Srijeda, Svibanj 18, 2022
pitanja

Nedoumice oko kontracepcijskih sredstava?


pitanjaPitanje: Kada je eni dozvoljeno konzumiranje anti-bebi pilula, a kada joj je zabranjeno? Da li postoji kategori?an tekst ili fikhski stav o planiranju porodice (ograni?avanju potomstva)? Da li je muslimanu dozvoljeno da prilikom snoaja ejakulira izvan rodnice?

Odgovor: Ono to muslimani trebaju jeste da uve?avaju potomstvo koliko god je to mogu?e, jer je Vjerovjesnik, s.a.v.s., na to skrenuo panju rije?ima: enite se sa umiljatim i plodnim enama, jer ?u se ja vaim brojem nadmetati na Sudnjem danu (sa drugim narodima).
Mnotvo potomstva vodi ka umnoavanju ummeta, a u mnotvu ummeta je njegovo dostojanstvo, kao to Uzvieni Allah, spominju?i svoje dobro?instvo prema Izraelcima, kae: i u?init ?emo vas brojnijim. (El-Isra, 6.)


A uajb je rekao svome narodu: I sjetite se da vas je bilo malo i da vas je On umnoio. (El-Araf, 86.)
Niko ne moe negirati to da je brojnost ummeta uzrok njegovog dostojanstva i mo?i, suprotno onome to imaginiraju ljudi loeg miljenja, koji smatraju da je mnotvo ummeta uzrok njegovog siromatva i bijede.
Ako se ummet umnoi, osloni na Uzvienog Allaha i vjeruje u Njegovo obe?anje: Na Zemlji nema nijednog ivog bi?a, a da ga Allah ne hrani(Hud, 6), Allah ?e mu olakati i dati iz Svoga obilja. Na osnovu ovoga postoji jasniji odgovor na postavljeno pitanje.
 
ena ne moe upotrebljavati pilule protiv trudno?e, osim uz dva uvjeta:
1. da postoji za to potreba (opravdan razlog), kao da bude bolesna i ne moe zdravstveno podnijeti trudno?u svake godine, ili da bude previe mrava ili da postoje neke druge smetnje koje bi joj nakodile ako bi ostajala trudna svake godine;
2. da mu dozvoli eni konzumiranje ovih pilula jer on ima pravo na djecu, a mora se konsultovati i ljekar u vezi s tim: da li su te pilule tetne ili ne. Kada se ispune ova dva uvjeta, onda nema smetnje da se konzumiraju ove pilule, ali da to konzumiranje ne spre?ava trudno?u zauvijek jer bi to zna?ilo prekidanje potomstva.
to se ti?e drugog dijela pitanja, odgovor na njega bio bi sljede?i: U osnovi, nije mogu?e ograni?avati potomstvo, jer Allah, d. ., odre?uje kada ?e koja ena ostati trudna. Zatim, kada bi se ?ovjek ograni?io na odre?eni broj djece, moe se desiti neka nesre?a koja za jednu godinu oduzme ivote sve djece i ?ovjek ostane bez njih i bez potomstva. Precizno re?eno, ograni?avanje potomstva je neto to je strano erijatu, ali je spre?avanje za?e?a uvjetovano nudom, kao to je predhodno re?eno u odgovoru na prvo pitanje.
to se ti?e tre?eg dijela pitanja, a odnosi se na bezrazlono ejakuliranje izvan rodnice prilikom snoaja, ispravan stav u?enjaka je da to nije grijeh. To se temelji na rije?ima Dabira, r.a.: Mi smo prilikom snoaja (sa naim suprugama) ejakulirali izvan rodnice, a Kuran je objavljivan. Tj. to je bilo u vrijeme Vjerovjesnika s.a.v.s.
Da je ovaj postupak zabranjen, Allah, d.. bi ga zabranio. U?enjaci, me?utim kau da ?ovjek ne moe ejakulirati izvan rodnice u slu?aju slobodne ene (suprotno od robinje) bez njene dozvole. To zna?i da ?ovjek ne moe to uraditi u slu?aju svoje supruge koja je slobodna ena, jer i ona ima pravo na djecu. Zatim, takvim postupkom se uskra?uje eni potpuni uitak jer se on posie tek nakon ejakulacije.
Stoga, moe se re?i da u slu?aju eninog neodobravanja ejakuliranje izvan rodnice, njoj se uskra?uje potpuni uitak kao i mogu?e potomstvo.
Zbog navedenog, ovaj postupak smo uvjetovali eninom dozvolom.
 
ejh Ibn-Usejmin
Fetve o enskim pitanjima- sakupio Muhammed el-Musnid

Preveo i prilagodio: Elvedin Pezi?, prof.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA

  • O donošenju radosne vijesti (2. dio)
      Ibn Šumas prenosi: “Došli smo kod Amra b. El-Āsa, radijallahu anhu, kada je bio na samrtnoj postelji. Dugo je plakao, pa je okrenuo svoje...
  • Vrijednost posta šest dana mjeseca ševala
    Od Ebu Ejjuba el-Ensarija, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko isposti ramazan, a potom ga (posteći) poprati...
  • Šta poslije ramazana?
    Piše: Amela Omerović-Ćeman Poslanik, sallallahu ʻalejhi ve selleme, je rekao: „Allahu je najdraže ono djelo koje se ustrajno čini, pa makar bilo i neznatno.” (Buharija...