Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo


wallpaperPripremio: Hajrudin Tahir Ahmetovi?, prof.

Stanovnici Ejke su, ta?nije, stanovnici grada Medjena. Medjen je ime plemena a i grada u blizini oblasti Me'ana u amu, na putu iz Hidaza i u blizini mora Lutovog naroda. ivjeli su neposredno nakon Lutovog naroda. Bili su Arapi i poti?u od Medjena sina Medjanova sina Ibrahimova, alejhi selam. Stanovnici Medjena su bili nevjernici. U Ejki je bilo jedno drvo. Kae se da je to drvo bilo gusto, isprepletenih i zamrenih grana, kao bun, brlog. Oni su ga oboavali. Pored toga, po svojim djelima i me?usobnim odnosima ubrajali su se me?u najgore ljude. Bavili su se drumskim razbojnitvom, ugroavanjem prolaznika. Krivo su mjerili i zakidali na vagi. Uzimali su preko mjere, a pla?ali ispod cijene. Zato im je Allah, subhanehu ve te'ala, kao poslanika poslao jednog ?ovjeka od njih, uajba, alejhi selam. Neki su mu povjerovali, ali ih je ve?ina ostala kao nevjernici.

Allah, subhanehu ve te'ala, u Svojoj plemenitoj Knjizi govori nam o uajbu, alejhi selam, njegovom narodu i njegovim metodama u pozivu svoga naroda. Pa, krenimo i upoznajmo se s ovim narodom kroz Allahovu, subhanehu ve te'ala, Knjigu uzimaju?i pouku iz ovoga kazivanja jer:

U kazivanju o njima je pouka za one koji su razumom obdareni. Kuran nije izmiljena besjeda, on priznaje da su istinite knjige prije njega objavljene, i objanjava sve, i putokaz je i milost naroda koji vjeruje. (Prijevod zna?enja Jusuf, 111.)

UAJB, alejhi selam, POZIVA SVOJ NAROD U OBOAVANJE ALLAHA, SUBHANEHU VE TE'ALA

A Medjenu njegova brata uajba. O narode moj, - govorio je on Allahu se klanjajte, vi drugog boga osim njega nemate! (Ovako su svi poslanici pozivali.) Dolazi vam jasan dokaz od Gospodara vaeg.


UAJB ZABRANJUJE SVOME NARODU LOA DJELA

Zatim ih je on savjetovao da ispravno mjere na litri i na vagi i da ne varaju ljude zakidaju?i ih u njihovoj imovini, odnosno da ih ne obmanjuju i ne potkradaju prilikom mjerenja na litri i vagi.

Zato pravo na litri i na kantaru mjerite i ljudima stvari njihove ne zakidajte, i red na Zemlji ne remetite kad je ve? na njoj uspostavljen red. To je bolje za vas ako vjerujete.

Zatim, nastavljaju?i govor o uajbu koji je zbog svoje rje?itosti nazvan govornikom me?u poslanicima Uzvieni kae:


I ne postavljajte zasjede na putu, prijete?i (tj. ucjenjuju?i ljude da ?ete ih ubiti ako vam ne predaju svoje blago,)


i od Allahova puta odvra?aju?i one koji u Njega vjeruju, ele?i krivi put. (odnosno ele?i da Allahov put bude kriv.)


I sjetite se da vas je bilo malo i da vas je On umnoio, (tj. dok vas je bilo malo bili ste potla?eni, a poslije, kada vas je bilo puno, postali ste mo?ni, pa se prisjetite Allahove blagodati koju vam je podario u tom pogledu)


a pogledajte kako su skon?ali oni koji su nered pravili. (tj. bivi narodi, i kakve su ih kazne snalazile zato to su se usu?ivali biti nepokorni i ne vjerovati. )

Dakle, uajb, alejhi selam, odvra?ao je svoj narod od:

PRVO: ZAKIDANJA NA VAGI

DRUGO: ZAKIDANJA LJUDSKIH PRAVA

TRE?E: ?INJENJA NASILJA

?ETVRTO: POSTAVLJANJA ZASJEDA NA PUTU

PODSTICANJE I ZASTRAIVANJE U UAJBOVOM POZIVU

Iz spomenutog ajeta vidimo kako uajb, alejhi selam, koristi metodu podsticanja ali i zastraivanja u svome pozivu, tj. rije?i:

I sjetite se kada vas je bilo malo i da vas je On umno?io, a pogledajte kako su skon?ali oni koji su nered pravili. Tj. dok vas je bilo malo bili ste potla?eni, a poslije, kada vas je bilo puno, postali ste mo?ni, pa se prisjetite Allahove bla-godati koju vam je podario u tom pogledu.

DRUGI PRIMJER PODSTICANJA I ZASTRAIVANJA

Drugi primjer takve metode nalazimo u rije?ima Allaha, subhanehu ve te'ala:

O narode moj, neka vas neslaganje sa mnom nikako ne dovede do toga da vas zadesi ono to je zadesilo Nuhov narod ili Hudov narod ili Salihov narod. (tj. Neprijateljstvo i mrnja prema meni ne odvedu u tvrdoglavost nevjerstva i smutnje, pa da vas stigne kazna koja je stigla Nuhov, Hudov, Salihov i Lutov narod. ) A i Lutov narod nije mnogo prije vas ?ivio. (to zna?i da su koliko ju?er propali pred vama.) I tra?ite oprost od Gospodara svoga, (od prijanjih grijeha) i onda Mu se pokajte! (za vae budu?e grijehe.) Gospodar moj je, uistinu, samilostan i pun ljubavi. (za onoga ko se pokaje.)

TRE?I PRIMJER

I, tako?er, tu istu metodu vidimo u rije?ima Svevinjeg Allaha:

Vidim da u obilju ?ivite (tj. vidim obilje u vaem ivotu, pa se bojim da vam ne bude oduzeto to to imate, zbog krenja Allahovih zabrana.) i bojim se da vas jednog dana ne zadesi kazna, pa da svi nastradate. Tj. na budu?em svijetu.

U uajbovom, alejhi selam, pozivu svoga naroda nalazimo i drugu metodu a ona je:

BLAGOST U DOSTAVLJANJU POZIVA I OTKLANJANJU NEJASNO?A

Kad im uajb re?e: Kako to da se ne bojite? Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani, zato se bojte Allaha i budite posluni meni! Za ovo od vas ne tra?im nikakve nagrade, mene ?e Gospodar svjetova nagraditi.

Tako?er, nailazimo i na:

RASPRAVU UAJBA S NARODOM

Tako, uajb, alejhi selam, diskutuje sa svojim narodom i ubje?uje ih da:

PRVO: ALLAH JE TAJ KOJI ?E PRESUDITI IZME?U VJERNIKA I NEVJERNIKA

I ako jedni od vas vjeruju u ono to je po meni poslano, a drugi ne vjeruju, (tj. ako se razilazite o meni) pa pri?ekajte dok nam Allah ne presudi, (odnosno dok nas On ne razdvoji), jer On je sudija najbolji! (Zato to je najbolji, On ?e spasiti bogobojazne, a unititi nevjernike.)

Ubje?uje ih da:

DRUGO: MALO DOZVOLJENOG BOLJE JE OD MNOGOG ZABRANJENOG

Bolje vam je ono to Allah ostavlja kao dozvoljeno, ako ho?ete da budete vjernici; (Ibn-Derir kae da je to zarada od potene trgovine, koja je bolja od zakidanja tu?eg imetka.) a ja nisam va ?uvar. (tj. radite to u ime Allaha, a ne da vas ljudi vide.)

Govori im da:

TRE?E: JA ELIM POPRAVAK KOLIKO SAM U STANJU

O narode moj, - govorio je on shvatite da je meni jasno ko je Gospodar moj (tj. potpuno mi je jasno ?emu pozivam) i da mi je On dao svega u obilju. (tj. vjerovjesnitvo i halal-dozvoljenu opskrbu) Ja ne ?elim da ?inim ono to vama zabranjujem; (Katade kae da to zna?i: Nisam vam zabranio ono to sam ?inim), jedino ?elim da u?inim dobro koliko mogu (tj. sve to vam nare?ujem i zabranjujem, cilj mi je vae dobro koliko mi moje mogu?nosti dozvoljavaju.), a uspjeh moj zavisi samo od Allaha; u Njega se uzdam (u svim svojim poslovima) i Njemu se obra?am (tj. vra?am, kako kae Mudahid).

Imam Ahmed, rahmetullahi alejh, prenosi od Ebu-Usejda, radijallahu anh, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,  rekao: (596) Kada ?ujete hadis od mene, prepoznat ?e ga vaa srca, a vai osje?aji i vaa srca ?e se prema njemu raznjeiti... i vidjet ?ete da vam je blizak, a ja sam mu jo blii. A ako ?ujete hadis od mene koji odbijaju vaa srca, tijela i osje?aji, i vidite da vam je daleko ja sam od njega jo dalji. Lanac prenosilaca ovog hadisa je sahih (pouzdan), a njegov pravi smisao Allah najbolje zna, bio bi: Koliko god vam ja donio dobra, ja sam mu privreniji od vas, a koliko god bilo runog, ja sam dalji od toga nego vi!

?ETVRTO: LALJIVAC ?E BITI OTKRIVEN I NAGRA?EN ZA SVOJU LA

Nakon to je Allahov poslanik  uajb izgubio nadu da ?e ga njegov narod prihvatiti, rekao je:

O narode moj, ?inite sve to mo?ete, (tj. Na svoj na?in, to je estoka prijetnja,) a ?ini?u i ja (na svoj na?in). Vi ?ete sigurno saznati koga ?e kazna sti?i koja ?e ga osramotiti i ko je la?ac (tj. Ja ili vi). Pa, ?ekajte i ja ?u s vama ?ekati!

PETO: NAROD PRIJETI UAJBU DA ?E GA PROTJERATI IZ GRADA

Narod uajba, alejhi selam, nije se zadovoljio samo odbijanjem istine, ve? su po?eli prijetiti uajbu, alejhi selam, i njegovim sljedbenicima. Prijetili su im progonstvom, ubistvom, ismijavali su ih, govorili uajbu da je ludak i sl. Allah, subhanehu ve te'ala, govori nam o tim postupcima uajbova, alejhi selam, naroda.

Glaveine naroda njegova, one koje su bile ohole, rekoe: Ili ?ete bezuvjetno vjeru nau prihvatiti, ili ?emo mi, o uajbe, i tebe i one koji s tobom vjeruju iz grada naeg istjerati. (Ovdje Uzvieni govori o tome kako su nevjernici prijetili uajbu, alejhi selam, i vjernicima uz njega: ili da se vrate u njihovu vjeru, ili ?e ih oni protjerati. Zatim, Allah Uzvieni kae):Zar i protiv nae volje? re?e on (tj. uajb je upitao: Zar i ako nam se ne svi?a ono ?emu nas pozivate?). Ako bismo vjeru vau prihvatili nakon to nas je Allah spasio nje, na Allaha bismo la? iznijeli (tj. nakon to nas je spasio od irka. Time je on iskazao odvratnost prema slije?enju njih). Mi ne treba da je prihva?amo, to ne?e Allah, Gospodar na, jer Gospodar na znanjem Svojim sve obuhva?a; u Allaha se uzdamo! Gospodaru na, Ti presudi nama i narodu naem, (tj. pomozi nam protiv njih,) Ti si sudija najpravedniji! (Ti si pravedan i nikako ne grijei, pa nam pomozi protiv i Tvojih i naih dumana.)

ESTO: ISMIJAVANJE NARODA SA UAJBOM

Govorili su, izruguju?i se, Allah ih unakazio:

O uajbe, - govorili su oni da li vjera tvoja (tj. tvoje u?enje) tra?i od tebe da napustimo ono ?emu su se nai preci klanjali (tj. kipove i idole) ili da ne postupamo sa imanjima naim onako kako nam je volja (pa da na tvoje rije?i napustimo zakidanje. To je na imetak, s kojim radimo to ho?emo)? E ba si pametan i razuman! (To je, kau Ibn-Abbas i drugi komentatori, ismijavanje, Allah ih unakazio!)

SEDMO: UAJBE DA NIJE TVOJE PORODICE KAMENOVALI BISMO TE

O uajbe, - rekoe oni mi ne razumijemo mnogo toga to ti govori (tj. Mnoge tvoje rije?i), a vidimo da si ti me?u nama jadan (tj. Sam, ponien, jer ni tvoja rodbina nije prihvatila tvoju vjeru); da nije roda tvoga, mi bismo te kamenovali, ti nisi nama drag (tj. Mi prema tebi nemamo nikakve simpatije) .

O narode moj, re?e on, Zar vam je rod moj drai od Allaha? Zar ?ete me ostaviti na miru zbog moje rodbine, a ne iz ljubavi i potovanja prema Allahu, Gospodaru Uzvienom?, tj. Koga sasvim odbacujeti, nepokorni i nezahvalni. Gospodar moj dobro zna ono to vi radite, tj. On zna sva vaa djela i On ?e vas nagraditi za njih, dobrim ili zlim.

OSMO: GOVOR NARODA: O UAJBE, TI SI, UISTINU, OP?INJEN!

Uzvieni obavjetava o odgovoru uajbovog naroda njemu, sli?no kao to je odgovorio narod Semud poslaniku koji im je poslan. Njihova srca bila su sli?na, pa su rekli:

Rekoe oni; Ti si samo op?injen; i ti si samo ?ovjek kao i mi; za nas si ti, doista, la?ac pravi (tvrdimo da nas svjesno i namjerno lae i ti nisi poslan); zato spusti na nas kaznu s neba, ako istinu govori!

Gospodar moj dobro zna ta vi radite re?e on. , tj. Allah vas dobro zna i zna kakvu kaznu zasluujete, pa ih je zadesilo ono to su traili, odgovaraju?a kazna.

STRADANJE UAJBOVOG NARODA

A glaveine naroda njegova, one koje nisu vjerovale, rekoe: Ako po?ete za uajbom, bi?ete sigurno izgubljeni. I zadesi ih potom straan potres i oni osvanue u zemlji svojoj mrtvi, nepomi?ni. Oni koji su smatrali uajba lacem kao da nikada u njoj nisu ni bili; oni koji su smatrali uajba lacem, oni su nastradali.

Ovdje Uzvieni govori o estini njihovog nevjerovanja i prkosa istini, zbog ?ega su se zakleli i rekli:

Ako po?ete za uajbom, bit ?ete sigurno izgubljeni. Ali, zato Uzvieni odmah iza toga kae:

I zadesi ih potom straan potres i oni osvanue u zemlji svojoj mrtvi, nepomi?ni. Sli?an je tome slu?aj u suri Hud, kada su oni zaprijetili uajbu i njegovim sljedbenicima progonom, pa je Uzvieni rekao:

I kada je pala naredba Naa, Mi smo, iz milosti Nae, uajba i vjernike s njim spasili, a one koji su zlo ?inili pogodio je uasan glas i oni su u zemlji svojoj mrtvi, nepomi?ni osvanuli. (11: 94)

Veza izme?u ovih ajeta je a Allah opet najbolje zna to to su oni njega ismijavali:

Da li namaz tvoj trai od tebe da napustimo ono ?emu su se preci nai klanjali...?(11:87), pa im je doao straan krik, koji ih je uutkao. Zatim Allah Uzvieni kae: Oni koji su smatrali uajba lacem kao da nikad nisu u njoj ni bili, tj. nakon to ih je zadesila kazna, izgledalo je kao da nikada nisu ni boravili na tom prostoru iz kojeg su htjeli istjerati poslanika i njegove sljedbenike. Zatim Allah Uzvieni, nasuprot njihovim rije?ima, kae: ...oni koji su smatrali uajba lacem, oni su nastradali.

Katade kae: Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, kae: 'Allah, subhanehu ve te'ala, im je poslao toplotu i nita im nije moglo napraviti hlada. Zatim je Uzvieni Allah poslao oblak i jedan od njih se uputio prema njemu i sklonio se u njegov hlad. Tu je osjetio udobnost i hlad a onda je pozvao svoj narod i oni su se svi sklonili; a onda ih je zahvatila golema Vatra.' Ovako prenose 'Ikrime, Se'id b. Dubejr, El-Hasan, Katade i drugi, a Ibn-Abbas, radijallahu anhuma, kae: To je dan kazne iz oblaka, bio je to dan velike kazne.

GOVOR UAJBA POSLIJE STRADANJA NJEGOVOG NARODA

Nakon to ih je zadesila kazna, uajb, alejhi selam, okrenuo se od njih i kore?i ih, rekao im:

A on ih je ve? bio napustio i rekao: O narode moj, prenio sam vam poslanice Gospodara svoga, i savjetovao vas (tj. ja sam izvrio svoju obavezu i ne?u se alostiti zbog onoga to vas je zadesilo), pa zato da tugujem za narodom nevjerni?kim?!

POUKE I PORUKE IZ KAZIVANJA O UAJBU, ALEJHI SELAM, I NJEGOVOM NARODU

 1. Vjernik u Allaha, subhanehu ve te'ala, mora popravljati stanje ma gdje god da se nalazio, mora upozoravati na zlo i otklanjati ga koliko je u mogu?nosti- u ma kojoj god zajednici ljudi ivio, jer vjernik ne moe eljeti osim dobro. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: Niko od vas ne?e biti pravi vjernik sve dok ne bude elio drugom ono to eli i sebi. Iz ovoga kazivanja vidimo da je i uajb, alejhi selam, ivio u nevjerni?koj, vieboa?koj sredini, ljudima koji su bili ogrezli u nasilju i nepravdi ali ga to nije uplailo i odvratilo od poziva ka ostavljanju svih tih grijeha.
 2. Vjernik koji poziva dobru, kao i onaj koji ostavlja zlo i kre?e prema dobru, sve to mora ?initi radi Allaha, subhanehu ve te'ala, s ubje?enjem da to Svevinji Allah trai, da je On time zadovoljan a da grijehe i nevjerstvo ne eli Svojim robovima. Samo s takvim ubje?enjem posti?i ?e se ostavljanje zla. Ukoliko li se pak, zlo ostavi zbog nemogu?nosti njegova ?injenja u doti?nom vremenu, ?im se ukae prilika, grijeh i zlo ?e se ?initi. Zbog toga ostavljanje zla i ?injenje dobra mora da bude samo radi Allaha, subhanehu ve te'ala.
 3. Za popravljanje globalnog stanja, za saradnju na tome, potrebne su dvije strane: u?eni koji savjetuju i ukazuju na dobro i drugi koji se odazivaju tome, sluaju i postupaju po savjetu. Bude li nedostajala neka od dvije spomenutih strana, popravak ?e biti neznatan ili ?e se samo uspostaviti dokaz protiv nepostoje?e skupine.
 4. Zajednica koja ogrezne u nevjerstvu, viebotvu, nemoralu, porocima, nasilju i nepravdi, neminovno mora loe skon?ati.


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

DAWA

POSJETITE MINBER.BA

 • O dužini odjeće
    Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
 • Osobine licemjera
  Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
 • Ummet anesteziologa
  Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...