati pozivu u novu vjeru. Po?eli su zlostavljati vjernike kako bi ih vratili u tmine viebotva i kako bi druge upoznali ta ih ?eka: odazovu li se pozivu u novu vjeru.

Od muslimana bilo je onih koji su poticali iz bogatih, imu?nih, jakih porodica koje su ih titile od svakog nasilja, iako su i same te porodice ostajale na vjeri svojih predaka; me?utim, bilo je i neja?kih muslimana, siromaha i nemo?nih, koji nisu imali nikoga da ih zatiti od nevjerni?kih zlostavljanja. I upravo prema njima, murici su ponajvie pruali svoje ruke i u nasilju prema njima prelazili svaku granicu.

Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada je vidio ta njegovi drugovi doivljavaju od iskuenja i neda?a, znaju?i da im ne moe pomo?i, dozvolio im je da se isele, da u?ine hidru prvo u Abesiniju, a zatim u Medinu, gdje im se i on sam kasnije priklju?io.

Onaj koji promatra hidru Allahova Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, uo?it ?e vrijedne mudrosti, pouke i koristi kako za pojedinca tako i za cjelokupni ummet.

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.


Od tih mudrosti i pouka Hidre jesu i sljede?e:


? Neprijatelji ove vjere ubijaju njene nosioce, njene glave, u?ene ljude, da'ije

Kurejije u Mekki nisu se zadovoljile svojim nevjerstvom, svojim neodazivanjem Allahovom poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, nisu se zadovoljili odvra?anjem drugih ljudi od njega, iznoenjem lai i potvora na njega, prekidanjem svake veze s njim, ve?, dogovaraju se i odlu?uju na ubistvo Allahova Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem. Na u?enim ljudima a i svim nosiocima ove vjere je da budu dobro svjesni ovoga. Neka znaju da se i dananji nevjernici, neprijatelji Allahove vjere ne?e zadovoljiti sve dok ih ne uklone sa lica Zemlje, bilo odvra?anjem od vjere ili samim ubistvom. Neka znaju da nema sigurnog ivota izme?u sljedbenika istine i sljedbenika lai, naro?ito ako sljedbenici lai imaju kod sebe snagu i vlast.

  • Allah,delleanuhu,jeu?iniosvetostvjereiakideiznadsvegaZemlja, domovina, imetak i ugled nemajuvrijednosti ukoliko se akida i vjerski osje?aji rue ratom ili se iskorjenjuju. Zbog toga je Gospodar 

naredio da sve to rtvujemo, ako to situacija nalae, na putu islama. Ne zaboravimo da tim svojim rtvovanjem, prije svega ?uvamo svoju vjeru, a zatim i svoj imetak, odnosno prije ili kasnije sve to to smo rtvovali sigurno ?e nam se vratiti.


? Obaveznost oslonca na Allaha, subhanehu ve te'ala, uz poduzimanje propisanih razloga

To moemo vidjeti iz Poslanikova, sallallahu 'alejhi ve sellem, zadravanja Alije i Ebu-Bekra, radijallahu 'anhuma, kod sebe u Mekki. Alija je ostao da lei na Poslanikovom, sallallahu 'alejhi ve sellem, leaju, dok je Ebu-Bekr bio saputnik Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, tokom hidre. Tako?e, to moemo vidjeti kod uzimanja Abdullaha b. Urejkita el-Lejsija za vodi?a puta. Tako?e, kod skrivanja samog putovanja (vremena i pravca) od svih onih koji nisu nekim dijelom bili vezani za putovanje, a i oni koji su bili vezani, znali su samo ono to je bilo vezano za njihov dio posla. Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, i pored svih ovih razloga, svoje srce je ispunio osloncem na Allaha, subhanehu ve te'ala, i nije se oslonuo na spomenute razloge.


? Obaveznost iskrenosti i svake ?istote od li?nih prohtjeva

Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ovim pozivom nije elio isticanje svoje li?nosti, nije elio lijep i ugodan ivot. Samo je elio irenje vjere u oboavanju Allaha Jednog i Jedinog, izvo?enje ljudi iz tmina irka u svjetlo imana i tevhida. Da je kojim slu?ajem elio isticanje svoje li?nosti, da je elio svilu i kadifu, ne bi se krio i ne bi ga poga?ale tegobe i neda?e koje su ga poga?ale.


? Umjerenost u blagostanju i tegobi

Na dan kada je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, izaao iz Mekke, pod prisilom, nije se ponizio, nije se pot?inio nikome, nije izgubio ubje?enje u Allaha i Njegovu pomo?. Izaao je ponosno, ?uvaju?i svoju vjeru u Allaha Jednog i Jedinog. Tako?e, kada je uao u Mekku pobjedonosno, kada mu je oko zablistalo zbog ponosa islama, ja?ine islama i muslimana, olakanja i ivota muslimana u blagostanju, nije se uzoholio, nije se uzdigao iznad vjere, nije se smatrao neovisnim, ve? je u Mekku uao ponizno Allahu, subhanehu ve te'ala. Tako da je njegov, sallallahu 'alejhi ve sellem, ivot u tegobama i teko?ama, kada su ga bezumnici Mekke ezijetili, bio isti kao i u danima kada se barjak islama vihorio Arapskim poluostrvom.


? Ubje?enje da kraj pripada bogobojaznima

Onaj koji posmatra hidru, moe pomisliti kako dolazi do gaenja poziva u Allahovu vjeru, gubljenje ambicija i nade u boljitak islama i muslimana, me?utim, hidra nam jasno poru?uje da kraj pripada bogobojaznim. Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, svojim postupcima i svojim ivotom, podu?ava mudahida-borca na Allahovom putu  da ostane postojan u suprostavljanju pripadnicima neistine i zablude, da ne posustane i klone ako nekada pobjeda prividno pripadne njima. Neka ?vrsto vjeruje da pobjeda, kraj i zavrnica pripada samo vjernicima, bogobojaznim. Dok su Allahov Poslanik i Ebu Bekr bili skriveni u pe?ini, Ebu-Bekr je rekao: Tako mi Allaha! Allahov poslani?e, kada bi samo neko od njih pogledao nie svojih stopala, vidio bi nas." Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, poptpuno smiren i siguran u Allahovu, subhanehu ve te'ala, pomo? i zatitu, odgovorio je: ta misli o dvojici, s kojima je Allah tre?i?!" Ovo je primjer postojanosti i ?vrstog oslonca sljedbenika imana, za razliku od sljedbenika kufra koji samo to zapadnu u tegobe i teko?e, pokuavaju na sve mogu?e na?ine da ih se spase, ne vode?i ra?una je li to to poduzimaju dozvoljeno ili ne, ne gledaju Allahove granice.


? Onaj koji bude ?uvao Allaha i Allah ?e njega ?uvati

Kada su se kurejijski prvaci dogovorili da zarobe, ili ubiju, ili protjeraju Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, i u tome bili odlu?ni, Allah, subhanehu ve te'ala, spasio je Svoga Vjerovjesnika kojem je bilo dovoljno samo da baci prainu u lica vieboaca i iza?e iz ku?e zdrav i ?itav. Ovo je Allahovo postojano pravilo na Dunjaluku: Ko bude ?uvao Allaha, tj. Njegovu vjeru i Allah ?e Njega ?uvati.

 
? Pobjeda i olakanje dolaze sa strpljenjem

Allahu, subhanehu ve te'ala, je lahko bilo da otkloni svaku neda?u od Svoga poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, me?utim, Allah ga stavlja na iskuenja kako bi se pokazalo njegovo strpljenje, uve?ali njegovi stepeni kod Allaha i kako bi se podu?ili oni koji do?u poslije Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kako da prevazilaze tegobe na koje nai?u u svome ivotu.

? Onaj koji ostavi neto radi Allaha, On Uzvieni sigurno ?e mu dati jo bolje od toga

Muhadiri nakon to su ostavili svoje domove, svoje porodice i svoja imanja, bjee?i sa svojom vjerom, Allah, subhanehu ve te'ala, im je zbog svega toga otvorio dunjaluk; zavladali su Istokom i Zapadom.


? Nasuna potreba za blago?u i uzvra?anjem dobrim na zlo

Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je u Mekki prije hidre, doivljavao mnoge ezijete od strane vieboaca, ali na sve te ezijete odgovarao je blago i smireno. ?ak i kada se vratio u Mekku pobjedonosno, na njihovo zlo nije uzvratio zlim, ve? im je svima oprostio.

? Ebu-Bekr, radijallahu 'anh, i njegova li?nost

Na da'ijama koji govore o hidri Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, u Medinu, obaveza je da spomenu Ebu-Bekrovu, radijallahu 'anh, li?nost i ulogu u svemu tome, njegovu ljubav prema Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, i strah po njega u toku same hidre.

? ?istota i efikasnost Vjerovjesni?kog, sallallahu 'alejhi ve sellem, odgoja

Hidra nam govori o spremnosti ashaba na mnoga odricanja i pokoravanje Allahovim naredbama, makar, one bile u protivu njihove koristi, to je sigurno bio rezultat ?istog odgoja.


? Hidrom Medina dolazi do izraaja

Prije pojave islama, Medina se ni po ?emu nije razlikovala od ostalih gradova i naselja. Me?utim, iseljavanjem Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, i njegovih ashaba u nju, njena vrijednost dolazi do izraaja.


? Uloga mesdida u islamskom drutvu

Prvo to je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, u?inio nakon to je stigao u Medinu jeste izgradnja mesdida putem kojeg su doli do izraaja mnoga islamska obiljeja koja su u Mekki bila zatrta. U mesdidu se uspostavilo zajedni?ko obavljanje pet dnevnih namaza putem kojih se ja?ala veza sa Uzvienim Gospodarom. Iz mesdida su se odailjale skupine boraca i da'ija radi irenja Allahove, subhanehu ve te'ala, vjere. Zato je na da'ijama da podsti?u bogate ljude na gradnju mesdida u svakom naselju, u svakom kvartu kako bi se ljudi podsticali na namaz i oboavanje Allaha, subhanehu ve te'ala, okupljanje u njima i izu?avanje Allahove knjige i Sunneta Njegova Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem.


? U?estvovanje u?enih ljudi u svim hairli projektima zajedno sa ostalim ljudima

Da'ije, nakon podsticanja ljudi na izgradnju mesdida, kola, popravku puteva i sl., trebaju i sami oni da u?estvuju u tim projektima, da budu ivi primjer, kao to je to bio i Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada je gradio zajedno sa svojim ashabima mesdid u Medini.


? Uloga ene u islamskom drutvu

Tu ulogu nalazimo u postupku Aie i njene sestre Esme, radijallahu anhuma, kada su bile na usluzi Allahovom poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, i svome babi pri samoj hidri u Medinu iako je bila prisutna velika opasnost.


? Uloga omladine u islamskom drutvu

Tu ulogu djelomi?no spoznajemo iz postupka Alije b. Ebi-Taliba, radijallahu 'anh, kada je ostao da spava na Poslanikovom, sallallahu 'alejhi ve sellem, leaju u no?i hidre. Tako?e, tu ulogu spoznajemo i iz postupka Abdullaha b. Ebi-Bekra koji je prikupljao vjesti kurejija i prenosio ih Allahovom poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, i babi, Ebu-Bekru, radijallahu 'anh.


? I glavna poruka Hidre jeste: Ja?anje Allahove vjere islama, ja?anje muslimana, njihovog islamskog bratstva i klonjenje svakog vida pristrasnosti.

Hajrudin Tahir Ahmetovi?, prof.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

DAWA