Petak, MARCH 31, 2023
pitanja


mevlud10Pitanje: Neka naa bra?a zagovaraju da se ro?endan Muhammeda, salallahu alejhi ve sellem, ne obiljeava mevludom ili nekom drugom posebnom sve?ano?u. Da li su u pravu?

Odgovora : Na po?etku elim da naglasim da se ovaj odgovor isklju?ivo odnosi na obiljeavanje ro?endana Allahovog, Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, 12. rebiu-l-evvela, posebnim sve?anostima, mevludima itd.
U osnovi, muslimanu nije dozvoljeno obiljeavati bilo ?iji ro?endan imaju?i u vidu da to nije bila praksa Poslanikova, salallahu alejhi ve sellem, pravednih halifa, ostalih ashaba i prvih generacija muslimana, a prve generacije su najbolje poznavale sunnet i najvie voljele Allahovog, d., miljenika Muhammeda, salallahu alejhi ve sellem.

O njima Allah, d., kae: Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadirima i ensarijama i svima koji ih slijede dobra djela ?ine?i, a i oni su zadovoljni Njime; za njih je On pripremio dennetske ba?e kroz koje ?e rijeke te?i, i oni ?e vje?no i zauvjek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. (Et-Tevba, 100.) Ovu pohvalu muhadiri i ensarije su, u prvom redu, zasluili zbog toga to su sluali naredbu svoga Gospodara me?u kojim je i naredba: to vam Poslanik da, to uzmite, a to vam zabrani ostavite; i bojte se Allaha jer Allah, zaista, strahovito kanjava. (El-Har, 7.) Da je on obiljeavao svoj ro?endan sigurno bi ashabi bili prvi koji bi ga u tome slijedili.

Me?utim, on to nikada nije uradio. Postavlja se pitanje da li mi koji ho?emo da budemo njegovi sljedbenici imamo pravo da tu novotariju uvedemo. Sigurno je da nemamo jer bismo u tom slu?aju izgubili status njegovih sljedbenika, s obzirom da je sljedbenik onaj koji slijedi, a ne onaj koji inovira. Uzvieni Allah nas upozorava u tom pogledu pa kae: Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno nare?enju Njegovu, da ih iskuenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne sna?e. (En-Nur, 63.) Allah, d., kae u tre?em ajetu sure El-Maide da nam je upotpunio vjeru, te prema tome u nju ne smijemo nita uvoditi. Uvo?enje novotarija u vjeru indirektno zna?i da Allah, d., vjeru nije upotpunio i da je Poslanik,salallahu alejhi ve sellem, nije dostavio, a da li to moe musliman i pomisliti, a kamoli kazati?! Poslanik,salallahu alejhi ve sellem, zabranio je uvo?enje novih vjerovanja: Ko u ovoj naoj stvari (tj. dini-islamu) inovira neto to nije od nje, to je odba?eno. (Buhari, Sahihul-Buhari, Kitabus-sulh.)

Na hutbi petkom Poslanik,salallahu alejhi ve sellem., imao je obi?aj kazati: Uistinu, najbolji govor je Allahova knjiga, najbolja uputa je uputa Muhammedova. Najgore stvari su novotarije, a svaka novotarija (bidat) je zabluda. (Muslim, Sahihu Muslim, Kitabu-l-dumua.) Irbad b. Sarije prenosi hadis u kome kae: Allahov Poslanik,salallahu alejhi ve sellem, odrao je rje?it i sadrajan govor od kojeg su sam srca u strahu zatreptala, a iz o?iju suze potekle. Rekli smo: Allahov Poslani?e, kao da je to govor onoga koji odlazi, pa nas posavjetuj. Rekao je: Oporu?ujem vam pobonost (takvaluk) Allahu i sluanje i pokornost, pa makar vam za vo?u bio odre?en abesinski rob. Uistinu, ko bude ivio poslije mene vidjet ?e mnoga razilaenja. Drite se moga sunneta i sunneta pravednih halifa, koji su na pravom putu poslije mene. Drite se toga, uhvatite se toga (?vrsto) svom snagom.

I ?uvajte se inovacija (u vjeri) jer svaka inovacija u vjeri je novotarija (bidat), a svaka novotarija je zabluda. (Ibn Made, Sunen, El-Mukaddime. Tirmizi, Sunen, Kitabu-l-ilm. Ebu Davud, Sunen, Kitabus-sunne.) U ovim hadisima upozorava se na opasnost uvo?enja novotarija i njihovog prakticiranja. Upravo iz tog razloga, iz straha da se time ne uvede novotarija, ve?ina islamske uleme smatra da je obiljeavanje Poslanikovog, salallahu alejhi ve sellem, ro?endana grijeh. Dodue, ima i rijetkih koji to smatraju doputenim pod uslovom da na tim sve?anostima ne bude grijenih radnji, kao to je mijeanje mukaraca i ena, muzi?kih instrumenata ili pripisivanja svojstava Poslaniku, salallahu alejhi ve sellem, koja mu ne dolikuju.

Smatram da je miljenje koje zastupa ve?ina uleme preferiraju?e, imaju?i u vidu da bi obiljeavanje ro?endana, pa makar i na na?in koji u sebi ne sadri nita grijeno, ipak bilo novotarija i vid slije?enja nemuslimana (u vjeri) to nam je jasno zabranjeno. Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, nas na to upozorava pa kae: Vi ?ete, uistinu, slijediti one prije vas, pedalj po pedalj, arin po arin, pa kad biste u guterovu rupu uli i vi biste u nju uli. Upitali smo (tj. ashabi): Jesu li to idovi i kr?ani? A, ko drugi!, odgovorio je. (Muslim, Sahihu Muslim, Kitabu-l-ilm)

dr.ukrija Rami?


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA