Subota, JUNE 03, 2023
pitanja

Ima li munafik (licemjer) pravo na pokajanje?


namazsirokaPitanje: Da li Allah, subhanehu, moe da oprata potpuni nifak? Zna?i, ?ovjek postane ?isti munafik poslije jednog odre?enog vremena u islamu, mada je bio iskren u po?etku i uivao u ljepotama imana i islama. Moe li takva osoba da se izlije?i ili je gotovo? Ako moe, kako? Moe li se munafik izlije?iti?
Zna?i, ?isti i pravi munafik, a ne samo neke osobine munafika?

Da li je igdje u histori zabiljeeno da se munafik pokaje i da se primi njegova tevba ili takve ?eka sablja ako progovore? Da li munafik treba javno da izrekne pokajanje ili je to izme?u Allaha i njega?

Ili se ne moze postati mumin poslije munafikluka?

Moe li iman da se vrati u takvo srce ili je nemogu?e jer je previe pokvareno?

Kao naprimjer: osoba ode dunub u damiju na dumu i pretvara se pred svima, i to vie puta, ili jedan period klanja, jedan ne, i tako godinama, pa poslije klanja godinu dana iskreno a da ne osjeti da mu iman raste, tj. ne osjeti ga uop?e.

Ako iman u potpunosti nestane, ima li mogu?nosti da se povrati u srce ili je sve gotovo i nema vie nade?

Eto, to je to. Ako moete odgovoriti. Hvala vam!

Odgovor:
Mnogo je toga to bi u ovom odgovoru trebalo navesti da bi bio potpun, a mi ?emo spomenuti samo ono to je neophodno.

Prvo, sve spomenute stvari u pitanju ne moraju zna?iti apriori da je po?inilac spomenutog potpuni licemjer, a ne musliman grjenik. Da, sve to ste spomenuli su grijesi, ali to ne zna?i da je po?inilac toga licemjer. U definiciji licemjerstva u?enjaci navode da je to ispoljavanje imana jezikom, a utajavanje nevjerstva u srcu. ?ovjek zna da li je takav ili ne.
Drugo, ako bismo prihvatili ?injenicu da je sve spomenuto nastalo kao plod potpunog licemjerstva a po meni je to diskutabilno da li to zna?i da se licemjer ne moe pokajati? Ne, elhamdulillahi. Vrata pokajanja su otvorena za sve, pa ?ak i za one koji su bili potpuni licemjeri. Kazao je Uzvieni Allah: Licemjeri ?e na samom dnu Dehennema biti i ti im ne?e zatitnika na?i; osim onih koji se pokaju i poprave i koji ?vrsto Allaha prihvate i vjeru svoju u Allaha iskreno ispolje, bit ?e s vjernicima, a Allah ?e sigurno vjernicima veliku nagradu dati. Zato bi vas Allah kanjavao ako budete zahvaljivali i vjerovali? Allah je blagodaran i sveznaju?i.  (En-Nisa, 145/147)
Mnogi tuma?i Kurana, u komentarima citiranih ajeta, spomenuli su da su ba to uvjeti validnosti pokajanja licemjera: osim onih koji se pokaju i poprave i koji ?vrsto Allaha prihvate i vjeru svoju u Allaha iskreno ispolje. Prvi uvjet, da se pokaju, drugi, da se poprave, tre?i, da Allaha ?vrsto prihvate, ?etvrti, da vjeru svoju u Allaha iskreno ispolje.
U pravnoj enciklopediji, poznatoj kao 'El-Mevsuatu'l-fikhijje'' kazali su: ''Pokajanje licemjera, izme?u njega i njegovog Gospodara, prihvatljivo je, ako se pokaje iskrenim pokajanjem iz srca, bez razilaenja me?u islamskim u?enjacima. Sve to, na osnovu ajeta koji su im otvorili vrata pokajanja, kao to su rije?i Uzvienog Allaha: 'Licemjeri ?e na samom dnu Dehennema biti i ti im ne?e zatitnika na?i; osim onih koji se pokaju i poprave i koji ?vrsto Allaha prihvate i vjeru svoju u Allaha iskreno ispolje, bit ?e s vjernicima, a Allah ?e sigurno vjernicima veliku nagradu dati.''' (El-Mevsuatu'l-fikhijje, 41/20)
Ovo su propisi  u pogledu munafikovog odnosa prema Allahu, a po ispravnom miljenju, isti je propis i u pogledu dunjalu?kih propisa, naro?ito danas kada se skoro pa nigdje ne sprovode erijatske kazne za otpadnitvo od vjere, koje vladaru muslimana nalau sprovo?enje kazne ubistva nad otpadnikom od vjere, ili licemjerom koji jasno ispolji svoje licemjerstvo.

A Allah najbolje zna.
 
Odgovorio: Elvedin Pezi?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA